Now showing items 1-20 of 59

  • Dølakultur som delkultur. Kontinuitet og endring hos ei østnorsk innvandrerbefolkning i Indre Troms 

   Bårnes, Vibeke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1991-12-13)
   Hovedproblemstilling i dette prosjektet er å se på kontinuitet og endring av kulturell egenart hos dølbefolkninga i Indre Troms (etterkommere av østnorske innvandrere og nybyggere). Disse dølene har fram til i dag beholdt sitt kulturelle særpreg gjennom mer eller mindre aktivt og bevisst kulturformidlingsarbeid, og de innehar en positiv selvidentifikasjon som kan oppfattes som prototypen på ”norskhet”; ...
  • Jalan jalan! En sosialantropologisk analyse av backpackere i Nusa Tenggara, Indonesia. 

   Johnsen, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1998-12-10)
   Intensjonen med oppgaven er å forstå og beskrive ulike former for struktur og meningsdannelse blant backpackere i Nusa Tenggara, Indonesia. Oppgaven beskriver backpackernes læring og erfaring, og hvordan de oppfatter seg selv. Gjennom deltakende observasjon beskrives backpacking som fenomen. Det geografiske fokus er et utvalg øyer øst for Bali (Lombok, Komodo, Flores, Vest-Timor og Roti), som utgjør ...
  • Contradicciones. Historie og generasjoner i brytning på Cuba 

   Grini, Anne Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-06)
  • Utdanningsmobilitet mellom sør og nord. En studie av relasjonelle aspekter ved et norsk bistandsarrangement for studenter fra utviklingsland som studerer i Norge. 

   Sundsvold, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-08-24)
   I hovedfagsavhandlingen «Utdanningsmobilitet mellom sør og nord» (2000) undersøker Sundsvold hva slags rasjonale som ligger i internasjonal studentutveksling fra sør til nord. Hun undersøker et spesifikt stipendprogram under den såkalte «u-landsparagrafen» i Statens lånekasse for utdanning. Ordningen startet i 1979, og ble etter div. evalueringer og endringer erstattet av «kvoteprogrammet for studenter ...
  • Masai og sånt. Ungdom i møte med antropologisk film 

   Douglas, Marcela (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-01)
   Oppgaven setter søkelys på egnetheten av «antropologiske filmer» i møte med skoleungdom. Hvordan virker en visuell formidling av antropologi? Lærer ungdommer «antropologi» av å se slike filmer på skolen? Oppgaven ser nærmere på betydningen av å undervise ved hjelp av film på skolen, formidle til ungdom og bruk av «antropologisk film» eller «etnografisk film». Hovedfokuset er på ungdommenes syn på ...
  • Stemmer fra et sted : om sted og identitet i Havøysund, et fiskevær i Finnmark 

   Nesheim, Beate Mortensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
   Teksten gir et stedsbilde av Havøysund, et fiskevær som ligger lengst nord i landet og ytterst på Finnmarkskysten. Med utgangspunkt i Rodmans begreper multivocality og multilocality (1992) utforskes individuelle perspektiver og erfaringer med å bo nettopp her. Oppfatninger om stedet og erfaringer på stedet vil være ulike og kanskje også konkurrerende. Det handler altså om stedet slik det oppleves ...
  • Formidling av sjøsamisk kultur og identitet i et lokalsamfunnsmuseum i Finnmark 

   Jenssen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i den sjøsamiske bygda Kokelv som ligger i Kvalsund Kommune, Vest Finnmark. Kokelv har som mange andre steder i Finnmark opplevd store endringer i samfunnet i tiårene etter andre verdenskrig. Dette gjelder både etniske, kulturelle og næringsmessige endringer. De tradisjonelle primærnæringene jourdbruk og fiske har blitt kraftig redusert, mens nye arbeidsplasser innen ...
  • At bidrage til et grønlandsk fællesskab. Et studie i kulturelle værdier i Sisimiut, med særlig fokus på deling og kaffesamvær 

   Madsen, Susanne Fomsgaard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-04-28)
   Opgaven giver et glimt af et moderne Grønland og med en kort beskrivelse af kolonihistorien introduseres læseren overfor nogen af de vigtige faktorer som spiller en rolle i konstruktionen af den kulturelle og sociale person i Grønland. Ved at stille mig kritisk til begreber som deling, generøstitet og den sociale person i fællesskaber, forklarer jeg, hvad det betyder når jeg siger, at at bidrage er ...
  • Territorialisering og grenser. Nasjonal og religiøs tilhørighet i Den autonome republikken Adsjaria. 

   Fors, Bjarge Schwenke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11-24)
   ”Territorialisering og grenser: Nasjonal og religiøs tilhørighet i Den autonome republikken Adsjaria” er basert på feltarbeid i Adsjaria, Georgia, i perioden desember 2003- juni 2004. Det er det første norske og et av svært få internasjonale antropologiske arbeid utført i landet. Adsjaria, innerst i Svartehavet, er et grenseland mellom Tyrkia og Georgia, kristendommen og islam. Flertallet av ...
  • Det gode liv : visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn 

   Berntsen, Gro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   "(...) det er faktisk sånn at her ute lever vi litt i to verdener (...)". Med utgangspunkt i et lite nordnorsk kystsamfunn, ønsker jeg å utfordre forestillinger om livet i byen og på bygda, hvor livet i byen ofte blir framstilt som moderne og pulserende og livet i bygda som tradisjonelt og kjedelig. Hvordan forholder innbyggerne seg til det å leve i ”to verdener”, representert ved det moderne og ...
  • Indigenous people, tourism and development? The San people's involvement in community-based tourism 

   Haug, Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-13)
   The overall theme of this thesis is the relationship between tourism and its industry, and indigenous people struggling for sustainable development and cultural recognition. A prevailing assumption has been that tourism, as a modern institution, will change and perhaps even destroy traditional cultures in an effort to turn them into a commercial product. Questioning this assumption, this thesis ...
  • Unfolding the kilt : en studie av skotsk identitet og kommersialisering av symboler for gruppetilhørighet 

   Skåden, Emma Margret (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgavens overordnede tema omhandler symboler for gruppetilhørighet som utsettes for kommersialisering. Med hovedfokus på kilten og tartanmønsteret ser jeg på om meningen bak symbolene endres, hovedsakelig for ”eierne” av symbolene. Jeg diskuterer virkningen av turisme og kommersialiseringen i et skotsk perspektiv og hvordan kommersialiserte symboler oppfattes med hensyn til autentisitet. ...
  • ‘Some Others are more Other than Others’ : a comparison of the social dynamics in two French course groups at a sociocultural activity centre for immigrant women in Brussels 

   Kobberstad, Johanne Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   In this thesis I seek to compare the premises for identification and communication among immigrant women in two French course groups at the Espace Couleurs Femmes, a sociocultural activity centre in Brussels. My point of departure is the potential success or failure of intercultural encounters. In discourses about ‘us’ and ‘them’ one often gets the impression that the Other is a distant figure, and ...
  • Balansekunst : en studie av tverrfaglig kommunikasjon og kompetansebytte blant ansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling 

   Folkvord, Gitte Aaseby Bergersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Dette er en studie av tverrfaglig kommunikasjon og kompetansebytte blant ansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Utgangspunktet er det tverrfaglige samarbeidet med vekt på kompetansebytte og hvordan de ansatte nyttiggjør seg kompetansen som er tilgjengelig i avdelingen. Og jobbe tverrfaglig er en balansekunst og viser til hvordan profesjonene balanserer på kanten mellom egen ...
  • "It feels like a healing process..." : the maintenance of traditional values among the Mohawk of Akwesasne 

   Holm, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   This thesis contains case studies from two Mohawk communities in present-day United States and Canada; specifically a language immersion school at the Akwesanse reservation, and an off-reservation settlement in the Mohawk Valley, which both focus on the preservation of language and culture for the future generations. Based on these studies and their political and historical contexts, I have looked ...
  • Når eritreisk tradisjon møter svensk modernitet : en studie av eritreisk ungdomsliv i Stockholm 

   Biniam, Yonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Gjøre feltarbeid på eritreisk ungdom innenfor to ulike arenaer der synet på det eritreiske er forskjellig, og dermed vise hvordan eritreisk identitet kan forstås ulikt. Ta utgangspunkt i eritreiske ungdommers syn på det eritreiske, for å se hvordan og når de velger å vise til sin eritreiske identitet, eller velger å ikke vise til sin eritreiske identitet når de samhandler med andre eritreiske ...
  • Frihet fra valg? : et studie av forbudte symboler i det offentlige rom i Istanbul, Tyrkia 

   Abelsen, Silje Skårer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppgaven retter søkelyset mot forbud mot religiøse symboler i det offentlige rom og hvilke konsekvenser et forbud kan ha for aktørene. Mitt hovedfokus ligger på å studere hvordan det muslimske hodekledet kan brukes for å kommunisere tilhørighet og hvilke konnotasjoner knyttes til symbolet blant ulike aktører fra ulike samfunnslag i Istanbul, Tyrkia. I Tyrkia har religiøse symboler som kors, ...
  • Frivillighet og fellesskap : en studie av samværsformer blant ungdom i en frivillig organisasjon i Russland 

   Kildal, Annette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-18)
   Sammendrag Oppgaven handler om frivillighet blant ungdom i en russisk ungdomsorganisasjon. Jeg tar utgangspunkt i at frivillighet og frivillig organisering ikke kan anses som universelle begreper som forklarer seg selv, men må ses i forhold til konteksten de inngår i. Ut fra dette har jeg studert ...
  • Å bevege seg med tiden : en studie av polygynier i Gambia 

   Kiil, Mona Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
   Med utgangspunkt i sosialt liv, hovedsaklig, i en urban kontekst, ønsker jeg gjennom denne oppgaven å utfordre forestillinger om polygyni som representativt for det tradisjonelle landsbylivet i Gambia- eller som en slags arkaisk sosial institusjon. Polygyni i Gambia er et omfattende felt, og formålet med prosjektet har derfor vært å identifisere og diskutere noen trekk ved det som pekte seg ut som ...