Now showing items 21-40 of 182

  • Tromsø Boligbyggelags omdømme - påvirket av fusjon? : en kvantitativ undersøkelse av en medlemsorganisasjons omdømme ved hjelp av Fombrun og van Riels stjernedimensjoner 

   Nordli, Kim Kristian; Pettersen, Trude (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Avhandlingen er en analyse av Tromsø Boligbyggelags omdømme, og om dette påvirkes av en fusjon med Harstad Boligbyggelag. Grunnlaget for studiet er en spørreundersøkelse gjennomført i tidsrommet 28.februar til 16.mars 2012 blant 4011 av TBBLs rundt 13 500 medlemmer. Teoretisk plattform er Fombrun og van Riels ”The Roots of Fame” fra deres bok Fame & Fortune – How Successful Companies Build Winning ...
  • UiTs rekrutteringsstrategi - implementert, eller bare intendert? 

   Osnes, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-05)
   Denne studien tar for seg rekrutteringsstrategien til Universitetet i Tromsø (UiT). Målet har vært å finne ut om den intenderte rekrutteringsstrategien på overordnet nivå er implementert på enhetsnivå. UIT er et bredde universitet som ble etablert i 1968. Alderssammensetningen i faste vitenskapelige stillinger gjenspeiler universitetets alder. Ledelsen har erkjent at rekruttering av ny kompetanse ...
  • ASSS - en idé på reise! Institusjonalisert etter 25 år? 

   Andersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Oppgaven ser nærmere på en ide som har eksistert siden 1986. Ideen er ASSS(Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer). Ideen oppstod for at store norske kommuner skulle kunne forbedre sine styringsdata og drive benchmarking med hverandre og sammenligne beste praksis. Problemstilling har vært å beskrive hvilke drivkrefter og motiver som har ligget til grunn for etablering og oversetting av ...
  • Intellektuell kapital 

   Kristiansen, Stephan Søreng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   I denne oppgaven er det problemstillingen rundt forholdet som virksomheter i it-næringen har til intellektuell kapital, samt måling og synliggjøring av intellektuell kapital. Når regjeringen fordelte penger i sine krisepakker i forbindelse med finanskrisen så fikk ikke bedrifter tilknyttet it-næringen noen garantier og årsaken ble oppgitt til å være at de statlige myndigheter ikke klarte å forholde ...
  • Forandring fryder? En kvalitativ studie av endringsprosesser i en privat virksomhet 

   Hanssen, Leif Tore; Nikoma, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Denne oppgaven omhandler organisasjonsendringen ved en privat produksjonsbedrift i Nord-Norge. Problemstillingen er: Hvilke måter kan endring foregå på? Hva er effekten av endring? Oversettelsesteori og teorier om endringsstrategier er anvendt for å besvare problemstillingen. Det er benyttet en kvalitativ metode for å samle inn data. Det er foretatt intervju av de ansatte, hvor hensikten er å måle ...
  • Bedre enn sitt rykte? En studie av sammenhengen mellom målt omdømme, stjernekvaliteter og opplevd brukerkvalitet for brukerne av byggesakskontoret i Tromsø kommune 

   Mohåg, Mette Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Denne masteroppgaven handler om målt omdømme for Tromsø kommune, og hvordan dette samsvarer med omdømme til en av kommunens virksomheter, nemlig byggesakskontoret. For å undersøke byggesakskontorets omdømme, har jeg har tatt utgangspunkt i Fombrun og van Riel`s (2007) teori «The roots of fame» som går ut på at virksomheter med godt omdømme skiller seg ut ved å være synlige, transparente, distinkte, ...
  • Kompetansearbeid i kommunal sektor - en strategisk satsing eller tilfeldig ressursbruk? 

   Skaar, Siw Merete Sørvaag; Pedersen, Ann Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Kommunal sektor skal levere mange ulike tjenester til befolkningen, og kvaliteten på de tjenestene som leveres vil avhenge av den kompetansen de ansatte har. Disse blir i så måte kommunenes viktigste ressurs, som det bør investeres i både for å få best mulig kvalitet på tjenestene og for å få fornøyde ansatte som mestrer sine arbeidsoppgaver. Å sørge for dette vil derfor være en viktig oppgave for ...
  • Samarbeid i videregående skoler - kvistmøte eller plankekjøring? En studie av samarbeidsforhold i videregående skoler i Troms 

   Grønaas, Hilde E. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Skoleledelse har de senere år blitt et viktig tema i takt med at skolen som organisasjon har endret seg. Begrepet lærende organisasjoner er blitt idealet. Til tross for økt satsing på ledelse og organisasjonsutvikling, opplever ansatte i skolene en del utfordringer. Resultatene fra en arbeidsmiljøkartlegging Troms fylkeskommune har gjort blant sine ansatte bekrefter dette. Med bakgrunn i dette har ...
  • Implementering av kvalitetssystem ved tre bedrifter. Kunnskapsoverføring fra kilde til mottaker 

   Johnsen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Tema for denne masteroppgaven handler om implementering av et kvalitetssystem ved tre bedrifter på Vestlandet. Kvalitetssystemet som skulle implementeres var utviklet og hadde vært i bruk ved en bedrift i Nord-Norge. Det rettes derfor et fokus på å overføre et kvalitetssytem fr en bedrift i et fiskerikonsern til tre andre bedrifter i smme konsern. Detter at implementeringen var gjennomført ved de ...
  • "Om noen spør meg, kan jeg gå i sekken og hente de ut av konvolutten". Mellomleders begrep, begripelse og grep om organisasjonskultur 

   Edvardsen, Eirin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-16)
   En studie av åtte mellomlederes begrep (språk og teoretisk forståelse), begripelse (kunnskap) og planmessige grep mot organisasjonskultur i egen organisasjon.
  • Hvordan gikk det da Samhandlingsreformen møtte kommunene i Vesterålen? En studie av planlagt endring i fem kommuner 

   Fagereng, Venche Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-18)
   Tema for oppgaven er planlagte organisatoriske endringer. Med de fem kommunene i Vesterålen som case har jeg sett på hvordan kommunene møtte Samhandlingsreformen. Hvordan de forberedte seg, hvilke grep de tok og hva som skjedde i de første månedene etter innfasingen 01.01.12. Jeg har sett på hvilke endringer de hadde planlagt og implementert som følge av reformen - og om eventuelle variasjoner kunne ...
  • Hva er vinnernes hemmeligheter og hva har de felles? 

   Bendiksen, Bernhard Z. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   I jakten på å finne hva som er ”vinnernes hemmeligheter” og hva de har felles, er fem profilerte suksessfulle internasjonale lederes biografier studert og analysert. Det ble valgt to fra USA, en fra Sverige og to fra Norge. Metodisk er det tatt utgangspunkt i Chris Harts metoder for litteraturreview og ”spørreskjema” til litteraturen ble utformet for å få vite mer om lederne. Dette ble utformet i ...
  • "Den uendelige historien". Om prosjekt brukt som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. En studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø 

   Stenseth, Ingeborg Eline; Abrahamsen, Randi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-26)
   Oppgaven er en studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø. Vi ser på hvordan et prosjekt brukes som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. Vår problemstilling er: Universitetet i Tromsø har et strategisk mål om 30 % kvinner i toppstillinger innen 2013. Opprykksprosjektet er ett av tiltakene for å nå målet. Hva har vært UiT sin motivasjon for igangsetting av Opprykksprosjektet? ...
  • Tilgang til offentlige digitale kartdata - hindrer dagens prissetting økt samfunnsnytte? 

   Vaadal, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   I oppgaven er det satt søkelys på de offentlige kartdataene i Norge og hvordan disse er tilgjengelige for ulike brukergrupper. I lys av debatter om tilgang til offentlige data er det undersøkt i hvilken grad prissettingen på offentlige kartdata har betydning for samfunnsnytte og innovasjon. Dette drøftes ut fra teori om ulike prissettinger, erfaringer fra andre land og en analyse av det norske ...
  • Omstillingsprosesser i sentraladministrasjonen ved Rogaland fylkeskommune i 1998 og 2012 

   Tjørhom, Helene Larsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   Masteroppgaven omfatter to omstillingsprosesser i sentraladministrasjonen ved Rogaland fylkeskommune i 1998 og i 2012. Problemstillingen for oppgaven har tatt sitt utgangspunkt i motivene og drivkreftene bak de to omstillingene, belyst gjennom Christensen m.fl. (2009) sin tilnærming til det instrumentelle, det kulturelle og det mytebaserte organisasjonsperspektivet. I tillegg er endringene i de ...
  • LEDELSE I DEN LOKALE KIRKE : Kirkevergens beslutningsmyndighet i soknet 

   Lauritzen, Lars Evan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Den norske kirke er i endring. Med kirkeforliket i stortinget som utgangspunkt, er det nå klart at det går mot en sammenslåing av arbeidsgiverlinjene i kirken. Det vil sette større krav til ledelse. Et viktig spørsmål i den forbindelse er: Er soknene, og kirkevergene, klar for større oppgaver, og endringer? Med dette som bakteppe vil denne teksten gå inn på situasjonen slik den er for meg og mine ...
  • Politiske reformer og frivillige organisasjoner. Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet 

   Rystad, Ida Trældal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Jeg har i denne oppgaven sett på hva som skjer med frivillige organisasjoner i møtet med politiske reformer. Da startskuddet for den nye helsereformen gikk i januar 2012, skulle den omfatte mange aktører i samfunnet, inkludert de frivillige organisasjonene. Nysgjerrigheten min ble vekket, for hva skjer egentlig med de frivillige organisasjonene når politiske aktører uttrykker krav og ønsker fra dem? ...
  • Tilhørighet blant kunnskapsarbeidere i offentlige kunnskapsorganisasjoner 

   Granberg, Ove; Nordtømme, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-21)
   Målet for denne avhandlingen er å undersøke hvilke former for tilhørighet som eksisterer, og hvilke årsaker som påvirker profesjonelle medarbeideres tilhørighet til virksomheten de er ansatt i. Undersøkelsen er gjennomført via spørsmål questback. Bearbeiding og statistisk analyse av innsamlede data er foretatt med SPSS. Undersøkelsen gir empirisk støtte for at det det er størst omfang av følelsesmessig ...
  • Erfaringslæring og kunnskapsoverføring. Hvordan systemer og rutiner kan forbedre spredning av erfaringslæring fra prosjektarbeid i bygg- og anleggsbedrifter. 

   Sandven, Frode; Vik, Lars Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-12)
   I bygg- og anleggsnæringen finnes det store mengder uformell kompetanse som er tilegnet gjennom opplæring i praksis og erfaring. Når ny kunnskap oppstår i en prosjektorganisasjon som resultat av erfaring, vil det være i bedriftens interesse at denne kunnskapen spres via basisorganisasjonen og ut til andre prosjektorganisasjoner i bedriften. Målrettet og planlagt kunnskapsspreding kan forhindre ...
  • Medarbeidersamtalen- et virus i Lenvik kommune? 

   Karlsen, Bente Johnsen; Simonsen, Cato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-12)
   Vi har gjennomført en undersøkelse av medarbeidersamtalen som organisasjonsidé i Lenvik kommune, hvordan idéen er tatt inn og tatt i bruk i perioden 1990 – 2013. Undersøkelsen baserer seg på en kvalitativ metode, hvor det er gjennomført gruppeintervju med syv ledere i Lenvik kommune, i tillegg til en dokumentundersøkelse. Offentlig sektor gjennomfører jevnlig ulike endringer og reformer, av ...