Recent additions

 • Førstegangsfedre og helsesykepleiers hjemmebesøk 

  Bjørgve, Linn Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-04)
  <p>Bakgrunn: Formålet med studien var å undersøke hvilke erfaringer førstegangsfedre har til helsesykepleiers tilbud om støtte ved hjemmebesøk. Hensikten var å bidra med økt forståelse for fedrenes behov ved overgangen til farsrollen, og bidra med kunnskaper til hvordan helsesykepleier kan støtte førstegangsfedre i forbindelse med hjemmebesøket. <p>Problemstilling: Hvordan erfarer førstegangsfedre ...
 • Somatisk helse ved alvorlige psykiske lidelser: En kvalitativ studie av psykiatriske sykepleieres utfordring med å ivareta somatisk helse til pasienter med alvorlige psykiske lidelser i to kommuner i Finnmark 

  Kristiansen, Espen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-02)
  Bakgrunn og hensikt: Personer med alvorlige psykiske lidelser har en forventet levealder som er 15-20 år kortere enn befolkningen for øvrig, der tapte leveår i all hovedsak skyldes somatisk sykdom som kan forebygges og behandles. Det foreligger klare faglige og politiske føringer for bedre ivaretakelse av somatisk helse til personer med alvorlige psykiske lidelser. Psykiatriske sykepleiere innen ...
 • Bruk av VR for å redusere preoperativ angst hos barn som skal til elektiv kirurgi 

  Åsgren, Runar Kotte; Isaksen, Gøril Drag (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Bakgrunn: Barn som innlegges på sykehus er en pasientgruppe som krever særlige hensyn. De har ofte andre forutsetninger for å forstå hva de skal gjennom mens de er innlagt, og de kommuniserer på andre måter enn voksne pasienter gjør. Svært mange barn som blir innlagt for kirurgi har preoperativ angst. En stor andel av disse er også i faresonen for flere postoperative komplikasjoner. Derfor er det ...
 • En vei for å unngå bruken av tvang hos eldre personer med demens med utfordrende atferd i sykehjem – En systematisk oversikt 

  Pankrod, Usa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-04)
  <p>Bakgrunn: Bruken av tvang hos personer med demens med utfordrende atferd i sykehjem blir utsatt for minst ett tvangstiltak i løpet av en uke. I demensplanen for 2025 ble det lagt vekt på oppfølging av tvangslovsutvalget og god kompetanse hos helsepersonell for å redusere tvangsbruk. <p>Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere forebygge og unngå bruken av tvang hos eldre personer med demens med ...
 • Hvilke utfordringer fører til begrenset bruk av daglig vekking på mekanisk ventilerte pasienter på intensivavdelinger? 

  Valberg, Maja Aufles (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-05)
  Sammendrag Bakgrunn: På intensivavdelinger behandles mange med respirator og de fleste får i tillegg sedasjon. Mekanisk ventilasjon i form av respiratorbehandling og bruk av sederende legemidler har flere potensielle bivirkninger. Intensivsykepleiere har derfor en viktig jobb med å jobbe for å få pasienten av respiratorbehandlingen og begrense bruken av sedativa. Studier som har tatt for seg daglig ...
 • Faktorer som påvirker tid til behandling av hjerneslagpasienter etter ankomst til sykehus – en litteraturstudie 

  Waage, Ailin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-04)
  Tittel: Faktorer som påvirker behandling av slagpasienter etter ankomst til sykehus – en litteraturstudie. Bakgrunn: Ved hjerneslag dør 1,9 millioner hjerneceller per minutt. Bruk av tid er avgjørende i denne fasen for å unngå hjerneskade eller potensiell død hos pasienten. Før reperfusjonsbehandling kan bli administrert, må det tas en computer tomografi (CT) for å utelukke at det er en hjerneblødning ...
 • Å gjøre en god nok jobb for kreftpasienter 

  Jolma, Marielle F. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-03)
  Sammendrag Bakgrunn: Det er rundt 305 000 personer som lever med kreft i Norge og det er forventet at det vil bli flere i årene fremover. Kreftpasienter er beskrevet å ha mange ulike utfordringer og behov som må ivaretas, noe som dermed stiller krav til sykepleierne som skal gjøre denne jobben. Det er en forventning om at sykepleierne skal utøve helhetlig omsorg for både pasient, men også pårørende ...
 • Videokonsultasjoner i psykomotorisk fysioterapi: en intervjustudie 

  Solstad, Karen Bruce (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Tittel: Videokonsultasjoner i psykomotorisk fysioterapi: en intervjustudie Bakgrunn: I forbindelse med økt digitalisering i helsevesenet og covid-19-pandemien har psykomotoriske fysioterapeuter fått ny erfaring med videokonsultasjoner i samhandling med pasienter. Det foreligger lite kunnskap fenomenet og denne studien utforsker psykomotoriske fysioterapeuters erfaringer med videokonsultasjoner ...
 • Kan ungdommer ta et informert valg om prevensjon basert på søk på internett? En undersøkelse av kvaliteten på nettbasert helseinformasjon om prevensjon og tilrettelegging for et informert valg. En kvantitativ tverrsnittstudie 

  Kolnes, Helene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  HEL-3964. Leveres 05.05.2022, kl 10:15. Sammendrag Bakgrunn: Helsestasjon for ungdom skal tilby prevensjonsveiledning og forskrive prevensjon til ungdommer. Dette er en viktig del av strategien for å redusere antallet svangerskapsavbrudd. Helsesykepleier skal informere tilstrekkelig slik at brukere kan ta informerte valg og gi råd om aktuelle nettsider. Samtidig ser en at ungdommer bruker internett ...
 • Hvordan endret covid-19 operasjonssykepleiernes hverdag 

  Pedersen, Hege Rollmoen; Seppola, Ann-Cathrin Midtun (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
  Sammendrag Målet: Det har vært gjort en del undersøkelser på sykepleiere generelt når det gjelder opplevelser og erfaringer gjennom covid-pandemien, men lite på situasjonen til operasjonssykepleieren. Med denne studien ønsker vi å finne ut om covid-19 har medført endringer i operasjonssykepleierens hverdag, og om det eventuelt fikk noen innflytelse på rutinene ved mottak av smittepasienten. Metode: ...
 • Kun for dine ører 

  Rydningen, Thorbjørn André (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-05)
  Anestesisykepleieren har et etisk og lovpålagt ansvar for å verne om pasienters helseopplysninger. I møtet med en åpen oppvåkningsavdeling kan det være utfordrende for anestesisykepleieren å ivareta taushetsplikten. Selv har jeg opplevd at taushetsplikten brytes som anestesisykepleierstudent, noe som er en del av grunnlaget for å utforske min problemstilling: «Hvordan utøver anestesisykepleiere ...
 • Amming og ernæring etter innføringen av den tredelte foreldrepermisjonen. En kvalitativ studie om hvordan familien tilpasser seg den tredelte foreldrepermisjonen, og hvordan helsesykepleier kan bidra til at familien mestrer eventuelle utfordringer 

  Johansen, Marte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-05)
  Bakgrunn: i 2018 og 2019 ble foreldrepermisjonen i Norge delt i tre like store deler; en del til mor, en del til far og en del familien kunne disponere selv. Endringen gjorde at mors betalte foreldrepermisjon ble kortere, noe som kan utfordre muligheten til å følge Helsedirektoratets ammeanbefalinger. Ammeanbefalingene fra Helsedirektoratet er basert på oppsummering av tidligere forskning, og viser ...
 • Hvilke sykepleieutfordringer møter sykepleier på legevakt i distriktet i Troms og Finnmark? 

  Bellika, Birgitte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Tema for denne masterstudien er å få et innblikk i arbeidshverdagen til legevaktsykepleiere i distriktet fra til sammen tre kommuner i Troms og Finnmark. Basert på lovverket har kommunene stor frihet i hvordan de velger å organisere legevaktene. Hensikten med studien er å belyse hvilke utfordringer legevaktsykepleiere i distriktet møter på. Studien har en kvalitativ tilnærming, der det empiriske ...
 • Preanestetisk sjekkliste som påvirkende faktor for pasientsikkerhet - En systematisk litteraturstudie 

  Gjørv, Mari Myrvang; Vassmyr, Ragna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Masteroppgavens hensikt er å undersøke hvordan anestesisykepleieren, ved hjelp av preanestetisk sjekkliste, påvirker pasientsikkerhet ved anestesiinnledning. Det er gjort en litteraturstudie med systematisk tilnærming. Litteratursøk er utført i CINAHL, PubMed og Cochrane Library. Åtte forskningsartikler er inkludert i studiet. Inkludert forskning er kritisk vurdert og kvalitetssjekket etter anbefalte ...
 • Omorganisering i helsetjenestene En kvalitativ studie om oppgavedeling mellom ortopeder og fysioterapeuter 

  Nielsen Martinsen, Kim Reier (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Masteroppgaven er basert på et forbedringsprosjekt gjennomført ved norske sykehus. Forbedringsprosjektet det er tatt utgangspunkt i, har jeg valgt å kalle «Prosjekt Fristbrudd». Dette er et prosjekt med mål om å redusere antall fristbrudd inn til spesialisthelsetjenesten, at pasienten møter riktig profesjon til riktig tidspunkt samt minimere ventelisten. Denne studien ønsker å belyse hvordan ...
 • Egenerfaring med psykiske vansker hos helsepersonell - en scoping review 

  Ødegård, Tore (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Etterspørsel etter erfaringsmedarbeideres kunnskap og kompetanse innen psykisk helsefeltet reiser spørsmål om hvordan helsepersonell som har egenerfaring med psykiske vansker skal forholde seg til denne i sin yrkesutøvelse. Hensikt: Formålet med denne studien har vært å utforske hvordan forskning har undersøkt egenerfaring med psykiske vansker hos helsepersonell i psykisk helsefeltet. Metode: ...
 • Samtale om tvang på barneavdeling er nødvendig 

  Gotvassli, Viktoria; Mikalsen, Silje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
  Bakgrunn: Det var i løpet av praksis på barneavdelingen vi ble interessert i tema bruk av tvang mot barn. Vi har savnet kommunikasjon rundt bruken av tvang i kollegiet. Det har ført til at vi har hatt vakter hvor vi har gått hjem med dårlig samvittighet. Tvang blir ofte brukt daglig i praksis for gjennomføring av prosedyrer. Alltid for barnets beste. Barnesykepleieren skal beskytte barnet mot ...
 • Helsesykepleier på hjemmebesøk hos mødre med innvandrerbakgrunn. En kvalitativ intervjustudie av mødrenes opplevelser. 

  Jensen, Anna Yulieva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-04)
  Bakgrunn: Hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel er et universelt tilbud til alle familier med nyfødt barn i Norge. Mange mødre kan oppleve den første tiden etter fødsel som en sårbar periode med emosjonelle endringer og usikkerhet i foreldrerollen. Dette gjelder også mødre med innvandrerbakgrunn. Det foreligger lite forskning på hvordan mødre med innvandrerbakgrunn opplever å bli ivaretatt av ...
 • Koronapandemiens betydning for pårørende og deres samhandling med kommunale helse- og omsorgstjenester - en kvalitativ studie. Erfaringer fra pårørende til hjemmeboende eldre 

  Birkely, Lise Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Pårørende som målgruppe har fått større fokus innenfor helse- og omsorgstjenenesten de siste årene, og de blir betraktet som en betydelig omsorgsressurs. Utbruddet av koronaviruset og påfølgende smittevernrestriksjoner har utfordret pårørenderollen, og med det skapt nye bekymringer i hverdagslivet. Hensikten med denne studien er å innhente og beskrive erfaringer fra pårørende til hjemmeboende eldre ...
 • Fødselsrift – hva så? Kvinners vurdering av informasjon om fødselsrift mottatt på barselavdelingen, oppfølgingen de mottar, og betydningen av informasjonen for bekymringer, utfordringer og mestring av fødselsriften de første seks måneder etter fødsel 

  Hortemo, Hedda; Gundersen, Sigrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-03-16)
  Bakgrunn: Kvinner som rammes av en fødselsrift kan ha et udekt informasjonsbehov. Mangel på informasjon kan føre til utfordringer relatert til fysisk og psykisk helse, uavhengig av hvilken grad av rift som er ervervet. Hensikt: Hensikten med studien var å kartlegge kvinners vurdering av informasjonen mottatt om sin fødselsrift på barselavdelingen, erfaringen med oppfølgingen fra helsevesenet ...

View more