Show simple item record

dc.contributor.advisorMathisen, Line
dc.contributor.authorLango, Ann Catharina A.
dc.date.accessioned2018-11-08T09:47:36Z
dc.date.available2018-11-08T09:47:36Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.description.abstractInnovasjon blir hevdet å være løsning på økonomisk utvikling og vekst. Innovasjon har nær slektskap med entreprenørskap. Entreprenørskap er noe forsket på med hensyn på reindrift men innovasjon i reindriftkonteksten er ikke forsket. Denne studien forsøker å svare på hvilke faktorer det er som påvirker innovasjonen i den samiske reindriftsnæringen. Problemstillingen lyder slik: Hvilke faktorer kan påvirke innovasjonen til reindriftsutøvere og hvilken betydning har de på de ulike innovasjonstypene? Studiens teoretiske forankring knytter seg til tidligere forskning av innovasjon i forskjellige kontekstuelle forhold. Faktorene som legger grunnlag for forskningen er relasjoner og nettverk, kunnskap og læring, dynamiske kapabiliteter, samisk kulturforhold, siidaelementer, og politiske virkemidler. Forskningsmetoden er en empirisk undersøkelse innenfor kvalitativ design der semistrukturerte intervjuer er brukt i datainnsamlingen. Intervjupersonene er reindriftsutøvere som har hatt innovasjon. Resultatene fra forskningen viser at reindriftsnæringens innovasjon blir påvirket av samisk kultur som en initierende faktor til utvikling og innovasjon. Det ser ut til at siida som reindriftssamer er en del av vanligvis ikke påvirker innovative prosjekter, men det varierer mellom typer innovasjon og samtidig om det er innenfor distriktsterritorium. Videre kommer det frem at de allmenn faktorene for innovasjon og innovasjonsevne også her er avgjørende. Aktørene setter relasjoner høyt og det tyder på at disse har vært avgjørende for innovasjonen. For prosessinnovasjonene har ikke relasjoner hatt betydning, men for produkt- og markedsinnovasjon har relasjonene og nettverkene hatt og har stor betydning for innovasjonsevnen. Innovasjonen blir videre påvirket av formell eksplisitt kunnskap som de har opparbeidet seg gjennom læringsprosesser, dette varier imidlertid mellom prosess- og produktinnovasjoner. For prosessinnovasjoner har ikke eksplisitt kunnskap vært påvirkende, men taus uformell kunnskap, som er tilegnet gjennom praktisk arbeid og erfaring fra andre bransjer og kontekster. Det viser seg også forskjeller i politiske virkemidler. De med produktinnovasjon og gjerne radikal innovasjon har vært helt avhengig av økonomisk støtte og praktisk støtte fra offentlige støtteapparater. Aktørene med prosessinnovasjon viser til at økonomisk støtte ikke har vært avgjørende, på grunn av at det ikke er politisk støtte til prosessinnovasjoner og fordi de ikke har hatt behov for det. Videre kommer det frem at dynamiske kapabiliteter står relativt sterkt i reindriftsnæringen. Bedriftene er små og dynamiske, de består ikke av rigide strukturer og er flinke til å søke etter ekstern informasjon og kunnskap. Nøkkelord: Innovasjon, påvirkningsfaktorer, reindriftsnæring, utvikling av innovasjon, innovasjonsevne, relasjoner og nettverk, dynamiske kapabiliteter, samisk kultur, siida, politiske virkemidler, kunnskap og læringen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14131
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901F
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleInnovasjon i samisk reindrift. Kvalitativ studie av faktorer som påvirker innovasjonen i samisk reindriftsnæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record