Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Aud Solveig
dc.contributor.authorVidringstad, Anders Winnem
dc.date.accessioned2015-08-13T12:58:40Z
dc.date.available2015-08-13T12:58:40Z
dc.date.issued2015-05-30
dc.description.abstractNorsk politi har etter terrorhendelsene 22.juli 2011 vært gjennom flere granskninger og evalueringer av sin innsats under denne hendelsen og andre ekstraordinære hendelser. Hendelsene har ført til et økt fokus på politiets krisehåndteringsevne og politiet går i årene fremover inn i en svært spennende periode hvor mye skal endres for å styrke beredskapen i politiet. Dette studiet har som formål å se på hvilke svakheter og styrker som finnes i evnen til å håndtere kriser i Vestfinnmark Politidistrikt. Studiet er bygget opp rundt Kruke(2012) sin faseinndeling(førkrise, akuttkrise og etterkrisefase) for å synliggjøre hvilke svakheter og styrker som finnes i de ulike fasene. Et utvidet krisebegrep innebærer at kriser sees på som en sirkulær prosess, hvor en etter etterkrisefasen, skal stå styrket tilbake i en ny førkrisefase. For å svare på problemstillingen har jeg brukt teori fra fagene i masterprogrammet i samfunnssikkerhet og beredskap ved Universitetet i Tromsø. Empirien har jeg hentet fra syv ansatte på operasjonelt og strategisk nivå i Vestfinnmark Politidistrikt, direkte observasjoner, egne erfaringer og dokumentstudier. Studiet viser at politidistriktet har bygget opp et beredskapsplanverk som brukes aktivt av de ansatte. I førkrisefasen vil dette være en del av forberedelsen for å stå bedre rustet i en eventuell akuttkrisefase. Det arrangeres øvelser i politidistriktet, men formålet med øvelsene og hvem som øves synes å være tilfeldig da enkelte av informantene har vanskelig med å huske når de var med på en øvelse sist. Politidistriktet har ikke bygget opp noen beredskap for nøkkelpersonell(stabsmedlemmer, innsatsledere eller IP3 mannskap), men det viser seg at politifolk stiller opp på sin fritid når det er behov for det. I akuttkrisefasen belyser studiet at politidistriktet ikke har klart og følge opp politikerne og Politidirektoratets krav om en operasjonssentral bemannet med minimum to tjenestemenn eller kvinner. I etterkrisefasen er det et manglende fokus på evaluering, læring og organisatorisk læring. Dette er med på å svekke beredskapsevnen og gjør at den sirkulære prosessen fra etterkrisefasen, tilbake styrket i en ny førkrisefase, ikke finner sted. Organisasjonen risikerer da å måtte gjøre de samme erfaringene neste gang en tilsvarende hendelse finner sted.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7912
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7500
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3920en_US
dc.subjectKrisehåndteringen_US
dc.subjectPolitien_US
dc.subjectSamfunnssikkerheten_US
dc.subjectRisikostyringen_US
dc.subjectErfaringslæringen_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectBeredskapen_US
dc.subjectKriseren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titlePolitiets krisehåndteringsevne i før, akutt og etterkrisefasenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)