Recent additions

 • Jordmødres erfaringer med å jobbe både som hjemmejordmor og på sykehus- en kvalitativ intervjustudie 

  Sidikyar, Shugofa; Lisell Torrissen, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-03-16)
  <p>Hensikt: Å Undersøke hvilke erfaringer jordmødre har ved å arbeide med hjemmefødsler og på sykehus i Norge. <p>Metode: Kvalitativ studie. Ni semistrukturerte individuelle dybdeintervjuer ble gjennomført med jordmødre som hadde erfaring fra både å ha jobbet som hjemmejordmor og som jordmor på sykehus i ulike deler av Norge. Dataene ble analysert ved hjelp av Malteruds systematiske tekstkondensering. ...
 • Jordmødres bruk av fødestillinger i forløsning av barnet og sammenhengen med egen preferanse, kvinners brukermedvirkning og rammefaktorer relatert til klinisk praksis - en tverrsnittstudie 

  Westre, Susanne Bakken; Andersen, Karina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-03-18)
  Abstrakt Tittel: Jordmødres bruk av fødestillinger i forløsning av barnet og sammenhengen med egen preferanse, kvinners brukermedvirkning og rammefaktorer relatert til klinisk praksis. Hensikt: Hensikten med studien er gjennom å kartlegge selvrapporterte fødestillinger jordmor har brukt siste året, å undersøke hvilke faktorer som påvirker bruk av fødestilling.   Metode: Tverrsnittstudi ...
 • Jordmødres erfaringer i møte med innvandrerkvinner i fødsel som ikke behersker det norske språk. 

  Abdulle, Amran Ahmed; Borrego, Natalia Rebeca Indset (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-03-15)
  Hensikt: Å utforske norske jordmødres erfaringer i møte med innvandrerkvinner i fødsel som ikke behersker det norske språk. Metode: Kvalitativ metode med åtte individuelle intervju. I dette studiet ble det brukt en hermeneutisk tilnærming og data ble analysert etter livsverden hermeneutikk. Funn: Funnene presenteres gjennom fem temaer: språkbarrierer kan gi disharmoni og hindre deltakelse, ...
 • Prevensjonsveiledning etter fødsel og jordmors rolle. En kvalitativ studie om jordmødres opplevelser av prevensjonsveiledning etter fødsel og deres rolle 

  Seierstad, Pernille; Steinsvik, Ruth-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-13)
  <p>Hensikt: Å undersøke hvordan jordmødre opplever å prevensjonsveilede etter fødsel og hvordan de anser egen rolle. <p>Problemstilling: “Jordmødres opplevelser av prevensjonsveiledning etter fødsel og deres rolle” <p>Metode: Det ble anvendt et kvalitativt forskningsdesign. Det ble gjennomført ni dybdeintervjuer med jordmødre som jobbet med prevensjonsveiledning på føde/barselavdeling på sykehus- ...
 • Faktorer som påvirker forebygging av stikkskader i operasjonsfeltet - en litteraturstudie 

  Gjerde, Sandra (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-04)
  Abstrakt Tittel: Faktorer som påvirker bruk av tiltak og metoder for forebygging av stikkskader i operasjonsfeltet – en litteraturstudie Bakgrunn: Operasjonssykepleierne håndterer daglig skarpe gjenstander i det det sterile operasjonsfeltet. Hensikten med denne masteroppgaven er å bidra til mer kunnskap og forståelse av hvordan ulike faktorer påvirker handlingsgrunnlaget for forebygging av ...
 • «Det var alltid det å trygge dem» En kvalitativ studie av vernepleiers ivaretakelse av utviklingshemmedes medvirkning i eget tjenestetilbud under Covid-19-pandemien 2020-21 

  Reinslett, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-09-01)
  Many experienced that the emergence of the Covid-19 pandemic and measures to prevent infection were intrusive in everyday life. In particular, the developmentally disabled were highlighted as a vulnerable group during the pandemic. The study examines care workers' experience related to participation in service users own everyday life during the pandemic and focuses on people with developmental ...
 • Dagbøker til pasienter på intensiv – en teknisk omsorgshandling av intensivsykepleiere 

  Aase, Ingrid Køhncke; Hætta, Sara Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-04)
  Bakgrunn: Dagbøker har innvirkning på tidligere intensivpasienters opplevelser av psykiske symptomer. Det er vist reduksjon i forekomst av PTSD, angst og depresjon hos intensivpasienter som mottok dagbok etter intensivbehandling. Intensivsykepleiere er klar over effektene dagbøker har på pasientenes rehabiliteringsprosess, men likevel er ikke virksomheten alltid en førsteprioritet under intensivbehandling. ...
 • Forebygging av kronisk intensivrelaterte smerter hos den voksne intensivpasienten - En litteraturstudie med systematisk tilnærming 

  Karlsen, Line Therese Fredheim; Jenssen, Kristin Soc Han (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Bakgrunn: Intensivpasienter opplever i stor grad akutte smerter under deres intensivopphold, som videre kan utvikles til kroniske smerter. Kronisk intensivrelaterte smerter er noe som rammer mange intensivpasienter, og som kan redusere pasientens videre livskvalitet. Hensikt: Kartlegge hvilke tiltak intensivsykepleier kan iverksette under pasientens intensivopphold for å forebygge kroniske smerter ...
 • Kreftfri, men ikke frisk – Brystkreftoverleveres opplevde erfaringer med kognitive endringer etter kreftbehandling 

  Stefanussen, Frida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-01)
  <p>Bakgrunn og hensikt: Å overleve kreftsykdom er som ofte fantastisk for personer som opplever å få denne sykdommen. Samtidig kan det tiden etter, som kreftfri, være utfordrende for den det gjelder. Dagens kreftbehandling kan beskrives som effektiv, med gode muligheter til å overleve. Samtidig kan den være belastende for menneskekroppen og varer ofte lenge, gjerne over flere måneder, noen gang år. ...
 • Kommunikasjon mellom sykepleiere ved overflytting av pasient fra akuttmottak til intensivavdeling 

  Jacobsen, Theodor; Nilsen, Mats (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-02)
  Bakgrunn: Pasientoverflytting er et kritisk moment i pasientbehandlingen, og innebærer risiko for tap av informasjon. Mye forskning har blitt utført på dette emnet ved overflytting til og fra akuttmottak, sengeposter og operasjonsavdelinger, men lite spesifikk forskning finnes for overflytting fra akuttmottak til intensivavdeling. Problemstilling: Hvordan erfarer sykepleiere den muntlige rapporten ...
 • Effekter av protokollert respiratoravvenning der intensivsykepleier har en selvstendig rolle eller inngår i et tverrfaglig team 

  Kapella, Dorota Eugenia; Østgård, Sara (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-04)
  Tittel: Effekter av protokollert respiratoravvenning der intensivsykepleier har en selvstendig rolle eller inngår i et tverrfaglig team. Bakgrunn: Respiratoravvenning er en av de største utfordringene for behandlingsteamet på en intensivavdeling. Respiratoravvenning kan gjennomføres på ulike måter, og protokollbruk er ifølge forskning en favorisert og effektiv avvenningsstrategi. Forskning sammenligner ...
 • Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med masterkompetanse av å arbeide kunnskapsbasert i klinisk praksis? 

  Didriksen, Helle Brønnestad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-02)
  Intensivavdelingen er en høydynamisk, teknisk og medisinskfaglig avansert avdeling som krever spesialutdannet personale med høy grad av selvstendighet og handlingskompetanse. En økt spesialisering i helsevesenet og en mer avansert og komplisert pasientbehandling stiller krav til intensivsykepleieren om å jobbe selvstendig, kunnskapsbasert og bidra til utvikling i eget fag og helsetjenesten. ...
 • Kvalitetsforbedring av perioperativt pasientforløp ved akutt laparotomi 

  Fallmyr, Johanne Rydså; Hansen, Aleksandra Bårdset (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  Bakgrunn: Akutt laparotomi er et hyppig utført inngrep med høy mortalitetsrate og høy forekomst av postoperative komplikasjoner. Tidligere forskning viser store variasjoner i perioperativ pleie og behandling til denne pasientgruppen. Dette skiller seg fra elektive laparotomier, der pasientforløpet er standardisert gjennom tiltakspakker som Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), som har vist seg å ...
 • Preoperativ hygiene til elektive og ø-hjelpspasienter. 

  Engen-Tøllefsen, Tone; Turner, Nora (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-03)
  Bakgrunn: Vi har over mange år som sykepleierstudenter, sykepleiere og operasjonssykepleiere opparbeidet oss erfaring med operasjonspasienten. Vi har erfart en tendens til at preoperative hygienen kan være ulik mellom elektive og ø-hjelpspasienter, og ønsket slik å forske på dette. Hensikt: Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan sykepleiere erfarer den preoperative hygieniske ...
 • Hvilke utfordringer opplever operasjonssykepleiere ved bruk av Trygg Kirurgi, og hvilke faktorer kan forklare eventuelle utfordringer? 

  Solli, Wibeche (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-02)
  Bakgrunn Trygg kirurgi sjekkliste ble utarbeidet av verdens helse organisasjon (WHO) med formål å bidra til en systematisk tilnærming til å redusere for komplikasjoner ved kirurgi. Sjekklisten er utarbeidet slik at den skal kunne brukes til dagkirurgi, elektiv kirurgi og øyeblikkelig hjelp kirurgi. Bakgrunnen til denne studien er å undersøke hvilke utfordringer som er knyttet til bruken av ...
 • Språkbarrieren under fødselen - Afrikanske kvinners opplevelse 

  Nyenetue, Franthresa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-14)
  Abstrakt Hensikt: Å utforske afrikanske kvinners erfaring med språkbarriere under fødsel. Metode: Studien har anvendt kvalitativ metode. Datainnsamling ble gjennomført via semistrukturelle dybdeintervju av fem afrikanske kvinner. Dataanalyse ble utført ved hjelp av Malteruds systematiske tekstkondensering. Funn: Funnene i studien presenteres gjennom 3 temaer: Kommunikasjon og forståelse, Tidspress ...
 • Jordmødres erfaringer med ivaretakelse av lavrisikofødende på kvinneklinikk 

  Haavorsen, Siv; Koi, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-14)
  Hensikt: Økt forståelse for jordmødres erfaringer med ivaretakelse av lavrisikofødende på kvinneklinikk. Problemstilling: Hvilke erfaringer har jordmor med ivaretakelse av lavrisikofødende på kvinneklinikk, der lav- og høyrisikofødende er på samme avdeling? Metode: Kvalitativ metode. Grounded Theory. Individuelle semistrukturerte intervju med ni jordmødre fra forskjellige kvinneklinikker i ...
 • Kommunejordmødres erfaringer fra barselomsorg til kvinner som har gjennomgått keisersnitt – En kvalitativ studie 

  Klingan, Elisi Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-13)
  Sammendrag Tittel: Kommunejordmødres erfaringer fra barselomsorg til kvinner som har gjennomgått keisersnitt– En kvalitativ studie Hensikt: Få frem et nyansert perspektiv av den særegne omsorgen i barseltiden til kvinner som har gjennomgått keisersnitt, samt utfordringene. Problemstilling: Hva er kommunejordmødres erfaringer fra barselomsorg til kvinner som har gjennomgått keisersnitt? ...
 • Jordmors erfaring med vannfødsler - en kvalitativ studie 

  Waaler, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-13)
  <p>Hensikt: Hensikten er å undersøke jordmors holdninger til vannfødsel og hvordan det er tilrettelagt for å drive med vannfødsler i norsk fødselsomsorg. Problemstilling: Jordmors erfaringer med vannfødsel i Norge. <p>Metode: Det er brukt kvalitativ metode i denne studien. Vi har gjennomført individuelle semistrukturerte intervju med åtte jordmødre fra forskjellige fødenivå. Det ble brukt systematisk ...
 • Prevensjonsveiledning på 6-ukerskontrollen etter fødsel. Beskrivelse av kvinners erfaringer med prevensjonsveiledning på 6-ukerskontroll hos jordmor og fastlege – en kvantitativ studie 

  Ellingsen, Maja Barstad; Degerstrøm, Rebecca Esbensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-13)
  <p>Hensikt: Beskrive kvinners erfaringer med prevensjonsveiledning på 6-ukerskontroll etter fødsel, og undersøke om det er sammenheng mellom deres erfaringer, og om de går til kontroll hos jordmor eller fastlege. <p>Metode: Deskriptiv tverrsnittstudie med anonymt spørreskjema på internett mellom 02.11.2022-22.11.2022 i Norge. Totalt ble 1801 kvinner som har født i 2022, og vært til 6-ukerskontroll ...

View more