Recent additions

 • Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv 

  Lorentsen, Anne-Berit (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-06-18)
  Avhandlingens formål er å undersøke hvordan foreldre i barnevernet med kompleks problematikk erfarer sitt hverdagsliv. Mye tyder på at det i senere tid har oppstått et politisk og faglig spenningsfelt i barnevernet med mer vekt på risikoperspektivet for å ivareta barnets beste, fremfor et velferdsorientert fokus på hva som kan støtte og fremme stabilitet i familien. Det er få studier innen ...
 • Eie eller leie, valg eller tvang? Samiske bygsler i Vaapste og Raane 1690 – 1800: Samisk handlingsrom i kongemaktenes grenseland 

  Hermanstrand, Håkon (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-06-18)
  Avhandlinga tar for seg samiske «Böxel-land» i Vaapste og Raane 1690 – 1800. I lappekodisillen brukes begrepet «Böxel-land» som en norsk parallell til de svenske «Skatte-Land». «Böxel», eller bygsel, er et norsk system for leie av jordbruksland, og avhandlinga undersøker hvordan de samiske bygslene kan forstås i og utafor en samisk kontekst. Et vesentlig spørsmål er om de samiske bygslene virkelig ...
 • Krig og historie – Narvik 1940. Militærhistorisk rekonstruksjon og historiografisk analyse av felttoget ved Narvik, 9. april til 10. juni 1940 

  Dalmo, Kurt Henrik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-28)
  Avhandlingen er en militærhistorisk studie av felttoget ved Narvik, operasjonene og kamphandlingene som fant sted i perioden 9. april til 10. juni 1940. Militærhistorie og dens særegenheter er sentralt i avhandlingen. Studien er todelt. For det første er den en kildebasert rekonstruksjon av et utvalg av hendelser og tematikk. Denne rekonstruksjonen bygger på innsikter fra strategiske studier og ...
 • Kontrastive Feldermodelle als didaktische Werkzeuge im universitären DaF-Unterricht für norwegische Muttersprachler 

  Jensen, Franziska (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-25)
  <p>Kontrastive Feldermodelle als didaktische Werkzeuge im universitären DaF-Unterricht für norwegische Muttersprachler <p>Um eine Brücke zwischen theoretischer Linguistik und praktischem Fremdsprachenunterricht zu schlagen, evaluiert die Arbeit, ob und wie der theoretische Rahmen der topologischen Felderanalyse für den universitären DaF-Unterricht norwegischer Muttersprachler greifbar gemacht ...
 • Adjectivization in Russian: Analyzing participles by means of lexical frequency and constraint grammar 

  Petrunina, Uliana (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-03)
  This dissertation explores the factors that restrict and facilitate adjectivization in Russian, an affixless part-of-speech change leading to ambiguity between participles and adjectives. I develop a theoretical framework based on major approaches to adjectivization, and assess the effect of the factors on ambiguity in the empirical data. I build a linguistic model using the Constraint Grammar ...
 • Conversión de Píritu (1690) de Matías Ruiz Blanco. Una obra misionera en el contexto fronterizo del oriente venezolano (siglo XVII) 

  Sarion, Roxana Mihaela (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-04-26)
  This dissertation represents the first monograph on the understudied missionary text Conversión de Píritu (1690) written by the franciscan Matías Ruiz Blanco (1643–1708). The main aim is to present Ruiz Blanco as a cultural translator in his endeavor to convert to Christianity the Cumanagoto people of the Province of Píritu during the last decades of the 17th century. He made visible his efforts to ...
 • Spatial inequalities in education in Northern Norway - Exploring rural-urban differences in teacher’s work experiences 

  Rød, Daniel Andre Voll (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-03-16)
  The focus of this thesis, Spatial inequalities in education in Northern Norway -Exploring rural-urban differences in teacher’s work experiences, is on teachers’ work experiences in different geographic contexts in Norway. It explores the constraints and enablements that teachers may experience due to unequal structural conditions for education. The theoretical framework is based on critical realism ...
 • Flerspråklig ungdom og familien: Språklige praksiser, aktørskap og identiteter 

  Johnsen, Ragni Vik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-03-05)
  The aim of this thesis is to contribute with knowledge on multilingual adolescents’ language practices, agencies and identity construction in the family. The families have in common that they have adolescent children, that one parent have emigrated from a Latin-American country and that they live in the same Northern-Norwegian city. The data is collected through a methodological triangulation and ...
 • Governance by conference? Actors and agendas in Arctic politics 

  Steinveg, Beate (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-02-19)
  The Arctic has become a core national priority for the Arctic states, and the region has attracted the interest of non-Arctic state actors. Since the 1990s, the Arctic has been characterized by cooperative institutions forming a complex picture of transnational collaboration. Increased interest towards the region, catalyzed by geopolitical changes and the impacts of climate change, has also been ...
 • Planlegging og politikk: «Når ikkje alt går etter planen». Dei folkevalde sitt møte med kommunal planstrategi - § 10.1 plan- og bygningslova (pbl., 2008) 

  Kvalvik, Karoline Jacobsen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-03-05)
  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å styrke statusen til samfunnsplanlegging i både norsk lokalpolitikk og i planfeltet. Gjennom plan- og bygningslova (pbl., 2008) har ...
 • Early Modern Knowledge about the Sámi: A History of Johannes Schefferus’ Lapponia (1673) and its Adaptations 

  Klein, Andreas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-01-08)
  Even though Johannes Schefferus’ Lapponia (1673) is a frequently employed source in historical studies on the Sámi people of Fennoscandia, the book’s history and the rich reception it aroused early on has never been studied in detail. Written in Uppsala, it was published in Latin for an international learned readership. One of the main intentions behind the work was to counter rumours about the ...
 • Education for Social Sustainability. Meaning Making of Belonging in Diverse Early Childhood Settings 

  Boldermo, Sidsel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-18)
  This study examines how early childhood education for social sustainability can be understood through children with migrant backgrounds’ meaning making of belonging in kindergarten. ‘Belonging’ is conceptualised as relationally negotiated and practised, as well as an individual experiential state, and the study’s epistemological and ontological premise is situated within social constructionism and ...
 • Indigenous rights, supersession, and moral status equality 

  Reibold, Kerstin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-07)
  The adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was a landmark decision for indigenous rights. UNDRIP promises indigenous peoples the restitution of their land, resource, and political self-determination rights to the greatest extent possible. It aims to ensure that indigenous peoples are treated equal to other peoples. It also means to rectify the past unjust dispossession ...
 • Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekster 

  Eriksen, Evelyn (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-03)
  Abstract The aim of this doctoral thesis is to illuminate the principle of the best interest of the child and to assess its impact on pedagogical work in the kindergarten. The question that guided the research were; how is the Principle of the Best Interests of the Child formulated and concretized in policy documents and what implication the principle has for pedagogical work in kindergartens? The ...
 • Mangfoldige verneområder. Å utforske forståelser av vernet natur og landskap i Nord-Troms 

  Skavhaug, Inga Marie Osestad (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-03)
  Verneområder innehar en rekke spenninger som omhandler forholdet mellom vern og bruk, natur og kultur og lokal og sentral forvaltning. Å verne et område skaper forventninger, samtidig som at forståelsene av dem er preget av folks relasjoner til landskapet. Denne avhandlingen utforsker hvordan mangfold i vernet landskap forstås og håndteres i to verneområder i Nord-Troms, Reisa nasjonalpark og ...
 • Krigshistoriens livsløp: Samspillet, konkurransene og kampene om iscenesettelsen av Nord-Norges krigshistorie 

  Markussen, Joakim Aalmen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-10)
  Nordnorske aktører fremsetter med jevne mellomrom sterke påstander om at regionens krigshistorie har krav på større oppmerksomhet og anerkjennelse. De hevder blant annet at kampene ved Narvik og tvangsevakueringen av Finnmark er fortiet eller underkommunisert. Ikke sjelden fremstilles norske myndigheter som ansvarlige for en nasjonal fortelling som angivelig har skyggelagt de nordnorske krigshendelsene. ...
 • Migrasjon, sild, olje og urbanisering 

  Tysdal, Olav (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-11-19)
  Migrasjon som sosialt fenomen er temaet som behandles i denne avhandlingen. Studien dekker den kronologiske perioden fra 1830-årene til 2010. De tre migrasjonsmønstrene som drøftes er (1) internmigrasjon, (2) emigrasjon og (3) immigrasjon. Generelle metodiske tema blir drøftet i et eget underkapittel og dessuten behandlet i tilknytning til hver enkelt av de fire delstudiene i Kappen. Det gjelder ...
 • Personal- og HR-funksjonen i Norge 1945 til 2020. En historisk studie av organisatoriske felt og institusjonelle logikker 

  Slåtten, Kåre (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-11-04)
  Using neo-institutional theory as a lens, this thesis analyzes the Norwegian personnel and HR functions as a professional field in the period 1945-2020. In an attempt to establish a link to the organizational level, the thesis also examines the evolution of The Norwegian Public Roads Administration’s personnel and HR function during the same time period. The study employs a qualitative and historical ...
 • Maritime Human Ecodynamics of Stone Age Arctic Norway: Developing middle-range causal linkages between climate forcing, demography, and technological responses 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-11-06)
  This thesis has two overarching goals. One is to reconstruct human population dynamics in Stone Age Arctic Norway (12.000-2000 cal BP). The other is to explain the demographic changes as population ecological phenomena. Thus conceived, the project is fundamentally engaged in contributing to the Human Ecodynamic research agenda of investigating the co-evolution of human and natural systems. This ...
 • Lyktes Nasjonal Samlings kommuneprosjekt? Nasjonal Samling, tysk okkupasjonsmakt og norske nazifiserte institusjoners nyordning av kommunal forvaltning i Hamar, Fredrikstad og Tromsø 1940 – 1945 

  Andresen, Ørnulf Wikstrand (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-10-15)
  Tema for avhandlingen er å belyse hvordan den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling (NS) innførte nyordning og fører- og ansvarsprinsippet i offentlig forvaltning fra januar 1941. Regimeskiftet var et brudd på politisk og administrativt nivå både for fylkes- og kommuneforvaltningen og den norske staten som skulle omformes i nasjonalsosialistisk retning. Dette fikk konsekvenser for kommunal og ...

View more