Now showing items 37-56 of 66

  • Kjøpermakt og vannsengeffekt 

   Anderson, Fridtjof (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan en horisontal fusjon mellom forhandlere i urelaterte markeder kan styrke disse forhandlernes kjøpermakt i møtet med en dominant produsent. Dette kan føre til at prisene disse forhandlerne betaler for innsatsfaktorene reduseres. Videre blir det vist hvordan dette kan føre til at kjøpergruppens uavhengige konkurrenter sine innkjøpspriser settes opp. Dette fenomenet ...
  • Labor market programs in Norway. Do labor market programs improve the job prospects for individuals with reduced working ability? An evaluation. 

   Hauan, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-26)
   An econometric framework, anchored in the literature, is used to evaluate the effect of Norwegian labor market programs. In Norway, the social benefits can roughly be divided into: unemployment benefits, sickness benefits, work assessment allowance (WAA) and disability pension. Receivers of WAA are individuals that has been declared with reduced working ability because of physical/mental/social ...
  • The Lunch effect. Can it result in biased grading at universities? 

   Birkelund, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-12-01)
   Examining exam results from an oral exam at a Norwegian university, reveals that there may be supporting evidence for the existence of a lunch-effect. Results suggests that censors are making the “easy” choices right before lunch, as compared with right after. The results are both a support to Danziger et al. (2011a) and to the existing literature on biased grading in general.
  • Norges boligmarked : en makroøkonometrisk prisvurdering 

   Simensen, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   "[I]f the reason that the price is high today is only because investors believe that the selling price will be high tomorrow – when “fundamental” factors do not seem to justify such a price – then a bubble exists." – Stiglitz (1990) Med utgangspunkt i bobledefinisjonen til Stiglitz setter denne oppgaven seg fore å vurdere boligprisnivået i Norge over perioden 1985:1 – 2009:4. Ved å estimere den ...
  • Norway the odd country. The fear of Dutch disease, a democratic problem. 

   Mbanmbaane, Joseph-Annaelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-07)
   The impressive increase of Norwegian national wealth since the 1970s is mainly attributable to endowment in natural resource and the well-working of institutions. This work highlights how in addition of the traditional man-made capital, human capital, and natural capital, the Norwegian model, relies greatly on a particular type capital that is not explicitly enough mentioned in economics, namely the ...
  • Ny regioninndeling av Norge. En kvantitativ økonomisk analyse 

   Ballo, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-01)
   Tema i denne avhandlingen er, i tilknytning til den pågående offentlige diskusjonen, alternative regioninndelinger av Norge. Regjeringen ser for seg flere mulige løsninger: Dagens fylker med kanskje små endringer og en mellommodell med middels antall regioner eller landsdelsregioner (St.mld. 14: 2006 - 2007). Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er det en naturlig forlengelse av dette offentlige ...
  • Patentering og innovasjon 

   Brækkan, Eivind Hestvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-03)
   Denne oppgaven tar for seg innovasjon og patentering. I oppgaven blir det tatt for seg ulike hensikter som ligger bak bruken av patenter som virkemiddel for innovasjon, og ulike årsaker til forskjeller i innovasjonsnivå og patenteringsaktivitet blant innovative aktører. Det blir fokusert på samfunnsøkonomiske effekter av patenter, med et særlig fokus på hvordan patenter kan sies å henge sammen med ...
  • "Påvirket "Science"-saken etterspørselen etter fersk laks i EU" 

   Wiesener, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-20)
   Oppgaven undersøker om ettervirkningene fra Science-saken reduserte errerspørselen etter fersk laks i EU. Analysen bygger på EUs importkvote fra Norge, Storbritannia, Færøyene, Chile og Canada, samt en medieindex som måler antall artikler publisert med negativ omtale vedrørende giftstoffer i laks i perioden etter Science-saken. For å estimere effekten fra den negative medieomtalen brukes en utvidet ...
  • Price Determination in Coffee Market: The Impact of Supply and Demand Shifts 

   Ssenkaaba, John (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Coffee market prices have been unstable over time. Determining the relative impact of supply and demand shift on price is a subject of discussion in this thesis. I use an index approach that was first introduced by Marsh (2003) to estimate the annual shifts in demand and supply for the periods from 2005 to 2017. This approach gives estimates to change in demand and supply of a given commodity which ...
  • Price structure in football clubs. A theoretical approach using two-sided market models 

   Jørgensen, Bjørn Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-02-16)
   Football (also known as soccer) is by far the most popular sport in the world with several billion fans worldwide. In this thesis the focus will be on two different sides of a football club, spectators and advertisers (sponsors). These two sides have fundamentally different incentives why they want to associate with a football club; the spectators have emotional incentives, while the advertisers ...
  • Production Planning in Fisheries Under Uncertainty. Stochastic Optimization and Scenario Generation - A Case Study 

   Larsson, Marius Runningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Uncertainty in the value chain of fisheries exists and as a result, a production model taking uncertainty into account is important for such a business to be efficient. A way to better plan under uncertain conditions is through the use of stochastic programming. The literature for which this is applied to fisheries is limited. Constructing, testing, and evaluating such a model's applications for a ...
  • Regional verdiskaping : mangfold eller spesialisering? 

   Karlstad, Malin Anitadatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-30)
   Oppgaven drøfter klyngefenomenet med et fokus på eksternaliteter. Et skille presenteres mellom de geografisk betingede Jacobs urbaniserings eksternaliteter mellom sektorer, og Marshalls lokaliserings eksternaliteter internt for sektorer. Identifisering av de ulike typene klyngeeksternalitetert blir drøftet ved hjelp av teoretisk modellering og eksemplifiserer ved en empirisk tilnærming. Videre ...
  • The Relationship Between Education and Health in Russia. Does Younger School Enrollment Improve Health Outcomes in Adulthood? 

   Jensen, Marius Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
   This thesis investigates the causal relationship between schooling and health outcomes in adulthood. It attempts to clarify if younger enrollment in the Russian primary school improved health later in life. Research on causal inferences in social processes and public services is important because it can give policy makers information on how to allocate resources more efficiently and more equitably. ...
  • Renewable energy policy Comparison between EU and China - An empirical analysis with experience curve on EU and Chinese Solar industry 

   Gao, Jiabin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-06)
   The renewable energy sources (RES) has been largely adopted in the world, especially European Union and it has become the main market for wind energy and solar photovoltaic energy. With the stimulation impact from the Feed-in tariffs (FIT), the Solar PV market blowout since 2004. However, even tough with the stimulation of support schemes, the solar energy is still beyond publics bearing. The ...
  • Representativt demokrati med mulighet for korrigering 

   Olaussen, Nanstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Representativt demokrati med mulighet for korrigering er enda et forsøk på å løse de problemer dagens demokrati synes å ha. Den er ment å kunne korrigere eventuelle avvik i meninger mellom representantene og deres respektive velgere på en effektiv måte ved bruk av kommunikasjonsteknologi. Siden korrigeringen er hemmelig og inneholder budsjettbetingelser, kan "bedre" voteringsprosedyrer tas i bruk, ...
  • Resultatbasert forskningsfinansiering i universitets- og høgskolesektoren : virkninger av insentiver? 

   Pedersen, Eli Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   I problemstillingen har jeg sett på produksjonsvirkninger av endringer i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, nærmere avgrenset til virkning av resultatbasert omfordeling i forskningsproduksjonen. Oppgaven er konsentrert om sammenhengen mellom incentivordninger på institutt/forskernivå og vitenskapelig produksjon, og eventuelt andre faktorer som påvirker output. Teoretisk grunnlag ...
  • Risikopremier i norske renter 

   Hansen, Arne Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010)
   Denne oppgaven tar opp forskjeller i renter i ulike renteinstrumenter, kalt for risikopremier. Risiko som i hovedsak kan knyttes til usikkerhet om fremtidig renteutvikling. Gjennom teori og undersøkelse som finnes i finanslitteraturen og egne undersøkelser er det grunnlag for å konkludere med tilstedeværelse av risikopremier i terminrenter. Derav vil i tillegg til forventninger til fremtidig rentenivå ...
  • The Search for Social Status and Risk Taking Behavior. Evaluating the possible link between positional preferences and social comparison, social identity and risk taking behavior in avalanche terrain 

   Skjeldås, Maria Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Avalanche seminars are well attended in Norway, but despite this people are still caught by avalanches every year. Skiers and snowboarders counts for many of the victims, and the majority of accidents take place in steep terrain. Many of the victims had sufficient amount of knowledge about venturing in avalanche terrain, but still did not respond to signs of hazard. This thesis has taken a closer ...
  • Sentrum og periferi : Dixit-Stiglitz-Krugman modellen 

   Haugslett, Åge Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-04)
   SAMMENDRAG Primærkilden for denne masteroppgaven er; Fujita, Masahisa – Krugman, Paul og Venables, Antony J: ”The Spatial Economy ”, The MIT Press 1999. Den grunnleggende 2x2x2 Dixit-Stiglitz-Krugman modellen for monopolistisk konkurranse, med 14 koplede likninger, er utviklet ved bruk av gitte data og Dixit-Stiglitz funksjonen – og én optimering. I primærkilden brukes to optimeringer. Fra denne ...
  • Seriously, do you have an iPhone too? Survey evidence of positional goods 

   Fernández Garcia, Carla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-08-31)
   Independent of nationality, age, social class, the culture or the customs, the mobile phone has become, in a short period of time, as the most popular medium of communication chosen by humans. In little more than ten years it has become an essential element for the great majority of the population. The purpose of this paper is to investigate if the mobile phones as highly positional as other status ...