Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAakvaag, Gunnar C.
dc.contributor.authorPedersen, Hanne
dc.date.accessioned2021-06-28T08:39:54Z
dc.date.available2021-06-28T08:39:54Z
dc.date.issued2021-05-18
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er falske nyheter, med fokus på hvordan norske lærere forholder seg til falske nyheter. Problemstillingen oppgaven forsøker å besvare er: Hvordan forholder norske lærere seg til den utfordringen som falske nyheter utgjør? Problemstillingen er videre konkretisert inn i fire forskningsspørsmål som henholdsvis omhandler hva lærerne vet om falske nyheter, hvordan lærerne vurderer falske nyheter, hvordan de forholder seg til fenomenet i undervisningen og hvilke ressurser de mener de har til rådighet i arbeidet sitt. For å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene har fem kvalitative dybdeintervju av lærere blitt gjennomført. Det teoretiske rammeverket som benyttes for å analysere de empiriske funnene er delvis basert på begrep fra mikrointeraksjonismen; mening, typifisering, problemløsning, situasjonsdefinisjon og livsverden, og delvis basert på Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ handling og det demokratiske maktkretsløpet. Analysen viser at måten lærerne forholder seg til falske nyheter på lar seg rekonstruere som en problemløsningsprosess. Lærerne forholder seg til falske nyheter ved å først tillegge fenomenet mening, deretter vurderer de det ved å trekke på implisitte habermasianske verdier, samt at de utvikler konkrete kortsiktige og langsiktige problemløsningsstrategier. Videre viser også lærerne til hvilke strategiske ressurser de trekker på i arbeidet med falske nyheter. Hovedfunnene i oppgaven er at lærerne vet mye om falske nyheter og at lærerne også har felles forståelse av begrepet falske nyheter. Lærerne vurderer fenomenet likt, og de legger de samme normative kriteriene til grunn for vurderingen av falske nyheter. Studien viser også at lærerne har tilgang på del hjelpemidler, men de ønsker flere ressurser. Lærerne viser også litt ulike strategier når det gjelder hvordan de forholder seg til ressursmangelen ved at noen avventer, noen bruker de ressursene de har tilgjengelig og noen kommer opp med nye metoder i arbeidet med falske nyheter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/21569
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSOS-3981
dc.subjectFalske nyheteren_US
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectIntervjuen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleFalske nyheter i klasserommet. En utdanningssosiologisk undersøkelse av hvordan norske lærere forholder seg til falske nyheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)