Nye registreringer

 • Ship speed power performance under relative wind profiles in relation to sensor fault detection 

  Perera, Lokukaluge Prasad; Mo, Brage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-19)
  Statistical Data analysis and visualization approaches to identify ship speed power performance under relative wind (i.e. apparent wind) profiles are considered in this study. Ship performance and navigation data of a selected vessel are analyzed, where various data anomalies, i.e. sensor related erroneous data conditions, are identified. Those erroneous data conditions are investigated and several ...
 • Development of strategic asset management planning in the petroleum industry 

  Kusumawardhani, Mayang; Markeset, Tore; Kumar, Rajesh (Tidsskriftsartikkel; Journal article; Peer reviewed, 2017)
  <i>Purpose</i> – Due to the certain risk carried in offshore petroleum installations, the integrity of these installations needs to be maintained at all times. Thus, asset integrity management (AIM) needs to be formulated and monitored to achieve the integrity objective. The purpose of this paper is to study the practices and progression of strategic AIM planning in the petroleum industry. ...
 • Thermography and tensile tests of steel samples. Study of material properties and internal friction effects 

  Stange, Even (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  The thesis presents analysis of material properties and internal effects in steel samples, with varying temperatures. Uniaxial tensile tests were conducted in both room temperature and low temperatures, to generate graphical measures of the mechanical properties. The steel samples were monitored with thermography throughout the course of the tensile tests, to investigate the heat generation associated ...
 • Friction tests on polyurethane and concrete. Rolling friction tests and sliding friction tests on anti-abrasion polyurethane, anti-seepage polyurethane and concrete. 

  Hansen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  The climate in arctic areas of the world is a challenge for airports. Snow and ice accumulates on the runways, forcing airports to close for snow clearing. Pilots need to know that the friction is at a respectable level before they land, and may have to return if not. This thesis looked at a polymer called polyurethane, and if this material could be used as a new runway material, considering both ...
 • Oil Spill Preparedness and Response in the Arctic. The effect of low temperature on oil spill response operations in the Arctic with respect to overall equipment effectiveness 

  Rolandsen, Markus Helfjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
  Effectiveness is an important term in oil spill response operations. Literature often relate to the level of effectiveness connected to either mechanical containment and recovery, in-situ burning or chemical dispersant application. The term effectiveness in oil spill response operations can be related to existing theory and the perspective of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The perspective ...
 • Icing Effects on Power Lines and Anti-icing and De-icing Methods 

  Solangi, Ali Raza (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Icing on power lines may lead to compromise safety and reliability of electric supply network. Prolong icing can lead to power breakdown and collapse of towers. Since power transmission lines are mostly overhead and could face the direct impact of icing, and it is one of the main challenges faced by power distribution companies in cold regions. When the ice accretion crosses the safety limit then ...
 • Navigation in the Arctic. How can simulator training be used for assessment and reduction of risk? 

  Røds, Johan-Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Over the recent years, the ship traffic in the polar areas has increased. There is reason to believe that this traffic, and especially the cruise traffic, will increase further as the ice retracts towards the poles. There is also reason to believe that with the continued focus and exposure of the Polar Region, the cruise tourism to the region will grow.The increased presence in the polar areas will ...
 • Pellets på avveie. Fra vugge til hav 

  Kommedal, Thore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-03)
  Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan plastikkindustrien i Norge er organisert, og hvordan to aktører innen næringen praktiserer HMS for å redusere og forebygge utslipp av råstoff til plastproduksjons. Oppgaven er gjennomført som en casestudie med utgangspunkt i et samtidsaktuelt problem- plastforurensning med følgende problemstilling: Hvordan ivaretas helse miljø og sikkerhet (HMS) i ...
 • Blir kommunenes beredskap for miljø- og kjemikaliehendelser bedre ved innføring av nye krav? En studie av hvordan kommuner integrerer nye krav i forskrift for miljørettet helsevern inn i eksisterende beredskapsarbeid 

  Midtgård, Marianne Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-07-12)
  Samfunnet vårt i dag er avhengig av en rekke kjemikalier i industri og næringsliv (Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 2016). Vest-tank ulykken i 2007 i Gulen kommune, hvor en tank på et industrianlegg eksploderte. Anlegget skulle rense forurenset vann fra lasteskip. Det kom frem etter ulykken at Vest-tank også drev med ulovlig håndtering av ...
 • Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon 

  Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-04)
  I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? Og i hvilken grad påvirker andre kjennetegn ved RINOene eller bedriftene som deltar, et slikt utfall? Bedriftene i studien rapporterer at RINO-deltakelsen har bidratt positivt både ...
 • Maritim sikkerhet under internasjonale operasjoner. En casestudie av risikopersepsjon og – kommunikasjon mellom norske rederier og Den Norske Krigsforsikring for Skip 

  Eidnes, Ingrid Batalden (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Maritim sikkerhet ble spesielt kjent etter utbruddet av somalisk piratvirksomhet i årene etter 2008 (Bueger, 2014). Piratvirksomheten utenfor Somalia har lenge representert en trussel mot den internasjonale handelen på grunn av den fysiske påvirkningen den har på skip og dens besetning, samt den avskrekkende effekten den har på handelen i regionen (Winn & Lewis, 2017). Denne studien har sett nærmere ...
 • Sertifiserer de seg sikrere? - En casestudie av frivillige miljøsertifiseringers innvirkning på sikkerhetsstyringen i oppdrettsnæringen 

  Woll, Gøran Bredahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne masteroppgaven er et bidrag til diskusjonen rundt sikkerhetsstyringen i den norske oppdrettsnæringen. Oppgaven ser på frivillige miljøsertifiseringers påvirkning av sikkerhetsstyringen. Jeg har undersøkt om disse miljøsertifiseringene, som et biprodukt, også kan øke sikkerhetsstyringen i oppdrettsnæringen. Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ case-studie og min empiri er innhentet gjennom ...
 • Løslatelse av radikaliserte straffedømte: Hvordan kan vi redusere risiko gjennom forebyggende arbeid? 

  Evenseth, Lise Lotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Endringer i norsk terrorlovgivning og økt nasjonal straffeforfølgelse av syriafarerne har ført til at en rekke radikaliserte personer befinner seg i norske fengsler. Uønskede hendelser i Paris og København 2015 har illustrert hvor alvorlig konsekvensene av fengselsradikalisering kan være. Det er behov for å videreføre det rehabiliterende forebyggingsarbeidet som gjennomføres i fengslene, også etter ...
 • Midlertidige ansatte og sikkerhetskultur i varehandelen. En studie av sikkerhetskultur i byggevarehandelen, og hvordan sikkerhetskulturen påvirkes av midlertidige ansatte. 

  Åmotsbakken, Didrik Higraff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Formålet med denne enkelt case studien var å kartlegge sikkerhetskulturen i deler av den norske byggevarehandelen, og midlertidig ansatte sin mulige påvirkning på sikkerhetskulturen. Studiens problemstilling har vært: I hvilken grad har organisasjon X en god sikkerhetskultur, og hvordan påvirkes den av midlertidige ansatte? For å besvare problemstillingen har to forskningsspørsmål blitt ...
 • Skytetreningen til politiet. Overgang fra gammelt til nytt skytetreningsprogram 

  Bredahl, Kristel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Politiet er en sentral aktør for å ivareta samfunnssikkerheten og de står ovenfor større trusler enn noen gang før. Utviklingen siden 11. september 2011, har vist en økning ved at flere eller mindre terroraksjoner har vært forsøkt gjennomført og faktisk utført (Politiets sikkerhetstjeneste, 2017). I tillegg har det blitt registrert en økning i vold mot politibetjenter (NOU 2017:9). Dette understreker ...
 • Risikostyring i havbruksnæringen. En studie av hvordan ulike risikoperspektiv påvirker risikostyring. 

  Pohl, Sondre Soma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvorvidt ulike risikoperspektiv mellom tilsynsmyndigheter og oppdrettsaktører påvirker risikostyring. Risikostyring forstås som tiltak og aktiviteter som blir brukt for å styre en organisasjon og kontrollere de risikoer som kan påvirke dens evne til å nå mål. For å sikre at oppdrettsaktører gjennomfører risikostyring etter lover og forskrifter, fører ulike organ tilsyn ...
 • «Kanskje de lytter neste gang de får varsling?». En casestudie av situasjonsforståelse på sentralt nivå under politiets håndtering av migrasjonsstrømmen over Storskog høsten 2015 

  Falck, Frithjof (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
  I 2015 ankom 5 542 migranter fra Russland til Norge over Storskog grenseovergangssted i Finnmark (Politidirektoratet, 2016a). De fleste ankom i løpet av noen hektiske høstmåneder. Migrasjonsstrømmen resulterte i stort press på lokale ressurser, herunder politiet i daværende Østfinnmark politidistrikt (ØFPD). Ifølge evalueringsrapporten til Politidirektoratet (POD) var det ulik situasjonsforståelse ...
 • Identifying hazards to include in risk analyses 

  Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (Book; Chapter, 2018)
  A risk analysis should provide decision makers with information regarding relevant hazards. The initiating phase, where the risk analysts identify hazards to be included in the risk analysis, lays the foundation for the rest of the analysis. This phase is, therefore, of great importance. In this paper, we examine how risk analysts in a municipal setting identified potential adverse events and how ...
 • Ship Performance and Navigation Data Compression and Communication under Autoencoder System Architecture 

  Perera, Lokukaluge Prasad; Mo, Brage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-21)
  Modern vessels are designed to collect, store and communicate large quantities of ship performance and navigation information through complex onboard data handling processes. That data should be transferred to shore based data centers for further analysis and storage. However, the associated transfer cost in large-scale data sets is a major challenge for the shipping industry, today. The same cost ...
 • Sikkerhetskultur hos vektere. 

  Raanes-Bendiksen, Richard Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Denne oppgaven tar for seg sikkerhetskultur i vekteryrket. Jeg ville undersøke hvordan sikkerhetskulturen er innenfor yrker preget av mange ulike risikoer. På bakgrunn av det valgte heg følgende problemstilling: Hvordan kan man besitte og vedlikeholde en tilfredsstillende sikkerhetskultur innen vekteryrket som kan være utsatt for mange forskjellige og komplekse risikoer? Jeg valgte ut teorier rundt ...

Vis mer