Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoltedahl, Lisbet
dc.contributor.authorSundsvold, Bente
dc.date.accessioned2016-02-10T09:32:05Z
dc.date.available2016-02-10T09:32:05Z
dc.date.issued2016-02-22
dc.description.abstractDen overordnede ambisjon for avhandlinga er å vise hvordan viabiliteten i egg- og dunsankingspraksisen, «den nordlandske fuglepleie», har endret seg over tid. Dette undersøkes gjennom tre begreper som belyser noen av de dramatiske skiftene praksisen har gjennomgått det siste hundreår, fra å være betegnet som stedets herligheter til å bli definert som marginaliserte utvær i etterkrigstiden og til i dag å framstå som celeber verdensarv. Avhandlinga følger innskrivelsen av Vegaøyan på Helgelandskysten på UNESCOs verdensarvliste. Innskrivelsen blir forstått som en global prosess, hvor selve innskrivelsesbegrepet benyttes analytisk. Det globale forstås som en begrepsmetafor, en forståelse av hvordan verden henger sammen, som verdensarvkonvensjonen bidrar til å skape. Det er en slik skapelsesprosess vi følger gjennom innskrivelsen. I nominasjons- og innskrivelsesprosessen endres argumentet for innskrivelse fra strandflate til dunsanking. Dette blir aldri gjort til et tema, verken nasjonalt eller i komitéen, samtidig som samhandlingen viser at dunsankinga var argumentet hele tiden. I denne analysen brytes tekster og praksiser på interessante måter. Det andre empiriske foki i avhandlinga er dunsankingspraksisen eller ærfuglrøkten slik det praktiseres i Vegaøyan i dag. «Den nordlandske fuglepleie» referer til et begrep Carl Schøyen brukte på 1930-tallet for å få nasjonale vernemyndigheter til å forstå relevansen av praksisen for vern av sjøfuglene. I praksisen ligger det et domestiseringsaspekt som betyr at ærfuglrøkterne aldri kan kontrollere fuglene, kun hekkeområdet, noe som bidrar til å forklare hensikten med den gamle forvaltningsmåten, fredlysninger. Fredlysningene blir innganger til å kaste nytt lys over både regionens historie og over framveksten av nasjonal naturforvaltning. I avhandlinga følger vi ei dame som skal bygge opp et nedlagt egg- og dunvær. Gjennom «enskillment of vision» benyttes videokamera for å lære å se som en ærfuglrøkter. En slik eto-etnografisk tilnærming utvider det observasjonelle slik at både mennesker og fugler forstår som samhandlingsaktører, selv om de verken deler språk eller persepsjonsevne. Dette muliggjør at fuglene skrives inn som medskapere i praksisen og det åpner for utforsking av grenseflatene mellom språk og praksis analytisk.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstract1. juli 2004 ble Vegaøyan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Begrunnelsen var den nå unike tradisjonen med å sanke dun fra éa, ærfuglen. Tidligere var egg- og dunværsdrift en utbredt praksis i fiskarbondens «mangesysleri». Egg og dun var ansett som en av gårdens «herligheter». «I den nordlandske fuglepleie» bygde man hus og gjorde i stand reir til fuglen, og beskyttet den i hekketiden. I hekketiden skulle det herske fred i egg- og dunværene og bosettingene ble underlagt et spesifikt vern, fredlysning. I avhandlinga følger vi dunsankingstradisjonens endrede viabilitet gjennom tre begreper, «stedets herligheter», «marginaliserte utvær» og «celeber verdensarv». Etterkrigstidens politiske reformprosjekt og utviklingsiver bidro til dunsankingens fall. Herligheter ble til marginaliserte utvær, og ved millenniumskiftet skjer en kulturell revitalisering som skulle lede til verdensarvstatus. Avhandlinga har to empiriske foki. Vi følger verdensarvinnskrivelsen fra nominasjon til innskrivelse som en global prosess, og vi følger ei dame som skal bygge opp en nedlagt egg- og dunvær og venne ville fugler til mennesker igjen. Ved avhandlinga følger to filmer: «Vegaøyan blir verdensarv» (2014) og «Fuglenes dronning» (2013).en_US
dc.description.sponsorshipUiT, HSL-fakultetet, forskerskolen CEPINen_US
dc.descriptionThe film "Fuglenes dronning", as part of the thesis, is not available in Munin:<br> Fuglenes dronning (Queen of birds), 86 min. 2015 (2013) English subtitles. <p>The thesis.pdf is slightly corrected compared with the approved version.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8457
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8026
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en_US
dc.subjectegg-og dunværen_US
dc.subjectverdensarven_US
dc.subjectfredlysningen_US
dc.subjectglobaliseringsprosesseren_US
dc.subjectperformativiteten_US
dc.subjectVegaøyanen_US
dc.subjectærfuglrøkten_US
dc.subjectbiososiale tilblivelseren_US
dc.subjectenskillment of visionen_US
dc.subjectdomestiseringen_US
dc.subjectden nordlandske fuglepleieen_US
dc.subjectviabiliteten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en_US
dc.title"Den nordlandske fuglepleie" - herligheter, utvær og celeber verdensarv Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel