Now showing items 1-20 of 33

  • Anerkjennelse av soldater. Betydningen av gjenopptakelse av tildelinger av Forsvarets stridsdekorasjoner 

   Gunnarskog, Gaute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-16)
   Denne oppgaven har sett på hvordan tildeling av stridsdekorasjoner påvirker norske soldater sin opplevde følelse av anerkjennelse. Stridsdekorasjoner er i Norge først og fremst forbundet med tildelingene til krigshelter fra andre verdenskrig, og mange i Norge kjenner historiene om datidens helter, med Gunnar Sønsteby i spissen! Etter krigen har det ikke vært et system for tildelinger av slike ...
  • Effekten av et åpent kontorlandskap på jobbtilfredshet og jobbutførelse 

   Solbakken, Magnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Åpne kontorlandskap er en omdiskutert kontorutforming som skal gi en rasjonaliseringsgevinst gjennom mindre areal per ansatt og lette omorganisering. Samtidig forventes en effektivitetsgevinst gjennom økt samarbeid og bedre kommunikasjon. På den andre siden kan kontorlandskap øke de ansattes stressnivå grunnet støy og forstyrrelser. Oppgavens tema er balansegangen mellom det kosteffektive kontorlandskapet ...
  • En analyse av St. Melding 14 (2012-2013) «Kompetanse for en ny tid». Hvilke motiver ligger til grunn for kompetansesatsingen i St. Melding 14 (2012-2013), og hvordan blir strategier og tiltak presentert og oversatt til Fokus? 

   Dahlberg, Kjersti Øvergaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   St. Melding 14 (2012-2013) ble vedtatt 14.juni 2013. Den legger føringer for en ny kompetansepolitikk i Forsvaret. Hele forsvarssektoren er i kontinuerlig omstilling. Dette påvirker alle enhetene i sektoren. Samfunnet endrer seg og det stilles krav til høy kompetanse på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet. Hensikten med min oppgave er å identifisere strategier og tiltak som ligger i ...
  • Endringsprosesser i Forsvaret – en casestudie av voksenopplæringen 

   Hanssen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Dette er en erfaringsbasert mastergradsoppgave med tittelen: ”Endringsprosesser i Forsvaret – en casestudie av Voksenopplæringen” og er en analyse av en gjennomført endringsprosess i Voksenopplæringen i Forsvaret. Problemstillingene er: Hvorfor skulle Voksenopplæringen endres? Hva skulle endres i ”gamle” Voksenopplæringen? Hvordan har endringen materialisert seg i praksis? Gjennom relevant ...
  • Ensomme ulver? - en studie av sikkerhetskulturen i tre vegtransportbedrifter 

   Brovold, Frank Hilmar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Studien undersøker hvordan ni respondenter i tre vegtransportbedrifter beskriver sikkerhetsarbeidet i egen bedrift, og hvorvidt disse beskrivelsene kan sies å indikere at bedriften har en sikkerhetskultur. Dette blir vurdert ut i fra i hvilken grad bedriftene har en rapporteringskultur, en rettferdig kultur, en læringskultur og en fleksibel kultur. Variasjoner i funn blir forklart blant annet med ...
  • Faktorer som påvirker kompetanseutvikling i en disiplinær organisasjon 

   Kleiv, Olav Pinnestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Denne oppgavens problemstilling, støttet av teori om kompetanseutvikling og endring, er «hvordan påvirker ulike faktorer kompetanseutvikling i en disiplinær organisasjon?». Organisasjonen som er undersøkt er det taktiske helikoptermiljøet i Luftforsvaret, som nylig har avsluttet sitt oppdrag i Afghanistan. Dette oppdraget utgjør konteksten for oppgaven, og de ulike faktorene som er undersøkt er ...
  • Filmfortellinger som omdømmebygging : en studie av en offentlig organisasjons selvpresentasjon 

   Bjørnenak, Aina Nygård; Kolås, Ann Iren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne oppgaven handler om hvordan filmfortellinger fungerer som offisiell selvpresentasjon for å påvirke omdømmet på en positiv måte. Utgangspunktet for studien er to av Forsvarets rekrutteringsfilmer. Informantene vi har valgt er piloter som danner et innenfraperspektiv, og elever ved en videregående skole som har et utenfraperspektiv. Filmfortellinger en dramatisert fortelling som har sin styrke ...
  • Fra sambandsingeniøren til cyberoffiseren : en casestudie av Forsvarets Ingeniørhøgskole 

   Haraldsson, Hilmar Pall (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-20)
   Samtidig som samfunnet utvikler seg, utvikles moderne krigføring til å ta i bruk mer avansert teknologi. Bruk av datamaskiner på gutterommet har gått ifra å bli et leketøy til å kunne bli potensiell trussel mot kongerikets og dets allierte sikkerhet. Forsvaret trenger kunnskap og erfaring med bruk av avansert teknologi i krigføring og forsvarsarbeid. Cyberdomenet er blitt etablert og Forsvaret ...
  • Har Forsvaret de nødvendige forutsetninger for å implementere ytelsesbaserte logistikk? 

   Lund, Tommy Gripp (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-24)
   Forsvaret er stilt overfor krav til kostnadsbesparelser og sivile logistikk-konsepter blir i økende grad vektlagt innen militær logistikk. I ytelsesbaserte kontrakter er hovedhensikten å etablere et forholdsmessig langsiktig partnerskap mellom den private industrien og Forsvaret, som begge parter kan dra nytte av. Målet med denne studien er å undersøke hva som skal til for at slike samarbeidskontrakter ...
  • Har seleksjon noen betydning? En studie av seleksjonens prediktive validitet 

   Vik, Joar Sæterdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   I denne oppgaven har jeg stilt spørsmål om hvorvidt omfattende seleksjon har noen betydning for å forutsi prestasjoner i utdanning, eller om resultater fra tidligere utdanning og tjenesteuttalelser kan være tilstrekkelig som vurderingsgrunnlag. I oppgaven opererer jeg dermed med to sett prediktorer, hvorav det ene omhandler tidligere prestasjoner, mens det andre omhandler selve seleksjonstestene. ...
  • Hvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier? : Hvordan påvirker sjefens kompetanse og verdier sjefens makt? : Hvilke sammenhenger er det mellom sjefens kompetanse og verdier? 

   Setvik, Jan Tore; Bakke, Tomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Vi mener å ha sett at noen sjefer ser ut til å øke sin makt, mens andre ser ut til å miste den til tross for tilsynelatende like forutsetninger. I denne oppgaven har vi som mål å undersøke mulige årsakssammenhenger mellom ledermakt, kompetanse og verdier. De senere år har verdier som ledelsesverktøy fått en stadig mer sentral posisjon i hvordan hærens avdelinger skal ledes. De ansatte på det utførende ...
  • Intensjonsbasert ledelse i ikke-militære organisasjoner 

   Martinsen, Tom (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Oppgavens tittel; Intensjonsbasert ledelse i ikke-militære organisasjoner, skisserer også oppgavens formål. Oppgaven skal bidra med å klarlegge nye problemstillinger når den militære ledelsesfilosofien intensjonsbasert ledelse anvendes i ikke-militære organisasjoner. Oppgaven har følgende problemstilling; I hvilken grad har Eiva-Safex sitt lederteam gjennomført intensjonsbasert ledelse – og har ...
  • Interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling : hvilke effektivitetsgevinster kan dette gi? 

   Nilsen, Ingunn Helland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne masteroppgaven er en case-studie som tar for seg interkommunalt samarbeid om kvalitets og kompetanseutvikling i helse- og sosialsektoren. Casen det tas utgangspunkt i, er Løkta, som er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i Midt-Troms. Løkta tilrettelegger for og tilbyr ulike former for kompetanseutvikling for sine åtte deltakerkommuner, blant annet gjennom nettverksvirksomhet. Oppgaven ...
  • Kompetansestyring i et moderne Forsvar : hvordan er kompetanseplanleggingen på strategisk nivå koblet til øvrige strategier og fremtidige kompetansebehov i Forsvaret? 

   Gabrielsen, Robert; Pedersen, Bjørnar Dahler (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11)
   Bakgrunn for studien har opphav i Forsvarets egen erkjennelse av at endringer i omgivelsene krever at de tar grep om organisasjonens strategiske kompetansestyring. En av Forsvarets største utfordringer per i dag er å anskaffe, utvikle og anvende kompetanse. Hensikten med vår oppgave har vært å undersøke hvordan Forsvarets kompetanseplanlegging er koblet sammen med øvrige strategier i sektoren. Det ...
  • Krigsskolens identitet : en studie om organisatorisk identitet og omdømmebygging 

   Ørslien, Odd Egil; Pettersen, Ronny Balto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-17)
   Denne masteroppgaven fokuser på begrepet organisatorisk identitet, og hvordan forståelsen og bevisstheten rundt dette kan påvirke en organisasjons evne til å bygge opp og vedlikeholde et godt omdømme. Oppgaven tar utgangspunkt i Balmer og Greysers multidisiplinære perspektiv på organisatorisk identitet, hvor de peker på at en organisasjons identitet kan være representert ved flere forskjellige ...
  • Ledelse i flerkulturelle organisasjoner. En selvbiografisk beretning 

   Hansen, Lisa Elshaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Tema i denne masteroppgaven er ledelse i flerkulturelle organisasjoner. Det norske arbeidslivet har i likhet med det norske samfunnet blitt mer kulturelt sammensatt, i betydning av at det har blitt et sted der mennesker fra ulike kulturer møtes og arbeider sammen. Innenfor forskning har man ikke vært opptatt av lederrollen, men av å beskrive og forklare marginaliseringen av innvandringen i arbeidslivet, ...
  • Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram - en casestudie 

   Endregaard, Christer Haarvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke deltakernes subjektive oppfatning av utbyttet fra Forsvarets Lederutviklingsprogram, LUPRO, med følgende problemstilling: "I hvilken grad fører deltakelse på eksterne lederutviklingstiltak til en hensiktsmessig utvikling som menneske og leder? Forekommer det tilegning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger og i hvilken grad vil deltakernes tidligere ...
  • Mål- og Resultatstyring: Nye lederroller i Forsvaret? 

   Fladeby, Flemming Løberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Denne oppgaven handler om styring og ledelse i Forsvaret. Etter årtusenskiftet har Forsvaret i økende grad tatt i bruk ulike styringsverktøy, under paraplybetegnelsen virksomhetsstyring. Sentralt for styringsverktøyene står mål- og resultatstyring (MRS). I Hæren ble dette for alvor aktualisert etter en budsjettoverskridelse i 2004. Denne utviklingen framstår som et svar på forventninger fra Forsvarets ...
  • Målsettinger og oppdrag gitt gjennom styringslinjen i Forsvaret. I hvilken grad blir mål og oppdrag gitt av Forsvarssjefen nedfelt i Forsvarets operative virksomhet? 

   Svendsen, Jostein; Flatholm, Per Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Hensikten med oppgaven har vært å undersøke hvordan mål og oppdrag som gis av forsvarssjefen nedfeller seg i organisasjonen, og i hvilken grad disse mål og oppdrag kommer til faktisk utførelse i Forsvarets operative virksomhet. Blir utførelsen målt og vurdert ut fra hva som skal være effekten med militære styrker, eller måles organisasjonen på helt andre forhold som ikke har noe med den operative ...
  • Medarbeidersamtalen - nyttig verktøy eller pliktløp? En studie av Forsvarets bruk av medarbeidersamtalen som ledelses og utviklingsverktøy. 

   Loso, Per Aslak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-15)
   Tema for denne oppgaven er Forsvarets bruk av medarbeidersamtalen som ledelses- og utviklingsverktøy. Problemstillingen for oppgaven er: Er medarbeidersamtalen et egnet verktøy for personalutvikling i Forsvaret sett både fra lederens og medarbeidernes synspunkt? Med bakgrunn i problemstillingen gjennomført en kvalitativ undersøkelse ved å intervjue et strategisk utvalg militære arbeidstaker i ...