Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Gunn
dc.contributor.authorBakland, Maria
dc.date.accessioned2015-03-13T06:07:10Z
dc.date.accessioned2016-05-19T07:57:29Z
dc.date.available2016-05-19T07:57:29Z
dc.date.issued2014-05-04
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Dagens politiske føringer viser økt satsing på psykisk helsevern. Mange med psykiske lidelser som uføretrygdes i dag, oppgir at de opplever å ikke ha blitt behandlet for sin psykiske lidelse. Som sykepleier i møtet med pasienten med diagnosen paranoid schizofreni er man stort sett avhengig av å bruke seg selv som redskap. Det blir derfor viktig å være bevisst egen kompetanse og på hvilke måter kompetansen kan ha innvirkning på behandlingen pasienten får. Hensikten med studien er å få innsikt i hva sykepleierne erfarer som viktig kompetanse i behandlingen. Problemstilling: Hvilken kompetanse erfarer sykepleierne som viktig å anvende i behandling av pasienten med diagnosen paranoid schizofreni? Metode: Studien er kvalitativ, og data er samlet inn ved hjelp av fire semi-strukturerte forskningsintervju. Resultater og konklusjon: Sykepleierne erfarer teoretiske kunnskaper i form av en bred sykdomsforståelse, som viktig kompetanse i behandlingen. Videre erfarer de refleksjon over egen praksis og sammen med kollegaer som viktig for å videreutvikle kompetanse. Av personlig kompetanse understrekes viktigheten av trygghet og tålmodighet i hjelperrollen. Nøkkelord: sykepleier, behandling, paranoid schizofreni, kompetanse, behandlingsrelasjon, sykdomsforståelse, refleksjon, trygghet, tålmodigheten_US
dc.description.abstractBackground and purpose: Today's political guidelines show increased investment in mental health care. Many people with mental illness, who have lost their employability, report that they feel they have not been treated for their mental health problem. As a nurse working with the patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia , one is mostly dependent on using oneself as an instrument. It is therefore important to be aware of one's own skills, and the ways in which competence will affect the treatment the patient receives. The purpose of this study is to gain insight into what kind of therapeutic skills that nurses experience as important. Research question: What kind of competence does the nurses report as important to use in the treatment of patients with a diagnosis of paranoid schizophrenia? Method: The study is qualitative, and data are collected using four semi-structured interviews. Results and conclusion: The nurses experienced theoretical knowledge in the form of a broad understanding of the disease, as important in therapy. Furthermore, the nurses experienced reflection on their own practice, and together with colleagues, as important for developing competence. In addition, confidence and patience were underlined as important personal competence. Keywords: Nurse, treatment, schizophrenia, competence, nurse–patient relation, disease understanding, reflection, confidence, patienceen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9150
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8729
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3902en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleSykepleiekompetanse -en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer i behandling av pasienter med diagnosen paranoid schizofrenien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)