Nye registreringer

 • Pellets på avveie. Fra vugge til hav 

  Kommedal, Thore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-03)
  Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan plastikkindustrien i Norge er organisert, og hvordan to aktører innen næringen praktiserer HMS for å redusere og forebygge utslipp av råstoff til plastproduksjons. Oppgaven er gjennomført som en casestudie med utgangspunkt i et samtidsaktuelt problem- plastforurensning med følgende problemstilling: Hvordan ivaretas helse miljø og sikkerhet (HMS) i ...
 • Blir kommunenes beredskap for miljø- og kjemikaliehendelser bedre ved innføring av nye krav? En studie av hvordan kommuner integrerer nye krav i forskrift for miljørettet helsevern inn i eksisterende beredskapsarbeid 

  Midtgård, Marianne Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-07-12)
  Samfunnet vårt i dag er avhengig av en rekke kjemikalier i industri og næringsliv (Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 2016). Vest-tank ulykken i 2007 i Gulen kommune, hvor en tank på et industrianlegg eksploderte. Anlegget skulle rense forurenset vann fra lasteskip. Det kom frem etter ulykken at Vest-tank også drev med ulovlig håndtering av ...
 • Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon 

  Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-04)
  I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? Og i hvilken grad påvirker andre kjennetegn ved RINOene eller bedriftene som deltar, et slikt utfall? Bedriftene i studien rapporterer at RINO-deltakelsen har bidratt positivt både ...
 • Maritim sikkerhet under internasjonale operasjoner. En casestudie av risikopersepsjon og – kommunikasjon mellom norske rederier og Den Norske Krigsforsikring for Skip 

  Eidnes, Ingrid Batalden (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Maritim sikkerhet ble spesielt kjent etter utbruddet av somalisk piratvirksomhet i årene etter 2008 (Bueger, 2014). Piratvirksomheten utenfor Somalia har lenge representert en trussel mot den internasjonale handelen på grunn av den fysiske påvirkningen den har på skip og dens besetning, samt den avskrekkende effekten den har på handelen i regionen (Winn & Lewis, 2017). Denne studien har sett nærmere ...
 • Sertifiserer de seg sikrere? - En casestudie av frivillige miljøsertifiseringers innvirkning på sikkerhetsstyringen i oppdrettsnæringen 

  Woll, Gøran Bredahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne masteroppgaven er et bidrag til diskusjonen rundt sikkerhetsstyringen i den norske oppdrettsnæringen. Oppgaven ser på frivillige miljøsertifiseringers påvirkning av sikkerhetsstyringen. Jeg har undersøkt om disse miljøsertifiseringene, som et biprodukt, også kan øke sikkerhetsstyringen i oppdrettsnæringen. Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ case-studie og min empiri er innhentet gjennom ...
 • Løslatelse av radikaliserte straffedømte: Hvordan kan vi redusere risiko gjennom forebyggende arbeid? 

  Evenseth, Lise Lotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Endringer i norsk terrorlovgivning og økt nasjonal straffeforfølgelse av syriafarerne har ført til at en rekke radikaliserte personer befinner seg i norske fengsler. Uønskede hendelser i Paris og København 2015 har illustrert hvor alvorlig konsekvensene av fengselsradikalisering kan være. Det er behov for å videreføre det rehabiliterende forebyggingsarbeidet som gjennomføres i fengslene, også etter ...
 • Midlertidige ansatte og sikkerhetskultur i varehandelen. En studie av sikkerhetskultur i byggevarehandelen, og hvordan sikkerhetskulturen påvirkes av midlertidige ansatte. 

  Åmotsbakken, Didrik Higraff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Formålet med denne enkelt case studien var å kartlegge sikkerhetskulturen i deler av den norske byggevarehandelen, og midlertidig ansatte sin mulige påvirkning på sikkerhetskulturen. Studiens problemstilling har vært: I hvilken grad har organisasjon X en god sikkerhetskultur, og hvordan påvirkes den av midlertidige ansatte? For å besvare problemstillingen har to forskningsspørsmål blitt ...
 • Skytetreningen til politiet. Overgang fra gammelt til nytt skytetreningsprogram 

  Bredahl, Kristel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Politiet er en sentral aktør for å ivareta samfunnssikkerheten og de står ovenfor større trusler enn noen gang før. Utviklingen siden 11. september 2011, har vist en økning ved at flere eller mindre terroraksjoner har vært forsøkt gjennomført og faktisk utført (Politiets sikkerhetstjeneste, 2017). I tillegg har det blitt registrert en økning i vold mot politibetjenter (NOU 2017:9). Dette understreker ...
 • Risikostyring i havbruksnæringen. En studie av hvordan ulike risikoperspektiv påvirker risikostyring. 

  Pohl, Sondre Soma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvorvidt ulike risikoperspektiv mellom tilsynsmyndigheter og oppdrettsaktører påvirker risikostyring. Risikostyring forstås som tiltak og aktiviteter som blir brukt for å styre en organisasjon og kontrollere de risikoer som kan påvirke dens evne til å nå mål. For å sikre at oppdrettsaktører gjennomfører risikostyring etter lover og forskrifter, fører ulike organ tilsyn ...
 • «Kanskje de lytter neste gang de får varsling?». En casestudie av situasjonsforståelse på sentralt nivå under politiets håndtering av migrasjonsstrømmen over Storskog høsten 2015 

  Falck, Frithjof (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
  I 2015 ankom 5 542 migranter fra Russland til Norge over Storskog grenseovergangssted i Finnmark (Politidirektoratet, 2016a). De fleste ankom i løpet av noen hektiske høstmåneder. Migrasjonsstrømmen resulterte i stort press på lokale ressurser, herunder politiet i daværende Østfinnmark politidistrikt (ØFPD). Ifølge evalueringsrapporten til Politidirektoratet (POD) var det ulik situasjonsforståelse ...
 • Identifying hazards to include in risk analyses 

  Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (Book; Chapter, 2018)
  A risk analysis should provide decision makers with information regarding relevant hazards. The initiating phase, where the risk analysts identify hazards to be included in the risk analysis, lays the foundation for the rest of the analysis. This phase is, therefore, of great importance. In this paper, we examine how risk analysts in a municipal setting identified potential adverse events and how ...
 • Ship Performance and Navigation Data Compression and Communication under Autoencoder System Architecture 

  Perera, Lokukaluge Prasad; Mo, Brage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-21)
  Modern vessels are designed to collect, store and communicate large quantities of ship performance and navigation information through complex onboard data handling processes. That data should be transferred to shore based data centers for further analysis and storage. However, the associated transfer cost in large-scale data sets is a major challenge for the shipping industry, today. The same cost ...
 • Sikkerhetskultur hos vektere. 

  Raanes-Bendiksen, Richard Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Denne oppgaven tar for seg sikkerhetskultur i vekteryrket. Jeg ville undersøke hvordan sikkerhetskulturen er innenfor yrker preget av mange ulike risikoer. På bakgrunn av det valgte heg følgende problemstilling: Hvordan kan man besitte og vedlikeholde en tilfredsstillende sikkerhetskultur innen vekteryrket som kan være utsatt for mange forskjellige og komplekse risikoer? Jeg valgte ut teorier rundt ...
 • Frivillig arbeid i kriserammede områder, og konsekvenser av dette arbeidet på enkeltindividet. En casestudie av norske frivillige som reiste til Hellas under flyktningkrisen i perioden 2015-2016 

  Xas, Naska (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Denne masteroppgaven søker å forstå hvorfor noen valgte å reise til kriserammede Hellas under flyktningkrisen i 2015-2016 for å bistå som frivillig hjelpearbeider. Å forstå dette frivillige engasjementet kan være viktig og av betydning for andre krisesituasjoner. I tillegg er det viktig å se hvordan den type arbeid kan påvirke de frivillige etter endt tjeneste, derfor fokuserer denne oppgaven også ...
 • The Characteristic of Cold Metal Transfer (CMT) and its application For Cladding 

  Edoh Imoudu, Nelson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Corrosion and wear has been a major challenge in most of our industries. CMT process has been selected as a weld technique because of its low heat inputs that makes it a promising technique for industrial application. However, the aim of this thesis is to study the competence of CMT welding process in cladding of mild stainless steel and performing a qualitative fault tree analysis. Furthermore, the ...
 • Psykososial beredskap sett i sammenheng med samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging. En dokumentanalyse av veiledere, lovverk og rapporter vedrørende psykososial beredskap 

  Hamborgstrøm, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Etter 22.juli har det vært et økt fokus på de psykiske effekter av kriser og katastrofer. Psykososial beredskap som ord og fenomen er relativt nytt og har forskjellige betydninger med tanke på hvilken teoretisk retting som beskriver fenomenet. Fenomenet har i liten grad blitt løftet opp mot et samfunnsfaglig aspekt, psykososial beredskapen har blitt brukt som samlebegrep for veldig mange temaer. ...
 • Critical infrastructure resilience: A Nordic model in the making? 

  Pursiainen, Christer Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-19)
  In recent years, there has been a shift in emphasis from critical infrastructure protection to that of resilience. This development reflects the acknowledgment that complete protection can never be guaranteed, and that achieving the desired level of protection is not cost-effective as a rule in relation to the actual threats. This article reviews the responses of four of the five Nordic countries ...
 • Optimization of Pure-Component LNG Cascade Processes with Heat Integration 

  Eiksund, Oddmar; Brodal, Eivind; Jackson, Steven (Journal article, 2018-01-15)
  Liquefaction of natural gas is an energy-intensive process in which the energy efficiency depends on the number of compressors stages and the heat integration scheme. The aim of the study is to systematically evaluate process performance of pure component cascade processes, present optimized designs for all relevant numbers of compression stages and compare energy consumption between processes with ...
 • The effect of drinking water quality on the health and longevity of people-A case study in Mayang, Hunan province, China 

  Lu, Jinmei; Yuan, Fuqing (Peer reviewed; Chapter, 2017)
  Drinking water is an important source for trace elements intake into human body. Thus, the drinking water quality has a great impact on people's health and longevity. This study aims to study the relationship between drinking water quality and human health and longevity. A longevity county Mayang in Hunan province, China was chosen as the study area. The drinking water and hair of local centenarians ...
 • Modelling the transport of oil after a proposed oil spill accident in Barents Sea and its environmental impact on Alke species 

  Lu, Jinmei; Yuan, Fuqing; Mikkelsen, J.D.; Ohm, C; Stange, E; Holand, M (Peer reviewed; Conference object; Chapter, 2017)
  Accidental oil spills can have significant effect on the coastal and marine environment. As the oil extraction and exploration activities increase in the Barents Sea, it is of increasingly importance to investigate the potential oil spill incidents associated with these activities. In this study, the transport and fate of oil after a proposed oil spill incident in Barents Sea was modelled by oil ...

Vis mer