Now showing items 21-26 of 26

  • Minoriteter i videregående opplæring tilpasset voksne 

   Taraldsen, Åshild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-19)
   Denne oppgaven handler om utfordringer voksne minoritetsspråklige elever møter i tilpasset videregående opplæring. Mitt fokus har vært utfordringer i forhold til studieverkstedsmodellen. Modellen kan ses på som en fysisk møteplass for voksne under utdanning og en arena hvor opplæringen er tilpasset voksne. Min analyse og konklusjon er basert på historiene til 5 elever som på det tidspunktet ...
  • Når befalskarrieren tar slutt : avdelingsbefalets tanker og planer om sivil karriere og deres behov for karriereveiledning 

   Lundberg, Liv- Petra Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Temaet for denne masteroppgaven handler om voksne i karrierer med begrensede løp og deres forhold til veiledning og læring for nye karriereløp. Avdelingsbefalets ansettelsesforhold i Forsvaret begrenses oppad til 35 år. De må derfor foreta nye karrierevalg og skal tilbys veiledning i denne forbindelsen. Hensikten med undersøkelsen er å få en bedre innsikt i og forståelse for hvordan avdelingsbefal ...
  • Livsverden til besvær? : det affektive og sosiale aspektet ved læring 

   Jacobsen, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-16)
   I norsk videregående skole, allmennfaglig studieretning for voksne deltakere med voksenrett, har det vært tradisjon å fokusere på den kognitive siden ved læring. Dette fordi kurset er formell læring, det er forholdsvis få undervisningstimer, men stort pensum, særlig i matematikk og norsk. Derfor har man vært nødt til å gå ganske fort fram ettersom deltakerne skal ha studiekompetanse ved skoleårets ...
  • Grunnopplæring i IKT for voksne : utfordringer og muligheter med undervisningsopplegg til selvstudium for nybegynnere i IKT 

   Hatlevik, Frode Severin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   This Master's thesis addresses the need for further development of programs facilitating basic training in ICT for adults unfamiliar with the technology. Three different training options for self-intruction in ICT available to the Norwegian public are compared. One of theese, DataPower Learning eBorger, is studied in detail, and an empirical study following one participant's use of this program is ...
  • Den voksne heltidsstudenten : studier og familieliv 

   Mikkelsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Temaet for masteroppgaven er den voksne heltidsstudentens vilkår for læring. Hensikten med studien er å få innsikt i og kunnskap om heltidsstudentens studiesituasjon, dvs. hvordan heltidsstudenten erfarer og opplever en studietilværelse når en samtidig har familie og barn. Forståelse av den helheten som utgjør heltidsstudentens studiehverdag er altså i fokus. Bronfenbrenners økologiske systemteori ...
  • En rett vei til jobb? Langtidslediges opplevelser av deltakelse i arbeidsmarkedstiltak 

   Dahl, Gunn Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Stortingsmelding nr. 6 (2002 – 2003) er regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. Hovedstrategien for å bekjempe fattigdomsproblemet er her å gjøre flere i stand til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Ett av de tiltakene som tas opp, er målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere. Oppgaven presenterer historiene til 5 langtidsledige som ikke har fullført opplegget i ...