Now showing items 21-40 of 56

  • Avkoloniserte kulturarrangement : et studie av kulturarrangementers uttrykksmessige utvikling 

   Ulriksen, Kai Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Oppgaven handler om grønlandske kulturarrangementer og hvordan de har endret karakter i takt med Grønlands politisk konjunkturer og identitetsmessige utviklinger. Med utgangspunkt i landets drøyt 230 år lange kolonihistorie ønsker jeg å finne ut om kulturarrangementer på Grønland kan virke som avkoloniserende verktøy, hvor den grønlandske identiteten og kulturen blir satt som de primære og i opposisjon ...
  • "Vi møtes på halvveien?" : en studie av relasjoner mellom den fastboende befolkningen og reindriftssamer i et sørsamisk område 

   Myrnes, Cecilie Elen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Oppgaven retter søkelyset mot relasjoner mellom reindriftssamer og norsk lokalbefolkning i et sørsamisk område og tar utgangspunkt i Selbu-dommen fra 2001. Jeg setter fokus på de forholdene som gjør at relasjonene mellom samer og nordmenn fremdeles er anspent, og på de forholdene som gjør at konfliktbildet blir nyansert. Reindriftssamer og nordmenn har levd side om side i dette området i flere ...
  • "Forget who we are and let the people free" : changing Christianities and tradition in post tsunami Samoa 

   Holmgaard, Sanne Bech (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   In September 2009, the south Pacific islands of Samoa were hit by a tsunami causing severe material damage and casualties. Based on empirical data from two tsunami affected villages, this thesis explores how members of the affected populations make sense the tsunami and engage in post disaster processes of social change. As will be illustrated, religious interpretations of the tsunami were expressed ...
  • Herre i eget hus? : en studie av virkningen av Finnmarksloven i et lokalsamfunn 

   Jernsletten, Laila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   I denne oppgaven har jeg prøvd å finne ut av hva folk i Porsanger kommune i Finnmark mener om Finnmarksloven. Jeg gjennomførte et feltarbeid i denne kommunen sommeren 2010. Denne oppgaven er basert på dette feltarbeidet, som jeg da har analysert i samsvar med de teoretiske overveielsene jeg har redegjort for i oppgavens kapittel 1. Jeg intervjuet bygdefolk og en del byråkrater og politikere. Kommunen ...
  • Frivillighet og integrasjon : en kvalitativ studie om møter mellom innvandrere og nordmenn i regi av frivillige organisasjoner i Tromsø 

   Iden, Sandra Milena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-17)
   Denne oppgaven tar for seg frivillighet og integrasjon. Oppgaven retter søkelyset frivillige organisasjoners tiltak for å innlemme innvandrere i det norske samfunnet, mer spesifikt Tromsø. studiet tar opp faktorer som hemmer og fremme et mer gjensidig og likeverdig forhold mellom ”frivillige” og ”brukere” i organisasjoners aktiviteter. Lokale prosesser for innlemmelse i Tromsø er også influert av ...
  • "Den bærekraftige inuitt"? Et studie av fangstfolk på Grønland 

   Arntzen, Liv Margit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-06)
   Mange mennesker i den arktiske regionen lever under krevende forhold og står overfor store utfordringer som er knyttet til økt utnyttelse av naturressurser, klimaendringer og forurensning. Basert på empiriske data, vil denne oppgaven vise hvilke utfordringer fangstyrket i Ittoqqortoormiit by på Øst-Grønland står overfor i dag. Hovedfokuset er rettet mot å vise hvilke erfaringer, tanker og holdninger ...
  • Tydeligere tilstede? : Kappstadens kappmalayer etter apartheid. 

   Ørnes Andersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne avhandlingen handler om sosial tilhørighet i Cape Town, Sør-Afrika. Jeg setter søkelyset på sørafrikanske ”fargede” muslimer, som ofte blir omtalt som kappmalayer. ”Farget” er i Sør-Afrika en rasekategori fra apartheidtiden. Da betydde det at man verken var av afrikansk ”svart” herkomst, eller europeisk ”hvit”. Det var en rasekategori som omfattet flere ulike kulturelle og religiøse grupper, ...
  • Livet med ME : et studium av selvfølelse og identitet hos kronisk syke i det Vestlige samfunnet 

   Johansen, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-29)
   Teksten handler om endring av identitet hos kronisk og alvorlig syke mennesker i Norge. Med utgangspunkt i ME-sykdommen har jeg utforsket endringer i selvet og selvidentiteten når man går fra å være frisk til å bli syk. Jeg har sett på hvordan identitet bygges opp eller rives ned i møte med samfunnet rundt. Det biomedisinske helsesystemet er diskutert i forhold til sykdommer som er vanskelig å ...
  • Integrering til besvær. En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere 

   Hanssen, Valborg Borgan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-04)
   Feltarbeid var utført fra juni til august 2012 på Flyktningtjenesten i Tromsø kommune. Jeg var interessert i å gripe tak i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Første september 2004 trådte introduksjonsloven i kraft. Denne loven sier at kommunene har et ansvar for å styrke nyankomnes mulighet til å delta i det norske arbeids- og samfunnslivet. Målet med programmet er å bidra til ...
  • Lotusen vokser i gjørme: perspektiver på kommersialiseringen av amuletter og bruken av penger i den thailandske buddhismen 

   Hansen, Frank (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-06)
   Denne oppgaven er basert på et syv måneder langt feltarbeid i Thailand 2011/12. I teksten beskriver jeg empirisk produksjonsprosesser, bruk og utveksling av buddhistiske amuletter i Thailand og forklarer den kulturelle logikken som ligger til grunn for forestillingen om at disse innehar supernaturlig kraft. Hovedfokuset er imidlertid utvekslingen av disse amulettene. Jeg har argumentert for at det ...
  • Forestillinger om alderdom i Norge 

   Lygre, Sara Hope (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
   Sammendrag: Mitt tema har vært alderdom i Norge, hvordan man ser på alderdom og hvordan eldre og gamle ser seg selv og sin rolle i samfunnet. Jeg har valgt å se på dette som et spørsmål om identitet, både på individnivå og som kollektiv identitet, og kommer inn på gruppedannelse og hvordan media og offentlig diskurs påvirker gamles selvopplevelse. Under feltarbeid med intervjuer og survey har ...
  • "Vi gir oss aldri!" Et studium av en støttegruppe for lengeværende asylbarn i Norge 

   Loppacher, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Hva er en støttegruppe for lengeværende asylbarn? Hva skiller støttegruppearbeid fra andre typer sosialt engasjement? Hvorfor velger mennesker å engasjere seg i en støttegruppe? Er en støttegruppe en sosial bevegelse? I min oppgave analyserer jeg støttegruppen for Faiza i lys av disse spørsmålene. Jeg gjør rede for noe av bakgrunnen og etoset til støttegruppen, og relaterer dens aktiviteter til ...
  • «Å være med på noe». En studie av motivasjon og fellesskap i Buktafestivalen 

   Alexandersen, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne avhandlingen er et resultat av mitt masterprosjekt i sosialantropologi som ble påbegynt våren 2014. Prosjektet tar for seg Buktafestivalen, en musikkfestival i Tromsø som jeg selv var aktiv i, i løpet av feltarbeidet. Hensikten med prosjektet var å se på hvordan organisasjonen til Buktafestivalen fungerte internt, og hvordan folk i organisasjonen forholdt seg til de økonomiske ...
  • «Jeg må bare svare». En studie av smarttelefonbruk og sosialitet 

   Grøttumsbråten, Therese Huttunen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Temaet for oppgaven er smarttelefonbruk i Norge i samhandlingskontekster, og jeg har undersøkt hvilken rolle denne nye kommunikasjonsteknologien spiller for samhandlingen som utspilles ansikt-til-ansikt. Samtidig har jeg, ut ifra det empiriske materialet, undersøkt hvorvidt vi i dag har å gjøre med en ny sosial form. En sosialitet som utspiller seg i det digitale rommet gjennom smarttelefonbruk og ...
  • Den grønne drømmen. En studie av sosialt fellesskap og gruppetilhørighet i en økologisk landsby 

   Tøllefsen, Silje Angelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Denne masteroppgaven er basert på et feltarbeid utført i Hurdal økolandsby, våren 2014. Tidligere har økolandsbyen vært et mindre, privat intiativ, men er i dag et prosjekt delvis støttet av offentlige midler, i tillegg til at landsbyen har vært portrettert i norske medier flere ganger de siste årene, noe som har satt landsbyen i en posisjon som «allemannseie». Oppgaven tar utgangspunkt i dannelsen ...
  • Kampen for tilværelsen. En analyse av et lokalsamfunn i endring og virkningene av pågående globale prosesser i Ghana 

   Haddeland, Elisa Viken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Avhandlingen tar utgangspunkt i et spørsmål om hva som skjer med lokalt næringsliv i en fiskerlandsby i Ghana, kalt Shama, når det blir etablert en oljevirksomhet utenfor kysten. Empirien viser at andre faktorer også hadde innvirkning på lokalsamfunnet. Internasjonale trålere spilte en stor rolle for lokal fiskeriindustri, og sammen med oljevirksomheten har disse faktorene, som jeg har kalt for ...
  • Where no men cry. A study of stigmatization and authenticity in Liverpool. 

   Fusdahl, Kristin Johanne Bråten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-25)
   This paper aims to examine how Scousers are opposing to a perceived stigma of themselves attached to their Scouse identity and as football supporters. Liverpool has over the last 200 years gone from prosperity to decline, and thus gained a reputation as the self-pity city within the UK. As a result of being involved in stadium disasters Liverpool FC supporters were portrayed as hooligans in both ...
  • På egen hånd. Avstandsstrategier og autentisitet i Seattle-undergrunnen 

   Lønne, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-25)
   Denne avhandlingen tar for seg et subkulturelt miljø i Seattle i USA, og baserer seg på feltarbeid utført der, våren 2014. Studiet spør hva DIY (do-it-yourself) betyr for de involverte aktørene i dagens situasjon og hvordan denne ideologien uttrykkes i praksis. Subkulturer og betydningen de har, både fra et analytisk perspektiv og i et emisk et, har gjennomgått flerfoldige endringer gjennom de siste ...
  • Coping with disaster in the Philippines. Local practices for coping with natural disasters 

   Rød, Daniel Andre Voll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-09)
   This master thesis is based on a fieldwork carried out in Tagbilaran, Bohol and Tacloban, Leyte in the Philippines the autumn of 2015. The Philippines is frequently exposed to natural disasters, and the inhabitants of the Philippines has developed local practices for coping, known as coping strategies, buffering mechanisms or coping mechanisms. This thesis describes and discusses these coping ...
  • We are waiting for Behar. A study of kinship and reciprocity as mechanisms for cooperation in Albania 

   Dogani, Bulent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
   This thesis demonstrates how regional differences, have contributed to the development of two cooperating strategies for the purpose of increasing economic resources. By utilizing mechanism such as kinship and reciprocity, the local have developed different networks throughout the town in order to take advantage of summer tourism.