Recent additions

 • En studie om kvaliteten på risikostyringsprosessen – Interessegruppers involvering, risikoaksept og risikokommunikasjon 

  Christiansen, Siri Aasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-09)
  For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, blir hydrogen ansett å være en av løsningene. Hydrogen kan bli en grønn energikilde ved at det blir produsert via elektrolyse som kommer fra vind, vann og solenergi. Samtidig er hydrogen luktfri, fargeløse og anses som både brann- og eksplosjonsfarlig. Dette gjør at det er fokus på at hydrogen skal produseres trygt, men og at det skal være trygt ...
 • Læring etter en krise i en kommune 

  Berntsen, Anders Tangen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Samfunnet vårt er konstant under endringer og klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Klimaendringer vil kunne fører til naturkatastrofer som utartes til å bli krise i en kommune. Vi har allerede sett at flere kommuner har blitt rammet av alvorlige flomhendelser det siste tiåret. Klimaframskrivninger tilsier at kommuner på Vestlandet, Sør-Norge og Nordland vil kunne bli rammet av ...
 • En systemkritisk risikoanalyse av tilsiktede uønskede handlinger mot norske politibygg 

  Huurnink, Mona Røksund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Politiet skal være samfunnets beskytter og sørge for at ulike samfunnsinteresser ivaretas og beskyttes ved angrep mot den norske stat, person eller egen organisasjon. Politistyrkene i seg selv er ansett som kritiske for å ivareta disse interessene og kunne yte hjelp til publikum ved faresituasjoner. I samarbeid med politiets operasjonssentral skal de ivareta den operative styringen av politiets ...
 • Fatigue i norsk flygeledertjeneste 

  Brøvik, Marius Høyer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Det siste århundre har det vært stort fokus på forskning, om fatigue. Allerede i 1990 så satte FAA fatigue som en av de store årsakene man måtte bekjempe for å gjøre luftfarten trygg. Etter dette har det blitt gjennomført mye forskning blant piloter. Forskning frem til i dag har hatt lite fokus på fatigue blant flygeledere. Derfor har denne masteroppgaven sett på fatigue blant flygeldere, og hvordan ...
 • Ungdom og høyreekstrem radikalisering på internett - en litteraturstudie. Hvordan kan vi forebygge at unge radikaliseres til høyreekstremisme på nett? 

  Hansen, Carina Bolæren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Høyreekstreme grupper benytter i stor grad internett og sosiale medier til å rekruttere og radikalisere nye medlemmer. Samtidig har internett blitt en viktig del av de fleste menneskers liv, og særlig barn og unge tilbringer mye tid på ulike nettsteder og sosiale medier. Dette, sammen med det faktum at både Norge og andre europeiske og vestlige land opplever en økning i antall unge som radikaliseres ...
 • Ice, snow and polar bears: Decision making among professional guides in the Arctic 

  Karlsen, Mathis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  The purpose of this thesis is to study how Arctic Nature Guides make decisions in uncertain and ambiguous situations. In this context, guides face factors related to the guests’ expectancies to the guided tour, external risks, and aspects that influence their decisions. The terms crisis and crisis management are utilised to understand the contextual components throughout the decision-making process. ...
 • Sivilt-militært samvirke i totalforsvaret: En kvalitativ studie av utfordringer ved sivil støtte i rammen av totalforsvaret 

  Solheim, Catrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Totalforsvaret innebærer «den gjensidige støtten og samarbeidet mellom sivil og militær sektor for å forebygge, planlegge for og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig» (DSB, 2018a). Det er et konsept som ble utviklet i kjølvannet av andre verdenskrig som et virkemiddel småstater kunne anvende i møte med væpnet konflikt. Ettersom faren for væpnet konflikt ...
 • Resilient innsatspersonell i Tromsøregionen 

  Lund, Eilif Storslett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Spesielt Fagerengtragedien i 2019 har vist at dårlig oppfølging fra etatene kan resultere i mentale helseproblemer for innsatspersonell fra både brannvesenet og politiet. Det er sannsynlig at det vil komme flere hendelser som fører til lidelser i form av mentale helseproblemer for de som jobber i den skarpe enden i etatene. Dette kan forhindres med resiliensutvikling i innsatspersonellet. For å gjøre ...
 • Hvordan skal norske kommuner tilpasses et klima i endring? 

  Granum, Gina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Norge har forpliktet seg til Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål. Dette inkluderer blant annet en forpliktelse til at landet skal klimatilpasses og blant Norges nasjonale miljømål finner en et politisk mål som stadfester dette. I forbindelse med miljødirektoratets presentasjon av Norges miljømål hevdes det at dersom samfunnet mislykkes i å tilpasses klimaendringene kan sårbarheten for endringene ...
 • Kystfiske - Sikkerhet uten forankring? 

  Storli, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Jeg ønsket å forske nærmere på hvordan sikkerhetskulturen er hos fiskerne og hvilke faktorer som påvirker dem. Formålet er å finne ut om det er manglende fokus på sikkerhet og dårlig sikkerhetskultur som er årsaken til at antall ulykker ikke går ned. Fiske og fangst har til alle tider vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten. (fiskeridepartementet, 2021) For de som sitter på land og ...
 • Risikoerkjennelse i politiet og brann- og redningstjenesten 

  Figenschow, Mie Vevik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Det siste tiåret har Norges samfunn vært rammet av to store katastrofer som har blitt håndtert på ulike måter, 22. Juli 2011 og Gjerdrum 2020. Førstnevnte ble kritisert for dårlig risikoerkjennelse og ansvarsfraskrivelse som resulterte i en defensiv krisehåndtering. På den andre siden ble risikoerkjennelse ansett som en suksessfaktor som førte til en offensiv krisehåndtering ved Gjerdrum 2020. Denne ...
 • Klimatilpassing i norske kommunar - Ei kvalitativ studie av to ulike kommunar i Noreg, og deira arbeid og utfordringar med klimatilpassing 

  Anderdal, Mathilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Klimatilpassing har blitt eit viktig tema innan offentleg forvaltning. På grunn av klimaendringane kan ein forvente auke i alvorlege naturhendingar. Dermed vil eit klima som blir villare og våtare i tida framover ha store konsekvensar for norske kommunar. Det er fleire som meiner at samfunnet bør planleggje for eit endra klima i framtida, og at dette bør bli implementert på alle nivå innanfor offentleg ...
 • Sikkerhetskultur på Kystverkets fartøy 

  Hansen, Tor-Martin Kræmer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne masteroppgaven undersøker hva som skaper og påvirker sikkerhetskulturen i Kystverket og hvilke tiltak som kan føre til forbedringer av sikkerhetskulturen. Interessen for sikkerhetskultur skjøt fart i løpet av 1980-tallet, og kan sees på som deler av den «kulturelle vendingen» som skjedde innenfor organisasjonsforskningsfeltet på denne tiden (Kongsvik, 2013, s. 110). For å forstå sikkerhetskultur ...
 • Sikkerhet og regulering i naturbasert reiseliv - En studie om hvordan sertifisering av naturguider påvirker sikkerheten 

  Kirkhus, Jesper (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Det har blitt en økende interesse fra turister som ønsker å oppleve norsk natur. Dette har gitt utspring for kommersielle turer med naturguider som skal sørge for å balansere risikoen med lærerike opplevelser. I mange land har dette resultert i et sertifiseringskrav av guider, som også er en pågående prosess på Svalbard. Det finnes ingen krav i Norge for hvem som kan drive med naturbasert reiseliv. ...
 • Felles situasjonsforståelse og beslutningstaking i snøskredaksjoner 

  Brochmann, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Snøskredulykker rammer samfunnet flere ganger årlig. Overlevelsestiden forbundet med å bli fullstendig begravet i snøskred er svært kort. Redningsoperasjoner i miljøer der disse ulykkene skjer innebærer ofte betraktelige usikkerhets- og risikomomenter for det betydelige antallet redningsmannskap som rykker ut på slike hendelser. Som en konsekvens av disse faktorene, kreves det veloverveide beslutninger ...
 • Utvikling av resiliente egenskaper gjennom tilsyn og læringsprosesser 

  Forsjord, Simen Blankenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Denne oppgaven undersøker hvordan tilsyn med kommunal beredskapsplikt og påfølgende læringsprosesser i fem kommuner bidrar til å utvikle resiliente egenskaper. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene blir stadig mer krevende. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, og skal legge til rette for læring og utvikling av dette arbeidet. Det ...
 • En studie om organisatorisk resiliens i kommunal beredskap mot fremtidige klimaendringer 

  Lysgaard, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Organisatorisk resiliens er et fagområde med stor akademisk interesse, dog er det fortsatt stor usikkerhet og lite konsensus om hva resiliens er og hvordan det er sammensatt. Det mangler empirisk forskning og et felles analytisk rammeverk til hvordan organisasjoner kan utvikle resiliens. Denne oppgaven er mitt bidrag til fagfeltet, hvor jeg går i dybden på hvordan utvalgte kommuner kan bygge en ...
 • Klimatilpasning i små og mellomstore kommuner: En kvalitativ studie av hvordan kommunal klimatilpasning kan bidra til resiliens 

  Gamnes, Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Norge står, i likhet med resten av verden, ovenfor klimaendringer som påvirker samfunnets sårbarhet. Arbeidet er allerede godt i gang med å redusere klimagassutslipp, men i de senere år har behovet for å tilpasse seg klimaendringene kommet på agendaen. Klimatilpasning er fortsatt et relativt ferskt område i Norge, selv om kommuner gradvis har blitt mer involvert i tilpasning av klimaendringer de ...
 • Hvordan foregår koordinering mellom nødetater under en pågående krise? 

  Kjeve, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Koordinering mellom nødetater er noe som har vært på agenda i en årrekke. Allerede i 1953 presiserte Redningsutvalget at koordineringen mellom nødetatene ikke var tilfredsstillende, og behovet for et samvirkeprinsipp begynte å melde seg. De siste to tiår er det flere store hendelser, der evalueringene peker på at koordineringen mellom nødetater ikke er tilfredsstillende. Den overordnete problemstillingen ...
 • Resiliens og Sårbarhet i Norske Smart Byer: Hvordan smart byer påvirker norsk transportsektor 

  Pollen, Stian Wachelin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-22)
  Sammendrag Denne oppgaven undersøker hvordan konseptet Smart City eller smart by påvirker samfunnssikkerheten i Norge. Smart by er et konsept som har fått stor internasjonal oppmerksomhet de senere årene. Konseptet er utviklet i stor del som et for å møte de klimautfordringene vi står ovenfor. Derfor ønsket jeg med denne oppgaven å undersøke hvordan denne trenden innenfor byutviklingen med fokus ...

View more