Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Lipider fra kiselalger som potensiell fettressurs i laksefôr. Optimalisering av ekstraksjonsutbytte samt karakterisering av fettsyresammensetning og lipidklasser. 

  Solbø, Trond-Håkon Seljevold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-16)
  Den globale oppdrettsnæringen er i kraftig vekst, noe som har medført et globalt underskudd for marine oljer til oppdrettsfôr. Dette underskuddet er forventet å tangere 40 millioner tonn innen 2030. I tillegg er det forventet et totalt fôrbehov til global akvakultur på i overkant av 87 millioner tonn innen 2025. Dette har medført at laksefôrprodusenter har introdusert vegetabilske råvarer i fôret. ...
 • Restblod i torskemuskel som følge av vasshaling og forsinket bløgging 

  Eilertsen, Venil Trælvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-29)
  Torsk har blitt fanget gjennom flere århundrer, og er sett på som en av de viktigste artene i de nord-atlantiske fiskeriene. I dagens torskefiske er det mer lønnsomt å satse på kvantitet framfor kvalitet, og i de senere årene har det utviklet seg en praksis kalt vasshaling som sørger for å holde kontinuerlig produksjon om bord fabrikktrålere. Vasshaling benyttes i perioder med god tilgang på torsk. ...
 • Kast det på havet, eller? Fiskeres holdninger og atferd knyttet til fenomenet marin forsøpling. 

  Århus, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  Marin plastforsøpling er et tema med vind i seilene. Jeg har gjort kvalitative intervjuer med norske og russiske fiskere. Målet har vært å forstå møte mellom hvordan alt oppstyret rundt forsøpling ser ut fra fiskeflåten, og hvordan styring av fiskeriene påvirker atferden i dem. Institusjonell teori er en sentral del av oppgaven. Avfallssproblemet og håndteringen av det er i ferd med å bli ...
 • Kvalitetsoppfatning av saltfisk. Vurderer Norge og Spania kvaliteten på saltfisk etter de samme kriterier? 

  Hansen, Kristin Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Spania har en lang tradisjon for å spise saltfisk av torsk, og de kan velge fisk produsert fra flere land og med flere produksjonsmetoder. Island og Færøyene oppnår høyere kilopris for sine produkter enn der Norge gjør i Spania. Saltfisk er et produkt det tar tid å lage god mat av da den må vannes ut før den kan bli til en matrett. Dette har ført til at lettsaltet fisk og utvannede produkter har ...
 • Catch & release, ett kulturmöte. Kartläggning av åsikter bland sportfiskare i Alta runt denna typ av ideologi och förvaltning innom laxfiske. 

  Högstedt, Niklas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Intresset för sportfiske efter lax har växt och blivigt till en stor näring i Norge. I takt med högre fisketryck i älvarna samtidigt som antalet återvändande lekmogen lax från havet har minskat har C&R växt fram som en allt vanligare ideologi och förvaltningsmetod. Denna typ av förvaltningsmetod passar mycket bra överens med de tre grundpelarna norsk naturförvaltning bygger på, biologiska, sociala ...
 • A comparison of the ontogeny of the digestive system and growth of juvenile diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a standard diet and an experimental diet containing high proportions of hydrolysed proteins 

  Ulleberg, Lars Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
  The purpose of the study was to evaluate and compare the effect of different diets on the gut structure of diploid and triploid juvenile Atlantic salmon (Salmo salar), and analyze the overall performance in terms of growth and survival from hatch until the end of smoltification. At the beginning of the experiment, fish were divided into two groups, one diploid group and one triploid group. Four ...
 • Lønnsomhetsanalyse av Vartdalgruppa Fiskeoppdrett AS satsing på stor smolt 

  Hustadnes, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Norge er verdens største produsent av atlantisk laks og ambisjonene er å femdoble lakseproduksjonen frem mot 2050. Siden 2012 har det ikke vært produksjonsvekst i oppdrettsnæringen som følge av problemer med lakselus og ulike fiskesykdommer. Problemene har tvunget oppdrettsnæringen å tenke i nye baner for å oppnå videre vekst. Siste årene har flere oppdrettsselskap startet utbygging av landbaserte ...
 • Verdivurdering av Joh. H. Pettersen AS 

  Flåten, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-05)
  Det er ofte behov for verdsettelse av en bedrift. Viktige tilfeller er ved kjøp og salg av hele eller deler av en virksomhet, ved fusjon og fisjon, ved generasjonsskifte og ved fastsettelse av takst for beregning av eiendomsskatt. Denne oppgaven vil ta for seg verdivurdering av Joh. H. Pettersen, et ikke - børsnotert selskap. <br>Mange bedrifter har som mål å maksimere verdien for eierne. Lønnsomme ...
 • Fileter fra oppdrettstorsk produsert pre- og post-rigor og lagret med og uten skinn. Vekttap og proteinnedbrytning under islagring i 14 dager 

  Håkonsen, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Atlantisk torsk (Gadus morhua L.) er en relativt ny og lovende art i Norsk oppdrett. Til nå har oppdrettstorsk blitt eksportert som sløyd fisk. Dersom produksjonsvolumet får den forventede økningen i fremtiden så må man tenke på foredling som filetering, før eksport og salg. Filetering av velfødde torskefisker som oppdrettstorsk, er ingen enkel sak. Dersom slik fisk fileteres til vanlig tid, det vil ...
 • Dyrking av makroalger. En ny vekstnæring? 

  Kjørsvik, Audun Grøntoft (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Målet med denne studien er å skaffe et overblikk over hvordan statusen er for den norske næringen innenfor dyrking av makroalger. Makroalger som også kalles for tang og tare er den nyeste satsingen innenfor norsk akvakultur. Dette er akvatiske plantelignende organismer som deles inn i tre hovedgrupper: Grønne, røde og brune makroalger. Historiske sett er makroalger en ressurs som er blitt utnyttet ...
 • Kvalitet av vedlikeholdsfôret levendelagret torsk sultet i opptil 12 uker 

  Thomsen, Nicklaes Damkær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  For Norge og det norske folk har torskefiskeriet alltid vært en viktig næring. Dagens marked «oversvømmes» av torsk i årets første 4 måneder, og prisene på torsk er relativt lave i denne perioden. Et uttalt mål i Næringa er å kunne produsere ferske torskeprodukter gjennom hele året. Gjennom prøving og feiling har Næringa lært at ved å fange og lagre torsk levende i merder vil sesongen kunne forlenges. ...
 • Beskrivelse av skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med bunntrål i Barentshavet 

  Gjesteland, Helene Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Hensikten med dette studiet var å beskrive skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ved interaksjon med torske- og reketrål i Barentshavet. Prøvene ble samlet inn på F/F Helmer Hanssen 10. – 30. november 2016 og 24. februar – 6. mars 2017 ved å simulere et kommersielt trålfiske etter torsk og reke, hvor bunntrål av typen Alfredo nr. 3 fisketrål, Egersund Polar 2800# reketrål og Campelen 1800# ...
 • Konflikthåndtering i kystsonen. Spildracaset 

  Klaussen, Kitty (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Konflikter knyttet til bruk av områder på land blir ofte håndtert gjennom eierskap. Den som eier et område (tomt) har stor frihet til selv å bestemme hva dette området skal brukes til. For områder hvor staten er eier eller eiendomsretten er uklar, vil konflikthåndtering kreve at samfunnet utvikler regler for bruk av slike områder. Slike regler vil ofte innebære at samfunnet vil prioritere mellom ...
 • Måling av pH i pre-rigor fiskemuskel. En analytisk utfordring 

  Skjold, Vetle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-14)
  I post mortem fiskemuskel kan måling av muskel-pH benyttes som en enkel metode for å vurdere både slakteprosedyre og kvaliteten på muskelkjøttet. Dette ettersom pH kan påvirke egenskaper som filetspalting, tekstur, fasthet, drypptap og farge. I de fleste studier er muskel-pH enten bestemt ved å måle direkte i intakt muskel med stikkelektrode, alternativet er å homogenisere muskel i en vannbasert ...
 • Enzymatisk avskinning av sild (Clupea harengus) 

  Joakimsson, Kristian G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984-01)
  I denne oppgaven er undersøkt muligheten for bruk av enzymer til avskinning av sild. Målet er å øke utbyttet og bevare filetens sølvhinne på skinnsiden.
 • Effekter av stress under tidlige livsstadier (egg- og yngelstadium) på stressindusert kortisolrespons, vekst og sjøvannstoleranse hos smolt av atlantisk laks (Salmo salar) 

  Bæhr, Vegar Jakobsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-15)
  Hos fisk er det kjent at stress under tidlige livsstadier kan påvirke stressresponsen på senere livsstadier, men ikke kjent, og derfor testet i denne studien, hvorvidt stress påført under tidlige livsstadier vil kunne innvirke på laksesmoltens stressrespons, osmoregulatorisk kapasitet eller vekst. Fiskene som ble benyttet i dette forsøket besto av fire grupper som hadde blitt utsatt for ulik grad ...
 • Bidrar Aquaculture Stewardship Council til å fremme økt bærekraftighet hos norsk oppdrett? Casestudie: Grieg Seafood Finnmarks implementeringsprosess av ASC laksestandard 

  Anker-Henriksen, Ola Gunder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-15)
  Bærekraftig utvikling for norsk oppdrettsnæring er nødvendig for å løse dagens og fremtidens utfordringer, for eksempel, miljøvennlighet, rømning og fiskehelse. Den globale befolkingsveksten og deres konsumvaner gir indikasjoner på at verdens matproduksjon må økes. Oppdrettsnæringen kan være med på imøtekomme fremtidens matetterspørsel. For å kunne oppnå dette må det jobbes for en bærekraftig utvikling ...
 • Jakten på havets sølv – hvem tar gull? - fangststrategier i ringnotflåten 

  Skjønhals Jensen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-15)
  Norsk ringnotflåte blir i mange tilfeller sett på som den mest homogene fartøygruppen med hensyn på fangstbehandling i den norske fiskeflåten. Til tross for dette er det forskjeller i prisen som oppnås pr. kilo fangst av samme art i ringnotflåten. I en analyse av ringnotflåten i Norge ble det avdekket stor variasjon i råvareprisene som oppnås av ulike fartøy (Larsen & Dreyer, 2013). Flere analyser ...
 • Torsk fanget på ulike tider av året. Vekt- og kvalitetsendringer når torsken levendelagres uten fôring 

  Alfredsen, Oline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Torskefiskerier har gjennom alle tider vært en viktig næring i Norge. De store sesongvariasjonene i tilgang på ferskt råstoff er utfordrende, og fiskerinæringen har begynt å se seg om etter løsninger på denne utfordringen. Ved å fange torsk levende og sette den i merd får hvitfisknæringen muligheten forlenge sesongen, planlegge produksjonen og binde seg til langsiktige kontrakter på levering av ...
 • Råfisklaget, et verktøy for kvalitet og best betalte anvendelse i førstehåndsmarkedet. 

  Torbergsen, Tor-Martin Bensnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Som denne avhandling viser, har Norges Råfisklag et vidtgående hjemmelsgrunnlag for å regulere førstehåndsmarkedet med tanke på kvalitet og best betalte anvendelse. Kompetansen innehar et bredt sett med virkemidler som kan benyttes. Oppgaven viser at ligger et større handlingsrom i loven enn det salgslaget utnytter. Salgslagets private autonomi har en vid utstrekning i tilknytning til salg gjennom ...

Vis mer