Now showing items 24-43 of 82

  • Handlingsrom – en litteratur review 

   Strand, Arne Mathias Halvorsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   Hva er handlingsrom, hvilke komponenter består det av og hvilke konsekvenser har det? Dette har blitt utforsket ved å undersøke litteraturen som finnes om handlingsrom.
  • Hotell-turoperatør relasjoner og innovasjon 

   Blomstervik, Ingvild Hansten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   Reiselivssektoren i Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst. Likevel gjennomgår sektoren utfordringer som er med på å hindre videre utvikling. Tiltak som kan løse dette er fokus på relasjoner og innovasjon. Relasjon beskrives som et samarbeidsforhold, mens innovasjon relateres til nyskaping. Jeg ønsket å studere hvordan hotell-turoperatør relasjoner påvirker innovasjon, da med fokus på relasjonsfaktorer. ...
  • Hva påvirker kundeforpliktelse og intensjon om å bytte bank: Eksempelet Soknedal Sparebank 

   Moshaug, Bernt Are (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Teorier om banklojalitet, med fokus på ulike former for kundeforpliktelse. Lojalitetsbegrepene inkluderer affektiv- kontinuerende- og normativ forpliktelse i tillegg til bytteintensjon. De sentrale driverne av kundeforpliktelse og bytteintensjon inkluderer tilfredshet, vane, involvering, byttekostnader, manglende alternativer, subjektiv norm, sosialt ansvar og lokalpatriotisme.
  • Hvilke faktorer påvirker fiskeforbruk og intensjon i forbruk av fisk blant befolkningen i Teheran? En kvantitativ undersøkelse ved hjelp av teorien om planlagt atferd 

   Zamandaraeh, Zara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Målet med denne masteroppgaven var å få en forståelse for hvilke holdninger og barrierer driver forbrukere til å danne intensjon for konsum av fisk i Teheran. Undersøkelsens spørsmål er: “Hvilke faktorer påvirker fiskeforbruk og intensjon i forbruk av fisk blant befolkningen i Teheran?” For å løse denne problemstillingen tar studien utgangspunkt i ” teorien om planlagt atferd” (Ajzen, 1991), ...
  • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi? Merkevareverdi i skobransjen 

   Lund, Johanne Sofie Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-25)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi når det kommer til valg av nye fritidssko. Bakgrunnen for valget var egeninteresse basert på at jeg selv har jobbet i skobutikk, og se på hva som er grunnen til at noen kun velger sko fra den originale merkevaren, mens andre nøyer seg med billigere kopiprodukter. Det teoretiske rammeverket ...
  • Hvordan bruker turister sosiale medier når de planlegger en feriereise? En analyse av deltakelse i online turistsamfunn 

   Karlsen, Sveinung Fjellvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Internett har endret måten turister søker etter informasjon på, ved å tilby svært store mengder data som koster lite eller ingenting å skaffe. Disse fordelene har ført til at sosiale medier og virtuelle samfunn er blant de viktigste informasjonskildene når det gjelder kjøp av feriereiser. I denne oppgaven jeg har undersøkt hvilke behov som påvirker turisters bruk av sosiale medier når de planlegger ...
  • Hvordan påvirker pakningselementer forbrukeropplevelser og kjøpsintensjon til eksklusiv fersk torsk 

   Hansen, Ingrid Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Produsenter kjemper en hard kamp om å vinne forbrukernes verdifulle tid og oppmerksomhet ved kjøp av dagligvarer. Et viktig verktøy for å skille seg ut i et mangfold av merkevarer vil være å satse på utvikling og design av produktpakninger. Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan ulike pakningselementer til ferdigpakket eksklusive ferske torskeprodukter påvirker forbrukeropplevelser, ...
  • Hvordan praktiseres dualmodellen i Fotball-Norge. Et casestudie av TIL-fellet Tromsø Idrettslag 

   Skaug, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Fotballen er ifølge Gammelsæter og Ohr (2002) business på helt egne premisser. Fotballens vekst har medført økte kompetansekrav vedrørende både økonomiske, juridiske og organisatoriske aspekter. Siden 1992 har det blitt åpnet opp for å knytte til seg et kommersielt selskap for å skaffe til veie kapital og kunnskap til å drifte de kommersielle arbeidsoppgavene. Dette la grunnlaget for å utarbeide en ...
  • Idegenerering i IT-bedrifter - åpenhet og nettverks betydning for idégenerering 

   Liafjell, Tony Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Innovasjoner er ansett som kritisk for å skape konkurransefortrinn. For bedrifter som ønsker å satse på innovasjon, kreves det kjennskap til hele innovasjonsprosessen. Praktikere og teoretikere har imidlertid tradisjonelt fokusert mest på resultat og slutten av innovasjons-prosessen. Idegenerering er en del av starten, og den delen hvor bedrifter kan oppnå de største fordelene. Temaet for denne ...
  • Individuelle trekk og motiver for e-vareprat. En studie av hvilke sosiale motiver, selvmotiver og personlighetstrekk som påvirker konsumenter til e-vareprat 

   Junge, Lene; Andreassen, Stine-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
   Tidligere studier på vareprat (se de Matos & Rossi, 2008 for en gjennomgang) fokuserte på tilfredshet, lojalitet, kvalitet, forpliktelse, tillit og opplevd verdi (i produktforhold) som drivere til vareprat. Hensikten med denne studien har derfor vært å kartlegge hvilke sosiale motiver og selvmotiver som kan påvirke konsumenter til e-vareprat. Studien tar derfor for seg ulike motiver som kan ligge ...
  • Innovasjon i reiseliv - en litteraturstudie 

   Olsen, Ina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Innovasjon er stadig et aktuelt tema, og anses som viktig for å lykkes i de fleste bransjer. En undersøkelse gjort av SSB viser at reiselivsnæringen i Norge scorer lavest på innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre næringer, og kan tyde på at næringen har en lang vei å gå når det kommer til innovasjon. På den andre siden viser studier basert på undersøkelser fra inn- og utland at dette ikke ...
  • Innovation adoption in a hospital. The role of perceived innovation attributes in the adoption intention 

   Worum, Haakon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Research on innovation attributes- and adoption is an inconclusive branch that has been deemed highly dependent on its context. Attempts to create general scales of measuring innovation attributes as an antecedent of adoption have all failed as evident by the amassed critique of such scales. The only concurrence within this research discipline is that scales that intend to explain innovation adoption ...
  • Intensjon til å velge synskirurgi. En studie av hvordan holdninger, norm og personlighetstrekk påvirker individers intensjon til å velge synskirurgi 

   Rosten, Amalie Steen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Health Belief Model (Rosenstock, 1974; Janz & Becker, 1984). Spesifikke antakelser tilknyttet pris, holdning til briller/kontaktlinser ...
  • Internkommunikasjon i endringer. En studie av mellomlederes perspektiv på internkommunikasjon i endringer, i Nord-Norges største grossistselskap 

   Edvardsen, Ina Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Oppgavens fokus er internkommunikasjon i endringer, da det kan oppstå et gap mellom hvor en organisasjon er, og hvor de ønsker å være. Internkommunikasjon er sett som en nøkkelfaktor for å implementere en endring, da det brukes for å forklare og forberede ansatte for en endring, som vil lukke gapet mellom hvor en organisasjon er og hvor de vil. En mellomleder er en sterk ressurs for å hjelpe ...
  • Kan sensorisk markedsføring påvirke ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning av fisk? 

   Dahl, Marthe Forsbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er at ungdom spiser lite fisk i forhold til annen og mer usunn mat. Det er påvist at kosthold tidlig i livet påvirker risikoen for utvikling av kroniske sykdommer som voksen, og myndighetene ønsker derfor å øke sjømatkonsumet hos ungdom. Formålet med denne oppgaven er å undersøke om ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning kan påvirkes ved bruk av multisensoriske ...
  • Kjøpsintensjon og betalingsvilje for luksuskosmetikk. Betydningen av produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker 

   Lauknes, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker som kan påvirke kjøpsintensjonen og betalingsviljen av luksuskosmetikk. Det teoretiske rammeverket er inspirert av tidligere studier på luksus, samt teorier som vektlegger forbrukeratferd i henhold til kjøpsintensjon og betalingsvilje. Produktegenskapene i min oppgave består av ...
  • Kommer turistene igjen, og anbefaler de til en venn? En casestudie av destinasjonen Tromsø 

   Molund, Mia Heggås; Hindberg, Kristine Robertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Temaet for denne oppgaven er samskaping av opplevelsesverdi og destinasjonslojalitet. Verdi er et begrep som har fått større betydning ettersom at nyere forskning viser at bedrifters evne til å tilrettelegge for verdiskapning i samspill med kunden er en viktig kilde til konkurransefortrinn. Mer spesifikt kan man knytte verdi opp til turisters opplevelser på en destinasjon, hvor samspillet mellom ...
  • Kompetanse i reiselivsnæringen : en analyse av refleksjonene til aktører i reiselivsnæringen 

   Johansen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg aktørene i reiselivsnæringen og deres refleksjoner rundt behovet for kompetanse i næringen. Reiselivsnæringen er et av satsningsområdene i Soria Moria-erklæringen og i erklæringen står det at regjeringen ønsker å utvikle en nasjonal strategi for reiselivsnæringen. Målet med strategien er blant annet å øke lønnsomheten i næringen, noe som regjeringen blant annet ønsker å ...
  • Konsumentenes assosiasjoner til merkevaren Hennes & Mauritz 

   Martinsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Formål – Hovedformålet med denne oppgaven var å kartlegge hvilke assosiasjoner konsumenter hadde til merkevaren Hennes & Mauritz. Fokuset i studien har vært på assosiasjonene til lojalitet, opplevd kvalitet, merkevarekjennskap og sosialt ansvar (CSR). Metode – For å belyse oppgavens problemstilling og avdekke de ulike assosiasjonene valgte jeg å benytte meg av dybdeintervju. Dette for å ha muligheten ...
  • Konsumenters bruk av sosiale medier som informasjonskilde. En studie av opplevd risiko, involvering og kunnskap som drivere for informasjonssøking i ulike beslutningsfaser. 

   Øyen, Ida Martine Kofoed (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan opplevd risiko, involvering og kunnskap påvirker bruk av sosiale medier som informasjonskilde i ulike beslutningsfaser. Bakgrunnen for valget er sosiale mediers økende betydning i markedsføringssammenheng, samt endringen av konsumenters beslutningsprosess basert på den digitale utviklingen. Opplevd risiko, involvering og kunnskap ble valgt som drivere ...