Now showing items 1-20 of 45

  • Arkiv til folket. Arkivformidling ved Statsarkivet i Tromsø 

   Walsø, Vilde Christoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne masteroppgaven tar jeg for meg arkivinstitusjoners formidlingsarbeid. Målet er å undersøke hvorfor arkivinstitusjoner driver med arkivformidling, hvilke formidlingsformer og midler de bruker i dette arbeidet, og hvem som er formidlingens målgrupper. Oppgavens analyse er basert på litteratur om arkivformidling, og mine erfaringer med formidlingsaktiviteter fra feltarbeid ved Statsarkivet i ...
  • Bevaring av online-spill for fremtiden. En kvalitativ studie av World of Warcraft, fra et bevaringsperspektiv 

   Enoksen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Massive flerspiller online-spill, MMOG-er, har siden lanseringen av World of Warcraft i 2004 blitt en populær sjanger innenfor digitale spill. Sjangeren har siden vist seg som en utfordring for forskere som arbeider med bevaring. Spillenes komplekse teknologiske oppbygning og struktur gjør oppgaven med å bevare disse spillene for fremtiden, vanskelig. Med min avhandling tar jeg utgangspunkt i ...
  • Bruk av telekommunikasjonsrobot på universitet. Materialisme, relasjoner og personvern 

   Johansen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
   Teknologi er en stor del av menneskers hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på fjernstudenters bruk av telekommunikasjonsrobot for å delta i undervisning når de ikke har mulighet til å fysisk møte opp. Den ser nærmere på hvordan teknologien muliggjør ulik bruk, og hvordan den er lagt opp til å brukes. Ved å se på roboten gjennom et teknologisk ...
  • Byens oase? Biblioteket som lokalsamfunnssenter og opplevelsessenter i den digitale tid: en casestudie av et norsk småbybibliotek 

   Einarsen, Petra Guldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-05)
   Med utgangspunkt i en casestudie av Hammerfest folkebibliotek undersøker denne masteroppgaven sammenhengen mellom den digitale samfunnsutviklingen og bruken av folkebibliotek. Målet med casestudien er å undersøke hvordan den i økende grad digitale hverdagen påvirker bruken av folkebiblioteket, og hvorvidt biblioteket som sosial møteplass og et sted som tilbyr kulturelle opplevelser er viktige aspekter ...
  • Citations and retractions. Why are retracted articles cited? 

   Hoel, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   In 2006 Jon Sudbø was exposed for commiting research fraud. An investigation of all of Sudbø's scientific articels followed. The result was that a majority of them had to be retracted. Ten years after the scandal people are still citing Sudbø. This paper explore the nature of citations with Sudbø as case, in the goal of understanding why retracted articles are cited.
  • The concept of 'overlay' in relation to the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 

   Enger, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-12-14)
   The evolution of scholarly documentation is discussed in light of the theory of the "ecology of documentation". The OAI-PMH is presented, and a survey of features found in existing service providers/overlays is presented. A prototype overlay incorporating features of wikis and "tagging" is presented along with some thoughts on how overlays may evolve and differentiate in the future.
  • Digitale seriar, sosiale rammer : ei studie av digitale teikneseriar frå eit brukarperspektiv 

   Solstrand, Olaf Moriarty (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   I denne avhandlinga har eg, ved hjelp av dokumentasjonsvitskapleg teori og metode, studert korleis digitale teikneseriar blir brukt i dag som sosiale og økonomiske dokument i utvikling, og kvifor dei blir brukt på denne måten. Eg argumenterer for at tidlegare teori om digitale teikneseriar har fokusert veldig mykje på teknologiske aspekt, og ser difor her på sosiale aspekt – korleis brukarane opplever ...
  • Digitalisering av Friis' ”Ethnographisk kart over Finmarken” 

   Csipa, Antal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Jeg belyser i denne oppgaven hvordan digitalisering av Friis’ Etnografiske Kart over Finnmarken kan være gjennomførbar, for at kartbrukere skal kunne tolke ustandardiserte tegn på en hensiktsmessig måte. I en praktisk del diskuterer jeg den beste metoden for en vellykket digitalisering, når det gjelder filformater og valg av teknologi. Jeg identifiserer de ustandardiserte tegnene som Friis ...
  • Elektronisk vs. papir. Hvordan bruker studenter de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek? 

   Danielsen, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Denne oppgaven ser nærmere på hvordan studenter bruker de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek, sammenlignet med bruken av papirdokumenter. Det er viktig å øke bevisstheten og kunnskapen om dette, siden e-ressursene er relativt nye i biblioteket. Når nye medier inkluderes i biblioteksamlingene er det interessant og viktig å se på hvordan de blir brukt av studentene. I den sammenheng ...
  • Et lite kommunalt bibliotek mot en global pandemi 

   Bærø, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
   This thesis deals with Karlsøy Municipality, and its local public library and how it has fared during the global Covid-19 pandemic. Through my research methods, conversations with employees and personal experiences at the library, has revealed that there are several aspects of the library that stands out in comparison to larger libraries. For this thesis, I have considered several methods, some ...
  • Facebook, dokumenter og virkeligheten. Et teoretisk perspektiv på dokumentutvikling 

   Mikalsen, Lill-Iren Gabrielsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Oppgaven tar for seg dokumentbegrepet utvikling, fra tidligste kjente betydning til de dokumenter vi finner i Facebook i dag. Gjennom analyser av eksempler fra et utvalg offentlige institusjoners Facebooksider og institusjonenes bruk av dokumenter innenfor Facebook, ser vi på hvordan den utbredte bruken av sosiale medier kan påvirke vår oppfatning av dokumenter og virkeligheten.
  • Feitskam i sosiale medier. En undersøkelse av fire influencere på Instagram 

   Johnsen, Birgitte C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
   Denne masteren gjør en empirisk case analyse på fire kroppspositive influencere på Instagram ved å studere feitskam som et fenomen på sosiale medier. Hvilke typer poster produserer influencerne? Hvilke poster engasjerer mest? Hvilken type brukerengasjement er mest vanlig? Finnes det likheter/ulikheter mellom disse influencerne? Stuart Halls kommunikasjonsmodell og teorien om representasjon sammen ...
  • A Fin(n)ished Collection? Examining the Finnish literature collection at the UiT libraries 

   Kataja, Ilona (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-01)
   This thesis explores collection development and management and classification by examining the Finnish literature collection at the UiT libraries. The objective of the study is to find out what the background and current state of the collection is and how the collection is represented through classification. The study combines two research methods, a quantitative and a qualitative one. Statistical ...
  • Folden som analysekategori innen dokumentasjonsvitenskapen 

   Johansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne oppgaven tar for seg skapelsen av ny teori innen dokumentasjonsvitenskapen, med utgangspunkt i boken The Fold: Leibniz and the Baroque av Gilles Deleuze. Det er brukt tre dokumenteksempler i en analysedel som danner det empiriske grunnlaget for den sammenlignende analysen, konklusjonen forteller om denne analysekategorien tilfører noe nytt innen dokumnetasjonsvitenskapen.
  • Folkemusikkarkiv og tilgjengelighet. Om kulturarv, mangfold, makt og demokrati 

   Arnesen, Astrid Bruun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I litteraturen er det bred enighet om at folkemusikkarkivene forvalter en viktig del av den immaterielle kulturarven i Norge. Arkivarene og institusjonene de er ansatt ved har ansvar for å samle inn, ta vare på og forvalte denne arven, i samarbeid med musikere, dansere og andre som til sammen utgjør folkedansfeltet. Folkemusikkarkivene er et såpass lite ensartet felt, både når det gjelder institusjonenes ...
  • Fortalt fortid. Om formidling av kollektive minner 

   Schanche, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven er basert på et praksisopphold ved Statsarkivet i Tromsø høsten 2015, der undertegnede ordnet deler av arkivet til Troms Røde Kors og lagde en utstilling til Arkivdagen 2015 basert på dokumenter fra dette privatarkivet. Problemstillinga i oppgaven er tredelt: - Hvilke kriterier ligger til grunn for for formidling av privatarkiv via Statsarkivet og hvordan håndteres dette? - Hva gjør ...
  • Fra klasserommet til søppelfyllinga. Fremstillingen av mediematerielle konsekvenser i den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen 

   Smirnov, Alexei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Ved å ta utgangspunkt i pilotprosjektet «Digital Skolehverdag» som innførte nettbrett til samtlige elver, lærere og administrasjonsarbeidere ved flere skoler i Bærum kommune, skal denne oppgaven forsøke å måle pulsen på den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen. Undersøkelsen i denne masteroppgaven forsker på om det eksisterer bakenforliggende og ukjente aspekter ved digitalisering ...
  • Framing the Dark Web: A study in portrayal of the Dark Web in documentary films 

   Jacobsen, Fredrik S.M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
   Through its name, the Dark Web is often associated with activities that are generally illegal and unethical, but why is this? Through the different services that make up the Dark Web, it stands as a technology that inherently exists to protect people's privacy and free speech. This thesis aims to examine how media portrays the Dark Web and how its association is so negatively loaded through the lens ...
  • From parallelogram to tower? Texts-Contexts-Paratexts. A Study of the Hamsun Center in a document theory perspective 

   Faaland, Maryline Sinniger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-27)
   The focus of attention of this thesis is the paratext (Genette, Seuils, 1987). In Paratexts: Thresholds of Interpretation (1997) Genette advances his theory on the role of paratexts in the elaboration of a book. He shows how “every context serves as a paratext” and foresees in the end that the concept can be extended to other forms of artistic expression than the written text. The construction built ...
  • "[...]given proper motivation, almost anyone will believe almost anything" : troverdighet, forfalskninger og dokumenter. 

   Wiese, Yngvild Marie Kaarbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Å vurdere troverdighet, og å stole på andre aktører er en så selvsagt del av vårt hverdagsliv at vi ofte ikke tenker over alle de situasjonene som krever at vi stoler på eksperter. For at vi igjen skal bli oppmerksomme på disse tillitsforholdene, må det ofte oppstå en tillitskrise. Ulike typer svindler og forfalskninger er eksempler på slike tillitskriser, og krisen som oppstod i kjølvannet av Bernie ...