Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.advisorThyholdt, Sverre Braathen
dc.contributor.authorLarsen, Tonje
dc.date.accessioned2014-06-03T08:02:46Z
dc.date.available2014-06-03T08:02:46Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.description.abstractKrav til rettvisende oversikt i årsberetningen fremgår av rskl §3-3a (2)-(4) og standard NRS 16 Årsberetning, pkt. 2.5 Rettvisende oversikt. Erfaringen fra PWC er at det i dag er flere selskaper som ikke oppfyller disse kravene fullt ut (PWC, 2012). Hvis kravene til innholdet ikke blir fulgt, oppfylles ikke kvalitetskravene om at brukerne skal motta informasjon som er relevant og pålitelig. Det kan nok være noen av årsakene til at det i en undersøkelse fra Ernst & Young kom frem at brukerne anser årsberetningen til å ha liten selvstendig verdi som beslutningsgrunnlag (EY, 2013). Det ønskes i dag at selskaper i større grad avgir ikke finansiell informasjon som er av betydning for å forstå selskapets utvikling. Det ved mer integrert rapportering [2]. For å svare på denne etterspørselen, bør selskapene avgi mer relevant informasjon i årsberetningen. Det vil øke kvaliteten, samtidig som formålet med årsberetningen vil bli styrket. Årsberetningen skal gjennom tilleggsopplysninger og forklaringer supplere årsregnskapet, slik at brukerne skal forstå selskapets utvikling. På bakgrunn av dette ønsket jeg å finne ut hva innholdet i årsberetningen burde være for å oppfylle regnskapslovens §3-3a (2)-(4), krav til rettvisende oversikt. Regnskapsloven stiller flere krav til innholdet i årsberetningen, men rettvisende oversikt er minimumskravet til hva en årsberetning skal inneholde. På grunn av tidsbegrensninger ble det valgt og bare se på dette lovkravet. Studien måtte samtidig begrense seg til en type næring, og det ble her valgt oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen i Norge har opplevd sterk vekst både i omsetning og resultat de siste årene, og står ovenfor flere faktorer som kan føre til svingninger i resultatet. For at brukerne skal få relevant og pålitelig informasjon må det derfor avgis mer informasjon for at brukerne skal forstå de underliggende forhold på hva som har ført til endringer i selskapets resultat og stilling. Dette gav følgende problemstilling: Hva bør innholdet i rettvisende oversikt i årsberetningen være for selskaper i oppdrettsnæringen? For å besvare problemstillingen har jeg satt meg grundig inn i oppdrettsnæringen ved å identifisere faktorer som det er viktig at selskapene redegjør for, slik at brukernes informasjonsbehov blir oppfylt. Faktorene blir så videre brukt som utgangspunkt for to undersøkelser som trianguleres. Det foretas en analyse av årsberetningene til selskapene i oppdrettsnæringen som er notert på Oslo børs. Det antas at de børsnoterte selskapene avgir mer og bedre informasjon, da de har flere interessenter som gir større behov for å avgi mer informasjon. Hvis selskapene har redegjort for disse faktorene, styrkes antagelsen om at faktorene er relevante å redegjøre for. Det blir og foretatt en spørreundersøkelse, som blir besvart av de mest sentrale brukere av årsberetningen. Her blir det sett om brukerne mener disse faktorene er av interesse å få redegjort for. Dette fordi det er brukere som skal forstå selskapets utvikling. På bakgrunn av denne fremgangsmåten konkluderer oppgaven til slutt med en veiledning til hva innholdet i rettvisende oversikt bør være for selskapene i oppdrettsnæringen. Veiledningen beskriver de hovedfaktorer som på bakgrunn av undersøkelsene anses viktige for brukerne at selskapene redegjør for i tilknytning til rettvisende oversikt. Det blir forklart i hvilken grad selskapene bør forklare for disse forholdene, samtidig som det blir gitt en beskrivelse for hva som bør forklares i tilknytning til disse. Veiledningen blir også utfylt av de krav som ikke er spesifikk for oppdrettsnæringen, men som og følger av standarden at alle selskaper skal redegjøre for.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6341
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5961
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectBedriftsøkonomien
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleHva bør innholdet i rettvisende oversikt i årsberetningen være for selskaper i oppdrettsnæringen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record