Now showing items 1-20 of 40

  • Antimikrobielle forbindelser fra de to subarktiske sjøpungene : Synoicum turgens og Synoicum incrustatum 

   Hansen, Ida Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   To arter sjøpung fra subarktiske strøk, Synoicum turgens og Synoicum incrustatum, ble testet for antibakteriell aktivitet. Prøvene ble ekstrahert med 60% acetonitril + 0.1% trifluoreddiksyre, og videre renset med fast fase ekstraksjon (SPE). Disse ble testet for antibakteriell aktivitet, og videre fraksjonert ved høytrykks-væskekromatografi (HPLC). HPLC fraksjonene ble testet for aktivitet, hvor ...
  • Påvisning av sekundærmetabolitter i marine bakterieisolater 

   Wedø, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-14)
   Bioaktive forbindelser påvist hos marine invertebrater ses ofte å ha strukturelle likheter med bakterielle sekundærmetabolitter og antas derfor å være produsert av mikrobielle symbionter. Målet med oppgaven var å screene småskala kulturfiltrater fra marine bakterieisolater fra svamper og sjøpungen Synoicum pulmonaria for å identifisere mulige produsenter av sekundærmetabolitter ved sammenligning ...
  • Oksidativ stabilitet til kommersielle fiskeoljeprodukter 

   Brun, Alf Thorstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Markedet for produkter med langkjedede omega-3 fettsyrer har de siste årene vært i stadig vekst. Dette kommer av godt dokumenterte positive helseeffekter spesielt ved forebygging av hjerte- og karsykdommer. Hoveddelen av disse omega-3 oljene produseres i dag av fete fiskesorter fra farvannene rundt Sør-Amerika og mesteparten (40 %) raffineres i Norge. Omega-3 produkter har gjerne et konsentrert ...
  • SAV Ag CpG/polyI:C formulated vaccination potentiate protective immune responses in Atlantic salmon - no additive or synergistic effect present when co-injecting a Rhabdovirus G-DNA vaccine 

   Thim, Hanna Leena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-02-11)
   Vaccines of today rely on adjuvant efficacy to provide a link between innate and adaptive immunity. CpG oligodeoxynucleotides (ODN) and polyinosinic:polycytidylic acid (polyI:C) are both toll-like receptor (TLR) ligands signaling through a combination of pathogen recognition receptors (PRR) and in mammals CpG/polyI:C are known to induce T-helper 1 (Th1) and cytotoxic T-lymphocyte (CTL) responses. ...
  • Antimikrobielle forbindelser i marine diatomeer (kiselalger) 

   Osvik, Renate Døving (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Bioprospektering er definert som leting etter og karakterisering av nye bioaktive forbindelser fra naturens ressurser med den hensikt å benytte denne kunnskapen kommersielt til utvikling av medisiner, helsekost eller stoffer med annen anvendelse. Blant moderne medisiner er hele 40% basert kunnskap fra naturstoffer, og blant kreftmedisiner og medisiner mot infeksiøse sykdommer er andelen enda høyere. ...
  • Design av en transkripsjonssensor i Escherichia coli : til deteksjon av virkningsmåten til nyoppdagede antimikrobielle peptider 

   Bjørsvik, Magnus Støback (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Antibiotikaresistens er vurdert som den største trusselen knyttet til behandling av de smittsomme sykdommene i den vestlige verden, på grunn av økningen i infeksjoner som følge av multiresistente bakterier. Nylige sykdomsutbrudd forårsaket av bakterier med total eller delvis resistens mot tilgjengelige antibiotika, kan være meget alvorlige siden mulighetene for behandling er svært begrenset. Marin ...
  • Effekter på bakteriesamfunn av boreslamdeponering på havbunnen 

   Øverleir, Ida Maylen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Som en del av Barents Sea Drill Cuttings Research Initiative (BARCUT) fokuserte denne masteroppgaven på å avdekke om bakteriesammensetningen i sedimentet rundt en borebrønn påvirkes av boreavfallsdeponeringer. Under tokt med M/S «Njord Viking» 30. november – 3. desember 2013 ble det hentet opp kjerneprøver ved en letebrønn i Brønnlokaliteten. Dette ble gjort samtidig med at Akvaplan-niva gjennomførte ...
  • From Lab to Industry - Enzymes from Undifferentiated Marine Rest Raw Material 

   Steinsholm, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   The aim of this project was to optimize the extraction of esterase enzymes from undifferentiated herring rest raw material. This was conducted by comparing, in laboratory scale, the outcome of using homogenised and non-homogenised raw material, and by extracting with buffers of different pH. Further on, clarification experiments of flocculation were performed on the optimal extract. The focus was ...
  • Mikrobiell stabilitet og kjemisk sammensetning i hydrolysat fra Calanus finmarchicus 

   Jørstad, Torunn Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Calanus finmarchicus (raudåte) er den mest tallrike av alle marine skalldyrarter, med en stående bestand på cirka 70-80 millioner tonn i det Nordiske hav. Siden ny bærekraftig innhøstingsteknologi er utviklet for arten, er det mulig å utnytte denne ressursen kommersielt. I dag produseres olje fra C. finmarchicus, og har flere dokumenterte helseeffekter. Ved produksjon framstilles fire ganger mer ...
  • Antimikrobielle peptider i O-skjell, Modiolus modiolus 

   Rødum, Inger Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   I en tidligere studie utført på O-skjell (Modiolus modiolus) har antimikrobiell aktivitet blitt påvist i en rekke vevekstrakter, deriblant fra hemocyttene. En videreføring av dette arbeidet har ført til isoleringen av flere antimikrobielle peptider samt karakterisering av partielle N-terminale sekvenser. Dette masterprosjektet har hatt som hensikt å følge opp disse funnene ytterligere ved å påvise ...
  • Biokjemiske egenskaper til grakse fra produksjon av Calanus® Oil 

   Sjøvoll, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Det er et stort behov for nye marine lipidkilder med et høyt innhold av LC-PUFA. Den store biomasseproduksjonen av raudåte (Calanus finmarchicus) i Norskehavet gjør den unik. Fra raudåte utvinner firmaet Calanus AS den kommersielle oljen Calanus® Oil. Gjennom prosessen dannes også to andre produkter, et proteinhydrolysat og en grakse (presskake). Det overordnede målet med masteroppgaven var å ...
  • Exploring the potential of two arctic marine bacteria for the production of bioactive metabolites 

   Jenssen, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   The number of compounds being isolated from the marine environment is increasing, and there is a great potential for discovering new marine derived drug candidates. Improved collection techniques has strengthened bioprospecting on a wider diversity of marine microorganisms. The focus on microorganisms has led to the realisation that many of the natural products originally isolated from macroorganisms, ...
  • Isolation and characterisation of secondary metabolites from arctic, marine invertebrates 

   Glomsaker, Eirin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Bioprospecting is the systematic search for and discovery of products in nature, with the purpose of developing commercial products. The marine environment displays a rich biological diversity, as well as a diversity within environmental factors. This environment has necessitated the production of potent secondary metabolites by marine organisms in their arms race against predators and pathogens, ...
  • Exploring the antibacterial and anticancer potential of five marine fungi. With the use of OSMAC-approach 

   Bragmo, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   The marine environment is an untapped source for biodiversity and has a great potential to provide the drugs of the future. Antibiotic resistance is an increasing threat worldwide and the need for discovering new antibacterial compounds is urgent. Marine microorganisms produce a wide range of bioactive compounds, and marine fungi have only been exploited to a small extent. This creates a great ...
  • Protein og kitin i grakse fra produksjon av Calanus® Oil 

   Udin, Therese Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Letingen etter nye ressurser som er rik på flerumettede langkjedede omega-3 fettsyrer, har ført til utnyttelse av dyreplanktonet Calanus finmarchicus (raudåte). Det blir høstet inn ved tråling i overflaten under de mest lipidrike stadiene i vår- og sommermånedene. Den største andelen av lipidene er voksestere med et høyt innhold av omega-3 fettsyrer; stearidonsyre (18:4n-4), EPA (20:5n-3) og DHA ...
  • Antimikrobielle forbindelser i kongsnegl (Buccinum undatum) og neptunsnegl (Neptunea despecta) 

   Martinsen, Lindsey Leigh Beecher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Det økende antall patogene bakteriestammer som utvikler resistens mot dagens kommersielle antibiotika er en av de største truslene mot den globale helsen i vår tid. Infeksjonssykdommer som tidligere kunne behandles med antibiotika har nå nesten blitt umulige å behandle, det er derfor et umiddelbart behov for nye typer antibiotika med nye virkningsmekanismer enn det som allerede eksisterer på markedet. ...
  • Mikrobiota hos grønn kråkebolle, Strongylocentrotus droebachiensis. Fokus på identifikasjon av bakteriestammer 

   Bentdal, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   It has been reported that the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis, can be affected by symptoms that is associated with the disease called “bald sea urchin disease”. However, no pathogen for sea urchins are known in the literature, but a working hypothesis claims that species of the Vibrio splendidus clade can be associated with symptoms characterized as bald sea urchin disease in S. ...
  • Isolering av etylester og triacylglyserol ved hjelp av fast fase ekstraksjon 

   Guldberg, Mia Brattli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I de siste par tiårene har det vært en kraftig økning i humant bruk av kosttilskudd som inneholder langkjedede omega-3 fettsyrer, det vil si eicosapentaensyre (EPA) og docosaheksaensyre (DHA). Årsaken er de antatte positive helseeffekter disse fettsyrene har. I dag er det vanligst at slike kosttilskudd tas i form av kapsler, blant annet fordi mange mennesker synes marine oljer er ubehagelig å drikke ...
  • Bioactivity Potential of an Arctic Marine Diatom Species Cultivated at Different Conditions 

   Elvedal, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Microalgae have proven to contain a vast amount of beneficial, high value compounds like proteins, lipids and powerful antioxidants as well as some interesting bioactive compounds. Nevertheless, microalgae are severely underrepresented in conjunction with marine bioactive natural product discovery. This thesis aims to unlock bioactivity potential of a microalgae species from the most abundant and ...
  • Expression of Secondary Metabolite Gene Clusters and Production of Secondary Metabolites in Three Nostoc strains Subjected to Deprivation on Nutrients and Competition 

   Wilhelmsen, Oda Sofie Bye (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Cyanobacteria are a unique source of natural products, where most of them are synthesized by non-ribosomal peptide synthase, polyketide synthase, or a hybrid of these pathways. The identification of such biosynthetic genes responsible for the production of secondary metabolites is still a relatively unexplored area, and it remains many natural products for which a biosynthetic origin is unknown. ...