Now showing items 3421-3440 of 5481

  • Natural Transformation Facilitates Transfer of Transposons, Integrons and Gene Cassettes between Bacterial Species 

   Domingues, Sara; Harms, Klaus; Fricke, W. Florian; Johnsen, Pål Jarle; da Silva, Gabriela J.; Nielsen, Kåre M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   We have investigated to what extent natural transformation acting on free DNA substrates can facilitate transfer of mobile elements including transposons, integrons and/or gene cassettes between bacterial species. Naturally transformable cells of Acinetobacter baylyi were exposed to DNA from integron-carrying strains of the genera Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Pseudomonas, ...
  • Naturguidens rolle i det bærekraftige reiselivet på Svalbard. 

   Sivertsen, Sindre Rødsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Sammendrag. Hovedformålet med denne studien var å forstå hvordan naturguidens rolle i et bærekraftig reiseliv ble opplevd og forstått av naturguider og guidemanagere på Svalbard. Det teoretiske rammeverket bestod av; bærekraftig utvikling og reiseliv, naturbasert turisme, naturguiden, friluftsliv og reiseliv og økofilosofi. Litteraturgjennomgangen viser at det eksisterer lite forskning på naturguidens ...
  • Naturlegemidler og plantebaserte legemidler - endringer i omsetning og lovgivning i perioden 2003-2011 

   Kulagin, Ilya (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-20)
   Alternativ medisin har vesentlig interesse utenfor skolemedisin. Preparater fra naturen er et populært eksempel på alternative behandlingsmetoder. Markedet for naturmedisin er stort. I perioden fra 2003 til 2011 har det skjedd en del endringer i lovgivningen omkring naturlegemidler som kan påvirke forbruket. En deskriptiv studie av omsetning av naturlegemidler i perioden 2003-2011 er basert på ...
  • Naturlegemidler. Omsetning og lovgivning 

   Waaseth, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-12-02)
   Naturlegemidler – omsetning og lovgivning Bakgrunn Bruk av naturmidler øker i vestlige land inkludert Norge. Urtemedisin brukes vanligvis som egenbehandling, men interessen er økende også i etablert helsevesen. Naturlegemiddelordningen ble opprettet i 1994 for å gi et mer oversiktlig naturmiddelmarked. Salgsomfang og bruk av naturlegemidler er ikke kartlagt i særlig grad og lovgivningen omkring ...
  • "Når fergemannen ror meg over". Intervju med pensjonister om en verdig død 

   Schneider, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-02)
   Sammendrag Bakgrunn: I min yrkesrolle som geriatrisk sykepleier opplever jeg at helsepersonell kvier seg for å snakke med de eldre om døden. Jeg har et ønske om at de eldre skal kunne snakke om døden om behovet er der. Studien gir oppmerksomhet til eldre mennesker og deres forhold til døden. Studiens fokus rettes mot hva en ”verdig død” betyr for pensjonister og hvordan det levde liv spiller inn ...
  • "Når ingen sitter med fasit svar" : fysioterapi i kommunehelsetjenesten for barn med Obstetrisk plexus brachialis parese 

   Rosén, Anna Katarina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Denne studie fokuserer på kommunefysioterapeuters oppfølging av barn med OBPP med varig sequele. OBPP er medfødt skade av armens nerveplexus og gir varierende utfall, avhengig av skadens omfang og alvorlighetsgrad, fra kortvarig til varig lammelse. Empirien er tilvirket, inspirert av fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapstradisjon, vha semistrukturerte intervju av erfarne kommunefysioterapeuter ...
  • "Når kroppen husker". En kvalitativ undersøkelse i psykomotorisk fysioterapi 

   Myklestad, Kristin Sørdahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Formålet med studien er å belyse når bevegelse og berøring bringer frem glemte minner i psykomotorisk fysioterapi. Fenomenet kalles for ”når kroppen husker” i denne oppgaven. Problemstillingen som søkes belyst er hvordan erfarne psykomotoriske fysioterapeuter forholder seg til fenomenet i psykomotorisk behandlingspraksis. Hensikten er å bidra til å utforske et godt kjent, men mindre systematisk ...
  • Når legen blir i tvil – et litteraturstudie om usikkerhet hos leger 

   Erlandsen, Rune André; Fondevik, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Innledning og formål: Medisinfaget er et fag uten garantier og sikkerheter. Denne oppgaven tar for seg følelsen usikkerhet hos legen, med hovedfokus på allmennlegen. Usikkerhet er et tema som i liten grad tas opp på medisinstudiet, og som er relativt lite utforsket forskningsmessig. Oppgavens formål er å se på faktorer som kan gi opphav til usikkerhet hos legen, innenfor diagnostikk og kommunikasjon, ...
  • Når legen blir i tvil. Et observasjonsstudie 

   Slotvik, Mikael Nordstrand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Bakgrunn: Det å jobbe som allmennlege er et yrke som sjeldent tillater en å sette to strek under svaret. Ofte er man nødt til å støtte seg til generell statistikk og erfaringsbasert kunnskap der man gjerne skulle hatt garantier og sikkerhet. Denne oppgaven tar for seg tvil og usikkerhet hos allmennlegen med hovedfokus på konsultasjoner som omhandler sykemelding. Da tvil og håndtering av tvilstilfeller ...
  • Når legen blir i tvil. Hvilken betydning har erfaring for allmennlegens håndtering av usikkerhet 

   Syversen, Iren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   Usikkerhet er et grunnvilkår i helsevesenet og skaper utfordringer både for helsepersonell og pasienter. Ferdigheter for å håndtere denne usikkerheten er viktig. Spesielt er dette viktig hos allmennlegen der det dukker opp flere uorganiserte og utydelige saker enn på sykehus der pasientene allerede er ferdig sortert. Denne oppgaven er en kvalitativ observasjonsstudie som tar for seg usikkerhet hos ...
  • Når massemedia slår DSM-V: Lekfolks beslutninger omkring kliniske lidelser 

   Fredriksen, Trine; Gurandsrud, Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-04-25)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan lekfolk tar beslutninger omkring hva som oppfattes som sykt og friskt. Undersøkelsen er basert på forskning av Vandereycken (2011), som undersøkte hvordan fagfolk gjorde vurderinger vedrørende fire foreslåtte lidelser i DSM-V innen spiseforstyrrelsesfeltet; ortoreksi, emetofobi, muskeldysmorfi og nattspisesyndrom. I denne undersøkelsen ønsker vi å ...
  • NBO-metoden og helsesøster. Hvilken kunnskap har Newborn Behavioral Observation-metoden gitt helsesøster og hvordan anvender helsesøstrene kunnskapen i praksis? 

   Høyland, Mariann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-10)
   NBO-metoden som utforskes i denne studien står for Newborn Behavioral Observation(NBO). Metoden er utviklet ved Brazelton Institute, USA. NBO er først og fremst en relasjonsbyggende metode hvor det viktigste er å oppnå kontakt med foreldrene. Videre gjennom felles observasjon av spedbarnet utvikle en forståelse for spedbarnet som man deler med foreldrene. I studien ønsker jeg å utforske hvordan ...
  • Nedsatt initiativ etter hjerneslag : en sykepleiefaglig utfordring? 

   Larsen, Christin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Bakgrunn: Nyere forskning viser at tidlig og aktiv rehabilitering etter hjerneslag forbedrer sjansene til å gjenvinne tapt funskjon etter hjerneslag. Forskning viser også at det er viktig med motivasjon, hyppig trening, og at treningen foregår over tid. Depresjon og nedsatt motivasjon preger imidlertid mange pasienter den første tiden etter hjerneslaget. Dette kan ha betydning for rehabilitering ...
  • The need for and barriers to professional help - a qualitative study of the bereaved in Sami areas 

   Dyregrov, Kari; Berntsen, Gro; Silviken, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Need of non-operative caries treatment in 16-year-olds from Northern Norway 

   Jacobsen, Ioanna Dallari; Crossner, Claes-Göran; Eriksen, Harald; Espelid, Ivar; Ullbro, Arne Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-04)
   <p><i>Aim</i>: To assess the prevalence of proximal enamel lesions, the need for non-operative caries treatment and the quality of dental restorations in 869 students aged 16 years from Northern Norway.</p> <p><i>Methods</i>: All first year upper secondary school students in Tromsø and Balsfjord municipalities were invited to participate in an oral- and general health project (Fit Futures). The ...
  • Negotiating the boundaries of psychosis: A qualitative study of the service provider perspective on treatment delay in community mental health 

   Kvig, Erling Inge; Moe, Cathrine Fredriksen; Brinchmann, Beate; Larsen, Tor Ketil; Sørgaard, Knut W. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-23)
   Aim: <br>Evidence shows that many patients are detected and treated late in their course of illness, and that substantial delay occurs even after entry to mental health services. Although several studies have examined the service user and carer perspectives on treatment delay, few have explored the issue from the service provider perspective. The aim of this study was to broaden our understanding ...
  • The Neonatal behavioral observation system: A tool to enhance the transition to motherhood 

   Cheetham, Nina Bøhle; Hanssen, Tove Aminda (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Conference object; Konferansebidrag, 2014-12)
   Background: Shorter hospitalisation after childbirth raises new challenges in the transition to parenthood. Aim: This paper reports a study designed to identify first-time mothers’ experience with The Neonatal Behavioral Observation System (NBO) as a guiding model. Method: A phenomenological qualitative study sampling four first-time mothers who received guidance from the NBO-specialist nurse ...
  • Neonatal mortality predictors in Nepal: Nepal demographic health survey 2011 

   Poudel, Rudra Prakash (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-09-01)
   Background: The neonatal period (0-28 days after delivery) in human life is critical and carries a high risk of mortality. According to the Nepal Demographic Health Survey (NDHS) 2011, Nepal has a Neonatal Mortality Rate (NMR) of 33/1000 live births which is one of the highest in the world. The neonatal mortality accounts for 61% of the under-five mortality. There has been very limited progress in ...
  • Neonatal sepsis and the adverse effect of antibiotic treatment - a systematic review 

   Fjalstad, Jon Widding (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-28)
   Abstract Objective: Antibiotic treatment in the neonatal period can be life-saving, but overuse is frequent. Recently studies have shown adverse effects from neonatal antibiotic treatment. This study aims to systematically review the litterature on the relationship between neonatal antibiotic treatment and changes in gut microbiota, the risk of necrotizing enterocolitis (NEC), and the risk of ...