Recent additions

 • En sammenligning av tran fra oppdrettet- og vill torsk (Gadus morhua) - Med fokus på fett og fettsyresammensetning 

  Samuelsen, Malin Sesilie A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I dag opplever vi en ny optimisme i oppdrettsnæringen og en økende satsning på torsk. Satsningen har som formål å fremme innovasjon og skal virke som et tilskudd til det tradisjonelle fiskeriet. Med en kontinuerlig tilgang på råstoff vil vi få en økt mengde restråstoff med stort potensial for anvendelse, kanskje særlig for torskeleveren og tran-produkter. For å være i stand til å utnytte oppdrettstorskens ...
 • Systemic and mucosal stress responses of Atlantic salmon (Salmo salar) to peracetic acid 

  Soleng, Malene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Infectious diseases are still a major problem in salmon aquaculture despite several attempts on developing prophylactic measures. Amoebic gill disease (AGD) is considered a growing threat in Norwegian salmon aquaculture. It has increased in prevalence and geographic distribution in the last years, resulting in considerable economic losses. Current treatments (i.e., freshwater and hydrogen peroxide ...
 • Bruk av Lean som forbedringsverktøy i norsk fiskeindustri: En studie av Lerøy Seafood, avd. Melbu 

  Starheim, Mathias Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Norsk fiskeindustri har tatt i bruk både ny teknologi og nye styringsverktøy for å øke effektiviteten, forbedre utnyttelsen av råstoffet og styrke fortjenesten. Ett av styringsverktøyene som har blitt introdusert i de seinere årene er Lean. Dette er et styringsverktøy som har sitt utspring i Toyota Motor Corporation og japansk kultur. Denne studien ser nærmere på hvordan Lean er satt sammen og ...
 • Hvordan arbeide med å utvikle sikkerhetskultur i norsk havbruksnæring 

  Schei, Hans Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Den norske oppdrettsnæringen er en teknologisk og kompleks industri, som fører til at de ansatte møter risiko for å skade seg eller omkomme på arbeid. De siste årene har det vært en økning i antall alvorlige arbeidsulykker i næringen. For å ivareta sikkerhetshensynet til mennesker, fisk, materiell og økonomi er det nødvendig at selskap og forvaltningsorgan setter ekstra fokus på helse-, miljø- og ...
 • Effekt av langvarig fryselagring på kokte cluster av kongekrabbe 

  Jøstensen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Kongekrabbe har blitt fisket kommersielt i Norge siden 2002 og har blitt en viktig art for den norske sjømatindustrien, med stor økonomisk betydning i lokalsamfunn langs Finnmarkskysten. Med en eksport på 2000 tonn, til en verdi av 579 millioner kroner var kongekrabbe verdimessig den nest største arten i skalldyrkategorien i 2018. Mesteparten av kongekrabbe blir eksportert levende mens de resterende ...
 • Bruk av Lean som forbedringsverktøy i norsk fiskeindustri: En studie av Lerøy Seafood, avd. Melbu 

  Starheim, Mathias Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  <p>Norsk fiskeindustri har tatt i bruk både ny teknologi og nye styringsverktøy for å øke effektiviteten, forbedre utnyttelsen av råstoffet og styrke fortjenesten. Ett av styringsverktøyene som har blitt introdusert i de seinere årene er Lean. Dette er et styringsverktøy som har sitt utspring i Toyota Motor Corporation og japansk kultur. <p>Denne studien ser nærmere på hvordan Lean er satt sammen ...
 • Exploring the gap between top-down sustainability objectives and perceived local sustainability challenges – the case of Senja Municipality 

  Ahlquist, Ina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-14)
  Achieving social, environmental, and economic sustainability has become the aim of nations and organizations across the globe. One of the attempts to operationalize sustainability is through the integration of the sustainable development goals in coastal governance. However, the perceived characteristics of challenges for sustainability, and thus also solutions to them, may differ depending on the ...
 • Bortfall av MSC-godkjenning for norske fiskerier. Betydningen av miljømerking og sertifisering 

  Mikkelsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Formålet til oppgaven er å bidra til økt forståelse for miljømerking og sertifisering som styringsform til ressursforvaltning, til tross for at det finnes reguleringer i fiske fra myndighetenes side. Den har også til hensikt å gi økt innsikt på betydningen dette har for norsk fiskerinæring. På bakgrunn av dette ble problemstillingen «Hva slags styringsformer er miljømerker og sertifisering, og hvilken ...
 • Ikke-klassiske MHC klasse I L-linjegener i atlantisk laks (Salmo salar) - Potensiell funksjonell rolle som tidlige antivirale varslingssignaler 

  Mortensen, Ella (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  The Atlantic salmon farming industry is constantly growing in Norway and if managed properly can present a viable solution to the constantly increasing food demand resulting from staggering human population growth. However, one of the main challenges the industry is facing are re- curring fish viral disease outbreaks. Fish vaccination strategies, especially with multicompo- nent vaccines, is used ...
 • Havbruksnæringen og koronapandemien 

  Bang, Petter Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Norsk havbruksnæring har siden starten på 1970-tallet hatt en kontinuerlig vekst og utvikling. Norsk atlantisk laks har en stor etterspørsel i det globale markedet. I dag er næringen Norges nest største eksportnæring. Det aller meste som havbruksnæringen produserer blir eksportert ut av landet. Bransjen er derfor avhengig av sine utenlandske kunder. Det store spørsmålet er hvordan havbruksnæringen ...
 • Determination of peracetic acid exposure concentration without effect on Atlantic salmon parr health, welfare or growth cultured in RAS. 

  Eggen, Maia Langøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-14)
  Recirculating aquaculture systems (RAS) are replacing land-based flow through systems in Norway and other producing countries. RAS has many advances but also bring some biological challenges as water disinfection that may compromise biofilters performance and fish health and welfare. For example, Denmark is using peracetic acid (PAA) as a water disinfection strategy to control pathogens for rainbow ...
 • Markedsundersøkelse: Norsk varmrøkt laks til Japan 

  Riple, Anna Karia Lerøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-16)
  min studie vil jeg se på muligheten for å introdusere et nytt lakseprodukt til Japan, Varmrøykt laks. Varmrøkt laks ble valgt som utgangspunkt fordi dette er et bearbeidet lakseprodukt som antatt hadde ingen eller lite anerkjennelse i Japan. Ved å introdusere et bearbeidet lakseprodukt ingen hadde noe forhold til og deretter måle oppfatning av dette produktet, kunne man si noe om mulighetene for ...
 • Effekter av økt temperatur og et framtidig krillfiske på fangstutbytte i Barentshavet - en økosystemmodellering i Ecopath med Ecosim. 

  Mortensen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-17)
  I løpet av de siste 49 årene har Arktisk blitt varmet opp tre ganger raskere enn gjennomsnittet for verden som helhet. Økende havtemperaturer har en innvirkning på marine økosystemer ved å påvirke primærproduksjon og rekruttering av fisk. I Barentshavets økosystem spiller krill en viktig rolle som et viktig byttedyr for flere økologiske og økonomiske viktige fiskearter. Med stigende temperatur ...
 • Hvordan har Norges markedsadgang for handel med sjømat til Storbritannia endret seg etter Brexit? 

  Tronstad, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-19)
  Norge og Storbritannia har vært viktige handelspartnere i flere tiår, men hva skjer når EØS avtalen ikke lengre innebærer Storbritannia? Sjømateksport er en viktig del av den internasjonale handelen med matvarer i dag, og for mange land har den historisk betydning som en viktig inntektskilde. Sjømatnæringen er global og det eksporteres sjømat til rundt 140 land, hvor en viktig del av rammevilkårene ...
 • Det norske sykdomsregimet og bekjempelsen av infeksiøs lakseanemi 

  Myklebust, Knut Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Sykdomsbekjempelse i akvakultur er en kontinuerlig og kompleks utfordring med både miljømessige, velferdsmessige og økonomiske konsekvenser. Virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er en av sykdommene som norske myndigheter, veterinærer og oppdrettere har bekjempet lengst og brukt mest innsats på å kontrollere. Når dyrehelseforordningen tredde inn i norsk rett den 28. april i 2021, kom det nye ...
 • Kiselalger som en fremtidig fôrressurs? Biokjemisk sammensetning i oppdrettslaks (Salmo salar) med Porosira glacialis som fôringrediens. 

  Kristiansen, Frida Bakkehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  En stadig økende verdensbefolkning og etterspørsel etter sjømat, har bidratt til at akvakulturnæringen har stått ovenfor en betydelig vekst de siste 30 årene. Parallelt har behovet for fôr og fôringredienser økt. Dagens villfiskbestander er allerede fullt utnyttet, og andelen av de høyverdige råvarene fiskemel og fiskeolje er begrenset til bruk i fôrproduksjon på grunn av stagnering i fiskeriene. ...
 • Effekter av framtidige endringer i temperatur og fiskedødelighet på torsk (Gadus morhua) og hyse (Melanogrammus aeglefinus) i Barentshavet - en økosystemmodellering med Ecopath og Ecosim 

  Pedersen, Truls (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Økningen i havtemperatur har ført til at mange boreale arter har utvidet sitt habitat både nordover og østover, deriblant torsk og hyse. Torsk og hyse er to av de viktigste kommersielle artene i Barentshavet, og den allerede observerte økningen i biomasse tyder på at begge artene responderer positivt på økt havtemperatur. Hysebestanden i Barentshavet foretrekker varmere temperatur enn torskebestanden, ...
 • Levendelagret rødspette (Pleuronectes platessa) – velferd og kvalitet 

  Pettersen, Ingrid Marie; Aaknes, Vilde Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  I dag er verdikjeden for fisk og skalldyr bygget opp rundt utnyttelse av et fåtall arter som kan fanges i store volum og med høy markedsverdi. Bruk av lite eller ikke utnyttede marine ressurser kan være en bærekraftig tilnærming for å innfri fremtidige krav og etterspørsel til fiskekonsum. Rødspette (Pleuronectes platessa) er den viktigste flatfisken i volum og verdi i europeiske fiskerier. Både ...
 • Fremtidens oppdrettsnæring – med eller uten kobberimpregnering? En kvalitativ studie av aktørers holdninger til kobberbaserte impregneringsmetoder 

  Lie, Amalie Hefre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  For å hindre vekst av marine organismer på nøter i oppdrettsanlegg brukes impregnering. I Norge er kobber den vanligste impregneringsmetoden. I 2021 ble det omsatt 1097 tonn kobber til bruk som impregneringsmiddel på nøter i norsk oppdrettsnæring. Når en kobberimpregnert not står i sjøen, vil kobberet havne i det marine miljø enten passivt gjennom utlekking, eller aktivt gjennom spyling. Kobberet ...
 • Forvaltning av kystnære fiskeribestander - Fiskeriene i Andfjorden, kysttorsk og sosioøkologisk perspektiv 

  Johansen, Marianne H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-04-29)
  Kystnære fiskebestander har blitt høstet av siden mennesker bosatte seg langs kysten. Effektiviseringen av fiskeflåten og økt menneskelig aktivitet i kystsonen og til havs, har ført til at tiltak for å bevare fiskebestander er blitt innført. De senere tiårene har synet på forvaltning blitt mer helhetlig, fordi forskere, fiskere, organisasjoner, med mer, begynte å se verdien av å ivareta hele økosystem ...

View more