Now showing items 132-151 of 311

  • "-jos fal gáhttet gollegielat" : vitalisering av samisk språk i Noreg på 1990-talet 

   Todal, Jon (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2002)
   Kva vilkår styrkte og svekte arbeidet for vending av det samiske språkskiftet i Noreg i 1990-åra? Avhandlinga er delt i fem bolkar. Etter innleiingsbolken presenterer eg teori om språkskifte og om det å vende eit språkskifte. Deretter kjem ein bolk om bakgrunn og rammevilkår for å styrkje samisk språk i 1990-åra. I fjerde bolken presenterer eg empirien og analyse av empirien, og i den siste bolken ...
  • Kall, skaperordning og makt : en analyse av kjønn i lyngenlæstadianismen 

   Olsen, Torjer Andreas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-11-28)
  • Keeping up with the new health care user : the case of online-help groups for women with breast cancer 

   Sandaunet, Anne Grete (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-06-13)
   Målet med denne doktorgradsstudien var å få økt kunnskap om hva slags potensial internettbaserte selvhjelpsgrupper kan ha som rehabiliteringstilbud til kvinner som er behandlet for brystkreft. Som del av studien ble det etablert en selvhjelpsgruppe for brystkreftopererte på Internett. Dette foregikk i regi av Kreftforeningen og Nasjonalt Senter for Telemedisin. Selvhjelpsgruppen var tilgjengelig fra ...
  • The Kids Want Noise - How Sonic Mediations Change the Aesthetics of Music 

   Barlindhaug, Gaute (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-09-13)
   This dissertation seeks to discuss how new tools for mediating sounds have developed and changed our aesthetic evaluation and framing of musical sounds. The possibility to create and reproduce sounds has had a great impact on the aesthetic development of music and is a topic that can be approached from many angles. This dissertation focuses on three different technological tools that have been ...
  • Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800 

   Trædal, Vidar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-02-20)
   I avhandlingen kartlegges alle kjente og mulige kirkesteder i de to nordligste fylkene, og kirkebygningene som har stått her. Arbeidet tar utgangspunkt i sagalitteratur og eldre topografiske beskrivelser, kirkeregnskaper fra 16- og 1700-tallet, eldre tegninger og foto, arkeologiske registreringer og egne befaringer. Særlig har den systematiske gjennomgangen av det geistlige arkivmaterialet fra 16- ...
  • Klientkarrierer i profesjonskulturelle grenseland : om to menneskeskjebner, og om profesjonenes rolle og ansvar for utvikling av klientkarrierer hos barn og unge 

   Hedel, Eyvind (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-10-02)
   Barn med sterke atferdsavvik blir kasteballer i det offentlige hjelpeapparetet. Som kasteball i systemet får barna større problemer enn de i utgangspunktet hadde. Vandringene disse ungene hadde hatt gjennom hjelpeapparatet og via altfor mange tiltak som fosterhjem og institusjoner, er slående og skremmende i forhold til det vi vet er bra for barns utvikling, nemlig at de skal vokse opp i trygge ...
  • Kommunalt omdømmearbeid: Et fokus på sentrale aktørers motivasjon og konteksttilpasning 

   Lockert, Åshild Skjegstad (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-08-17)
   Temaet for denne avhandlingen er kommunalt omdømmearbeid. Gjennom tre artikler og i kappa analyseres sentrale aktørers motivasjon for omdømmearbeid, og hvordan aktørers posisjon (politikk og administrasjon) og motivasjon kan påvirke hvilke mål og strategier som velges i omdømmearbeid. For å forstå og forklare aktørers rolle i omdømmearbeidet benyttes et rasjonelt og et nyinstitusjonelt perspektiv. ...
  • Kontrastive Feldermodelle als didaktische Werkzeuge im universitären DaF-Unterricht für norwegische Muttersprachler 

   Jensen, Franziska (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-25)
   <p>Kontrastive Feldermodelle als didaktische Werkzeuge im universitären DaF-Unterricht für norwegische Muttersprachler <p>Um eine Brücke zwischen theoretischer Linguistik und praktischem Fremdsprachenunterricht zu schlagen, evaluiert die Arbeit, ob und wie der theoretische Rahmen der topologischen Felderanalyse für den universitären DaF-Unterricht norwegischer Muttersprachler greifbar gemacht ...
  • Krig og historie – Narvik 1940. Militærhistorisk rekonstruksjon og historiografisk analyse av felttoget ved Narvik, 9. april til 10. juni 1940 

   Dalmo, Kurt Henrik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-28)
   Avhandlingen er en militærhistorisk studie av felttoget ved Narvik, operasjonene og kamphandlingene som fant sted i perioden 9. april til 10. juni 1940. Militærhistorie og dens særegenheter er sentralt i avhandlingen. Studien er todelt. For det første er den en kildebasert rekonstruksjon av et utvalg av hendelser og tematikk. Denne rekonstruksjonen bygger på innsikter fra strategiske studier og ...
  • Krigshistoriens livsløp: Samspillet, konkurransene og kampene om iscenesettelsen av Nord-Norges krigshistorie 

   Markussen, Joakim Aalmen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-10)
   Nordnorske aktører fremsetter med jevne mellomrom sterke påstander om at regionens krigshistorie har krav på større oppmerksomhet og anerkjennelse. De hevder blant annet at kampene ved Narvik og tvangsevakueringen av Finnmark er fortiet eller underkommunisert. Ikke sjelden fremstilles norske myndigheter som ansvarlige for en nasjonal fortelling som angivelig har skyggelagt de nordnorske krigshendelsene. ...
  • Kritisk-alternative initiativ i norsk byplanlegging : en studie av Byutviklingens År i Tromsø og Nyhavna-Regjeringen i Trondheim 

   Kristiansen, Ronny (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-06-08)
   Avhandlingen undersøker møter mellom kritisk-alternative initiativ og kommunale planpraksiser i norsk byplanlegging, med siktemål om å undersøke hvorvidt, hvordan og hvorfor (ikke) de kritisk-alternative initiativene influerer og endrer etablerte byplanpraksiser hva angår byutviklingspolicy, planforståelser, planmetodikk og beslutningsprosedyrer. “Kritisk-alternative initiativ” er et konsept utviklet ...
  • Kulturell kommunikasjon og forståelse som redskap i forebygging av kvinnelig omskjæring 

   Djesa, Rachel Issa (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-02-16)
   Avhandlingen stiller spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å forebygge kvinnelig omskjæring. Fra rundt år 2000 økte utfordringene med kvinnelig omskjæring i Norge fordi det kom mange flyktninger fra land der kvinnelig omskjæring er en utbredt praksis. På lik linje med mange andre land i Europa og verden forøvrig, har Norge satt seg som mål å bekjempe denne skikken. Det er innført et lovforbud mot ...
  • Kulturmøte og identitet på Finnmarkskysten i tidlig historisk tid. Tolkninger basert på arkeologiske analyser av mangeromstufter 

   Henriksen, Jørn Erik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-02-17)
   Avhandlingen tar for seg 23 lokaliteter med til sammen 35 mangeromstufter fra Laukøya i Nord-Troms i vest, til Pechengafjorden på Kola, Russland, i øst. Tuftene er rester etter hus med 3 til opp mot 20 «rom» forbundet av ganger/korridorer omsluttet av en felles ytre vegg som markerer at rommene er del av samme bygningskompleks. Mangeromstuftene er datert til ca. 1250 – 1650 e.Kr. Mest fokus er viet ...
  • Kvenske minnesteder 1970-2001 : materialitet og minne 

   Aarekol, Lena (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-06-12)
  • Kystkvinners liv og virke : fra naturalhushold til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse 

   Grønbech, Dagrunn (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008)
   Avhandlingen <i>Kystkvinners liv og virke fra naturalhusholdning til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse</i> fra Universitetet i Tromsø 2008, tar utgangspunkt i datamateriale og samtaler med eldre kvinner på Helgelandskysten i midt-Norge. Kvinnene er født i første halvdel av 1900-tallet og levde i fiskerbondehusholdet, en primærnæringsdrift basert på stor selvforsyningsgrad. Naturalhusholdet ...
  • "Laksen trenger ro". Tilnærming til tradisjonelle kunnskaper gjennom praksiser, begreper og fortellinger fra Sirbmá-området. 

   Joks, Solveig (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2016-09-14)
   Tradisjonell kunnskap har fått anerkjennelse i internasjonale konvensjoner og i Naturmangfoldloven i forvaltningen av naturressurser. Spesielt gjelder denne anerkjennelsen i samiske og andre urfolksområder, som begrunnes med at samer og andre urfolk har lange tradisjoner i høstingen av naturressurser. Til tross for at samisk tradisjonell kunnskap er anerkjent som kunnskapsgrunnlag i offentlige ...
  • Ledelse og kvalitetsutvikling i kommunale barnehager - En kvalitativ studie om lederes igangsetting, oversetting og iverksetting av kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagen 

   Johannessen, Inger Lise (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-05-07)
   Avhandlingens hensikt har vært å undersøke hvordan et arbeid med kvalitetsutvikling realiseres i barnehager gjennom lokal styring og ledelse i kommunale barnehager. Kvalitetsplanen for barnehager i Tromsø kommune er i denne avhandlingen et eksempel på et lokalt styringsdokument som artikulerer ideer om kvalitet i barnehagene. Barnehagelederne blir i avhandlingen blant annet betegnet som translatører ...
  • Lek på to språk. En studie av kodeveksling og språkalternering i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage. 

   Kleemann, Carola Babette (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-10-30)
   Temaet for denne avhandlingen er språkvalg i tospråklig rollelek med barn som bruker norsk og nordsamisk. Avhandlingen er basert på feltarbeidet jeg utførte i en samisk barnehage i et område der norsk er majoritetsspråk. Barna i barnehagen bruker både norsk og nordsamisk daglig, familiene har også tospråklige praksiser. Jeg fant at barna brukte begge språkene sine i rollelek, og at språkpraksisen ...
  • Lese for å lære : tospråklige utfordringer i utvikling av lesekompetanse i et minoritetsperspektiv 

   Kjølaas, Jorun Høier (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-11)
   Avhandlingens tema er lesekompetanse hos tospråklige elever. Med utgangspunkt i læreplanens mål (L97Samisk) om funksjonell tospråklighet, er det foretatt en sammenligning av informantenes lesekompetanse på sine respektive språk. Tospråklighet representerer et mangfoldig felt, og derfor er den kontekstuelle beskrivelsen en viktig plattform for forståelse av resultatene. Den aktuelle konteksten ...
  • Lik rett til kunnskap : en epistemologisk studie av tilpasset opplæring og sosial seleksjon i utdanning 

   Kristiansen, Andrew (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-08)
   Temaet for avhandlingen er den sosiale reproduksjon som skjer gjennom det norske utdanningssystemet, til tross for at sentrale myndigheter i ti-år etter ti-år har hatt som uttrykt målsetting at et av utdanningssystemets sentrale mål skal være nettopp å utjevne sosial forskjeller. Avhandlingens hovedproblemstilling er: Hvordan kan ulike tilnærminger til et prinsipp om tilpasset opplæring for alle i ...