Now showing items 9-19 of 19

  • "Jeg tror at de som gjør det godt til eksamen i hørelære er godt rustet til å gå ut og jobbe med musikk" : en kartlegging av hørelæreundervisning i høyere musikkutdanning 

   Tollefsen, Maria Medby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Studien tar for seg hørelæreundervisningen i utøvende studier, innen den klassiske sjangeren, i høyere musikkutdanning i Norge. Undersøkelsen har som mål å belyse likheter og ulikheter med hensyn til hvordan det undervises i faget ved forskjellige studiesteder og hos ulike hørelærepedagoger, samt å vise noen av de variasjonsmuligheter som finnes i emnet. Studien gir også et bilde av noen av de tanker ...
  • Kampen om gehørtreningsfaget i videregående skole. Hvor ble det av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut? 

   Olsen, Caroline Astrid Halliwell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-05)
   SAMMENDRAG I denne studien fokuserer jeg på gehørtreningsfaget i videregående skole. Jeg ser på strukturene rundt gehørtreningen som det Bourdieu vil kalle for en kamp. Jeg har forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvor ble gehørtreningsfaget av i Kunnskapsløftet? Hvordan kan veien videre se ut for faget? Gjennom problemstillingen søker jeg ny og dypere kunnskap om hva som har skjedd med ...
  • Med trygghet i gehøret - En kvalitativ studie om relasjonen mellom gehørfaget og studentenes utøvende virksomhet 

   Mickelsson, Ane Emilie Vold (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-14)
   Hensikten med denne studien er å belyse relasjonen mellom gehørfaget og utøvende virksomhet. Studien tar for seg hvordan gehørlærere på universitets- og høyskolenivå vektlegger denne relasjonen for sine studenter. Studiens hovedproblemstilling er: «Hvordan knytter gehørlærere gehørundervisning til studentenes utøvende praksis, og hvilke læringsstrategier presenteres for studentene?» For å belyse ...
  • Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver 

   Nilsen, Birger André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-06)
   Tittel: Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver. Hensikt: Hensikten har vært å undersøke hvorvidt det å integrere notelesingsundervisning som en fast del av korprøvene i et amatørkor kan være hensiktsmessig. Fokusområder har vært å undersøke om undervisningen påvirket korsangernes notelesingsferdigheter, samt holdninger til og bruk av noter. Teoretisk forankring: I tillegg til ...
  • Perspektiver på gehørarbeid i korpsundervisningen. En kvalitativ intervjustudie 

   Winther-Fossmo, Vivi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-18)
   Studien omhandler gehørarbeid i korpsundervisning, og tar for seg dirigentenes perspektiver på dette. Fokusområder er hvordan det arbeides målrettet med gehør i korpsundervisningen, samt hvilke holdninger dirigenter har til dette arbeidet. Hensikten med studien har vært å få innblikk i noen dirigenters arbeidsmåter og opplevelser, og på den måten kunne bidra til et større fokus på temaet. Datainnsamlingen ...
  • Prestasjonsangst i gehørtrening. Faktorer som kan påvirke prestasjonsangst - En observasjons- og intervjustudie 

   Primberg, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-08)
   Denne kvalitative forskningsstudien undersøker: Hvilke faktorer kan påvirke prestasjonsangst i gehørtreningsfaget. Tidligere forskning tyder på at en del elever og studenter har prestasjonsangst som kan være til hinder for læring. Jeg var derfor interessert i å utforske hvilke tanker lærere i gehørtrening har om arbeidsmåter som påvirker prestasjonsangst. Metoden i studien var en kombinasjon av ...
  • Rytmetrening i kor. En kvalitativ studie av koristers opplevelse av understrømstrening i kor. 

   Dahl, Liv Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-06)
   Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan korister opplever kroppslig understrømstrening i kor og hvilken nytte korister og dirigent mener slik trening kan ha. Studien har blitt gjennomført i et blandetkor med 26 sangere. Dataene har blitt utviklet gjennom et fokusgruppeintervju med fire korister og et eget intervju med dirigenten. Samtlige korister har også besvart et spørreskjema som hadde ...
  • Sangundervisning som dialogisk praksis 

   Sundbø, Marthe Kirsten (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
   Bakgrunnen for denne oppgaven kommer fra en interesse for dialogfilosofi, og en interesse for sangfaget som en dialogisk praksis. Hensikten med oppgaven er å gå i dybden på det dialogiske ved sangundervisningen. Gjennom åpne intervjuer med tre ulike sangpedagoger, gis det et innblikk i ulike erfaringer med og perspektiver på sangundervisning som dialogisk praksis. Det teoretiske rammeverket for ...
  • Selvverd i musikalsk samspill En kvalitativ studie av elever og læreres meninger om selvverd og samspillundervisning 

   Hansen, Jannike Sara (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-07-28)
   Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan elever og lærere ved musikklinjer opplever arbeid med økt selvverd i samspillfaget, og hvordan undervisningen kan legges til rette for å underbygge dette. Studiens teorigrunnlag bygger på to tradisjoner innen forskning på selvoppfatning: forventningstradisjonen og selvvurderingstradisjonen. Her vil teorier av Albert Bandura, Morris Rosenberg og ...
  • Syng ut! - En kvalitativ studie om begrunnelser for å synge i gehørfaget 

   Sætre, Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
   Denne studien har hatt som mål å undersøke sang som pedagogisk verktøy i gehørundervisningen. Studien har basert seg på hva gehørpedagoger i høyere utdanning mener er gode begrunnelser for å bruke sang som verktøy. Utgangspunktet for drøftingen av resultatene har vært forskning om indre gehør og audiering, og om hukommelse, og hvordan dette kan ha betydning for pedagogisk virksomhet. Dataene har ...
  • Veien til høyere utdanning i musikk 

   Toften, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Hensikten med denne studien er å få innsikt i hørelæreundervisningen på musikklinjene i Norge med fokus på innholdet i undervisningen og med mål om å se dette i sammenheng med innholdet i den nasjonale felles opptaksprøven i gehør for høyere utdanning i musikk. Studien baserer seg på en kvantitativ undersøkelse av 36 hørelærelærere på 23 musikklinjer i Norge. Det teoretiske utgangspunktet ligger i ...