Recent additions

 • Samarbeid rundt oppfølging av kardiometabolske risikofaktorer hos mennesker med alvorlig psykisk lidelse i primærhelsetjenesten - En kvalitativ fokusgruppeintervjustudie 

  Klevstad, Marte Hykkerud (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-02)
  Bakgrunn: Personer med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon har høyere morbiditets- og mortalitetsrate, enn befolkningen ellers. Dette skyldes delvis en dramatisk økt risiko for kardiometabolsk sykdom. Kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer er kompleks, men ikke fullstendig. Selv om mange risikofaktorer er kartlagte, er ikke overdødeligheten redusert. ...
 • Smittevern i hjemmesykepleien - Mellom improvisasjon og faglig forsvarlighet? 

  Jensen, Linda Merete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-01)
  I tråd med Samhandlingsreformens intensjon mottar og behandler hjemmesykepleien en økende andel pasienter med infeksjonssykdommer. Mens sykehus og institusjoner er tilrettelagt for å kunne utøve smittevern, gjelder dette i langt mindre grad private hjem. For å lykkes med infeksjonsforebygging og - kontroll i hjemmene må sykepleierne minimalisere risikoen for smittespredning gjennom etterlevelse av ...
 • "Oppfølging av eldre med depresjon er ikke en prioritert sykepleieoppgave" En kvalitativ studie om hjemmesykepleiere sine erfaringer med oppfølging av eldre med depresjon 

  Sjøset, Matilde Efskin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-09-03)
  Bakgrunn: I denne undersøkelsen søkes det innsikt i erfaringer hjemmesykepleiere har med oppfølging av eldre med depresjon. Flere lovpålagte oppgaver, begrensede ressurser og flere pasienter med behov for pleie- og omsorgstjenester har vært med å legge et press om mer effektivitet i hjemmesykepleien. Eldre utgjør en stor del av pasientgrunnlaget for denne tjenesten. Forskning viser at depresjon er ...
 • Sykepleieres erfaringer med sepsispasienter i en distrikslegevakt. 

  Bødtker, Ingelin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-09-03)
  Sykepleieres erfaringer med sepsispasienter i en distrikslegevakt. En kvalitativ studie med fokusgruppeintervju
 • Erfaringer med smerteevaluering hos respiratorpasienten 

  Hafsmo-Vitsø, Lillian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-09-01)
  Introduksjon: De fleste kritisk syke pasienter opplever smerte og ubehag under oppholdet på intensivavdelingen. Smertene kan komme av traumer, kirurgi, og autonome plager eller daglige prosedyrer. Selvevaluering av smerte betraktes som gullstandarden, intensivpasienten kan ikke alltid uttrykke sin smerte verbalt grunnet mekanisk ventilasjon, eller sedativa. Intensivsykepleieren spiller en viktig ...
 • Hva forteller eldre mennesker om sine opplevelser av å delta i forhåndssamtaler? En litteraturstudie med systematisk tilnærming. 

  O'Dwyer, Jane Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Forhåndssamtaler er diskusjoner mellom helsepersonell, pasienter, og ofte pårørende, om pasientens ønsker for behandling og omsorg på slutten av livet. De fleste dødsfall i Norge skjer på sykehjem og derfor er sykehjemspasienter en viktig målgruppe for slike samtaler. Målet med forhåndssamtaler er å ivareta pasientens autonomi og verdighet mot slutten av livet. Derfor er det viktig å ...
 • Psykomotoriske fysioterapeuters forståelse og tilnærming i behandling av personer som opplever skam etter krenkelser 

  Kristiansen, Celine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Funn fra studien beskriver krenkelse som en subjektiv opplevelse av grenseoverskridelse som omsorgssvikt, vold, overgrep og utenforskap. Informantene beskriver hvordan skam kan oppstå som følge av krenkelser, og at pasientenes strategier for å beskytte seg mot skam kan komme til uttrykk ved beredskap, tilpasning eller tilbaketrekning. Strategiene forstås som måter å ivareta seg selv og er knyttet ...
 • Gutter er nå gutter, da... Psykomotorisk fysioterapi for unge gutter – terapeutenes erfaringer og refleksjoner 

  Hals, Ellen Mikalsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Det er mye fokus på ungdom og psykisk helse både i media, i skolesystemet og i samfunnet generelt. Flere undersøkelser viser at spesielt unge jenter strever, samtidig vet vi at guttene troner statistikk for blant annet frafall i videregående skole og selvmord, og at de uttrykker seg og sine plager annerledes. I studien undersøkes hvordan terapeuter forstår og forholder seg til kjønnsforskjeller ...
 • Kroppen som ting eller kroppen som MEG 

  Bjerkås, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Sammendrag Bakgrunn: Ungdomshelse er stadig i søkelyset både i media, politisk og i samfunnet generelt. Studier og rapporter viser til at ungdommen opplever en hverdag preget av stress, krav og forventinger. De relaterer sine kroppslige symptomer til stress. Flere henvises til psykomotorisk fysioterapi, og terapeuter rapporterer om at dette anses som en nyttig behandlingstilnærming for ungdom, for ...
 • Det går ut over alt jeg gjør og skal gjøre: Ungdommers erfaringer med mestring ved migrene 

  Halvorsen, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  I denne studien undersøker jeg ungdommer med migrene og deres mestringserfaringer. Jeg har drøftet forskningsspørsmålene «Hvordan opplever ungdommene å mestre migrene og utfordringer knyttet til migrene i ulike sammenhenger?», «Hvordan opplever ungdommene støtten fra omgivelsene?» «Hvordan kan helsesykepleiere styrke ungdommers mestring knyttet til migrene?». Ved å oppsøke ungdommers mestringserfaringer, ...
 • Ferdig behandlet, men ikke frisk. En litteraturstudie om seneffekter hos barn 

  Grøttum, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Bakgrunn og hensikt: Barn og deres familie som er under behandling for akutt lymfatisk leukemi (ALL) og akutt myelogen leukemi (AML) er utsatt for en rekke bivirkninger under behandlingen, men også mange seneffekter som kan oppstå rett etter behandling, eller flere år senere. Målet var å finne ut hvordan man kan forberede barn og forelde på tiden etter behandlingen og tiltak for å redusere seneffekter. ...
 • Hvordan forebygge utviklingen av critical illness polynevromyopati hos den voksne intensivpasienten - en litteraturstudie 

  Pedersen, Margit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Bakgrunn: Formålet med studiet var å finne litteratur som beskrev intervensjoner som har forebyggende effekt mot critical illness polynevromyopati. Tilstanden kan gi reduksjon i pasientens mulighet for fysisk aktivitet og kan føre til forlenget rehabilitering som varer i måneder eller år etter utskrivelse fra sykehus. Intensivsykepleierens ansvar med iverksettelse av forebyggende intervensjoner for ...
 • Faktorer som påvirker intensivsykepleierens arbeid i forebygging av trykkskader – en litteraturstudie 

  Olsen, Ine Charlotte Skanke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Intensivpasienten er blant pasientgruppene med økt risiko for å utvikle trykkskade på grunn av sin komplekse sykdomstilstand. Trykkskader er en velkjent komplikasjon i helsevesenet på verdensbasis, og forebyggende arbeid faller hovedsakelig under sykepleierens ansvarsområde. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker intensivsykepleierens trykkskadeforebyggende ...
 • Erfaringer fra veilederrollen og opplæring av nyutdannede sykepleiere 

  Heggebakk, Ine-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Temaet: Sykepleieres erfaringer fra veilederrollen og opplæring av nyutdannede sykepleiere i en sengepostavdeling. Bakgrunn og hensikt: Overgangen fra studenttilværelsen til yrkesaktiv sykepleier representerer det som kanskje er den mest krevende perioden i en sykepleiers karriere. Tidligere forskning understreker viktigheten av god tilrettelegging i overgangsfasen fra student til sykepleiere for ...
 • Sosial ulikhet i helse hos eldre. En diskursanalyse av hvordan eldre posisjoneres i Meld. St. 15 (2017-2018) - Leve hele livet 

  Vardenær, Ane Marte Sollied (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Masteroppgaven er en kritisk diskursanalyse av Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Tema for oppgaven er sosial ulikhet i helse hos eldre. Forskningsspørsmålet er: Sett i lys av teori og kunnskap om sosial ulikhet i helse, hvordan posisjoneres eldre i Leve hele livet? M. Foucaults og N. Faircloughs teorier om diskurs og språk danner teoretisk rammeverk, operasjonalisert ...
 • "Det er mye ergonomi i god tid" - En kvalitativ studie av tannpleieres erfaring om ergonomi i klinisk praksis 

  Solstrand, Christina Marí (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Internasjonale studier påpeker at tannpleiere i stor grad er utsatt for utvikling av muskel- og skjelettlidelser som et resultat av vanskelige stillinger, stående eller sittende i lange perioder med sjeldne pauser, langvarig repeterende og/eller motvillige bevegelser (Harris et al., 2020). I en norsk kontekst er dette lite undersøkt, men det er grunn til å tro at også norske tannpleiere utsettes for ...
 • Utskrivning fra sykehus av eldre pasienter med behov for helse- og omsorgstjenester - Sykepleieres erfaringer med utskrivningsarbeid og et utskrivningssamarbeid med pasientsentrert helsetjenesteteam 

  Hartvigsen, Hanna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Eldre pasienter med sammensatte behov har økt risiko for å motta fragmenterte helsetjenester og oppleve uønskede hendelser i forbindelse med utskrivelse fra sykehus. Helsemyndigheter og forskning vektlegger behov for økt bruk av teambaserte løsninger i denne sammenhengen. Sykepleiere er ansvarlig for å koordinere utskrivelser fra sykehus og har derfor en sentral rolle i utskrivningsprosesser. ...
 • Lederes erfaringer med individuell plan i kommunal hjemmetjeneste. En kvalitativ intervjustudie 

  Thomassen, Evelyn Solli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Bakgrunn: Individuell plan er en lovfestet rettighet for de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Formålet med ordningen er å sikre at tjenestemottakerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Individuell plan skal både bedre samordningen av tjenester og sikre bedre brukermedvirkning. Det er imidlertid fortsatt få brukere/pasienter som får individuell ...
 • Mageleie til ikke-intuberte intensivpasienter. En litteraturstudie med systematisk tilnærming 

  Hoff, Camilla; Tammela, Sonja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Bakgrunn: COVID-19 er et luftveisvirus som kan føre til ARDS med behov for ventilasjonsstøtte. Mageleie brukes som et behandlingsalternativ til pasienter med ARDS og er påvist å ha god effekt til intuberte pasienter. Etter at COVID-19 pandemien oppstod i 2020 har behovet for forskning på ikke-intuberte ARDS-pasienter behandlet med HFNO og NIV økt. Intensivsykepleiere har en sentral rolle ved å ...
 • Sykepleiernes møte med utfordrende atferd i Sykehjem – En kvalitativ studie 

  Andersen, Susanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Demens er en av de mest utbredte sykdommene blant eldre og utgjør den største globale utfordringen i helsevesenet. Demenssykdom fører til kognitiv svikt, som igjen kan føre til adferdsmessige og psykologiske symptomer (BPSD). Slike symptomer kan gi seg utslag i aggresjon, mistenksomhet, hallusinasjoner, ensomhet, forvirring, angst og depresjon av ulik grad. Studiens hensikt er å se på ...

View more