Show simple item record

dc.contributor.advisorFuru, Eli Moksnes
dc.contributor.authorMunter, Ann-Kristin
dc.date.accessioned2008-12-10T14:07:23Z
dc.date.available2008-12-10T14:07:23Z
dc.date.issued2008-11-01
dc.description.abstractJag har under mina år som skolledare och mina tidigare erfarenheter som förskollärare upplevt en brist och en svårighet i det dagliga arbetet, att utvärdera och reflektera över den pedagogiska processen och att avsätta tid till reflektion. Hur får man då en kultur som präglas av gemenskap och delaktighet, och hur hittar man ett bra system för återkommande pedagogisk reflektion? Jag menar att det är av största vikt att lärarna själva förstår och upplever den pedagogiska reflektionen som ett användbart hjälpmedel för sin egen utveckling. Jag har för avsikt att inspirera och medverka i en långsiktig utveckling där samarbete lärare sinsemellan och med skolledaren är viktiga inslag. I denna utveckling ingår även att skapa en gemensam värdegrund där vi samarbetar för en gemensam utveckling. Utifrån mina tidigare studier tillsammans med min personal har jag provat ett arbetssätt där jag som rektor ber mina medarbetare att skriva ett brev till mig. I brevet beskriver de något från sin egen verksamhet som de vill att jag ska komma ut och observera i klassrummet. För att sedan tillsammans reflektera över de observationer som jag har gjort. Arbetet var mycket värdefullt för mig som rektor i mitt mål att utveckla mitt pedagogiska ledarskap. I den här rapporten har jag gått vidare i mitt arbete och vi har provat en observationsmetod som kallas ”skuggning”. Lärarna gjorde observationsbesök hos varandra som ett led i att hitta nya mötesplatser för reflektion och lärares kunskapsutveckling. Problemformulering • Hur kan rektor skapa nya mötesplatser för att utveckla lärarnas reflektion om sin egen praktik? Val av uppsatsens metod och tillvägagångssätt framtogs till största del i samråd med den medverkande personalen. Vidare i samtal med personalen diskuterades huruvida skuggning var en lämplig metod för undersökningens syfte. Skuggning är enligt mig att besöka en kollegas vardag, se och uppleva, reflektera tillsammans för att utvecklas tillsammans. Diskussionen fortsatte utifrån lärares tidigare erfarenheter av skuggning, då vissa lärare inom rektorsområdet sedan tidigare prövat att skugga varandra under våren 2007. Dessa lärare valdes ut och genomförde metoden skuggning vid ett tidigare stadium i studien i syfte att pröva metodens genomförbarhet och arbetssätt. Vilket därigenom kan ses som en småskalig förstudie till mitt slutgiltiga metodval. Som ytterligare komplement till skuggning presenterade jag loggbok som ett bra sätt att dokumentera det som händer och sker. Vi valde även att filma observationerna med filmkamera. - Vilka observationer gör lärarna när de observerar sin egen och andras undervisning? Under de observationer som lärarna har gjort av varandra upplever jag att det är innehållet som lyfts först. Vad som gjordes under lektionen. Goda idéer som lärarna har snappat upp och delat med sig av. De har även gett positiv feedback till varandra på saker som de upplevt fungerat bra. Utifrån observationerna har reflektioner kring förhållningssätt kommit upp och lett till fruktbara diskussioner. - Hur man öka kunskapen om varandras arbetssituation? Under tiden som följt efter klassrumsobservationer hos varandra upplever jag att arbetsgemenskapen har ökat och förståelsen och insikten har blivit bättre. Det är svårt att sätta fingret på vad som gjort det ena eller det andra. Men min uppfattning är att alla tar ett större ansvar för den gemensamma verksamheten och utvecklingen och att samarbetet utvecklas hela tiden.en
dc.format.extent393723 bytes
dc.format.extent2059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1684
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1457
dc.language.isosween
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDPFF-3602nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectskolledareen
dc.subjectpedagogisk reflektionen
dc.subjectgemensam värdegrunden
dc.subjectbrev pedagogiska ledarskapen
dc.titleHur kan rektor skapa nya mötesplatser för att utveckla lärarnas reflektion om sin egen praktik?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record