Recent additions

 • Unpacking uncertainty in regional avalanche forecasting: A quantitative case study of uncertainty in forecasting regional avalanche danger 

  Karlsen, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-12-10)
  When assessing a risk, a future event, uncertainty is vital as we cannot know what will happen. Having an active relationship to uncertainty can reduce it and help the decision-makers make informed decisions. Avalanche forecasting is widely used by outdoor recreational and local authorities for emergency preparedness use. Therefore, an additional focus on uncertainty in this field benefits people ...
 • A Meta-Perspective on Societal Security & Safety: Ontological, Epistemological, & Axiological Assumptions in Societal Security & Safety Research 

  Skjølsvold, Jens Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-01-04)
  This thesis explores the ontological, epistemological, and axiological assumptions held by societal security & safety researchers by utilizing the scoping study methodology to select and rapidly assess relevant literature for inquiry about these assumptions. The relevant literature is analyzed according to a framework consisting of several questions related to the metaphysical notions of the author(s), ...
 • Kunnskapsoverføring i beredskapsorganisasjoner i Longyeabyen, Svalbard - En kvalitativ studie av forvaltningen av taus kunnskap i beredskapsorganisasjoner preget av høy turnover 

  Haugvoll, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-07-13)
  Svalbard er et lite arktisk øysamfunn som betegnes som et rotasjonssamfunn. Høy turnover av ansatte i Longyearbyens beredskapsorganisasjoner har gjentatte ganger blitt fremhevet som en utfordring for erfarings- og kunnskapsoverføring (DSB, 2016), og for kontinuiteten i arbeidet med samfunnssikkerhet- og beredskap. Etter det fatale snøskredet i 2015 ble etablering av en systematikk som ivaretar ...
 • Felles situasjonsforståelse og styring under kriser 

  Haakonsen, Sigrid Indrebø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-30)
  Natt til 30.desember 2020 gikk det et kvikkleireskred i Gjerdrum og en lang og krevende redningsaksjon ble satt i gang. Redningsaksjonen involverte en rekke aktører, både offentlige, private og frivillige organisasjoner. Samvirke er et sentralt begrep i slike redningsaksjoner. Kvikkleireskredet på Gjerdrum viste hvordan det norske beredskapssamvirket fungerer på sitt beste. I tillegg til et godt ...
 • Hvordan skape mening av det usynlige - Et teoretisk rammeverk for sensemaking under dataangrep 

  Bjøru, Einar Lohne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Dataangrep er en økende trussel blant organisasjoner og virksomheter i Norge. Et ekstra element i dette er at trusselen er vanskelig å se og forstå for aktører som ikke er utdannet eller har kompetanse på det tekniske fagfeltet. Problemstillingen for denne studien tar for seg hva som er viktig for at offentlige organisasjoner skal kunne forstå og formidle omstendighetene under et dataangrep. Studien ...
 • Samspill mellom organisatorisk resiliens og sikkerhetskultur: En casestudie av en offshore installasjon 

  Pedersen, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-02)
  Denne studien undersøker samspillet mellom organisatorisk resiliens og sikkerhetskultur, i kontekst av en norsk olje- og gassorganisasjon. Norsk petroleumsindustri har vært gjennom et flertall ulykker. Sikkerhetskultur kan anses som en fundamental løsning for å kontrollere storulykker, men det er et behov for å utforske hvordan sikkerhetskultur kan effektiviseres. Ved å utvikle resiliens-kapabiliteter ...
 • Cybersikkerhetskultur – en studie av interne organisatoriske mekanismers påvirkning 

  Furøy, Christer Thomassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Som et av verdens mest digitaliserte land forvalter norske virksomheter store deler av sine verdier gjennom det digitale domenet. Digitalisering er viktig for både vekst og verdiskapning, men sikkerhetsutfordringene er også store, og de senere års nasjonale trusselvurderinger har hatt et økende fokus på den digitale trusselen. Derfor er cybersikkerhet som begrep blitt mer fremtredende de siste årene. ...
 • Sikkerhet på fiskefartøy En komparativ analyse av sikkerhetsstyringssystemet og frekvensen av ulykker på fiskefartøy 

  Solberg, Lars-Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-02)
  Fiskeri er å regne som Norges farligste yrke. Fiskerne om bord har et yrke som består i stor grad består av manuelt arbeid, der mannskapene kommer i nær kontakt med tungt utstyr og materiell (Nygård & Jensen, 2019). I 2016 og 2017 ble det innført krav til sikkerhetsstyringssystem på henholdsvis fiskefartøy over 500 BT og under 500 BT. Av den årsak er det interessant å gjennomføre en komparativ ...
 • Antimikrobiell resistens, en unnselig krise 

  Johansen, Margareth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-02)
  Man ser en økning i antimikrobiell resistens (AMR), og ifølge en global kartlegging, vil inntil ti millioner mennesker kunne dø av antimikrobiell resistens hvert år innen 2050. Denne økningen skyldes feilbruk og overforbruk i sektorer der midlene anvendes. Samfunn er avhengig av antimikrobielle midler, og ulempene som medfølger bruken (resistens) får lite oppmerksomhet. Utvikling og økning ...
 • Et samfunn mot undergang: Opplevd trygghet i påvente av et fremtidig fjellskred 

  Bakkland, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Fjellskred med påfølgende flodbølge er en av de mest alvorlige naturhendelsene som kan ramme et samfunn. Ustabile fjellpartier har i en årrekke blitt kartlagt av norske fagmyndig-heter for å øke kunnskapen og beredskapsevnen for tilstøtende lokalsamfunn. Nordnesfjellet i Lyngen er klassifisert med en svært høy risiko. Dersom dette fjellpartiet raser ut i Lyngen-fjorden vil det ha utslettende ...
 • Hvordan har implementeringen av «nasjonal trippelvarslingsprosedyre mellom nødmeldesentralene» påvirket samarbeidet mellom 110 Brann, 112 Politi og 113 AMK i Tromsø i forbindelse med trippelvarslinger? 

  Linga, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Det forferdelige trippeldrapet som skjedde på en buss fra Årdal til Oslo i 2013 viste behovet for en evaluering og endring av blant annet trippelvarslingsrutinene mellom nødmeldingstjenestene (112, 110 og 113) i Norge. I 2019 ble trippelvarslinger formalisert gjennom "Veileder til nasjonal trippelvarslingsprosedyre mellom nødmeldesentralene". Veilederen/prosedyren formulerer ulike tiltakskort med ...
 • Norske kommuners arbeid med klimaendringer og klimatilpasning 

  Nesje, Runa Elisabeth Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Fremtidens klimaendringer vil føre til økte temperaturer, økt nedbør og stigning i havnivået, noe som vil stille krav til tilpasning til det forventede klimaet. På grunn av klimaendringenes lokale karakter vil norske kommuner være i førstelinje for å håndtere klimaendringene. For at kommunene skal kunne utføre sine oppgaver på en slik måte som sikrer robuste og bærekraftige lokalsamfunn i framtiden, ...
 • Volodymyr Zelenskyjs strategiske lederskap og kriseledelse, i et krisehåndteringsperspektiv. 

  Muggebye, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Siden Sovjetunionens kollaps i 1991 har Russland søkt å gjenopprette sin posisjon som en av verdens mektigste nasjoner. Vladimir Putin har økt Russland sin innflytelse og maktposisjon gjennom strategisk posisjonering, økt militær kapasitet og offensiv utenrikspolitikk, og den 24. februar 2022 iverksatte Russland en konvensjonell militær invasjon av Ukraina. Konflikten har implikasjoner for det ...
 • How is reporting used to increase the safety in adventure tourism? 

  Lunde, Stig Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-02-11)
  Modern land-based tourism in Longyearbyen had its beginning in the early 90s, but ships with tourists visiting Svalbard can be traced back as far as 1807. Over the past 20 years, the interest in Svalbard as a tourist destination has increased significantly, which has led to a rapid increase in the number of visitors. This relatively young industry have had to constantly adapt to this increased number ...
 • En studie om kvaliteten på risikostyringsprosessen – Interessegruppers involvering, risikoaksept og risikokommunikasjon 

  Christiansen, Siri Aasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-09)
  For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, blir hydrogen ansett å være en av løsningene. Hydrogen kan bli en grønn energikilde ved at det blir produsert via elektrolyse som kommer fra vind, vann og solenergi. Samtidig er hydrogen luktfri, fargeløse og anses som både brann- og eksplosjonsfarlig. Dette gjør at det er fokus på at hydrogen skal produseres trygt, men og at det skal være trygt ...
 • Læring etter en krise i en kommune 

  Berntsen, Anders Tangen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Samfunnet vårt er konstant under endringer og klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Klimaendringer vil kunne fører til naturkatastrofer som utartes til å bli krise i en kommune. Vi har allerede sett at flere kommuner har blitt rammet av alvorlige flomhendelser det siste tiåret. Klimaframskrivninger tilsier at kommuner på Vestlandet, Sør-Norge og Nordland vil kunne bli rammet av ...
 • En systemkritisk risikoanalyse av tilsiktede uønskede handlinger mot norske politibygg 

  Huurnink, Mona Røksund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Politiet skal være samfunnets beskytter og sørge for at ulike samfunnsinteresser ivaretas og beskyttes ved angrep mot den norske stat, person eller egen organisasjon. Politistyrkene i seg selv er ansett som kritiske for å ivareta disse interessene og kunne yte hjelp til publikum ved faresituasjoner. I samarbeid med politiets operasjonssentral skal de ivareta den operative styringen av politiets ...
 • Fatigue i norsk flygeledertjeneste 

  Brøvik, Marius Høyer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Det siste århundre har det vært stort fokus på forskning, om fatigue. Allerede i 1990 så satte FAA fatigue som en av de store årsakene man måtte bekjempe for å gjøre luftfarten trygg. Etter dette har det blitt gjennomført mye forskning blant piloter. Forskning frem til i dag har hatt lite fokus på fatigue blant flygeledere. Derfor har denne masteroppgaven sett på fatigue blant flygeldere, og hvordan ...
 • Ungdom og høyreekstrem radikalisering på internett - en litteraturstudie. Hvordan kan vi forebygge at unge radikaliseres til høyreekstremisme på nett? 

  Hansen, Carina Bolæren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Høyreekstreme grupper benytter i stor grad internett og sosiale medier til å rekruttere og radikalisere nye medlemmer. Samtidig har internett blitt en viktig del av de fleste menneskers liv, og særlig barn og unge tilbringer mye tid på ulike nettsteder og sosiale medier. Dette, sammen med det faktum at både Norge og andre europeiske og vestlige land opplever en økning i antall unge som radikaliseres ...
 • Ice, snow and polar bears: Decision making among professional guides in the Arctic 

  Karlsen, Mathis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  The purpose of this thesis is to study how Arctic Nature Guides make decisions in uncertain and ambiguous situations. In this context, guides face factors related to the guests’ expectancies to the guided tour, external risks, and aspects that influence their decisions. The terms crisis and crisis management are utilised to understand the contextual components throughout the decision-making process. ...

View more