Now showing items 1-20 of 146

  • Antibakteriell aktivitet i uer (Sebastes marinus) 

   Jacobsen, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Det ble i denne oppgaven gjennomført en undersøkelse for antibakteriell aktivitet i ulike vev og organer i vanlig uer (Sebastes marinus). Totalt ble 11 forskjellige organer undersøkt for antibakteriell aktivitet mot Escherichia coli, Pesudomonas aeruginosa, Cornyebacterium glutamicum og Staphylococcus aureus. Frysetørkede prøver ble ekstrahert med 60% (v/v) acetonitril tilsatt 0,1% trifluoreddiksyre. ...
  • Antibakteriell aktivitet i vev fra Paralithodes camtschatica (kongekrabbe) og Lithodes maja (trollkrabbe): en sammenligning av to ulike ekstraksjonsmetoder 

   Edvinsen, Guro Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-29)
   Forskjellige vev fra to krepsdyrarter, Paralithodes camtschatica og Lithodes maja, ble testet for antibakteriell aktivitet. Frysetørkede prøver ble ekstrahert med to forskjellige ekstraksjonsmetoder, løsemiddelekstraksjon (60 % Acetonitril + 0,1 % Trifluoreddiksyre) og syreekstraksjon (20 % eddiksyre) og videre ekstrahert og konsentrert ved fast fase ekstraksjon (SPE). Proteinkonsentrasjonen i ...
  • Avlivning og utblødning av torsk 

   Jensvold, Jan Lindseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-08)
   Marine næringsmiddler
  • Baited pots as an alternative fishing gear in the Norwegian fishery for Atlantic cod (Gadus morhua) 

   Olsen, Leonore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   The main objective of this thesis has been to record the degree of efficiency in two different types of pot designs, both constructed for catching cod (Gadus morhua). The two types of technologies were a Canadian cod pot developed by Centre for Sustainable Aquatic Resources (CSAR) at the Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland Canada and a Norwegian two-chamber pot ...
  • Barns holdning til sjømat. Hvilken holdning har barn til sjømat, og hvordan innvirker eksponering og sosial påvirkning deres holdning? 

   Alm, Siril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Bakgrunnen for denne studien er regjeringens anbefalinger om å øke barn og unges konsum av sjømat. Ut fra dette ble Fiskesprell igangsatt i norske barnehager og ungdomsskoler. Dette var en frivillig ordning som hadde til hensikt å fremme sjømat som en naturlig del i barns kosthold og tilby barna mer sjømat. Med utgangspunkt i forskning som viser at barn danner sine holdninger til mat ut fra både ...
  • Bedrifters risikoadferd og prestasjon : finnes det en sammenheng? 

   Martinussen, Lars Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-03-01)
   Oppgaven tar for seg et observert dilemma i strategisk teori om hvordan bedrifter skal forholde seg til risiko når målet er å oppnå høy prestasjon. Med dette fokuset identifiseres de motstridende teoretiske perspektivene, og på hvilke måter de er motstridende. Oppgaven baserer seg på Raynors strategiske paradoks og Bowmans teori om sammenhengen mellom risiko og prestasjon. Teoretiske perspektiver ...
  • Beskrivelse av skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med bunntrål i Barentshavet 

   Gjesteland, Helene Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Hensikten med dette studiet var å beskrive skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med torske- og reketrål i Barentshavet. Prøvene ble samlet inn på F/F Helmer Hanssen 10. – 30. november 2016 og 24. februar – 6. mars 2017 ved å simulere et kommersielt trålfiske etter torsk og reke, hvor bunntrål av typen Alfredo nr. 3 fisketrål, Egersund Polar 2800# reketrål og Campelen 1800# ...
  • Bestemmelse av saltinnhold i mat ved hjelp av natrium selektiv elektrode og potentiometrisk kloridtitrering 

   Almås, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Salttilsetning (NaCl) har vært benyttet i lang tid i næringsmiddelindustrien både for å forbedre sensoriske egenskaper og for å konservere matvarer. Inntak av salt er imidlertid generelt for høyt i den vestlige verden, også i Norge. Det er nå vel kjent at det høye saltinntaket bidrar til å øke blodtrykket. Siden et høyt blodtrykk kan føre til en rekke livstruende sykdommer er det derfor viktig å ...
  • Bidrar Aquaculture Stewardship Council til å fremme økt bærekraftighet hos norsk oppdrett? Casestudie: Grieg Seafood Finnmarks implementeringsprosess av ASC laksestandard 

   Anker-Henriksen, Ola Gunder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-15)
   Bærekraftig utvikling for norsk oppdrettsnæring er nødvendig for å løse dagens og fremtidens utfordringer, for eksempel, miljøvennlighet, rømning og fiskehelse. Den globale befolkingsveksten og deres konsumvaner gir indikasjoner på at verdens matproduksjon må økes. Oppdrettsnæringen kan være med på imøtekomme fremtidens matetterspørsel. For å kunne oppnå dette må det jobbes for en bærekraftig utvikling ...
  • Bioactive molecules extracted from the marine sponge Aplysilla sulfurea and the marine phytoplankton Porosira glacialis 

   Varmedal, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-22)
   Aqueous and organic extracts of the Arctic sponge Aplysilla sulfurea and methanolic extracts from the Arctic phytoplankton Porosira glacialis were fractionated using preparative HPLC into 40 fractions according to the polarity of the components in the extract. The fractions were tested for antibacterial, anticancer and antioxidative activities. After re-chromatography, active fractions were analyzed ...
  • Biochemical composition of live feed used in cod larvae production - As good as it gets, or room for improvement? 

   Mæhre, Hanne K (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-01-21)
   Low survival rate, slow growth and developmental abnormalities during the larval stage are challenges related to aquaculture of marine species. Several studies have shown that feeding the larvae their natural feed source, zooplankton, improves these factors significantly compared to feeding them intensive feeds like rotifers. The nutritional quality of the feed is likely to play a crucial role. ...
  • Bioterrorloven. Konsekvenser for eksport av norske fiskeprodukter til USA 

   Alendal, Laila Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   I denne oppgaven har jeg tatt for meg den amerikanske bioterrorloven, P.L. 107-188. Loven ble vedtatt av president George W. Bush på bakgrunn av terroraksjonen i USA 11. september 2001. P.L. 107-188 inneholder nye importregler for matvarer som skal til USA. Jeg har studert hvilke virkninger importreglene har fått for eksportører, transport- og spedisjonsfirma i Norge. Dette er nyttig fordi innføring ...
  • Blue mussel farming : a comparison of the Norwegian and the Canadian industries 

   Ytrøy, Egil Henning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Since the 1970s, many attempts have been made in Norway to turn blue mussel farming into a growth industry. Total production has increased during the last ten years, but prices have decreased and the value of the Norwegian production has fluctuated greatly. Many blue mussel farming companies have failed. Hence, the results have not been as expected. The Canadian story is different. In contrast to ...
  • Bruk av frysebehandling, tilsetjingsstoff eller saltemetodar ved produksjon av saltfisk : verknad på farge og utbytte hos saltmodna og utvatna produkt 

   Oldeide, Linda Agathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-28)
   Saltfisk i dag er ikkje berre næringsrik mat, det er også festmat. Utfordringane rundt dette er at forbrukaren set andre krav til fisken enn bare at den skal smake godt. Det er i dag viktig at den ser bra ut òg. Dette er ei utfordring for fiskerinæringa der kvantum som regel trumfe kvalitet og ein får då gjerne ein fisk som smakar godt og er sunn, men har eit utsjåande med potensiale for forbetring. ...
  • Catch & release, ett kulturmöte. Kartläggning av åsikter bland sportfiskare i Alta runt denna typ av ideologi och förvaltning innom laxfiske. 

   Högstedt, Niklas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Intresset för sportfiske efter lax har växt och blivigt till en stor näring i Norge. I takt med högre fisketryck i älvarna samtidigt som antalet återvändande lekmogen lax från havet har minskat har C&R växt fram som en allt vanligare ideologi och förvaltningsmetod. Denna typ av förvaltningsmetod passar mycket bra överens med de tre grundpelarna norsk naturförvaltning bygger på, biologiska, sociala ...
  • Changes in the antioxidative capacity of saithe (Pollachius virens) and shrimp (Pandalus borealis) press juice and muscle during a simulated gastrointestinal digestion. 

   Jensen, Ida-Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-22)
   Sammendrag Reaktive oksygenforbindelser (ROS) brukes ofte som en fellesbetegnelse for frie radikaler og reaktive oksygenforbindelser. Disse produseres kontinuerlig i kroppen. Kroppen har differensierte systemer for å beskytte seg mot skader fra slike forbindelser; antioksidanter. Dersom forholdet mellom ROS og antioksidanter blir høyt, kan det oppstå en tilstand som kalles oksidativt stress. ROS ...
  • A comparison of the ontogeny of the digestive system and growth of juvenile diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a standard diet and an experimental diet containing high proportions of hydrolysed proteins 

   Ulleberg, Lars Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   The purpose of the study was to evaluate and compare the effect of different diets on the gut structure of diploid and triploid juvenile Atlantic salmon (Salmo salar), and analyze the overall performance in terms of growth and survival from hatch until the end of smoltification. At the beginning of the experiment, fish were divided into two groups, one diploid group and one triploid group. Four ...
  • Diett hos Atlantisk laks Salmo salar langs kysten av Finnmark 

   Rasmussen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-02-24)
   Atlantisk laks er en anadrom fisk som vokser fra ca 15-50 g til over 25 kg i løpet av den marine fasen, som generelt strekker seg fra 1 til 3 år. Gytevandringen skjer fra de åpne havområdene inn til kysten og tilbake til oppvekstelven. Laksen er en karnivor opportunist som spiser pelagiske byttedyr. Sild, lodde, sil og krepsdyr er ansett som de byttedyrene laksen hovedsakelig spiser når den vandrer ...
  • Diett og posisjoner i næringsnettet til torskefisk i Ullsfjord 

   Kolsum, Ina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-03)
   Dette studiet undersøker diett og posisjoner i næringsnettet til de seks torskefiskene, torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus aeglefinus), hvitting (Merlangius merlangus), kolmule (Micromesistius poutassou), øyepål (Trisopterus esmarkii) og sølvtorsk (Gadiculus argenteus thori) i Ullsfjord. Innsamling av prøver ble gjort med bunntrål ved de fem lokalitetene, Arnøy, Eidstranddjupet, Lattervik, ...
  • Differensiering i pelagisk industri : identifisering av differensieringsstrategier 

   Hansen, Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Sammendrag Norsk pelagisk industri kjennetegnes ved relativt lav lønnsomhet, store sesongvariasjoner og produksjon av store volum på kort tid. Dette innebærer at aktørene i pelagisk industri har hatt fokus på å produsere store volum hvor formålet har vært å skape verdiene gjennom effektivitet, lave produksjonskostnader og store mengder produsert råstoff. Oppgaven har derfor valgt å undersøke hvordan ...