Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • A comparison of the ontogeny of the digestive system and growth of juvenile diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a standard diet and an experimental diet containing high proportions of hydrolysed proteins 

  Ulleberg, Lars Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
  The purpose of the study was to evaluate and compare the effect of different diets on the gut structure of diploid and triploid juvenile Atlantic salmon (Salmo salar), and analyze the overall performance in terms of growth and survival from hatch until the end of smoltification. At the beginning of the experiment, fish were divided into two groups, one diploid group and one triploid group. Four ...
 • Lønnsomhetsanalyse av Vartdalgruppa Fiskeoppdrett AS satsing på stor smolt 

  Hustadnes, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Norge er verdens største produsent av atlantisk laks og ambisjonene er å femdoble lakseproduksjonen frem mot 2050. Siden 2012 har det ikke vært produksjonsvekst i oppdrettsnæringen som følge av problemer med lakselus og ulike fiskesykdommer. Problemene har tvunget oppdrettsnæringen å tenke i nye baner for å oppnå videre vekst. Siste årene har flere oppdrettsselskap startet utbygging av landbaserte ...
 • Verdivurdering av Joh. H. Pettersen AS 

  Flåten, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-05)
  Det er ofte behov for verdsettelse av en bedrift. Viktige tilfeller er ved kjøp og salg av hele eller deler av en virksomhet, ved fusjon og fisjon, ved generasjonsskifte og ved fastsettelse av takst for beregning av eiendomsskatt. Denne oppgaven vil ta for seg verdivurdering av Joh. H. Pettersen, et ikke - børsnotert selskap. <br>Mange bedrifter har som mål å maksimere verdien for eierne. Lønnsomme ...
 • Fileter fra oppdrettstorsk produsert pre- og post-rigor og lagret med og uten skinn. Vekttap og proteinnedbrytning under islagring i 14 dager 

  Håkonsen, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Atlantisk torsk (Gadus morhua L.) er en relativt ny og lovende art i Norsk oppdrett. Til nå har oppdrettstorsk blitt eksportert som sløyd fisk. Dersom produksjonsvolumet får den forventede økningen i fremtiden så må man tenke på foredling som filetering, før eksport og salg. Filetering av velfødde torskefisker som oppdrettstorsk, er ingen enkel sak. Dersom slik fisk fileteres til vanlig tid, det vil ...
 • Dyrking av makroalger. En ny vekstnæring? 

  Kjørsvik, Audun Grøntoft (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Målet med denne studien er å skaffe et overblikk over hvordan statusen er for den norske næringen innenfor dyrking av makroalger. Makroalger som også kalles for tang og tare er den nyeste satsingen innenfor norsk akvakultur. Dette er akvatiske plantelignende organismer som deles inn i tre hovedgrupper: Grønne, røde og brune makroalger. Historiske sett er makroalger en ressurs som er blitt utnyttet ...
 • Kvalitet av vedlikeholdsfôret levendelagret torsk sultet i opptil 12 uker 

  Thomsen, Nicklaes Damkær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  For Norge og det norske folk har torskefiskeriet alltid vært en viktig næring. Dagens marked «oversvømmes» av torsk i årets første 4 måneder, og prisene på torsk er relativt lave i denne perioden. Et uttalt mål i Næringa er å kunne produsere ferske torskeprodukter gjennom hele året. Gjennom prøving og feiling har Næringa lært at ved å fange og lagre torsk levende i merder vil sesongen kunne forlenges. ...
 • Beskrivelse av skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med bunntrål i Barentshavet 

  Gjesteland, Helene Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Hensikten med dette studiet var å beskrive skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med torske- og reketrål i Barentshavet. Prøvene ble samlet inn på F/F Helmer Hanssen 10. – 30. november 2016 og 24. februar – 6. mars 2017 ved å simulere et kommersielt trålfiske etter torsk og reke, hvor bunntrål av typen Alfredo nr. 3 fisketrål, Egersund Polar 2800# reketrål og Campelen 1800# ...
 • Konflikthåndtering i kystsonen. Spildracaset 

  Klaussen, Kitty (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Konflikter knyttet til bruk av områder på land blir ofte håndtert gjennom eierskap. Den som eier et område (tomt) har stor frihet til selv å bestemme hva dette området skal brukes til. For områder hvor staten er eier eller eiendomsretten er uklar, vil konflikthåndtering kreve at samfunnet utvikler regler for bruk av slike områder. Slike regler vil ofte innebære at samfunnet vil prioritere mellom ...
 • Måling av pH i pre-rigor fiskemuskel. En analytisk utfordring 

  Skjold, Vetle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-14)
  I post mortem fiskemuskel kan måling av muskel-pH benyttes som en enkel metode for å vurdere både slakteprosedyre og kvaliteten på muskelkjøttet. Dette ettersom pH kan påvirke egenskaper som filetspalting, tekstur, fasthet, drypptap og farge. I de fleste studier er muskel-pH enten bestemt ved å måle direkte i intakt muskel med stikkelektrode, alternativet er å homogenisere muskel i en vannbasert ...
 • Enzymatisk avskinning av sild (Clupea harengus) 

  Joakimsson, Kristian G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984-01)
  I denne oppgaven er undersøkt muligheten for bruk av enzymer til avskinning av sild. Målet er å øke utbyttet og bevare filetens sølvhinne på skinnsiden.
 • Effekter av stress under tidlige livsstadier (egg- og yngelstadium) på stressindusert kortisolrespons, vekst og sjøvannstoleranse hos smolt av atlantisk laks (Salmo salar) 

  Bæhr, Vegar Jakobsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-15)
  Hos fisk er det kjent at stress under tidlige livsstadier kan påvirke stressresponsen på senere livsstadier, men ikke kjent, og derfor testet i denne studien, hvorvidt stress påført under tidlige livsstadier vil kunne innvirke på laksesmoltens stressrespons, osmoregulatorisk kapasitet eller vekst. Fiskene som ble benyttet i dette forsøket besto av fire grupper som hadde blitt utsatt for ulik grad ...
 • Bidrar Aquaculture Stewardship Council til å fremme økt bærekraftighet hos norsk oppdrett? Casestudie: Grieg Seafood Finnmarks implementeringsprosess av ASC laksestandard 

  Anker-Henriksen, Ola Gunder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-15)
  Bærekraftig utvikling for norsk oppdrettsnæring er nødvendig for å løse dagens og fremtidens utfordringer, for eksempel, miljøvennlighet, rømning og fiskehelse. Den globale befolkingsveksten og deres konsumvaner gir indikasjoner på at verdens matproduksjon må økes. Oppdrettsnæringen kan være med på imøtekomme fremtidens matetterspørsel. For å kunne oppnå dette må det jobbes for en bærekraftig utvikling ...
 • Jakten på havets sølv – hvem tar gull? - fangststrategier i ringnotflåten 

  Skjønhals Jensen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-15)
  Norsk ringnotflåte blir i mange tilfeller sett på som den mest homogene fartøygruppen med hensyn på fangstbehandling i den norske fiskeflåten. Til tross for dette er det forskjeller i prisen som oppnås pr. kilo fangst av samme art i ringnotflåten. I en analyse av ringnotflåten i Norge ble det avdekket stor variasjon i råvareprisene som oppnås av ulike fartøy (Larsen & Dreyer, 2013). Flere analyser ...
 • Torsk fanget på ulike tider av året. Vekt- og kvalitetsendringer når torsken levendelagres uten fôring 

  Alfredsen, Oline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Torskefiskerier har gjennom alle tider vært en viktig næring i Norge. De store sesongvariasjonene i tilgang på ferskt råstoff er utfordrende, og fiskerinæringen har begynt å se seg om etter løsninger på denne utfordringen. Ved å fange torsk levende og sette den i merd får hvitfisknæringen muligheten forlenge sesongen, planlegge produksjonen og binde seg til langsiktige kontrakter på levering av ...
 • Råfisklaget, et verktøy for kvalitet og best betalte anvendelse i førstehåndsmarkedet. 

  Torbergsen, Tor-Martin Bensnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Som denne avhandling viser, har Norges Råfisklag et vidtgående hjemmelsgrunnlag for å regulere førstehåndsmarkedet med tanke på kvalitet og best betalte anvendelse. Kompetansen innehar et bredt sett med virkemidler som kan benyttes. Oppgaven viser at ligger et større handlingsrom i loven enn det salgslaget utnytter. Salgslagets private autonomi har en vid utstrekning i tilknytning til salg gjennom ...
 • Engasjement til å lage mat på grillen. Årsaker og konsekvenser 

  Tarlebø, Lise Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Nordmenn elsker å grille. Likevel avdekker undersøkelser stor variasjon i grillaktiviteten (Opplysningskontoret for egg og kjøtt, 2013). Formålet med denne studien er å kartlegge og forklare hvilke motivasjonsfaktorer som bidrar til at individer engasjerer seg i grillprosessen. I tillegg tar oppgaven for seg hvem det er som griller og hvilke produkter eller råvarer som er populære som grillmat. ...
 • Hvorfor trives kystfiskere så godt når yrket er fysisk krevende og risikoutsatt? En studie av arbeidseksponeringer i kystfiskeflåten og potensielle jobbressurser. 

  Lund, Eli-Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Masterprosjektet presenterer funn basert på Fiskerhelseundersøkelsen 2014, samlet inn av SINTEF Fiskeri og havbruk AS, SINTEF Teknologi og samfunn og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Undersøkelsen er gjort blant 1000 fiskere i den norske fiskeflåten, hvorav 832 er aktive fiskere. Fokuset til Fiskerhelseundersøkelsen er helse og arbeidsmiljø, tilhørighet og trivsel. I undersøkelsen svarer nesten ...
 • Grønne konsesjoner. Et spill for galleriet, eller løsningen på havbruksnæringens utfordringer? 

  Klausen, Elise Indal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Norsk oppdrettsnæring opplever i dag et globalt marked som etterspør stadig mer atlantisk laks (Salmo salar L.), men etterspørselen har de siste årene ikke blitt møtt med en tilsvarende økning i produksjonen. I en tid preget av et stort fokus på miljø og bærekraft, har det for oppdrettere og politikere vært vanskelig å snakke om en produksjonsøkning, hovedsakelig grunnet lakseparasitten lakselus ...
 • Er HPI-aksens respons på akutt stress hos pre-smolt av atlantisk laks påvirket av kortvarig, ukentlig kulde- og handteringsstress under egg- og plommesekkstadiet 

  Gustavsen, Charlotte Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-06)
  Det er blitt foreslått at eksponering av stressor på tidligere livsstadier hos fisk kan være gunstig for utviklingen senere, dette fordi det kan redusere følsomhet for stressorer i respons på kortisol. Dette i likhet med responsen på maternalt glucocorticoid innhold i egg, som induserte den samme reduksjon i følsomheten av HPI-aksen respons på stress hos ungfisk. Dermed kan både håndteringen av avkom ...
 • Baited pots as an alternative fishing gear in the Norwegian fishery for Atlantic cod (Gadus morhua) 

  Olsen, Leonore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
  The main objective of this thesis has been to record the degree of efficiency in two different types of pot designs, both constructed for catching cod (Gadus morhua). The two types of technologies were a Canadian cod pot developed by Centre for Sustainable Aquatic Resources (CSAR) at the Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland Canada and a Norwegian two-chamber pot ...

Vis mer