Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørnå, Hilde
dc.contributor.authorKrane, Martin Sollund
dc.date.accessioned2018-08-16T12:35:07Z
dc.date.available2018-08-16T12:35:07Z
dc.date.issued2018-08-20
dc.description.abstractAvhandlingen belyser hvordan strategisk omdømmehåndtering kan medføre uintenderte implikasjoner for kommunene som arenaer for lokaldemokrati. I avhandlingen fokuseres det på to kjerneelementer i omdømmelitteraturen, nemlig identitet og kommunikasjon. Det ses nærmere på hvordan litteraturens anbefalinger om strategisk identitetsbygging og kommunikasjon kan komme i konflikt med grunnleggende forutsetninger for demokratisk styring – i lys av demokratiperspektiver som vektlegger deltakelse og deliberasjon. Det argumenteres i avhandlingen for at omdømmetenkningen i kommunene uintendert kan utfordre lokaldemokratiet på to ulike måter. For det første direkte, gjennom manglende demokratisk deltakelse i kommunal identitetsbygging, og for det andre mer indirekte gjennom at omdømmetenkningen bidrar til å endre måten kommunene kommuniserer på en slik måte at forutsetningene for en opplyst offentlig debatt forringes, sammen med informasjonsgrunnlaget for de folkevalgtes beslutninger. Empirisk bygger avhandlingen i hovedsak på kvalitative casestudier av de fire kommunene Sarpsborg, Drammen, Arendal og Bodø. Analysene i avhandlingen har hatt til hensikt å kaste lys over disse kommunens identitetsbygging og kommunikasjonshåndtering i forbindelse med omdømmearbeid. Fokuset rettes nærmere bestemt i hvilken grad folkevalgte og innbyggere har deltatt i identitetsbyggende omdømmearbeid, og i hvilken grad kommunene har anlagt strategiske tilnærminger til kommunikasjon. I avhandlingen vises for det første at graden av innbyggernes medvirkning og engasjement i identitetsbyggende omdømmearbeid generelt sett er lav. Graden av folkevalgtes deltakelse varierer; den er lav i omdømmehåndterende kommuner som har organisert omdømmearbeidet i egne omdømmeprosjekter, mens den er høyere i kommuner der omdømmearbeidet er integrert i kommunens løpende arbeid. For det andre viser avhandlingen at kommunenes organisering og praksiser knyttet til kommunikasjon i stor grad er inspirert av en strategisk, avsenderorientert tilnærming, heller enn den mottakerorienterte, opplysningstilnærmingen som tradisjonelt har ligget til grunn for offentlig sektors kommunikasjon. Teoretisk og empirisk bidrar avhandlingen til en mer nyansert forståelse av hvordan omdømmetrendens vektlegging av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon kan medføre utfordringer for ivaretakelse av demokrativerdiene deltakelse og deliberasjon.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractThis thesis examines in what ways branding and reputation management (BRM) might pose unintentional, yet challenging implications for municipalities´ roles as arenas of local democracy. The focus is on democratic participation in municipal identity building and the consequences of strategic communication on public debate and deliberation. The thesis is builds on a qualitative case study of BRM work in four large Norwegian municipalities. Based on the empirical inquiry, the study indicates that the strategic approaches to municipal identity building and communication in BRM "recipe" seem to pose challenges to local democracy, as they may conflict with participatory and deliberative democratic values.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13443
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectOmdømmeen_US
dc.subjectLokaldemokratien_US
dc.subjectStrategisk kommunikasjonen_US
dc.subjectOrganisasjonsidentiteten_US
dc.subjectStedsidentiteten_US
dc.subjectDeltakelseen_US
dc.subjectDeliberativt demokratien_US
dc.subjectKommunal forvaltningen_US
dc.titleOmdømmehåndtering og lokaldemokrati. Uintenderte implikasjoner av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon for kommunene som lokaldemokratiske arenaeren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel