Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Jan Yngve
dc.contributor.authorLahm, Inger-Ann
dc.date.accessioned2011-06-27T10:38:15Z
dc.date.available2011-06-27T10:38:15Z
dc.date.issued2011-05-12
dc.description.abstractTemaet for oppgaven har vært kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord. Målet gjennom hele oppgaven har vært å belyse de utfordringer som Statens vegvesen Region nord har i oppfølgingen av sine driftskontrakter med private entreprenører. Problemstillingen er besvart med utgangspunkt i tre forskningsspørsmål som belyser hvilken kontraktsform som brukes til driftskontraktene og hvilke styringsmekanismer som brukes i forhold til måloppnåelse. Jeg har også studert om det er oppgaver i kontrakten det er rettet større oppmerksomhet mot enn andre. I tillegg belyses hvilken relasjon partene har til hverandre i kontraktsarbeidet. Kontraktsteori er et omfattende og et svært aktuelt tema, spesielt innenfor offentlig forvaltning. Media har det siste året satt fokus på offentlige innkjøp og inngåtte avtaler med private leverandører. Statens vegvesen har også fått mye omtale i media om dårlig vegvedlikehold, dårlig vegstandard med store vedlikeholdsetterslep, og konflikter med entreprenører som må løses av domstolene. Kontraktsteori er et stort fagområde med mange forskjellige innfallsvinkler. Som ramme til min oppgave har jeg i tillegg til kontraktsteori brukt agentteori, transaksjonskostnadsteori og relasjonsteori. Alle er sentrale teorier i forhold til min studie innenfor kontraktsstyring. Informasjon om Statens vegvesen og driftskontraktene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt på intervjuer med nøkkelinformanter. Dataene brukt i analysen er innhentet gjennom intervjuer. I analysen har jeg sammenlignet funn fra intervjuene og drøfter funnene opp mot teorien og i forhold til problemstillingen. Analysen deles inn i henhold til de tre forskningsspørsmålene. Hovedfunnene i studien indikerer at det er utfordringer for Statens vegvesen Region nord i oppfølgingen av driftskontrakter med private entreprenører. Kontraktene viste seg å være komplekse og detaljerte. Autoritet står sentralt som styringsmekanisme til måloppnåelse, og kontroll fremstår som kjernen i styringen av driftskontraktene. Statens vegvesen sin utfordring i relasjon til sine entreprenører er å skape god tillit i alle kontraktsforhold. Nøkkelord: Statens vegvesen, Agentteori, Styringsmekanismer, Relasjon.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3477
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3198
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleKontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord : hvilke utfordringer skaper oppfølging av driftskontrakter med funksjonsansvar for Statens vegvesen Region nord?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record