Now showing items 1-20 of 262

  • Antibakteriell aktivitet i uer (Sebastes marinus) 

   Jacobsen, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Det ble i denne oppgaven gjennomført en undersøkelse for antibakteriell aktivitet i ulike vev og organer i vanlig uer (Sebastes marinus). Totalt ble 11 forskjellige organer undersøkt for antibakteriell aktivitet mot Escherichia coli, Pesudomonas aeruginosa, Cornyebacterium glutamicum og Staphylococcus aureus. Frysetørkede prøver ble ekstrahert med 60% (v/v) acetonitril tilsatt 0,1% trifluoreddiksyre. ...
  • Antibakteriell aktivitet i vev fra Paralithodes camtschatica (kongekrabbe) og Lithodes maja (trollkrabbe): en sammenligning av to ulike ekstraksjonsmetoder 

   Edvinsen, Guro Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-29)
   Forskjellige vev fra to krepsdyrarter, Paralithodes camtschatica og Lithodes maja, ble testet for antibakteriell aktivitet. Frysetørkede prøver ble ekstrahert med to forskjellige ekstraksjonsmetoder, løsemiddelekstraksjon (60 % Acetonitril + 0,1 % Trifluoreddiksyre) og syreekstraksjon (20 % eddiksyre) og videre ekstrahert og konsentrert ved fast fase ekstraksjon (SPE). Proteinkonsentrasjonen i ...
  • Arbeidskultur i oppdrettsnæringen. En studie om driftsleders styringsform og dens innvirkning på arbeidskultur for matfisklokaliteter 

   Leistad, Ådne Esaiassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Forskning knyttet til ledelse og innvirkning den har på organisasjoner gjennomføres nesten daglig verden over, og er blitt en tematikk som rettes mye fokus både i arbeidslivet og i akademia. Forskning knyttet direkte opp til ledelse i oppdrettsnæringen virker derimot å være mer eller mindre fraværende. Dette på tross av at det er en ansvarstynget rolle, innen et næringssegment som for fremtiden spås ...
  • Atferdsreaksjoner hos Atlantisk torsk (Gadus morhua) som følge av seismikkskyting 

   Walle, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
   Det har vært en betydelig økning av antropogene lydkilder i akvatiske miljøer de siste 30 årene, deriblant seismiske undersøkelser. Seismikk er en lavfrekvent lyd som har evne til å bre seg over store områder og det er derfor knyttet bekymring til hvorvidt det kan ha negative konsekvenser for marine organismer. I dette studiet har vi undersøkt hvorvidt seismikk kan føre til atferdsendringer hos ...
  • The Atlantic mackerel (Scomber scombrus) conflict in the Northeast Atlantic: The Icelandic perspective 

   Elfarsdóttir, Kolbrún María (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
   The Atlantic mackerel (Scomber scombrus) has been the centre of attention in an ongoing conflict regarding management and allocation of quota since the distribution of the species changed and expanded to new areas. These changes in distribution have been linked to higher sea temperature, increasing stock size and changes in feeding opportunities. In this thesis a closer look is taken on the international ...
  • Atlantic salmon water pathogens inactivation by UV irradiation 

   Justad, Kari Elisabeth Takvam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-07-14)
   Open sea cage Atlantic salmon (Salmo salar L.) farming is currently facing major challenges related to sea lice infestations, sea lice treatment, fish mortality, infectious diseases and fish escapees. Semi-closed containment systems may have the potential to resolve these challenges, by separating the rearing unit from the external environment. UV disinfection is suggested as a possible water treatment ...
  • Avlivning og utblødning av torsk 

   Jensvold, Jan Lindseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-08)
   Marine næringsmiddler
  • Avløp og oppdrettsanlegg som mulige forurensningskilder til mikroplast i blåskjell (Mytilus edulis) 

   Johnsen, Ingunn Solheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   De siste 60 årene har masseproduksjonen av plast økt (Barnes et al., 2009) og lite tyder på at produksjonen av plast vil avta med det første på grunn av de samme egenskapene som gjør at plast er farlig på avveie; det er et slitesterkt materiale og vi kjenner ikke fullstendig til konsekvensene eller nedbrytningsforløpet av det. Mikroplast er små plastpartikler som kan komme fra mange ulike ...
  • Åpen gruppe som rekrutteringsarena for fiskeri- Vil åpen gruppe kunne fungere som en rekrutteringsvei for unge fiskere i dagens fiskerisysselsettingssystem? 

   Richardsen, Birte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
   Etter at fiskeriene ble lukket på 1990-tallet ble åpen gruppe etablert for at mindre fartøy skulle kunne drive i mindre skala uten kostnader. I dagens kvotesystem er hensikten at det skal være en arena for rekruttering for unge. Jeg ønsker derfor med denne oppgaven å undersøke hvorvidt åpen gruppe kan fungere som rekrutteringsarena for fiskerinæringen. Fiskeri har lenge vært en viktig næring for ...
  • Baited pots as an alternative fishing gear in the Norwegian fishery for Atlantic cod (Gadus morhua) 

   Olsen, Leonore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   The main objective of this thesis has been to record the degree of efficiency in two different types of pot designs, both constructed for catching cod (Gadus morhua). The two types of technologies were a Canadian cod pot developed by Centre for Sustainable Aquatic Resources (CSAR) at the Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland Canada and a Norwegian two-chamber pot ...
  • Barns holdning til sjømat. Hvilken holdning har barn til sjømat, og hvordan innvirker eksponering og sosial påvirkning deres holdning? 

   Alm, Siril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Bakgrunnen for denne studien er regjeringens anbefalinger om å øke barn og unges konsum av sjømat. Ut fra dette ble Fiskesprell igangsatt i norske barnehager og ungdomsskoler. Dette var en frivillig ordning som hadde til hensikt å fremme sjømat som en naturlig del i barns kosthold og tilby barna mer sjømat. Med utgangspunkt i forskning som viser at barn danner sine holdninger til mat ut fra både ...
  • Barrierer for økt kvantum av kvalitetsmerket Skrei 

   Edvinsen, Therese Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
   Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden (Havforskningsinstituttet, 2021). Kvalitetsmerket Skrei er en kvalitetsmerkeordning som baserer seg på denne bestanden. Merkeordningen kan benyttes av lisensierte foredlingsbedrifter og eksportører som følger kvalitetsstandarden NS 9406. Kvalitetsmerket Skrei oppnår høye priser i markedet, men produsert volum har holdt seg stabilt ...
  • Bedrifters risikoadferd og prestasjon : finnes det en sammenheng? 

   Martinussen, Lars Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-03-01)
   Oppgaven tar for seg et observert dilemma i strategisk teori om hvordan bedrifter skal forholde seg til risiko når målet er å oppnå høy prestasjon. Med dette fokuset identifiseres de motstridende teoretiske perspektivene, og på hvilke måter de er motstridende. Oppgaven baserer seg på Raynors strategiske paradoks og Bowmans teori om sammenhengen mellom risiko og prestasjon. Teoretiske perspektiver ...
  • Behandling med gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) på rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.) En undersøkelse av behandlingens effekt på klekkesuksess 

   Johansen, Marcus Gamst (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
   Bruk av rensefisk i oppdrett har økt enormt de siste årene, fordi de spiser lakselus, en parasitt som lever på skinnet til laksefisk. Interessen for rognkjeks er spesielt stor, da den har vist seg å være en effektiv lusespiser, selv med lave temperaturer i havet. All rognkjeks som brukes i kommersielle oppdrettsanlegg i dag er etterkommere av foreldre som fangstes vilt. Årsaken er at rognkjeksen ...
  • Beskrivelse av skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med bunntrål i Barentshavet 

   Gjesteland, Helene Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Hensikten med dette studiet var å beskrive skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med torske- og reketrål i Barentshavet. Prøvene ble samlet inn på F/F Helmer Hanssen 10. – 30. november 2016 og 24. februar – 6. mars 2017 ved å simulere et kommersielt trålfiske etter torsk og reke, hvor bunntrål av typen Alfredo nr. 3 fisketrål, Egersund Polar 2800# reketrål og Campelen 1800# ...
  • Bestemmelse av saltinnhold i mat ved hjelp av natrium selektiv elektrode og potentiometrisk kloridtitrering 

   Almås, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Salttilsetning (NaCl) har vært benyttet i lang tid i næringsmiddelindustrien både for å forbedre sensoriske egenskaper og for å konservere matvarer. Inntak av salt er imidlertid generelt for høyt i den vestlige verden, også i Norge. Det er nå vel kjent at det høye saltinntaket bidrar til å øke blodtrykket. Siden et høyt blodtrykk kan føre til en rekke livstruende sykdommer er det derfor viktig å ...
  • Bevaring av marine områder i Norge: En studie av hvordan det norske rammeverket for bevaring av marine områder gjennomføres i praksis 

   Jonassen, Runa Ösp Gudmundsdottir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
   «Bevaring av marine områder» er i utgangspunktet et samlebegrep for tiltakene «vern av marine områder» og «andre effektive arealbaserte bevaringstiltak». Norges arbeid med bevaring av marine områder er preget av et internasjonalt rammeverk med havrettskonvensjonen som overordnet rammeverk for marin forvaltning i Norge. Konvensjonen om biologisk mangfold, den internasjonale naturvernunionen (IUCN) ...
  • Bidrar Aquaculture Stewardship Council til å fremme økt bærekraftighet hos norsk oppdrett? Casestudie: Grieg Seafood Finnmarks implementeringsprosess av ASC laksestandard 

   Anker-Henriksen, Ola Gunder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-15)
   Bærekraftig utvikling for norsk oppdrettsnæring er nødvendig for å løse dagens og fremtidens utfordringer, for eksempel, miljøvennlighet, rømning og fiskehelse. Den globale befolkingsveksten og deres konsumvaner gir indikasjoner på at verdens matproduksjon må økes. Oppdrettsnæringen kan være med på imøtekomme fremtidens matetterspørsel. For å kunne oppnå dette må det jobbes for en bærekraftig utvikling ...
  • Bioactive molecules extracted from the marine sponge Aplysilla sulfurea and the marine phytoplankton Porosira glacialis 

   Varmedal, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-22)
   Aqueous and organic extracts of the Arctic sponge Aplysilla sulfurea and methanolic extracts from the Arctic phytoplankton Porosira glacialis were fractionated using preparative HPLC into 40 fractions according to the polarity of the components in the extract. The fractions were tested for antibacterial, anticancer and antioxidative activities. After re-chromatography, active fractions were analyzed ...
  • Biochemical composition and antioxidant capacity of two sea cucumbers (Cucumaria frondosa and Parastichopus tremulus) 

   Edvardsen, Celine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
   Sea cucumber is one of the most expensive seafood products in the world and dried sea cucumbers can be valued at more than USD 300 per kilogram for Astichopus japonicus, which is one of the highest priced species. Both market and consumption are centred in East- Asia. Sea cucumbers are sold in various forms, but the majority are distributed to the ’beche-de-mer’ market (gutted, boiled and dried ...