Now showing items 1-20 of 267

  • Enzymatisk avskinning av sild (Clupea harengus) 

   Joakimsson, Kristian G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984-01)
   I denne oppgaven er undersøkt muligheten for bruk av enzymer til avskinning av sild. Målet er å øke utbyttet og bevare filetens sølvhinne på skinnsiden.
  • Siamesiske tvillinger? : økonomisk analyse av fritidsfisket og yrkesfisket i Oslofjorden 

   Leknes, Kjetil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984-12)
  • Sommerloddefiske eller vinterloddefiske? : en bioøkonomisk analyse av loddebestanden i Barentshavet 

   Henriksen, Edgar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1985)
   I denne oppgaven vil jeg se på det "klassiske" bioøkonomiske problemet: hvordan optimere økonomisk utbytte fra et fiskeri?
  • Isolering og karakterisering av Vibrio - bakterier fra laks (Salmo salar L.) med "Hitrasjuke" 

   Holm, Kåre Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1985-10-11)
   Hensikten med oppgaven var å isolere og klassifisere bakterier som eventuelt forekommer i laks med ”Hitrasjuke” og som kan settes i sammenheng med sjukdommen. Tjue isolater fra sjuk laks fra forskjellige geografiske lokaliteter langs norskekysten ble analysert og gitt en inngående fenotypisk beskrivelse gjennom mikrobiologiske, biokjemiske og immunologiske (serologiske) karakteristika. Det ble også ...
  • Norsk ringnotfiske etter nordsjømakrell. En sammenligning av ulike fangststrategier 

   Longva, Leif (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1985-11-01)
   Nordsjømakrellbestanden har en utpreget sesongvekst, og fisket foregår sesongvist. I oppgaven sammenlignes alternative fangststrategier for å se om bestanden kan forvaltes på en bedre måte enn den etablerte. Oppgaven begrenser seg til å omfatte ringnotflåtens nordsjømakrellfiske. Oppgavens metode er en bioøkonomisk simuleringsmodell. Sammenligningskriteriet er samfunnsøkonomisk utbytte av fremtidig ...
  • Fiskeriutvikling ved Lake Victoria. Et resultat av planlagt organisering og planløs tilpassing 

   Johnsen, Jahn Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1989-06-22)
   Hvordan organiseres et bistandsprosjekt og hva skjer når en norsk organisasjonsform møter en annen kultur? Dette er problemstillingene i denne fiskerikandidatoppgaven, som bygger på et 8 måneders langt deltakende feltarbeid ved et norsk fiskeribistandsprosjekt i Tanzania. I oppgaven undersøkes og beskrives hvordan en norsk organisasjonsmodell og norske bistandsmål endra seg i møtet med den tanzanianske ...
  • Verdivurdering av Joh. H. Pettersen AS 

   Flåten, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-05)
   Det er ofte behov for verdsettelse av en bedrift. Viktige tilfeller er ved kjøp og salg av hele eller deler av en virksomhet, ved fusjon og fisjon, ved generasjonsskifte og ved fastsettelse av takst for beregning av eiendomsskatt. Denne oppgaven vil ta for seg verdivurdering av Joh. H. Pettersen, et ikke - børsnotert selskap. <br>Mange bedrifter har som mål å maksimere verdien for eierne. Lønnsomme ...
  • Marinated shrimp as a dinner option. Consumer evaluations and use of a new convenience product 

   Sørensen, Anne Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-02)
   The purpose of this thesis is to investigate consumer use and evaluations of a new shrimp (Pandalus borealis) product, Stella marinated shrimp, to increase knowledge about the perception and how this new product is used in the kitchen by consumers. The main objective is; ”To examine how consumers evaluate and use a new convenience product, the case of Stella marinated shrimp”. To explore ...
  • Torsk og sild på samme kjøl. En studie av den store kystflåtens driftstilpasning 

   Martinsen, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-12)
   Gjennom denne oppgaven har jeg ut fra de gitte rammer undersøkt om den store kystflåten kan oppnå merverdi ved å tilpasse driften sin rundt en mer spesialisert driftsform. Med en mer spesialisert driftsform menes i denne sammenhengen, en innsats i fiske som rettes mot mer ensartede fiskeslag, og fartøyer som er utrustet for fiske med færre redskapsformer. Fordi næringen er så sammensatt har jeg ...
  • Utviklingen av oppdrettsnæringen av laks og ørret på Færøyene sammenlignet med utviklingen i Norge. 

   Michelsen, Hildur Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-01)
   Oppdrett av laks og ørret på Færøyene utgjorde rundt en fjerdedel av den samlede eksportverdien på Færøyene i år 2000. Dette gjør oppdrettsnæringen til den viktigste inntektskilden til Færøyene etter fiskerinæringen. Det var derfor interessant for meg å finne ut hvordan denne næringen ble til. Oppgaven beskriver hvordan oppdrett av laks og ørret startet på Færøyene. Oppgaven gir videre en kartlegging ...
  • Kvalitetsfremmende kystlineteknologi. Viktig bidrag til økt verdiskapning i fiskeriavhengige kystsamfunn? 

   Rindahl, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-01)
   I denne studien tar jeg for meg hvordan ny teknologi kan være med å påvirke kvaliteten på landet råstoff fra kystflåten, og har tatt for meg Automatisk linehaler (ALH) og eventuell verdiskapning i filetindustrien ved eliminering av høttskader på råstoff fra lineflåten. Det er tidligere dokumentert at høttskader på råstoffet reduserer utbyttet filetprodusenten oppnår, og det er dokumentert at ...
  • Om suksess og fiasko på futuresmarkeder for laks, et litteraturstudium 

   Kielland, Ulf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-04)
   Jeg har i denne oppgaven sett på muligheten for at et eventuelt futuresmarked for laks kan bli levedyktig. Dette er selvsagt vanskelig å gi noe eksakt svar på, men jeg har å løse dette ved å trekke lærdom fra andre forfattere. I utgangspunktet ble futureskontrakter innført i markeder for at kjøperer og selgere skulle kunne gardere seg mot prissvingninger. I tillegg skal et futuresmarked gi ...
  • Verdisetting av konsesjon for oppdrett av laksefisk 

   Thomesen, Ron-Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-06)
   Temaet i denne oppgaven er verdsettelse av konsesjon for oppdrett av laksefisk. Verdivurdering av en konsesjon for oppdrett av matfisk er et tema som har blitt viet lite oppmerksomhet innenfor havbruksøkonomisk litteratur. I havbruksøkonomisk litteratur finnes det ingen studier som tar for seg gjennomsnittsverdien av en konsesjon. Denne studien fyller dette hullet. Problemstillingen innbefatter ...
  • Påvirkninger på matvalg omkring sushi på restaurant. En kvalitativ studie av to grupper studenter ved Universitetet i Tromsø 

   Jensen, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-19)
   Formålet med denne oppgaven var å få en forståelse for hvilke påvirkninger to grupper studenter ved Universitetet i Tromsø opplever på sitt matvalg omkring sushi på restaurant. De to gruppene var studenter som spiser sushi og studenter som ikke spiser sushi. I tillegg til dette ville jeg i oppgaven forsøke å besvare følgende spørsmål: 1.Hvilke holdninger og preferanser har studenter ved Universitetet ...
  • Hvorfor bli sjarkfisker? 

   Hansen, Laila Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-19)
   Temaet i oppgaven er valg av yrke, hvor jeg har valgt å se nærmere på fiskeryrket, eller nærmere bestemt sjarkfisket. Samtaleintervju er brukt som metode for å finne ut hvordan samfunnet og livsvilkårene var på den tiden fire forskjellige generasjoner vokste opp, og for å se om det kunne ha sammenheng med yrkesvalget. Det er deres egne tolkninger og opplevelser som blir analysert, og ved å få ...
  • Veksthormon og kortisol stimulerer sjøvannstoleranse hos både anadrom og ikke-anadrom røye (Salvelinus alpinus) 

   Pettersen, Roger Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Økende daglengde om våren stimulerer utvikling av sjøvannstoleranse hos anadrom røye. Kortisol og veksthormon (GH) er to nøkkelhormoner i den endokrine stimuleringen av hypoosmoregulatorisk kapasitet, og de to hormonene er vist å ha en synergistisk effekt på stimulering, rekruttering og differensiering av kloridceller av sjøvannstypen med assosierte transportproteiner og enzymer. Vi har i denne ...
  • En studie av hvilke informasjonsinnsamlingsaktiviteter norske utstillere gjennomfører på internasjonale fiskerimesser og hvordan informasjonen brukes 

   Asheim, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-01-08)
   Temaet for denne oppgaven er informasjonsinnhenting på en internasjonal fiskerimesse (European Seafood Exposition, 2006). Målet er å utvikle en typologi som kan bidra til en bedre og mer helhetlig forståelse av de faktorer som påvirker innformasjonsinnhentingen, og derved den endelige klassifisering av innsamlet messeinformasjon. Studien er kvalitativ i sin tilnærming og bygger på deltakende ...
  • Steinkobbens atferd i kaste- og hårfellingsperioden i Vesterålen. 

   Mogren, Hanne-Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-01-10)
   Hensikten med oppgaven var å se på steinkobbens atferd i kaste- og hårfellingsperioden i Vesterålen. Feltarbeidet ble foretatt sommer/høst 2003 og 2004 på Stø i Vesterålen. I 2003 ble det foretatt studie på både individ- og populasjonsnivå, mens i 2004 kun på individ. Det ble merket steinkobbe med VHF-sendere begge årene. Signal fra de merkede dyrene ble registrert av en loggestasjon (3 stk i 2004). ...