Recent additions

 • Samer fra Indre Finnmark født i tidsrommet mellom 1920 og 1935 og deres språklige og kulturelle situasjon i det norske rettssamfunnet 

  Alakorpi, Heini-Elisa Mirjami (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-07-26)
  Oftest tenker vi på den rettslige situasjon som et øyeblikk. En rettslig situasjon vil alltid være i utvikling. Den kan endre seg over tid. Vi skal her se på utviklingen over tid. Det fremstillingsmessige grepet er å følge en generasjon. Tre snapshots skal danne rammen for fremstillingen. Hvordan språklig og kulturell rettsstilling hadde generasjonen som vi skal følge da de var barn, og fikk ...
 • Rettssikkerhet for den samiske befolkningen 

  Olaussen, Sunniva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-31)
  En vurdering av den rettslige og faktiske rettssikkerheten til den samiske befolkning i Norge, i lys av retten til samisk språk, kultur og samfunn.
 • Formildende omstendigheter som grunnlag for idømmelse av samfunnsstraff, med særlig fokus på rehabiliteringshensyn 

  Andreassen, Marthe Olivia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-07-18)
  Avhandlingen undersøker rehabiliteringshensynet som en formildende omstendighet etter straffeloven § 78 h, vekt og betydning for idømmelse av samfunnsstraff ved ulike typer lovbrudd. For å kunne danne et bakteppe for denne undersøkelsen er det nødvendig med en generell redegjørelse om straff, herunder straffens formål om allmennprevensjon og individualprevensjon, samt generell redegjørelse for ...
 • Konkursboets ulovfestede beslagsrett - Hvordan har Høyesterett bidratt til å styrke kreditorenes beslagsrett? 

  Riaz, Sanna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-16)
  Oppgaven handler om kreditorenes beslagsrett, nærmere bestemt utviklingen som har skjedd på rettsområdet. Problemstillingen ble valgt som følge av at domstolspraksis er en sentral rettskilde på beslagsrettens området. Problemstillingen oppgaven skal forsøke å besvare er; om og på hvilken måte beslagsretten har blitt påvirket og eventuelt styrket av Høyesterett. Herunder er det særlig utviklingen ...
 • Implementing the Precautionary Approach through Private Certification: The Effects of Marine Stewardship Council Certification in Polar Fisheries 

  Hønneland, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-15)
  Certification according to private sustainability standards (ecolabelling) has become an important addition to public fisheries management in recent years. The major global ecolabel in terms of comprehensiveness and coverage is the Marine Stewardship Council (MSC) Fisheries Standard. Becoming and remaining certified requires continuous behavioural adaptation from fisheries through a fine-meshed ...
 • Proformaregelen - I lys av HR-2018-1265-A Deutsche Bank 

  Olaussen, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-17)
  I denne masteravhandlingen analyserer jeg proformaregelens rettslige plassering, innhold og rekkevidde. Videre retter jeg et kritisk blikk på proformaregelen Høyesterett gav anvisning på i HR-2018-1265-A Deutsche Bank, samt foretar noen de lege ferenda-betraktninger om den videre utviklingen av proformaregelen.
 • Innholdet i prinsippet om ne bis in idem i CISA artikkel 54 – forbudet mot en transnasjonal gjentatt straffeforfølgning 

  Næss, Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-10)
  Avhandlingen redegjør for innholdet i forbudet mot gjentatt straffeforfølgning slik dette følger av Schengen-avtalen (CISA) artikkel 54. Forbudet er inntatt i norsk lov etter straffeloven § 8 første ledd bokstav c, og begrenser norske myndigheter å straffeforfølge forhold som allerede har vært straffeforfulgt i et annet Schengen-land. Avhandlingen går gjennom de sentrale vilkårene for at CISA artikkel ...
 • Rettslige rammer for vilkår etter sosialtjenesteloven §§ 20 og 20a 

  Lekang, Eivind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-09)
  Oppgaven redegjør for hvilke rettslige rammer som gjelder for vilkårsstillelse til vedtak om stønad til livsopphold.
 • Helsepersonells ansvar for inngrep uten hjemmel. Kan helsepersonell holdes personlig ansvarlig for inngrep de utfører uten grunnlag i lov? 

  Gjefsen, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Det historiske hjemmelsgrunnlaget helsepersonell har hatt for å bruke tvang under utførelsen av tjenesten sin, har vært uklart og preget av ulovfestete prinsipper og hensyn- og formålsbetraktninger. Det jeg ønsker å finne ut av er om det finnes et teoretisk grunnlag for at helsepersonell kan holdes ansvarlig for å ha utført inngrep uten et gyldig lovgrunnlag.
 • Besøksforbud. En analyse av straffeprosessloven § 222 a 

  Silsand, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-04-30)
  Temaet for masteravhandlingen er reglene om besøksforbud. Siktemålet med avhandlingen er å foreta en analyse av de lege lata av de regler som gjelder ved nedleggelse av besøksforbud. I den forbindelse vil Norges menneskerettslige forpliktelser, nærmere bestemt retten til privatliv nedfelt i Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, være relevant. Herunder vil kravet til legalitet og forholdsmessighet stå ...
 • Entreprenørens sikkerhetsstillelse i entreprisekontrakter. Med fokus på sikkerhetsstillelse i Buofl. § 12 og NS 8405 punkt 9 

  Jentoft, Marie Caroline Helmersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Oppgaven behandler reglene om garanti som sikkerhetsstillelse i entrepriserkontrakter. Formålet med oppgaven er å redegjøre og sammenligne garantiansvaret i buofl. § 12 og NS 8405 pkt. 9.
 • Ordningen med offentlig oppnevnt advokat i straffesaker. En rettslig analyse av om ordningen utgjør et «effektivt rettsmiddel», jf. EMK artikkel 13, jf. EMK artikkel 6. 

  Bredesen, Johannes Tariku (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-07-04)
  Ordningen med offentlig advokat etter strpl. § 100 a er innført med formål om å kompensere for den mistenkte personens manglende mulighet til kontradiksjon. Den offentlige advokatens rolle i en sak om skjult tvangsmiddelbruk skiller seg fra det tradisjonelle forsvareroppdraget, hvor kommunikasjon og konfidensiell kommunikasjon mellom advokat og klient er en elementær del av de kontradiktoriske ...
 • Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom 

  Rakoczy, Emil (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-16)
  Om domstolens adgang til å fravike tiltalebeslutningen.
 • Foreleggsinstituttet i politi- og påtalemyndigheten 

  Sverdrup, Ellen Eva Ørebech (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-15)
  Påtalerett, forelegg, forenklede forelegg
 • Formuesforringelse ved insolvensfare 

  Næss, Ingrid (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  En beskrivelse av dagens situasjon, etterfulgt av en gjennomgang av straffeloven §§ 404, 405 og 406 – hvor avhandlingens mål er å redegjøre for gjeldende rett, samt drøfte hensiktsmessigheten ved endringene som ble gjennomført ved 2004-revisjonen og ny straffelov av 2005. Bakgrunnen er de praktiske utfordringene knyttet til bekjempelsen av økonomisk kriminalitet i forkant av konkurser.
 • Åpning av område etter havenergilova § 2-2 

  Skuggedal, Ida Louise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-21)
  Tema er prosessen for åpning av nye områder for vindkraft til havs etter havenergilova § 2-2. Avhandlingens siktemål er å analysere hvordan havenergilovas regler for åpningsprosessen ivaretar hensynet til miljø.
 • Samtykkets moralske kraft - Moralfilosofiens betydning i rettsanvendelsen ved en lovendring i strl. § 291 

  Kvammen, Alida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-19)
  I denne avhandlingen vil jeg undersøke nærmere hvilken betydning moralfilosofi kan få i rettsanvendelsen dersom man innfører en samtykkeregel i strl. § 291. Drøftelsen retter seg mot hvilken virkning en lovendring kan få for rettsanvendelsen, herunder om det vil åpnes opp et rom for verdivurderinger utenfor straffeloven og øvrige autoritative og tekstbaserte rettskildefaktorer. Oppgaven handler om ...
 • Forutsetninger for bevismuntlighet 

  Karlstrøm, Irja Brox (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Vårt rettssystem bygger på en forutsetning om at den beste måten å komme frem til den materielle sannhet er at eventuelle vitner møter i retten og forklarer seg muntlig for den dømmende rett. Bevismuntligheten har i nyere tid blitt utfordret fra flere hold. Mye av kritikken knytter seg til at det er behov for at jurister i større grad hensyntar andre fagområder når de vurderer bevisrettslige spørsmål. ...
 • Kreditorekstinksjon i lys av EMK P1-1 

  Storsveen, Erik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
  Avhandlingen tar for seg problemstillingen om eiendomsvernet i EMK P1-1 setter begrensninger for dagens praktisering av kreditorekstinksjonsreglene.
 • Skyldkravet i arbeidsmiljøloven § 18-10. Er dagens skyldkrav ved ileggelse av overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven § 18-10 i strid med Norges forpliktelser etter EMK artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7? 

  Yttermo, Maja Storåker (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-10)
  De fleste overtredelser av arbeidsmiljøloven sanksjoneres i dag av Arbeidstilsynet gjennom ileggelse av overtredelsesgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven §18-10. I lys av nyere rettspraksis fra Høyesterett og EMD har det blitt problematisert hvorvidt objektive skyldkrav for ileggelse av administrative foretakssanksjoner er i strid med EMK. Avhandlingen er rettsdogmatisk og tar sikte på å vurdere ...

View more