Now showing items 69-82 of 82

  • Sammenhengen mellom menneskelig personlighet og merkepersonlighet 

   Elvevold, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Temaet for denne oppgaven er menneskelig personlighet og merkepersonlighet, og sammenhengen mellom disse. Tidligere studier på temaet har vært kvantitative, og konkludert med at det eksisterer en sammenheng mellom de to begrepene. Formålet med oppgaven er å gå i dybden på denne sammenhengen, og forstå hvordan den eksisterer. Sentralt for en slik forståelse er ulike faktorer som påvirker og blir ...
  • Samskaping gjennom kundeengasjement i offentlig sektor. En kvalitativ studie av kommunens forutsetninger for samskaping og drivere for kundeengasjement 

   Malin, Lottelise Kvalberg; Normann, Hanne Kathrine Alapnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Kommunenes rolle er under omstilling, noe som utfordrer dens tradisjonelle rolle som myndighetsutøver og tjenesteleverandør, til å bli en tilrettelegger av det nye velferdssamfunnet. Kommunene tilrådes å involvere private, sivile og offentlige aktører i offentlig problemløsning. Vi ønsket å undersøke hvilke forutsetninger kommunen har for å engasjere aktører i samskaping, samt hvilke drivere som ...
  • Shoppingmotivasjon blant unge voksne 

   Steffensen, Lena Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-05)
   Formål - Hovedformålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer unge voksne til å shoppe. Oppgaven ser også på ulikheter mellom motivasjon for å shoppe i bysentrum og å shoppe på kjøpesenter, samt hvilke motiv respondentene har for å shoppe på ferie i andre byer og land og om disse skiller seg ut fra motiv for å shoppe i egen hjemby. Studien vil også se på ulikheter for shoppingmotivasjon ...
  • Shoppingmotivasjon. Hva motiverer unge voksne til å shoppe i fysiske butikker og nettbutikker? 

   Benjaminsen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Formålet med oppgaven var å forstå hva som motiverer unge voksne til å shoppe og få innsikt i hva som motiverer dem til å shoppe i fysiske butikker versus nettbutikker. Oppgaven bygger på en deduktiv og eksplorerende strategi, og datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av kvalitativ metode. Det ble utført to fokusgruppeintervjuer med tilsammen 12 deltakere. Intervjuene ble analysert basert på ...
  • Sosiale medier og lojalitet. En studie av effektene mellom konsumenter og sosiale medier 

   Krehic, Slaven (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Denne undersøkelsen utforsker hvilken rolle nettsamfunn kan spille innenfor digital markedsføring. Mer spesifikt undersøkes det hvordan samspillet mellom sosiale medier, konsumenter og bedrifter fungerer og hvilke effekter dette kan gi. Hovedfaktorene i undersøkelsen er samspillet mellom nettsamfunn, deltakelse, verdi og lojalitet. Undersøkelsen inneholder utredninger for nettsamfunn som Facebook, ...
  • Suksesskriterier i krysskulturelle forretningsrelasjoner mellom franske kjøpere og norske selgere. En kvalitativ studie av dyader i sjømatnæringen 

   Høydahl, Tina Kristoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I en stadig mer global forretningsverden der flere aktører er avhengig av eksportmarkedet for å oppnå nødvendig fortjeneste, spiller vellykkede krysskulturelle forretningsrelasjoner en viktig rolle for å sikre bedriftens konkurransedyktighet. Mesteparten av norsk sjømat går til eksport, og Frankrike er et av de viktigste markedene. Den globale sjømatnæringen bærer imidlertid preg av økende markedskrav ...
  • Ulike innholdsfokus i kunnskapsoverføringsprosesser. En kvalitativ casestudie om overføring av matsvinnsarbeid som del av fokus på samfunnsansvar i serveringsbransjen 

   Renland, Maren Waagaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Det er ulike forståelser når det gjelder bakgrunn og hensikt til overføring av kunnskap, hvordan kunnskapen bearbeides og blir tatt i bruk. Hvorvidt kunnskapen blir tatt i bruk og nedfelt i organisasjoners kjerneprosesser varierer. Formålet med denne studien er å medvirke til en økt forståelse for ulike innholdsfokus og utfall av kunnskapsoverføringsprosesser. Dette i kontekst av matsvinnsarbeid i ...
  • Utfordringer med fjernledelse 

   Stefanussen, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg utfordringer med fjernledelse. Fjernledelse er sett på som fremtidens ledelsesform på bakgrunn av økt globalisering og mer komplekse organisasjoner. Den teoretiske delen tar for seg fjernledelse versus tradisjonell ledelse og begreper som virtualitet, formell versus ikke formell leder, kommunikasjon og tillit. Disse begrepene blir brukt for å belyse utfordringer som er ...
  • Valg av innovasjonsoppdrag på bakgrunn av strategiske prosesser : med utgangspunkt i telemedisinindustrien 

   Ahlkvist, Christina Elaine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   I studier av strategi er det forsket på sammenhengen mellom strategi og innovasjon. De to begrepene henger tett sammen fordi det handler om hvordan strategisk styring kan tilrettelegge for innovasjon. Endrede økonomiske situasjoner øker behov for en retning i organisasjoner fordi det oppstår knapphet på ressurser. Fokuset i studien ses i sammenheng med strategi og innovasjon og er utvidet til å ...
  • Vaners betydning for valg av middagsmat 

   Bjerke, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Oppgavens første spørsmål ”Er vane et entydig begrep, eller står vi ovenfor flere typer av vaner?” er hovedfokus for oppgaven, altså hvorvidt ulike årsaker kan føre til ulike vanetyper, med ulike utfall. Middagen ble valgt for å studere vaner, siden den repeteres daglig og i stabile rammer med en viss grad av variasjon (Khare & Inman, 2006). Problemstillingens andre del, ”i hvilken grad blir ...
  • Våt i havet, tørr på land – middagsmat til alle mann. En forbrukerstudie av utvannet tørrfisk som middagsrett. 

   Gotliebsen, Melissa; Birkestrand, Cato Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Utvannet tørrfisk er et relativt nytt produkt for norske forbrukere. Mens forbrukere synes å prøve dette produktet i restauranter, har omsetningen gjennom dagligvarehandelen gått saktere. Målet med studien har vært å oppnå en dypere forståelse av hvilke forventninger forbrukere har til å prøve utvannet tørrfisk i sin egen hjemmesituasjon, samt hvilke erfaringer de gjør seg etter å ha konsumert det. ...
  • Vil Instagram-annonsens originalitet og relevans påvirke forbrukerens engasjement, og vil disse egenskapene redusere unngåelse av annonsen? 

   Schjønhaug Larsen, Tine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Instagram er et sosialt medium som lenge har vært ansett som fri for målrettet reklame. Som følge av endringer i Instagram sitt applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt høsten 2015 kan nå alle typer bedrifter med en Instagram-profil betale for å få annonser som dukker opp i nyhetslisten til norske Instagram-brukere. I denne studien ble det undersøkt om originale eller relevante Instagram-annonser vil ...
  • Vil sponsing av et sportsevent føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare? 

   Andersen, Andreas Indal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   I denne studien undersøker jeg forholdet mellom valg av sponsorobjekt og endringer i merkevareverdien til sponsorbedriften. Formålet med studien er å se på hva som skal til for at sponsing av et sportsevent vil føre til at assosiasjoner ved eventet overføres til sponsorens merkevare. Studien kartlegger hvordan to moderatorer: fit og involvering, påvirker at et sponsorobjekt blir assosiert med ...
  • Visjonens gjennomslagskraft. En casestudie om hvordan visjonen kan påvirke ansattes adferd 

   Leonhardsen, Magnus; Johansen, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Mange organisasjoner har i dag utarbeidet sin egen visjon, en beskrivelse av en fremtidstilstand eller et overordnet mål de jobber mot (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Forskning om visjoner har vært sentrert rundt toppledelsens utarbeidelse og bruk av den, mens det har vært relativt lite fokus rettet mot hvordan visjoner påvirker ansatte (Darbi, 2012). Temaet for denne masteroppgaven er visjonens ...