Show simple item record

dc.contributor.advisorBentzen, Kristine
dc.contributor.authorSørensen, Christer Engen
dc.date.accessioned2019-09-23T08:24:19Z
dc.date.available2019-09-23T08:24:19Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk. Subjekts- og objektsveksling går ut på at bestemte pronominelle subjekter og objekter veksler på tvers av negasjon og adverb, slik at disse forekommer i en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Vekslinga av disse er forbundet med hvordan disse er realisert (DP/pronomen) og informasjonsstruktur: Kjent informasjon i diskursen vil være foretrukket i veksla posisjon, mens ny informasjon vil være foretrukket i ikke-veksla posisjon. Tidligere studier på tilegnelsen av disse grammatiske fenomenene har konsentrert seg om barn. Disse studiene viser at subjektsveksling er på plass innen de er tre år gamle, objektsveksling derimot er ikke på plass før de er eldre enn syv år. Barn har en tidlig preferanse for alle subjekter og objekter i ikke-veksla posisjon. Studier på tilegnelsen hos andrespråksinnlærere er det imidlertid få av. Den ene tilegnelsesstudien som er gjort på andrespråksinnlærere viser at disse ikke er like finjusterte i vekslinga som barn er. De foretrekker alle subjekter i veksla posisjon og alle objekter i ikke-veksla posisjon, som viser at de ikke veksler på bakgrunn av verken realisering (DP/pronomen) eller informasjonsstruktur (kjent/ny informasjon), men heller grammatisk funksjon (subjekt/objekt). Denne oppgaven baserer seg på to elisiteringsundersøkelser med 27 andrespråksinnlærere og en liten gruppe med morsmålstalere som referansepunkt. Formålet med studien er å se om andrespråksinnlærerne følger samme tilegnelsesmønster som morsmålsinnlærere, og hvorfor disse fenomenene er utfordrende å tilegne seg. Funnene viser at informantene foretrekker subjekter i veksla posisjon, men gjør en forskjell i vekslinga av disse etter hvilken ordstilling som er brukt. Med målspråkslik ordstilling skiller de mellom DP-er og pronomener, mens med ikke-målspråkslik ordstilling veksler alle subjekter uavhengig av realisering. Objekter foretrekker informantene å plassere i ikke-veksla posisjon. Informantene med bedre ferdigheter i norsk overgeneraliserer de målspråkslike strukturene for subjektsveksling, men til dels også for objektsveksling. Funnene forklares utfra at vekslinga er basert på innputten innlærerne møter i målspråket, hvor de fleste subjekter opptrer i veksla posisjon, mens de fleste objekter opptrer i ikke-veksla posisjon. Videre forklares utfordringene med disse grammatiske fenomenene på bakgrunn av grensesnitthypotesen (Interface Hypothesis). Denne forklarer at utfordringa ligger i koblinga mellom språkinterne og språkeksterne moduler, som knyttes til informasjonsstruktur. Samtidig er objektsveksling et mer komplekst fenomen enn subjektsveksling, som vil gi ei forklaring på at objektsveksling er et fenomen som innlærerne vil ha større vanskeligheter med å tilegne seg enn subjektsveksling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16256
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDNOR-3982
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en_US
dc.subjectSpråktilegnelseen_US
dc.subjectAndrespråken_US
dc.subjectNorsk som andrespråken_US
dc.subjectSubjektsvekslingen_US
dc.subjectObjektsvekslingen_US
dc.subjectInformasjonsstrukturen_US
dc.subjectInformation structureen_US
dc.subjectSubject shiften_US
dc.subjectObject shiften_US
dc.subjectAndrespråkstilegnelseen_US
dc.subjectTilegnelse av syntaksen_US
dc.subjectVariabel ordstillingen_US
dc.subjectVariable word orderen_US
dc.subjectWord orderen_US
dc.subjectOrdstillingen_US
dc.subjectSecond language acquisitionen_US
dc.titleTilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)