Show simple item record

dc.contributor.advisorDanielsen, Ådne
dc.contributor.authorMæhre, Helen
dc.date.accessioned2017-07-04T06:35:19Z
dc.date.available2017-07-04T06:35:19Z
dc.date.issued2017-05-12
dc.description.abstractDenne studien dreier seg om et relativt utbredt verktøy, medarbeiderundersøkelser (MBU), i dagens organisasjonsliv som er ment å føre til forbedringer internt i organisasjonen. Bakgrunnen for at MBU skulle gjennomføres var et vedtak i sykehusets styre om å igangsette MBU. Hensikten med min studie har vært å finne ut om undersøkelsen egner seg som verktøy i forbedring av arbeidsmiljøet i sykehuset. Prosessen har vært lærerik og jeg har gjennom å anvende organisasjonsfaglige linser sett at det samme empiriske fenomenet kan studeres og forstås på ulike måter. Problemstillingene er: 1) Hvordan brukes MBU ved UNN? 2) Hvordan virker bruken av MBU med tanke på de målsetningene MBU er ment å innfri? Med bakgrunn i resultatene, skal det tilrådes bruk av MBU i forbedringsarbeidet. For å svare på problemstillingene har jeg brukt tre organisasjonsteoretiske perspektiv; to varianter av det instrumentelle perspektivet som består av en hierarkisk variant og forhandlingsvarianten, det kulturelle perspektivet og det myteorienterte perspektivet (Christensen m.fl. 2015). Perspektivene forklarer ulike sider ved gjennomføringen og bruken av MBU og perspektivene kan således både være konkurrerende og komplimenterende. I min undersøkelse betraktes perspektivene som komplimenterende, fordi de vektlegger ulike sider i organisasjonen. Sentralt i teorikapitlet er også ledelse og ledelsesutøvelse som er tett koblet opp mot gjennomføringen av MBU. Det utledes forventninger til sammenhenger mellom teori og funn i undersøkelsen. Jeg kommer også kort inn på en teoretisk forståelse av tilrådet bruk av MBU der virkemidlene i undersøkelsen vektlegges. Jeg har selv jobbet som leder og har derfor over flere år interessert meg for selve verktøyet, bruken av det og på hvilken måte resultatene brukes eller ikke brukes i forbedringsarbeid i organisasjoner. Det er brukt en kvalitativ tilnærming med dybdeintervju av 9 sentrale informanter. I tillegg har jeg brukt dokumenter, styresaker, ledermøtesaker, rapporter, relevant informasjon på nettet relatert til sektoren og knyttet til tema arbeidsmiljø i sykehus, samt annen relevant dokumentasjon for mitt tema. Dette ga meg mye data som jeg har kategorisert, bearbeidet og brukt på en systematisk måte i oppgaven. Mine funn viser at gjennomføringen og bruken av MBU som et verktøy til forbedring av arbeidsmiljøet i sykehuset også påvirker HMS-strategien. Forutsetningen for et vellykket resultat er: medvirkning og involvering av ansatte, resultatene av MBU må presenteres for de ansatte raskt etter gjennomføringen, og oppfølgingsarbeidet av MBU må ende ut i handlingsplaner for den enkelte enhet. MBU kan på bakgrunn av disse funnene tilrådes brukt i forbedringsarbeid knyttet mot arbeidsmiljøet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11223
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectMedarbeiderundersøkelseen_US
dc.subjectHMSen_US
dc.subjectforbedringsarbeiden_US
dc.subjectbevaringsarbeiden_US
dc.subjectarbeidsmiljøen_US
dc.subjectkunnskapsorganisasjonen_US
dc.subjectoffentlig sektoren_US
dc.subjectorganisasjonsteoretiske perspektiven_US
dc.subjectdet instrumentelle perspektiven_US
dc.subjectdet kulturelle perspektiven_US
dc.subjectmyteperspektiveten_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectdybdeintervjuen_US
dc.titleMedarbeiderundersøkelse som verktøy for et bedre arbeidsmiljø. En studie av hvordan medarbeiderundersøkelsen brukes i forbedringsarbeid ved Universitetssykehuset Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)