Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Sissel H
dc.contributor.authorBraaten, Eva Sigrid
dc.date.accessioned2015-10-01T13:51:18Z
dc.date.available2015-10-01T13:51:18Z
dc.date.issued2015-08-28
dc.description.abstractPh.d.-avhandlinga tar for seg kollektive verdsettinger i lokal alkoholpolitikk i Norge ved å undersøke alkoholpolitiske rettferdiggjøringer i fem kommuner i perioden 2008-2012. Jeg har analysert sakspapirer og møteprotokoller, observert møter i politiske utvalg, og jeg har gjort intervjuer med lokalpolitikere og kommunalt ansatte. Avhandlinga tar utgangspunkt i det franske pragmatiske perspektivet, utvikla blant anna av Boltanski og Thévenot, som legger til grunn at folk i offentlige sammenhenger rettferdiggjør sine standpunkt med appell til ett eller flere overordna verdiordener/evalueringsprinsipper. Analysen viser at de mest brennbare temaene i den lokale alkoholpolitikken dreier seg om virkemidler som kan brukes til å redusere eller øke tilgjengeligheten til alkohol. Aktørene i materialet tar to ulike standpunkt: Liberale (for å øke eller mot å redusere tilgjengeligheten) og restriktive (mot å øke eller for å redusere tilgjengeligheten). Avhandlinga viser hvordan aktørene rettferdiggjør disse standpunkta ved å gjøre gjeldende ulike subjekter, objekter osv. som de setter sammen i legitime og sammenhengende argumentasjonskjeder. De liberale begrunnelsene kretser rundt næringsinteresser og individets frihet. De restriktives viktigste argument dreier seg om folkehelse. Jeg konkluderer med at den lokale alkoholpolitikken preges av verdsettinger og verdsettingskompromisser langs flere dimensjoner: 1. Både restriktiv og liberal side mobiliserer den sivile verdiorden, først og fremst ved å appellere til sivile verdier som kollektivets velferd og solidaritet. Begrepa fylles imidlertid med ulikt innhold. 2. Den industrielle verdiorden er sentral i begge rettferdiggjøringspraksiser. 3. I de restriktive begrunnelsene dominerer et sivil-industrielt kompromiss, sjøl om også domestiske verdier aktiviseres. 4. Bare de liberale mobiliserer markedets orden. De kopler imidlertid denne ordenen både med domestiske, sivile og industrielle prinsipper. De to leirene deler altså flere verdsettinger (bare markedsordenen deles ikke). Dette er interessant med tanke på at de ulike alkoholpolitiske standpunkta – liberale og restriktive – kan framstå som nærmest uforenelige.en_US
dc.description.abstractThis PhD thesis examines collective evaluations in local alcohol policy in Norway by examining alcohol policy justifications in five municipalities in the period 2008-2012. I have analysed case papers and minutes, observed meetings of political committees, and I have interviewed local politicians and municipal employees. The thesis is based on the French pragmatic perspective, developed by Boltanski and Thevenot, which assumes that people in public contexts justify their positions by mobilising one or more orders of worth. The analysis shows that the most inflammable topic in local alcohol policy settings revolves around instruments that can be used to reduce or increase the availability of alcohol. The actors in the data material take two different positions: Liberal (in favour of increasing or not reducing the availability) and restrictive (against increasing or in favour of reducing the availability). The thesis shows how actors justify these positions by qualifying various subjects, objects, etc. that they "assemble" in legitimate and coherent chains of argumentation. The liberal justifications revolve around business interests and individual liberty. The restrictive main argument centres on public health. I conclude that local alcohol policy is characterised by evaluations and evaluation compromises along several dimensions: 1. Both the restrictive and the liberal side mobilises the civil order of worth, primarily by appealing to civil values like collective welfare and solidarity. These concepts however are defined differently. 2. The industrial order of worth is central to both justification practices. 3. In the restrictive justifications a civil-industrial compromise dominates, although also domestic principles are activated. 4. Only the liberal side mobilises the market order. They however combine this order with domestic, civil and industrial values. The two “camps” thus share several evaluation principles (only the market order is not shared). This is interesting considering that the various alcohol policy positions – liberal and restrictive – can seem almost irreconcilable.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractPh.d.-avhandlinga undersøker alkoholpolitisk argumentasjon i fem kommuner, og er et bidrag til en bedre forståelse av hvilke verdsettinger som preger alkoholspørsmålet i dag. Studien er basert på dokumentanalyse, møteobservasjoner og kvalitative intervjuer. Avhandlinga viser at det mest brennbare temaet i alkoholpolitikken er tilgjengeligheten til alkohol, og at aktørene i materialet tar to ulike standpunkt: Liberale og restriktive. De liberale legger vekt på næringsinteresser og individets frihet i sine rettferdiggjøringer. De restriktives viktigste argument dreier seg om folkehelse. Begge sider er enige om at den kollektive velferden er målet med alkoholpolitikken, men de er uenige om hva dette betyr. Begge sider legger også til grunn et ideal om en forskningsbasert politikk, men er uenige om hva slags forskning den skal baseres på. Begge er også opptatt av «det gode lokalsamfunn», men er uenige om dette kan oppnås ved å øke eller redusere tilgjengeligheten til alkohol. Til tross for disse uenighetene, deler de to leirene flere verdsettinger, noe som er interessant i lys av at de alkoholpolitiske standpunkta kan framstå som nærmest uforenelige.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8168
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7749
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleFolkehelse, næringsinteresser eller individets frihet? Verdsettinger i lokal alkoholpolitikken_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record