Recent additions

 • Environmental DNA for assessing abundance of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in salmon (Salmo salar) farms 

  Nygaard, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  The aim of this thesis was to investigate an alternative way to detect salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in the field, and investigate the possibility of counting salmon lice in a commercial farming facility of Atlantic salmon (Salmo salar) by using methods and tools based on environmental DNA (henceforth referred to as eDNA). This was performed by sampling water in a salmon farming facility ...
 • Spiser studenter i Nord-Norge nok fisk? En spørreundersøkelse blant studenter ved Universitetet i Tromsø 

  Johansen, Trygve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Et godt kosthold er av stor betydning for helsen og livskvaliteten. Et godt og variert kosthold bidrar til å forebygge mot en rekke livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og overvekt. Fisk og annen sjømat er en nøkkelstein i et godt kosthold og gir viktige næringsstoffer som vitaminer (A og D), mineraler (selen og jod), proteiner og essensielle fettsyrer (omega-3 fettsyrene ...
 • Biokjemisk sammensetning og bioaktivitet i enzymatisk hydrolyserte torskehoder 

  Gabrielsen, Ronja Amalie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  I Norge utgjør ikke-smittsomme sykdommer hele 87 % av sykdomsbyrden (FHI, 2018). Hovedårsaken til disse sykdommene er feilernæring (Mozaffarian, 2016). At fisk og sjømat er bra for helsen er godt akseptert, men helsefordelene har i hovedsak vært knyttet til den gunstige fettsyresammensetningen i sjømat. I de senere år har interessen for bioaktive komponenter økt, og marint restråstoff kan være en ...
 • Biochemical composition and antioxidant capacity of two sea cucumbers (Cucumaria frondosa and Parastichopus tremulus) 

  Edvardsen, Celine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Sea cucumber is one of the most expensive seafood products in the world and dried sea cucumbers can be valued at more than USD 300 per kilogram for Astichopus japonicus, which is one of the highest priced species. Both market and consumption are centred in East- Asia. Sea cucumbers are sold in various forms, but the majority are distributed to the ’beche-de-mer’ market (gutted, boiled and dried ...
 • Is fisheries policy driving rural depopulation? Exploring how the implementation of the quota management system has affected rural settlement structures in Iceland 

  Víðisson, Magnús (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Iceland has been dependent on the ocean and the resources found within it for centuries. With greater technology and fishing effort in the past decades, overfishing had become a serious threat to the nation’s largest commercial stocks. This development led to restrictions on the fisheries which later led to the implementation of the ITQ system. Fisheries in Iceland are conducted with sustainability ...
 • Hva er gode oppvekstområder for kysttorsk? En studie av biologiske indikatorer for habitatkvalitet 

  Andreassen, Tom Einar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Det finnes lite kunnskap om hva som kjennetegner gode oppvekstområder for kysttorsk. Torsk mellom 1-8 år og fra 15-55 cm lengde ble samlet inn med fiskestang og trål ved lokaliteter på dypt og grunt vann i Balsfjord og utenfor Tromsø. Biologiske indikatorer ble analysert med hensyn å undersøke indikatorer for habitatkvalitet
 • Biokjemisk sammensetning av ulike filetstykker fra vill og oppdrettet atlantisk laks (Salmo salar L.) - med hovedfokus på fettinnhold og fettsyresammensetning 

  Hansen, Simon Skålsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Norge er den største produsenten av atlantisk laks (Salmo salar L.) på verdensbasis. Etterspørselen av fiskemel og fiskeoljer er høy, noe som har medført at vegetabilske proteiner og oljer har erstattet mye av de marine råvarene i fiskefôret. Vegetabilske oljer inneholder ikke de langkjedede omega-3 (LC-n-3) fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA), som har vært tillagt den ...
 • ... No har me juksa litt! Masteroppgave om holdninger til omgåelse av regelverket i førstehåndsomsetning av hvitfisk. 

  Steinvik, Maya Mariell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Organiseringa av førstehåndsomsetninga i Norge er unik, og tillitsbasert. At noen, med overlegg, bryter denne tilliten med å omgå regelverket i førstehåndsomsetninga, er kilde til frustrasjoner for de som driver ærlig, og tar fra fellesskapet. Den felles holdningen som kommer frem i denne undersøkelsen er at det å omgå regelverket er galt, og at det ikke er noen gode unnskyldninger for å gjøre det. ...
 • The Atlantic mackerel (Scomber scombrus) conflict in the Northeast Atlantic: The Icelandic perspective 

  Elfarsdóttir, Kolbrún María (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  The Atlantic mackerel (Scomber scombrus) has been the centre of attention in an ongoing conflict regarding management and allocation of quota since the distribution of the species changed and expanded to new areas. These changes in distribution have been linked to higher sea temperature, increasing stock size and changes in feeding opportunities. In this thesis a closer look is taken on the international ...
 • Varige konkurransefortrinn i havbruk 

  Troland, Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Havbruksnæringa har prestert særs godt økonomisk dei siste åra. I denne perioden har enkelte aktørar prestert betre enn resten av næringa konsekvent. Korleis har ein klart å skape varige konkurransefortrinn i næringa. Ved eit teoretisk perspektiv som tek utgangspunkt i ein kombinasjon av Porter sin omgivelsesmodell og Barney sitt ressursbaserte perspektiv blir det utreda korleis enkeltaktørar gjer ...
 • I samme båt? En analyse av organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag 

  Knutsen, Trude Elisabeth Martinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Spørsmålet om Norges Fiskarlags organisasjonsform har gjentatte ganger vært debattert og vurdert. Gjennom historien har en rekke organisasjonsutvalg vært nedsatt og levert sine innstillinger med forslag til endringer, men siden gruppeorganisasjonene ble tilsluttet organisasjonen på 1960- og 1970-tallet, har hovedtrekkene i Norges Fiskarlags organisasjonsstruktur vært de samme, selv om omgivelsene ...
 • Hva påvirker store kystfartøys valg av landingssted? En studie av relasjoner og tilhørighet til lokalsamfunn 

  Hansen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  Dagens store kystfiskeflåte, en gruppe med svært mobile fiskefartøy som har potensiale til å fiske nesten hvor som helst. Likevel kan man se at driftsmønstrene til fiskefartøyene ikke endrer seg så mye fra år til år, men at fartøyene returnerer tilbake til de samme fiskeområdene. Samtidig er fiskeindustrien langs kysten av Nord-Norge en industri med stor konkurranse mellom aktørene og de store ...
 • Utvikling av smoltegenskaper og sjøvannstoleranse hos kjønnscellefri atlantisk laks (Salmo salar L.) 

  Jenssen, Eli Birgithe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Gjennom å fjerne kjønnscellelinjen allerede på embryonalstadiet, har det blitt utviklet en slik ny metode for sterilisering av atlantisk laks. Fjerning av kjønnscellelinjen vil imidlertid potensielt kunne påvirke viktige endokrine og fysiologiske mekanismer, og dermed fiskens produksjonsegenskaper. For at en slik steriliseringsmetode skal kunne benyttes i kommersiell sammenheng må en nøye evaluere ...
 • Kartlegging og romlig analyse av endringer i fiskeriatferd i Barentshavet 2011-2018 

  Ommundsen, Vetle Lunde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Det legges hvert år ned en betydelig innsats for å kartlegge den biologiske bærekraften for de kommersielt viktige fiskebestandene i Barentshavet. For å kunne oppnå målsetningene for en økosystembasert forvaltning må også de romlige og tidsmessige variasjonene i fordelingen av fiskeinnsats studeres, og relateres til fysiske, biologiske og økonomiske forhold. Oppgaven brukte geografiske ...
 • Et legitimt kvotesystem. Forståelse av legitimitet i offentlige dokumenter og blant næringsaktører om det norske kvotesystemet 

  Østebø, Natja Røine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Denne oppgaven undersøker ulike oppfatninger om kvotesystemet og drøfter disse i relasjon til legitimitet. Det norske kvotesystemet regulerer fordelingen av totalkvoter på gruppe- og fartøynivå og har blitt bygget opp over mange år. Meld. St. 32 (2018 - 2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldinga), har som målsetning å forenkle kvotesystemet, og gjøre det mer effektivt og fleksibelt. I ...
 • Atferdsreaksjoner hos Atlantisk torsk (Gadus morhua) som følge av seismikkskyting 

  Walle, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Det har vært en betydelig økning av antropogene lydkilder i akvatiske miljøer de siste 30 årene, deriblant seismiske undersøkelser. Seismikk er en lavfrekvent lyd som har evne til å bre seg over store områder og det er derfor knyttet bekymring til hvorvidt det kan ha negative konsekvenser for marine organismer. I dette studiet har vi undersøkt hvorvidt seismikk kan føre til atferdsendringer hos ...
 • Rekruttering til fiskeri i Lebesby kommune. Hvordan har reguleringssystemet påvirket sysselsettingssystemet i fiske i et lokalsamfunn i Lebesby? 

  Rasmussen, Sofie Krogh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Fiskeri har alltid vært viktig for lokalsamfunnene langs kysten og vært med på å skape levedyktige samfunn. Sysselsettingssystemet har lenge vært under endring og gått fra et tradisjonelt sysselsettingssystem til et mer moderne. Utviklingen med ny teknologi, adgangsbegrensninger og kvoter i fiskeriene har ført til effektivisering og bedre lønnsomhet. Det har også ført til færre fartøy og fiskere ...
 • Kollektivt entreprenørskap. En studie av ordningen med utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring 

  Lilleng, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Temaet for denne studien er den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring. Særtillatelsene kan tildeles prosjekter som bidrar til å utvikle teknologi og som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Bakgrunnen for utlysningen er myndighetenes vekstambisjoner mot 2030 og 2050, samt økende krav fra samfunnet om mer bærekraftige løsninger. Evnen til ...
 • Blokkjedeteknologi i oppdrettsnæringen. Hvilke innvirkninger kan blokkjede ha på sporbarhet i oppdrettsnæringen? 

  Sande, Rolf Jakob (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Oppgaven skal gi et innblikk i hvordan blokkjedeteknologi kan brukes i sjømatnæringen, og hvilke fordeler og ulemper det eventuelt vil medføre. Formålet med teknologien er å tilrettelegge for sikker datautveksling og bedre sporing av informasjon. I den forbindelse går jeg også dypere inn å beskriver egenskapene ved teknologien som de siste årene har fått mye oppmerksomhet fra akademia og ...
 • Kjøpsintensjon av sjømat. Påvirkningskraften fra reklamer og influensere i sosiale medier 

  Rydningen, Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-09)
  Sjømatkonsumet blant unge voksne i Norge har sunket de siste årene. I denne oppgaven har jeg sett på hvordan markedsføring og reklamer via influensere på sosiale medier kan snu dette og påvirke kjøpsintensjon. Faktorene som ble inkludert i denne studien var faktorer ved budskapet og faktorer ved avsender, i tillegg til involvering og aktivitet. Tillit til reklameinnlegg er også en sentral ...

View more