Recent additions

 • Marinen – En lærende organisasjon? En studie av fokusområder for lærende organisasjoner blant Marinens ansatte 

  Nilsen, Eirik Vatne; Røsland, Sindre Gangså (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Hensikten med studien er å undersøke i hvilken grad Marinen kan sies å være en lærende organisasjon. Studien stiller to forskningsspørsmål hvor det ene tar for seg Marinen som helhet, mens det andre ser på relative forskjeller mellom avdelinger i organisasjonen. Studien er basert på resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført julen 2020, blant Marinens ansatte. Denne var basert på “The Learning ...
 • Fra plan til praktisk handling. En studie av kommunal planlegging som kunnskapsoverføring 

  Johnsen, Julia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Oppgaven studerer planers effekt på ledernes atferd i organisasjonen, med utgangspunkt i en kommunes implementering av kommuneplanens samfunnsdel. Alle formelle organisasjoner har et varierende antall planer som på ulik måte sier noe om hvilken retning organisasjonen skal gå i, hvordan arbeidet skal innrettes etter retningen og hvilke virkemidler som tas i bruk. Offentlige organisasjoner, særlig ...
 • Balansert målstyring i Forsvaret - En casestudie om bruk av målstyringsverktøyet mål-resultat og risikostyring i Sjøforsvaret 

  Eriksen, Eugen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Hensikten med denne studien har vært å utforske hvordan styringsverktøyet mål- resultat og risikostyring (MRR) brukes i styringen av Sjøforsvaret. Studien er en kvalitativ casestudie av hvilke erfaringer militære ledere har med styringsverktøyet som baserer seg på metodikk fra balansert målstyring. Studien problemstilling er: «Hvordan brukes mål-resultat og risikostyring i Sjøforsvaret, og hvilke ...
 • Lederes innflytelse på medarbeideres jobbtilfredshet 

  Helander, Hege Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-31)
  Temaet for denne avhandlingen er lederatferd og deres påvirkning på medarbeideres jobbtilfredshet. Avhandlingens problemstilling er todelt og lyder som følger: Er det en sammenheng mellom lederatferd og ansattes jobbtilfredshet? Dersom det er en slik sammenheng, hvilken lederatferd er det som påvirker jobbtilfredshet positivt? Det er benyttet litteraturstudie som metode for å besvare disse spørsmålene. ...
 • Personellet er vår viktigste ressurs! - En kvalitativ studie av rekruttering og seleksjon i Ingeniørbataljonen 

  Hannemyr, Bjørnar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-28)
  Temaet for denne oppgaven er måten Ingeniørbataljonen i rammen av Brigade Nord rekrutterer og selekterer grenaderer til egen organisasjon. I april 2015 foreslo regjeringen en ny ordning for militært tilsatte (OMT). I juni 2016 ble det foreslått en utdanningsreform (URE). Begge reformene er iverksatt og det er den største fundamentale endringen av personellstrukturen i Forsvaret, samt hvordan man ...
 • Fjernledelse og nærledelse – hva er forskjellen? Hvordan kan ledere skape motivasjon etter en organisasjonsfusjon – og hvilken lederstil er mest fremtredende i fjernledelse kontra nærledelse? 

  Kårstad, Finn Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-21)
  Denne masteroppgaven har temaet fjernledelse sett fra en leders perspektiv på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Mange ledere fikk kjennskap til og måtte forholde seg til denne ledelsesformen i etterkant av fusjonen som fant sted i 01.01.2017 da HVL ble etablert. Konteksten for denne masteroppgaven er at det er over 3 år siden den omtalte fusjonen ble gjennomført, og organisasjonen har kommet i ...
 • «Hva kjennetegner implementeringen av ordning for militært tilsatte (OMT) om bord på KNM Thor Heyerdahl, og har OMT medført en endring i organisasjonskulturen om bord?» Et casestudie om implementeringen av OMT om bord på KNM Thor Heyerdahl, med hovedfokus på OR perspektivet 

  Jæger, Martin; Eide, Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Den 24. april 2015 vedtok Kongen i statsråd at det skulle innføres en ny militærordning, kalt Ordning for militært tilsatte (OMT). OMT er en omfattende nytenking rundt personell og kompetanse i Forsvaret, og innebærer således en endring av den militære profesjonen i Norge. Implementeringen av OMT ble iverksatt 1. januar 2016 og avsluttet ved årsslutt 2020. Denne studien ser nærmere på hvordan èn ...
 • Sammenhenger mellom miljøstyringssystem og motivasjon og effektivitet, i hvilken grad påvirker ISO 14001 motivasjon og opplevd effektivitet? 

  Skarstein, Arne W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Temaet for denne masteroppgaven er i hvilken grad styringssystemer innen miljøområdet påvirker motivasjon og effektivitet. Oppgaven undersøker i hvilken grad ansatte i organisasjoner som er sertifisert etter ISO 14001 er motiverte og hvordan de opplever effektiviteten i egen organisasjon. Oppgaven undersøker også eventuelle sammenhenger mellom miljøstyringssystemer og ISO 14001 og motivasjon, og ...
 • Da abonnentene ble digitale: En studie av suksessfaktorer i en vellykket endringsprosess 

  Øvre Helland, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  Denne masteroppgaven er en case-studie av hvilke faktorer som kan forklare hvorfor en endringsprosess ble vellykket. Konteksten for undersøkelsen er mediekonsernet Amedia og den endringsprosessen konsernet iverksatte i 2014 for å gjøre papirabonnenter om til digitale abonnenter. Undersøkelsen baserer seg på 10 dybdeintervjuer som primærdata og offentlige rapporter som sekundærdata. Oppgaven tar sikte ...
 • Mekaniseringen av Brigade Nord 

  Pedersen, Christian; Lie, Petter Nybøle (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Mekaniseringen av Brigade Nord er opprinnelig et resultat av Prop. 2S Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon (Forsvarsdepartementet, 2017), hvor Brigade Nord skulle utvikles, og 2. bataljon mekaniseres. Den gang var det tiltenkt at 2. bataljon skulle være en mobiliseringsavdeling, hvor personellet som tjenestegjør i avdelingen skulle kalles inn ved behov. I NATOs strukturmål ...
 • Lederutvikling i Marinen - I hvilken grad er det lederutvikling i Marinens operative avdelinger og hva kan påvirke den? 

  Sune, Vegar; Lilledahl, Silje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-23)
  Utdanningsløpet på Sjøkrigsskolen innehar et høyt fokus på lederutvikling. Erfaring tilsier derimot at dette fokuset faller bort når man kommer ut i avdeling. Ettersom en god leder i Marinen i verste fall kan være forskjellen mellom liv og død - seier og tap, er det viktig at fokus på lederutvikling blir opprettholdt, også gjennom karriereløpet. Formålet med denne undersøkelsen er å avdekke i hvilken ...
 • Endringsledelse i politiet - En prosessbasert studie av endringsstrategiers innvirkning på endringsprosesser 

  Mærli, Espen Bjørkeng; Nastad, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Denne oppgaven presenterer en prosessbasert studie av endringsstrategiers innvirkning på endringsprosesser. Gjennom en kvalitativ tilnærming analyserer og drøfter oppgaven virkemidlenes innvirkning på en endringsprosess i Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) i Oslo politidistrikt. Med det formål å studere effekten av en endringsstrategi, på et gitt tidspunkt og i en konkret pågående ...
 • Virtuell ledelse og tillit. Hvilke utfordringer og muligheter gir virtuell kommunikasjon? 

  Schou-Hauger, Anniken; Nguyen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Hensikten med denne studien var å undersøke i hvilken grad virtuell ledelse skaper utfordringer og redusert tillit i virtuelle team, og hvordan bruk av moderne kommunikasjonsteknologi kan kompensere for slike avstandsutfordringer. For å besvare problemstillingen ble 13 artikler analysert. I denne masteroppgaven har vi sett problemstillingen opp mot to perspektiver på ledelse, det instrumentelle og ...
 • Organisasjonsidentitet i Grensevakten. En samstemt avdeling 

  Hodnefjell, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-18)
  Tema for denne oppgaven er organisasjonsidentitet. Denne oppgaven undersøker hvilke organisasjonsidentiteter som eksisterer i den norske grensevakten mot Russland. Den tar også for seg hvordan politioppdraget, som den norske grensevakten er gitt, påvirker disse identitetene. Bruken av militære styrker til andre formål enn det vi forbinder med rent militærere konvensjonelle oppgaver, har historisk ...
 • Organisasjonsidentitet i Grensevakten. En samstemt avdeling 

  Hodnefjell, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-02)
  Tema for denne oppgaven er organisasjonsidentitet. Denne oppgaven undersøker hvilke organisasjonsidentiteter som eksisterer i den norske grensevakten mot Russland. Den tar også for seg hvordan politioppdraget, som den norske grensevakten er gitt, påvirker disse identitetene. Bruken av militære styrker til andre formål enn det vi forbinder med rent militærere konvensjonelle oppgaver, har historisk ...
 • Lean, tillit og den norske arbeidslivsmodellen - øker tilliten i norske virksomheter ved bruken av Lean? 

  Larsen, Gard Eide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Hovedformålet - er å forstå og finne forklaringer på hvordan Lean påvirker organisasjonene hvor den blir tatt i bruk. Denne oppgaven diskuterer temaet mer spesifikt i forhold til problemstillingen om - oppleves bruken av Lean å øke den gjensidige tilliten i organisasjonen? Den norske arbeidslivsmodellen er en grunnleggende premissgiver for organisasjonsutvikling i norske virksomheter. Den er blant ...
 • En kulturkartlegging av ledelsesorganisasjonen i Brigade Nord. Bygger dagens kultur opp under Brigadekommandoens operative evne? 

  Willassen, Silje Johansen; Blikra, Øyvind Bolstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-29)
  I 2015 ble Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) presentert. Her ble det redegjort for at blant annet Forsvarets ledelse, staber og administrasjon skulle effektiviseres. I denne sammenheng fikk Brigadekommandoen, ledelsesorganet i Brigade Nord, nedtrekk i årsverk som skulle tilføres Hæren for å bygge Nasjonalt Landoperasjonssenter (NLS). Dette samtidig som Brigadekommandoen skulle fortsette å ivareta ...
 • Fører rollekonflikt til krysspress hos apotekere i Norge? 

  Smellror, Kine Johansen; Moen, Merete Kveli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Tema for denne oppgaven er krysspress og rollekonflikt. I oppgaven undersøkes disse fenomenene for apotekerne som jobber som daglige ledere i apotek. Videre er det interessant å finne ut om det finnes en rollekonflikt mellom krav fra førstelinjearbeidere og ledelsen, som påvirker apotekernes arbeidssituasjon. For å undersøke dette ble følgende problemstilling formulert: «Fører rollekonflikt til ...
 • Hva er følgerskap og hvilke faktorer påvirker følgerskap? En studie av hvordan utdanning, erfaring og tillit påvirker følgerskap 

  Lassen, Marius; Ohnstad, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Tema for denne studien er følgerskap en side av lederskap som er mindre kjent og omtalt, men som vi opplever å ha en voksende innflytelse på lederskapsfaget. Vi har forsket på forhold ved lederskap som er kjent, men ikke utbredt. Målet med studien er å avdekke hvordan faktorene utdanningsnivå, erfaring og tillit påvirker typologiene passivt-, aktivt- og proaktivt følgerskap. Studien belyser et bredt ...
 • Ledelse i ekstreme situasjoner: Hvilke grep gjøres i utdanning av Hærens befal, for å få dem i stand til å utøve ledelse i strid? 

  Karlsen, Robin; Bauge, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Avhandlingen er en kvalitativ studie om Hærens lederutdanning og erfaringer fra befal som har deltatt på internasjonale operasjoner. Oppgaven tar for seg hvilke grep som gjøres i utdanningen av Hærens befal, for å få dem i stand til å utøve ledelse i strid, og hvorvidt de uteksaminerte unge befalene er skikket til dette. I militæret vil beslutninger på taktisk nivå kunne resultere i store konsekvenser ...

View more