Recent additions

 • Øvelse gjør mester? - Maktpyramide og trening i politiet 

  Solstad, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-07-01)
  Masteroppgaven stiller spørsmål om tjenestepersoner i politiet gis adekvate treningsmessige forutsetninger for å leve opp til krav og forventninger om at samfunnsoppdraget skal løses med minst mulig bruk av makt i tråd med prinsippene om nødvendighet, forsvarlighet og forholdsmessighet nedfelt i politiloven § 6. Studien er gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse med mål å kartlegge ...
 • Avradikalisering og intervensjon: Utfordringer og mulige endringer 

  Alzayegh, Nor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-27)
  Endinger i verdensstrukturen har bidratt til utvikling av den tradisjonelle sikkerhetsrealiteten, mot mer komplekse og sammensatte systemer. Disse kompleksiteter har ført til dannelsen av nye risikoer og handlingsmønstre i håndteringen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Denne studien handler om utfordringer som er tilfellet på ulike nivåer av det etablerte forebyggingssystemet. Oppgaven ser ...
 • Sikkerhetsstyring i norsk innenlands helikopterbransje 

  Krogh, Ingrid Gulstuen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-15)
  Sikkerhetsarbeid i luftfartsbransjen brukes ofte som et godt eksempel på hvordan man har lyktes med å minske antall ulykker i en kompleks bransje. Denne studien tar for seg sikkerhetsstyring i innenlands helikopterbransje i Norge. Innen norsk helikoptervirksomhet, skiller dette segmentet seg ut med en høy ulykkesstatistikk. Sikkerhetsstyring i helikopterselskapene er viktig for å ivareta både de ...
 • Infodemi som smitter - En studie om falske nyheter og risikokommunikasjon i Norge under covid-19 pandemien 

  Kjeldsen, Ottar Bjørkli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Under covid-19 pandemien har det vært et ekstremt behov for å sørge for at riktig informasjon når ut til befolkningen for å redusere spredning av viruset. I usikre tider søker og konsumerer mennesker informasjon i langt større grad enn hva som er vanlig i en normaltilstand. World Health Organization har påpekt at vi ikke bare er under en pandemi, men også en «infodemi», hvorav det innebærer en ...
 • Kapasitet til selvregulering og sikkerhetsstyring i små bedrifter - En studie om utfordringer med regulerings- og sikkerhetsarbeid i gårdsbruk 

  Dønland, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Landbruket er blant de mest ulykkeutsatte næringene i Norge og gårdsbruk som små bedrifter har særlige utfordringer med å gjøre arbeid knyttet til både regulering av sikkerhet og sikkerhetsstyring. Forståelse for regulerings- og sikkerhetsarbeidet, lange arbeidsdager, mye alenearbeid og at én person ofte har ansvar for hele kjeden av sikkerhetsrelaterte aktiviteter er noen av forklaringene på hvorfor ...
 • Kriseledelse. En litteraturstudie i kriseledelse sin beslutningstaking under usikkerhet 

  Medina-Torskanger, Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Med et stadig økende risikobilde ser man også at usikkerheten vokser seg større i kriser som oppstår. Usikkerhet setter dermed en føring for hvordan krisehåndteringen gjennomføres. Usikkerhet kan i verste fall føre til tap av menneskeliv om den ikke håndteres riktig. Det er derfor viktig at kriseledelsen og ansvarlige beredskapsaktører har nødvendig forståelse og kompetanse for å håndtere og takle ...
 • Resiliens i den hybride gråsonen - En eksplorativ casestudie av hybride trusler 

  Almås, Aleksander Aamodt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  I de senere år har omfanget av hybride trusler mot samfunnet blitt bedre kjent. Denne studien tar for seg hybride trusler, og anvender flere analytiske rammeverk for å analysere dem. Studien utforsker problemstillingen «Hvordan kan samfunns resiliens bidra til å redusere virkningen av hybride trusler?» Problemstillingen svares på ved å benytte de analytiske modellene som er delt i et angriper- og ...
 • Risk and uncertainty in team decision-making - Case study in an Arctic context 

  Hoel, Marte Raknerud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Teams operating in the Arctic are surrounded by hazardous environments, and therefore make decisions influenced by uncertainty. This case study aimed to gain an understanding of how risk and uncertainty influence team decision-making processes in hazard environments in the Arctic. To collect data, nine interviews from fishing vessels operating in the Barents Sea, as well as search and rescue crew ...
 • Fatigue og arbeidstidsordning blant piloter 

  Lokøy, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  I en stadig mer globalisert verden har luftfart fått en sentral rolle. De siste års utvikling, der piloter jobber stadig mer med dårligere arbeidsvilkår enn tidligere, er en trussel mot flysikkerheten. Fatigue er en av de ulykkesårsakene som er enklest å forebygge. Nasjonal Transportplan fra 2021 har pekt på psykisk helse og fatigue for flygere som viktige fokusområder fremover (Meld. St. 20 (2020 ...
 • Rent vann 

  Olsen, Richard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-23)
  Norge er et land som har lett tilgang på rent drikkevann i springen. Drikkevann er en viktig, men sårbar infrastruktur som må tas vare på for å sikre drikkevann, husholdningsvann og vann til næringsvirksomhet. Askøy kommune opplevde juni 2019 en større drikkevannsforurensning fra Kleppe høydebasseng. Drikkevannet inneholdt store verdien av E.coli. Konsekvensen av drikkevannskrisen var 2 døde og over ...
 • Fokus på sikkerhetskultur i organisasjoner: Hvordan kan organisasjoner bedre forstå og arbeide med sikkerhetskultur? 

  Flakstad, Thor-Eivind C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-14)
  Sikkerhetskultur har fått et økende fokus i organisasjoner som et nytt verktøy som burde fokuseres på i organisasjoners sikkerhetsarbeid. Tankene rundt brukbarheten til sikkerhetskultur er sprikende mellom akademikere, lovgivere og innen organisasjoner. Denne studien forsøker å vise at sikkerhetskultur er mer enn bare de observerbare manifesteringene av kulturen, samtidig som det forsøkes å skape ...
 • Organisatorisk resiliens i ambulansetjenesten - En casestudie om hvordan risikostyring kan påvirke organisatorisk resiliens 

  Hunstad, Erlend With (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-06)
  Dagens samfunn stiller store krav til organisasjoner og deres risikohåndtering. Med en økende grad av globalisering i verdenssamfunnet og med større usikkerhet, blir det stadig mer utfordrende å håndtere uønskede hendelser. Risikostyring og organisatorisk resiliens er derfor viktig for en organisasjon å kunne beherske og utvise for å unngå at uønskede hendelser fører til tap av liv, økonomi, materiell, ...
 • Effekten av endringer i skredvarsel og faregrad – på opplevd skredfare og valg av terreng. Risikokommunikasjon- og persepsjon 

  Dahlhaug, Jøran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-07-10)
  Økt interesse for ferdsel i skredfarlig terreng gjennom ski- og brettkjøring, har økt risikoen for snøskredulykker. Skredvarslingen Varsom er en av de viktigste verktøyene man har i dag til å skaffe informasjon om vær- og snøforhold, planlegge tryggere turer og forhindre menneskelige feil. Dette fordrer effektiv risikokommunikasjon og riktige forutsetninger for å oppfatte den kommuniserte risikoen. ...
 • Risikopersepsjon og pandemi 

  Nilssen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-01)
  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikopersepsjonen til foresatte og daglige ledere i barnehager under COVID-19-pandemien. Studien ser på rollen til sosio-politiske ...
 • Midlertidig boredekksarbeidere i olje – og gass –sektoren 

  Furu, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-26)
  Arbeidslivet er i stadig utvikling og en økende trend er bruk av midlertidige ansatte fra bemanningsforetak for å spare kostnader og øke fleksibilitet og spesialisering (Milch & Laumann, 2016). Studiens formål er å undersøke hvordan bruk av midlertidige ansatte fra bemanningsforetak påvirker sikkerheten på plattformer, her kalt innretninger, og vil avgrense seg til innleide boredekksarbeidere ...
 • Utenlandske arbeidstakere og ulykker i bygg og anlegg. En studie i faktorer som bidrar til å forklare den forhøyede risikoen som utenlandske arbeidere har for å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg 

  Smedvik, Christer Winther (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  De viktigste årsaksfaktorene som ble funnet og som bidrar til å forklare at det er en forhøyet risiko for utenlandske arbeidere å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg var: - Utilstrekkelig risikostyring opp mot de risikofaktorene som er knyttet til utenlandske arbeidere anses å være en dominant årsaksfaktor til ulykker med denne gruppen i bygg og anlegg. Disse risikofaktorene er blant ...
 • Tradisjon og utvikling i samfunnssikkerhetsfaget- mot koherens eller divergens? 

  Dahl, Maria Bjerkmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-14)
  Samfunnssikkerhet er et fagfelt i utvikling og vi ser en økning i antall institusjoner som tilbyr utdanninger innenfor fagfeltet. Disse utdanningene er etablert på bakgrunn av et behov i markedet som understreker tverrfaglighet og bredde i fagfeltet. Med bakgrunn i dette ser oppgaven nærmere på de ulike fagmiljøene i samfunnssikkerhet og hvordan de står i forhold til hverandre med et spesielt fokus ...
 • Hvordan ivaretar vi de hjemmeboende eldre hvis strømmen går? En kvalitativ undersøkelse av forberedende arbeid i hjemmetjenester og lokalsamfunn 

  Jakobsen, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-22)
  Ved flere hendelser der strømmen forsvinner og blir lenge borte, har hjemmeboende eldre med omsorgsbehov vist seg å bli en særlig stor utfordring for kommunene og den kommunale hjemmetjenesten. Denne utfordringen kan bli større i årene som kommer i takt med at samfunnet vil bestå av en stadig større andel eldre, at flere av disse blir hjemmeboende, og at omsorgen for denne gruppen blir mer avhengig ...
 • Sikkerhetskultur– utfordrende i byggeprosjekter? 

  Lindgaard, Trine Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-07-12)
  Bygg- og anleggsnæring har vært preget av mye skader opp igjennom årene. Gjennom flere år har bygg- og anleggsnæring, samarbeidspartnere og myndigheter samarbeidet for å forbedre sikkerheten innad i næringen. Likevel er det arbeidsmiljøutfordringer og behov for forebyggende arbeid. Ifølge rapporten fra Direktoratet for arbeidstilsynets for 2019, er dette næringen med den fjerde høyeste frekvens på ...
 • Innføring av responstid i ambulansetjenesten: Beredskapsmessig forsvarlig? 

  Mæland, Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-07-12)
  De siste 20 årene har det vært en diskusjon om en innføring av responstid for ambulansetjenesten, noe som ikke har blitt et fastsatt krav enda. I dagens ambulansetjeneste eksisterer det veiledende responstider, noe som har vist seg å være vanskelig å følge i 90% av utrykningene. Myndighetene ønsker med en innføring av responstid å redusere tiden ambulansen bruker frem til et skadested, men dette ...

View more