Now showing items 15-19 of 19

  • Rytmetrening i kor. En kvalitativ studie av koristers opplevelse av understrømstrening i kor. 

   Dahl, Liv Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-06)
   Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan korister opplever kroppslig understrømstrening i kor og hvilken nytte korister og dirigent mener slik trening kan ha. Studien har blitt gjennomført i et blandetkor med 26 sangere. Dataene har blitt utviklet gjennom et fokusgruppeintervju med fire korister og et eget intervju med dirigenten. Samtlige korister har også besvart et spørreskjema som hadde ...
  • Sangundervisning som dialogisk praksis 

   Sundbø, Marthe Kirsten (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
   Bakgrunnen for denne oppgaven kommer fra en interesse for dialogfilosofi, og en interesse for sangfaget som en dialogisk praksis. Hensikten med oppgaven er å gå i dybden på det dialogiske ved sangundervisningen. Gjennom åpne intervjuer med tre ulike sangpedagoger, gis det et innblikk i ulike erfaringer med og perspektiver på sangundervisning som dialogisk praksis. Det teoretiske rammeverket for ...
  • Selvverd i musikalsk samspill En kvalitativ studie av elever og læreres meninger om selvverd og samspillundervisning 

   Hansen, Jannike Sara (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-07-28)
   Denne studien har hatt som mål å undersøke hvordan elever og lærere ved musikklinjer opplever arbeid med økt selvverd i samspillfaget, og hvordan undervisningen kan legges til rette for å underbygge dette. Studiens teorigrunnlag bygger på to tradisjoner innen forskning på selvoppfatning: forventningstradisjonen og selvvurderingstradisjonen. Her vil teorier av Albert Bandura, Morris Rosenberg og ...
  • Syng ut! - En kvalitativ studie om begrunnelser for å synge i gehørfaget 

   Sætre, Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
   Denne studien har hatt som mål å undersøke sang som pedagogisk verktøy i gehørundervisningen. Studien har basert seg på hva gehørpedagoger i høyere utdanning mener er gode begrunnelser for å bruke sang som verktøy. Utgangspunktet for drøftingen av resultatene har vært forskning om indre gehør og audiering, og om hukommelse, og hvordan dette kan ha betydning for pedagogisk virksomhet. Dataene har ...
  • Veien til høyere utdanning i musikk 

   Toften, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Hensikten med denne studien er å få innsikt i hørelæreundervisningen på musikklinjene i Norge med fokus på innholdet i undervisningen og med mål om å se dette i sammenheng med innholdet i den nasjonale felles opptaksprøven i gehør for høyere utdanning i musikk. Studien baserer seg på en kvantitativ undersøkelse av 36 hørelærelærere på 23 musikklinjer i Norge. Det teoretiske utgangspunktet ligger i ...