Now showing items 1-20 of 33

  • "The roots of fame". En studie av ti offentlige virksomheters omdømme 

   Wiggen, Hege; Barstrand, Helge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-13)
   Omdømmebygging i offentlige virksomheter har de siste årene blitt mer og mer aktuelt. Offentlige virksomheter har på linje med private virksomheter behov for et godt omdømme. Litteraturen beskriver i liten grad betydningen av omdømmebygging i offentlig sektor. Vi har benyttet teori tilpasset private virksomheter og sett om det er overførbart til offentlige virksomheter. Teorien er i hovedsak hentet ...
  • Endringsprosesser i Forsvaret – en casestudie av voksenopplæringen 

   Hanssen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Dette er en erfaringsbasert mastergradsoppgave med tittelen: ”Endringsprosesser i Forsvaret – en casestudie av Voksenopplæringen” og er en analyse av en gjennomført endringsprosess i Voksenopplæringen i Forsvaret. Problemstillingene er: Hvorfor skulle Voksenopplæringen endres? Hva skulle endres i ”gamle” Voksenopplæringen? Hvordan har endringen materialisert seg i praksis? Gjennom relevant ...
  • Medieinvesteringens effekt : er det en klar positiv sammenheng mellom bedrifters medieinvesteringer og deres inntrykk i befolkningen? 

   Kræmer, Ragnhild S.T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom medieinvesteringen som foretas av utvalgte bedrifter og inntrykket befolkningen har av disse bedriftene. "Det er en klar positiv sammenheng mellom store bedrifters utgifter til annonsering og inntrykket befolkningen har av dem". Oppgaven er basert på store bedrifter på det norske markedet. Dataene jeg vil bruke er hentet fra MMI`s ...
  • Offentlige virksomheters omdømme – identitet som katalysator : en sammenlignende studie av Arbeidstilsynet og Forsvaret 

   Johansen, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Sett hen til de store forskjellene i omdømme mellom Arbeidstilsynet og Forsvaret, tyder mine funn på at det er sannsynlig at arbeidet med omdømmebygging i den enkelte etat har påvirket plasseringen på MMI-skalaen. Jeg finner det sannsynlig at forskjellene kan forklares ut fra at virksomhetene internt har arbeidet ulikt med merkevarebygging og korporativ kommunikasjon. Vi kan se på identiteten som ...
  • Store Norske Spitsbergen Kullkompani og samfunnsansvar : institusjonalisert praksis eller strategisk utviklingsarbeid : en case studie av hvordan Store Norske Spitsbergen Kullkompani forvalter samfunnsansvar 

   Tomter, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-16)
   Dette er en case studie av hvordan Store Norske Kulkompani forvalter samfunnsansvar, fra grunnleggelsen av selskapet under første verdenskrig og fram til i dag. Studien viser hvordan Bergverksordningen for Svalbard gav stor bindinger på selskapet i forhold til å ta samfunnsansvar. Den viser også at selskapet måtte bygge boliger og skole for å rekruttere og holde på de gode arbeiderne. Da staten ...
  • Krigsskolens identitet : en studie om organisatorisk identitet og omdømmebygging 

   Ørslien, Odd Egil; Pettersen, Ronny Balto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-17)
   Denne masteroppgaven fokuser på begrepet organisatorisk identitet, og hvordan forståelsen og bevisstheten rundt dette kan påvirke en organisasjons evne til å bygge opp og vedlikeholde et godt omdømme. Oppgaven tar utgangspunkt i Balmer og Greysers multidisiplinære perspektiv på organisatorisk identitet, hvor de peker på at en organisasjons identitet kan være representert ved flere forskjellige ...
  • Omstilling i Hæren - Mot ledelse eller styring? 

   Holtet, Jarle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Trendene omkring ledelse og styring i organisasjonslivet er en pendelprosess der det argumenteres for en utvikling fra styring til ledelse fra 1970 årene og utover, etterfulgt av en økt styringstrend etter årtusenskiftet. Denne oppgaven undersøker Hærens omstilling siden årtusenskiftet og frem til i dag, sett i forhold til ledelse og styring i tre ulike faser. Problemstillingen i oppgaven er som ...
  • Effekten av et åpent kontorlandskap på jobbtilfredshet og jobbutførelse 

   Solbakken, Magnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Åpne kontorlandskap er en omdiskutert kontorutforming som skal gi en rasjonaliseringsgevinst gjennom mindre areal per ansatt og lette omorganisering. Samtidig forventes en effektivitetsgevinst gjennom økt samarbeid og bedre kommunikasjon. På den andre siden kan kontorlandskap øke de ansattes stressnivå grunnet støy og forstyrrelser. Oppgavens tema er balansegangen mellom det kosteffektive kontorlandskapet ...
  • Filmfortellinger som omdømmebygging : en studie av en offentlig organisasjons selvpresentasjon 

   Bjørnenak, Aina Nygård; Kolås, Ann Iren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne oppgaven handler om hvordan filmfortellinger fungerer som offisiell selvpresentasjon for å påvirke omdømmet på en positiv måte. Utgangspunktet for studien er to av Forsvarets rekrutteringsfilmer. Informantene vi har valgt er piloter som danner et innenfraperspektiv, og elever ved en videregående skole som har et utenfraperspektiv. Filmfortellinger en dramatisert fortelling som har sin styrke ...
  • Interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling : hvilke effektivitetsgevinster kan dette gi? 

   Nilsen, Ingunn Helland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne masteroppgaven er en case-studie som tar for seg interkommunalt samarbeid om kvalitets og kompetanseutvikling i helse- og sosialsektoren. Casen det tas utgangspunkt i, er Løkta, som er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i Midt-Troms. Løkta tilrettelegger for og tilbyr ulike former for kompetanseutvikling for sine åtte deltakerkommuner, blant annet gjennom nettverksvirksomhet. Oppgaven ...
  • Intensjonsbasert ledelse i ikke-militære organisasjoner 

   Martinsen, Tom (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Oppgavens tittel; Intensjonsbasert ledelse i ikke-militære organisasjoner, skisserer også oppgavens formål. Oppgaven skal bidra med å klarlegge nye problemstillinger når den militære ledelsesfilosofien intensjonsbasert ledelse anvendes i ikke-militære organisasjoner. Oppgaven har følgende problemstilling; I hvilken grad har Eiva-Safex sitt lederteam gjennomført intensjonsbasert ledelse – og har ...
  • Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner : en studie av i hvilken grad Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen selekterer med bakgrunn i kandidatens kompetanse 

   Sølvsberg, Roger; Haugan, Svein Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-14)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan statlige disiplinære organisasjoner vurderer kompetansen til kandidater som søker på stillinger. Vi har også undersøkt om de fremgangsmåter og verktøy som blir brukt er beskrevet i kompetansestrategiene til virksomhetene, og om organisasjonene har noe å lære av hverandre. For å kunne gi et svar på dette, har vi formulert følgende problemsti ...
  • Overføring av opplæring blant nyutdannede befal i HMKG : en undersøkelse av faktorer som hemmer og fremmer overføring av kompetanse fra Grunnleggende Befalsutdanning til Hans Majestet Kongens Garde 

   Hansson, Anna Josefina; Sørlie, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Befalselever som gjennomfører sin utdanning i Hans Majestet Kongens Garde gjennomgår først et skoleår i regi av Hærens Befalsskole, og deretter et praksisår som sersjanter. Problemstillingen for denne oppgaven har vært: "Hvilken kompetanse fra skoleåret opplever nyutdannede sersjanter ved HMKG å ha overført til arbeidsplassen? Hvilke faktorer knyttet til individet, utdanningssituasjonen og ...
  • Faktorer som påvirker kompetanseutvikling i en disiplinær organisasjon 

   Kleiv, Olav Pinnestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Denne oppgavens problemstilling, støttet av teori om kompetanseutvikling og endring, er «hvordan påvirker ulike faktorer kompetanseutvikling i en disiplinær organisasjon?». Organisasjonen som er undersøkt er det taktiske helikoptermiljøet i Luftforsvaret, som nylig har avsluttet sitt oppdrag i Afghanistan. Dette oppdraget utgjør konteksten for oppgaven, og de ulike faktorene som er undersøkt er ...
  • Troms Kraft – krisekommunikasjon. En analyse av Troms Kraft krisekommunikasjon under Kraft & Kultur - saken året 2011 

   Olsen, Ieva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   I følge litteraturen er det viktig i en krisesituasjon å velge den responsstrategien som samsvarer med det ansvaret interessentene tilskriver organisasjonen. Formålet med dette er å minimere krisens skadelige virkning, samtidig som man søker å ivareta organisasjonens omdømme. I denne oppgaven har jeg analysert hvilke responsstrategier Troms Kraft tok i bruk når det ble kjent at det hadde foregått ...
  • Har seleksjon noen betydning? En studie av seleksjonens prediktive validitet 

   Vik, Joar Sæterdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   I denne oppgaven har jeg stilt spørsmål om hvorvidt omfattende seleksjon har noen betydning for å forutsi prestasjoner i utdanning, eller om resultater fra tidligere utdanning og tjenesteuttalelser kan være tilstrekkelig som vurderingsgrunnlag. I oppgaven opererer jeg dermed med to sett prediktorer, hvorav det ene omhandler tidligere prestasjoner, mens det andre omhandler selve seleksjonstestene. ...
  • Målsettinger og oppdrag gitt gjennom styringslinjen i Forsvaret. I hvilken grad blir mål og oppdrag gitt av Forsvarssjefen nedfelt i Forsvarets operative virksomhet? 

   Svendsen, Jostein; Flatholm, Per Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Hensikten med oppgaven har vært å undersøke hvordan mål og oppdrag som gis av forsvarssjefen nedfeller seg i organisasjonen, og i hvilken grad disse mål og oppdrag kommer til faktisk utførelse i Forsvarets operative virksomhet. Blir utførelsen målt og vurdert ut fra hva som skal være effekten med militære styrker, eller måles organisasjonen på helt andre forhold som ikke har noe med den operative ...
  • Fra sambandsingeniøren til cyberoffiseren : en casestudie av Forsvarets Ingeniørhøgskole 

   Haraldsson, Hilmar Pall (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-20)
   Samtidig som samfunnet utvikler seg, utvikles moderne krigføring til å ta i bruk mer avansert teknologi. Bruk av datamaskiner på gutterommet har gått ifra å bli et leketøy til å kunne bli potensiell trussel mot kongerikets og dets allierte sikkerhet. Forsvaret trenger kunnskap og erfaring med bruk av avansert teknologi i krigføring og forsvarsarbeid. Cyberdomenet er blitt etablert og Forsvaret ...
  • Kompetansestyring i et moderne Forsvar : hvordan er kompetanseplanleggingen på strategisk nivå koblet til øvrige strategier og fremtidige kompetansebehov i Forsvaret? 

   Gabrielsen, Robert; Pedersen, Bjørnar Dahler (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11)
   Bakgrunn for studien har opphav i Forsvarets egen erkjennelse av at endringer i omgivelsene krever at de tar grep om organisasjonens strategiske kompetansestyring. En av Forsvarets største utfordringer per i dag er å anskaffe, utvikle og anvende kompetanse. Hensikten med vår oppgave har vært å undersøke hvordan Forsvarets kompetanseplanlegging er koblet sammen med øvrige strategier i sektoren. Det ...
  • Medarbeidersamtalen - nyttig verktøy eller pliktløp? En studie av Forsvarets bruk av medarbeidersamtalen som ledelses og utviklingsverktøy. 

   Loso, Per Aslak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-15)
   Tema for denne oppgaven er Forsvarets bruk av medarbeidersamtalen som ledelses- og utviklingsverktøy. Problemstillingen for oppgaven er: Er medarbeidersamtalen et egnet verktøy for personalutvikling i Forsvaret sett både fra lederens og medarbeidernes synspunkt? Med bakgrunn i problemstillingen gjennomført en kvalitativ undersøkelse ved å intervjue et strategisk utvalg militære arbeidstaker i ...