Recent additions

 • Hvordan skal vi produsere torsken? 

  Reiertsen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Verden har et økende behov for mat samtidig som det legges stadig større press på ressursene. Det er mange måter å produsere mat og sjømatproduksjon er en av dem. Sjømat er av mange ansett som en av de viktigste matkildene i fremtiden. Produksjon av fersk fisk er blant disse. Sjømatmarkeder for fersk fisk stiller krav om leveransestabilitet, kvalitet og bærekraft. Det fins tre prinsipielt forskjellige ...
 • Biokjemiske egenskaper og kitininnhold i skallfraksjoner fra bioraffinering av raudåte (Calanus finmarchicus) 

  Alvheim, Britt-Nora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Høsting fra lavere trofiske nivå etter underutnyttede arter, som raudåte (Calanus finmarchicus), er foreslått som tiltak for mer bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. Raudåte inneholder viktige næringsstoffer som lipider, proteiner og kitin. Bedriften Calanus AS høster og prosesserer raudåte og utvikler raffineringstrinn for en skallfraksjon. Hensikten med oppgaven var å karakterisere biokjemisk ...
 • Skeletal anomalies and shape variation in diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed different diets 

  Salbuvik, Kevin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-12)
  Usage of triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.) have been of interest for salmon farmers to mitigate interbreeding between farmed and wild population, and to prevent early sexual maturation. Triploids tend to be more prone to develop skeletal deformities than diploids. This may result from inadequate rearing temperatures and/or diet formulation (i.e. low dietary phosphorus). The main objective ...
 • Dypvannsrunddorg – Potensial for effektivt nytt redskap for den norske kystflåten 

  Nordheim, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-02-15)
  I denne oppgaven vil jeg presentere utviklingsprosessen av og mulighetene for et nytt redskap for kyst- og fjordflåten, dypvannsrunddorg. Dypvannsrunddorgen som redskap er basert på den tradisjonelle runddorgen. Forskjellen er at med en dypvannsrunddorg kan en styre dybden fritt og dermed ha bedre tilgang til fisk som står dypt. Systemet muliggjør også at en kan benytte større bruk sammenlignet med ...
 • Avløp og oppdrettsanlegg som mulige forurensningskilder til mikroplast i blåskjell (Mytilus edulis) 

  Johnsen, Ingunn Solheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  De siste 60 årene har masseproduksjonen av plast økt (Barnes et al., 2009) og lite tyder på at produksjonen av plast vil avta med det første på grunn av de samme egenskapene som gjør at plast er farlig på avveie; det er et slitesterkt materiale og vi kjenner ikke fullstendig til konsekvensene eller nedbrytningsforløpet av det. Mikroplast er små plastpartikler som kan komme fra mange ulike ...
 • Quality aspects of wild caught and enhanced sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) 

  Sætra, Ingeborg Mathisen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Sea urchin roe is a culinary delicacy worldwide, but with global catches are down due to overfishing and diminishing stocks, interest in aquaculture has increased. Sea urchin aquaculture lacks consistency in the quality of the product, good quality sea urchin roe should be large with an orange or yellow colour, with a distinct sweet-salty taste and have the right firm texture. The main objective ...
 • Fish communities in shallow coastal waters - a study of effects of season and bottom substrate 

  Sørensen, Ole Johannes Ringnander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Fish communities in the outer part of Malangen fjord, Troms county were studied to identify seasonal and spatial variation. The fish species compositions differed between seasons and at the four different locations. Cod (Gadus morhua L.) dominated the trammel net catches at all months except in March, in which plaice and other flatfishes were the most numerous. Species richness and diversity were ...
 • Hvilke ressurser kan små fiskeindustribedrifter mobilisere for å sikre seg råstoff? – En studie av relasjon mellom fiskefartøy og fiskeindustrien. 

  Gamst, Jørgen; Jenssen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  I Tromsø kommune finnes et mangfold av små fiskeindustribedrifter som befinner seg i en industri preget av stor konkurranse og begrensede ressurser. I tillegg er det stor usikkerhet rundt tilgang på råstoff noe som legger press på fiskeindustribedriftene. I denne næringen er det derfor essensielt å kunne mobilisere de riktige ressursene for å gjøre seg attraktiv for fiskefartøyene slik at denne ...
 • Kvotefordeling av norsk vårgytende sild og havretten. Med særlig vekt på rettshistoriske, rettsdogmatiske og rettspolitiske forhold 

  Jensen, Ann-Kristin Fallmyr (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-02)
  Masterprosjektet presenterer en rettshistorisk, rettsdogmatisk og rettspolitisk analyse av kvotefordelingen av norsk vårgytende sild. De involverte parter er Norge, Russland, EU, Island og Færøyene. Er det slik at multilaterale avtaler om norsk vårgytende sild ikke vil lykkes dersom kvoteandeler tildelt deltakende land er vesentlig mindre enn den mengde fisk som staten kan fiske innenfor sin ...
 • Mikroplast i utvalgt sjømat og andre marine produkter i Norge 

  Stensen, Linda Sjøvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  I det seneste tiåret har det menneskeskapte plastmaterialet til stadighet blitt trukket frem som den største og raskest voksende miljøutfordringen verden står ovenfor. Undersøkelser har vist at mikroplasten er utbredt i alle havnivåer fra bunn til havoverflate i alle verdenshavene. På bakgrunn av alle rapporter og publikasjoner om plast i havet har det vokst frem bekymringer for at mennesker skal ...
 • Kongekrabbe og Snøkrabbe fra Barentshavet. Utbredelse, biologi, fangst, foredling og marked. 

  Farstad, Henry Christoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-14)
  Snø- og kongekrabben er begge arter som har blitt introdusert til Barentshavet. Snøkrabben ble for første gang oppdaget på Gåsbanken i nærheten av Nova Semlja. Den har siden spredd seg vestover mot Svalbard. Kongekrabben ble av russiske forskere introdusert i Øst- Barentshavet på 1960-tallet. Siden har den spredd seg inn i norske farvann og etablert seg i flere fjorder i Øst-Finnmark. Snøkrabben har ...
 • Tilfredshet, intensjonslojalitet og betalingsvillighet for fersk sei i Spania. Betydningen av produktegenskaper, individuelle trekk og kjøpsstiler 

  Lorentsen, Espen Alexander Liland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-21)
  Sei er et kjent og kjært produkt for oss nordmenn, og er vel så populært som torsk til middagsmat. Det meste av seien brukes til produksjon av klippfisk og tørrfisk, mens noe selges i norske butikker som fileter, hel fisk eller frosne fileter. I de internasjonale markedene er det derimot ikke vanlig å finne sei i ferskvaredisker. Spania er blant de landene som spiser mest fisk årlig og verdsetter ...
 • Næringsinnhold av mesopelagisk fisk. Nedbryting av laksesild (Maurolicus muelleri), med fokus på fett. 

  Skarpeid, Martin Skipperud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Det økende behovet for mat til en befolkning i vekst har ført til et utvidet søk etter nye ressurser og mer effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. For å øke det globale utbytte av den totale biomassen som produseres i havene, har det blitt foreslått å utnytte organismer lavere i næringskjeden, for å redusere tap av biomasse i energioverføringen blant organismene i næringskjeden. Mesopelagisk ...
 • Staten som innovatør. Utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring 

  Stene, Marius Aleksander Theimann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Etter hvert som havbruksnæringen har vokst, har det med dagens driftsformer dukket opp problemer med spredning av lakselus, rømming av oppdrettslaks og utslipp av organiske materialer og avlusningsmidler. I tillegg, en begrensing i arealer som kan brukes til oppdrett av laks. Denne oppgaven er en dokument analyse hvor man ved hjelp av offentlige dokumenter, avisartikler og vitenskapelige artikler ...
 • Økt utnyttelse av restråstoff i hvitfisknæringen. Hva skal til for at fangstleddet skal bringe alt restråstoffet på land? – En undersøkelse av flaskehalser og mulige løsninger 

  Høgstad, Maria Alfredsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Bærekraftig høsting og utnyttelse av de marine ressursene er en viktig forutsetning for sjømatnæringen og en del av FN´s bærekraftsmål. I hvitfisknæringen foreligger det et stort potensial i å øke utnyttelsen av restråstoffet, ettersom kun 50% av det restråstoffet som oppstår blir utnyttet. Den største kilden til uutnyttet restråstoff er fra den havgående flåten og de store kystfiskefartøyene, da ...
 • Arbeidskultur i oppdrettsnæringen. En studie om driftsleders styringsform og dens innvirkning på arbeidskultur for matfisklokaliteter 

  Leistad, Ådne Esaiassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Forskning knyttet til ledelse og innvirkning den har på organisasjoner gjennomføres nesten daglig verden over, og er blitt en tematikk som rettes mye fokus både i arbeidslivet og i akademia. Forskning knyttet direkte opp til ledelse i oppdrettsnæringen virker derimot å være mer eller mindre fraværende. Dette på tross av at det er en ansvarstynget rolle, innen et næringssegment som for fremtiden spås ...
 • Populasjonsbiologi hos fem fiskearter i Malangen, Nord-Norge. Vekst, kjønnsmodning og dødelighet hos vassild (Argentina silus), hyse (Melanogrammus aeglefinus), kolmule (Micromesistius poutassou), sølvtorsk (Gadiculus argenteus thori) og øyepål (Trisopterus esmarkii) 

  Olaussen, Eskil Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Endringer i klima, miljø og beskatning har gjort at sammensetningen av fiskebestandene endrer seg. Livshistorieparametere som lengde ved alder, lengde og alder ved kjønnsmodning og naturlig og total dødelighetsrate gir viktig informasjon for å kunne forvalte fiskebestandene. Vassild (Argentina silus), hyse (Melanogrammus aeglefinus), kolmule (Micromesistius poutassou), sølvtorsk (Gadiculus argenteus ...
 • Effekt av endringer i biomasse av torsk og hyse i Barentshavet- en økosystemmodellering 

  Lehne, Camilla Kvitberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Med økende havtemperaturer er det forventet at varmekjære arter vil vandre nordover og inn i Barentshavet, og at torsken i dette området vil vandre lengre nord og øst. Det er også en forventning at torskebiomassen vil øke i Barentshavet på grunn av økt primærproduksjon. En sammenligning av biomassene til torsk og hyse i seks ulike økosystemer med ulike temperaturer viser at Færøyene danner et skille. ...
 • The Norwegian Snow Crab Industry. A case study of opportunities and threats in the Norwegian snow crab industry 

  Ruiken, Ida Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The Norwegian seafood industry is constantly growing and expanding. The snow crab entering the Barents Sea was an opportunity to create a new, profitable industry with a product well established on the world market. Norwegian vessels entered the loophole and were joined by foreign vessels to catch snow crab. January 2017, Russia claimed sovereignty over the area and closed it for all foreign ...
 • Kvalitet av ensilasje og ensilasjeprodukter fra restråstoff etter sløying av torsk og laks 

  Guneriussen, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Nesten halvparten (314 000 tonn) av restråstoff i norsk fiskeri- og havbruksnæring ble i 2016 konservert med ensilering. Dette er en enkel, veletablert og lønnsom teknologi. Fra ensilasjen kan det utvinnes proteinhydrolysat og olje som kan brukes i fôr til gris, kylling og oppdrettsfisk. Slik utnyttelse av restråstoff bidrar til matproduksjon og er et viktig eksempel på sirkulær bioøkonomi. Forskning ...

View more