Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Smarthus og materialitet. En materialistisk tilnærming til smarthus, sett i lys av media og materialitet, materie og miljø 

  Larsen, Silje Anett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-05)
  Teknologi og digitale produkter tar en stadig større del av vår tilkoblede hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på smarthus, hvor hensikten er å vise til andre, ofte underkommuniserte aspekter ved medieteknologi og digitalisering sett fra et miljøperspektiv, som sjeldent adresseres av massemediene. Ved å vise til en undersøkelse som viser til ...
 • Social media as digital public sphere. Social media, digital public sphere and community 

  Nielsen, Inga Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-17)
  The thesis investigates if social media with focus on Facebook is used as a digital public sphere. Issues concerning privacy rights online, coercive and manipulative political advertisement are discussed in contrast to the positive aspects of social media as platform for an inclusive, pluralist and community friendly discourse. Independent data from a questionnaire on habits and views on social ...
 • Fra klasserommet til søppelfyllinga. Fremstillingen av mediematerielle konsekvenser i den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen 

  Smirnov, Alexei (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Ved å ta utgangspunkt i pilotprosjektet «Digital Skolehverdag» som innførte nettbrett til samtlige elver, lærere og administrasjonsarbeidere ved flere skoler i Bærum kommune, skal denne oppgaven forsøke å måle pulsen på den offentlige samtalen omkring digitalisering av skolen. Undersøkelsen i denne masteroppgaven forsker på om det eksisterer bakenforliggende og ukjente aspekter ved digitalisering ...
 • Bevaring av online-spill for fremtiden. En kvalitativ studie av World of Warcraft, fra et bevaringsperspektiv 

  Enoksen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Massive flerspiller online-spill, MMOG-er, har siden lanseringen av World of Warcraft i 2004 blitt en populær sjanger innenfor digitale spill. Sjangeren har siden vist seg som en utfordring for forskere som arbeider med bevaring. Spillenes komplekse teknologiske oppbygning og struktur gjør oppgaven med å bevare disse spillene for fremtiden, vanskelig. Med min avhandling tar jeg utgangspunkt i ...
 • Folkemusikkarkiv og tilgjengelighet. Om kulturarv, mangfold, makt og demokrati 

  Arnesen, Astrid Bruun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I litteraturen er det bred enighet om at folkemusikkarkivene forvalter en viktig del av den immaterielle kulturarven i Norge. Arkivarene og institusjonene de er ansatt ved har ansvar for å samle inn, ta vare på og forvalte denne arven, i samarbeid med musikere, dansere og andre som til sammen utgjør folkedansfeltet. Folkemusikkarkivene er et såpass lite ensartet felt, både når det gjelder institusjonenes ...
 • Mapping the Holodomor Monument Complex. Victimization, Demonization and Sacralization in the Memory Wars 

  Hordijk, Frank (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Abstract In the context of the ongoing memory and history war between Ukraine, Russia and the West, and the increased politicization of history displayed in museums, this thesis seeks to identify and analyze national narratives of the Holodomor in feature films, documentaries, monuments, and museums. The historical event of the Holodomor, which is called an artificial or man-made famine, occurred ...
 • Norsk petroleumssektor i cyberspace. Materialitet, digitalisering og sikkerhet 

  Amundsen, Elizaveta Sergejevna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Den hyppige teknologiutviklingen har medført at risikobildet i samfunnet og verden for øvrig har endret seg. Norge, som et lite, men veldig digitalisert land møter de digitale utfordringene tidlig og er mer utsatt for truslene i cyberspace. For å klare å forebygge angrep fra det digitale rom, er det nødvendig å ha en god sikkerhetspolitikk, også i det digitale domenet. Sikkerhet handler om å verne ...
 • Library research in Norway and Finland from the 19th century to the 21st century. A comparative study 

  Pedersen, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  The purpose of this thesis is to take a closer look at trends in library research, how they have changed over time and what factors might have had an effect on the nature of library research topics and methods. My thesis will be narrowed to the time period from the late 1800s up until today, with a focus on Norwegian and Finnish public libraries. This will be done through a comparative study on ...
 • Fortalt fortid. Om formidling av kollektive minner 

  Schanche, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Denne oppgaven er basert på et praksisopphold ved Statsarkivet i Tromsø høsten 2015, der undertegnede ordnet deler av arkivet til Troms Røde Kors og lagde en utstilling til Arkivdagen 2015 basert på dokumenter fra dette privatarkivet. Problemstillinga i oppgaven er tredelt: - Hvilke kriterier ligger til grunn for for formidling av privatarkiv via Statsarkivet og hvordan håndteres dette? - Hva gjør ...
 • Inn i arkivet, ut av teorien? Om ordningen av et privatarkiv – med et kritisk blikk på postmoderne arkivteori 

  Berg, Gaute Johann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  -
 • Citations and retractions. Why are retracted articles cited? 

  Hoel, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  In 2006 Jon Sudbø was exposed for commiting research fraud. An investigation of all of Sudbø's scientific articels followed. The result was that a majority of them had to be retracted. Ten years after the scandal people are still citing Sudbø. This paper explore the nature of citations with Sudbø as case, in the goal of understanding why retracted articles are cited.
 • Lån en barnehage. Et forslag til litteraturformidling til barnehagebarn i bibliotek. 

  Lerøy, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-20)
  Oppgaven rapporterer et konkret forsøk på hvordan man kan drive et lavterskel- og lavkonstnadstilbud med litteraturformidling rettet mot barnehagebarn i et folkebibliotek. Med bakgrunn i sosial kapital teori og dokumentteori søker oppgaven å gjøre rede for hvordan bibliotekaren kan bidra til å bygge tillit samt fungere som medprodusent av billedbøker. Vesentlig ramme for formidlingssituasjonen er ...
 • Problemstillinger rundt tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver og doktorgradsavhandlinger i Munin. 

  Larssen, Tanja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-13)
  En undersøkelse av tidligere og nåværende studenter ved UiT sin holdning til åpen tilgjengeliggjøring av oppgaver og avhandlinger i Munin. Oppgaven gjennomgår statistikk for tidligere leverte oppgaver i Munin og benytter en spørreundersøkelser for å innhente data fra nåværende studenter. Resultatene viser at et flertall av studentene som setter begrensinger for tilgjengeliggjøring i Munin begrunner ...
 • Elektronisk vs. papir. Hvordan bruker studenter de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek? 

  Danielsen, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
  Denne oppgaven ser nærmere på hvordan studenter bruker de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek, sammenlignet med bruken av papirdokumenter. Det er viktig å øke bevisstheten og kunnskapen om dette, siden e-ressursene er relativt nye i biblioteket. Når nye medier inkluderes i biblioteksamlingene er det interessant og viktig å se på hvordan de blir brukt av studentene. I den sammenheng ...
 • Folden som analysekategori innen dokumentasjonsvitenskapen 

  Johansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  Denne oppgaven tar for seg skapelsen av ny teori innen dokumentasjonsvitenskapen, med utgangspunkt i boken The Fold: Leibniz and the Baroque av Gilles Deleuze. Det er brukt tre dokumenteksempler i en analysedel som danner det empiriske grunnlaget for den sammenlignende analysen, konklusjonen forteller om denne analysekategorien tilfører noe nytt innen dokumnetasjonsvitenskapen.
 • Kunnskapsdeling og læring i en kunnskapsbedrift. En kvalitativ studie av læringsprosesser i Global Maritime 

  Haug, Ida Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  Med utgangspunkt i en kvalitativ casestudie tar denne masteroppgaven for seg uformelle og formelle læringsprosesser i kunnskapsbedriften Global Maritime. Målet med oppgaven er å se på hvordan uformell og formell læring utspiller seg i bedriften og hvordan bedriften lærer best. Funnene fra denne studien baserer seg på intervju, observasjon og dokumentstudier og avdekker læringsprosesser som selvstyrt ...
 • Kryssing av grenser. En dokumentasjonsvitenskaplig vurdering av behovet for kjønnsdefinering 

  Sjursen, Vanja Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-02)
  Avhandlingens formål er å undersøke hvorvidt man kan bruke en dokumentvitenskapelig modell som utgangspunkt for å undersøke dokumenteringen av kjønn i et bestemt dokument. For analyse benyttes en tverrfaglig komplementær dokumentvitenskapelig modell. Dokumentet pass blir analysert først som et hoveddokument, blant annet med en analyse av fysiske bestanddeler. Deretter analyseres den delen av passet ...
 • From parallelogram to tower? Texts-Contexts-Paratexts. A Study of the Hamsun Center in a document theory perspective 

  Faaland, Maryline Sinniger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-27)
  The focus of attention of this thesis is the paratext (Genette, Seuils, 1987). In Paratexts: Thresholds of Interpretation (1997) Genette advances his theory on the role of paratexts in the elaboration of a book. He shows how “every context serves as a paratext” and foresees in the end that the concept can be extended to other forms of artistic expression than the written text. The construction built ...
 • Tromsø biblioteks utvikling sett i lys av nasjonale og nordiske forhold. Et historisk-institusjonelt perspektiv 

  Storvik, Kirsten Fausa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
  Ved å se på situasjonen i Sverige, Danmark og Finland synliggjøres forklaringen på hvorfor norske bibliotek har sakket akterut i etterkrigstida. Dette gjøres for bedre forståelse av Tromsø biblioteks utvikling. Forklaringsfaktorene for bibliotekutviklingen på 1900-tallet kommer tydeligere fram ved å ta i bruk institusjonell teori. Gjennom ekvilibrium-modellen kommer det som er karakteristisk for ...
 • Arkiv til folket. Arkivformidling ved Statsarkivet i Tromsø 

  Walsø, Vilde Christoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
  I denne masteroppgaven tar jeg for meg arkivinstitusjoners formidlingsarbeid. Målet er å undersøke hvorfor arkivinstitusjoner driver med arkivformidling, hvilke formidlingsformer og midler de bruker i dette arbeidet, og hvem som er formidlingens målgrupper. Oppgavens analyse er basert på litteratur om arkivformidling, og mine erfaringer med formidlingsaktiviteter fra feltarbeid ved Statsarkivet i ...

Vis mer