Show simple item record

dc.contributor.advisorMorskogen, Tor Arne
dc.contributor.authorErstad, Kristoffer
dc.contributor.authorFolkestad, Eirik
dc.date.accessioned2016-07-06T13:53:07Z
dc.date.available2016-07-06T13:53:07Z
dc.date.issued2016-06-19
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan Forsvarets fragmenterte praktisering av erfaringshåndtering kan forklares ved hjelp av tre organisasjonsteoretiske perspektiver. Studiens problemstilling er: Hvordan kan forsvarets fragmenterte erfaringshåndtering forklares i lys av et instrumentelt-, et kulturelt- og et myteperspektiv? Bakgrunnen for at problemstillingen tar utgangspunkt i at erfaringshåndteringen er fragmentert praktisert, er rapporter fra Forsvarsdepartementet (2004-2005, 2007-2008, 2013), Riksrevisjonens (2007-2008) og Bonnevie-Svendsen (2014). Konklusjonene var sammenfallende. Forsvarets erfaringshåndtering er fragmentert. Publikasjonen «System for operativ erfaringshåndtering i Forsvaret» (2013b) formaliserer Forsvarssjefens krav til underlagte sjefer og definerer ansvar, roller og myndighet. Systembeskrivelsen tar utgangspunkt i at metodisk og systematisk erfaringshåndtering kun vil forekomme hvis ansvar er definert, roller er dedikert og myndighet er delegert, da disse er likeverdig avhengig av hverandre. For å forstå og forklare den fragmenterte praktiseringen og svare på problemstillingen, anvendes et teoretisk rammeverk bestående av tre organisasjonsteoretiske perspektiver. Perspektivene operasjonaliseres i et sett forventninger for å knytte teori og empiri sammen. Studien er basert på kvalitativ metode hvor det gjennom et vurderingsutvalg, blant annet er gjennomført intervjuer med Generalinspektørene for Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Hensikten med intervjuene var å undersøkte hvorvidt de operasjonaliserte forventningene samsvarte med virkeligheten. Dette vil gi et perspektiv forklaringskraft over de to andre. I en streng hierarkisk organisasjon som Forsvaret forventes det at en overordnet publikasjon følges av underordnede avdelinger. Driftsenhetene som er undersøkt har forskjellige måter å praktisere erfaringshåndtering på. Hæren har en metodisk tilnærming, men på grunn av organisatoriske endringer, fremstår hierarkiet hemmende på erfaringshåndteringen. Luftforsvaret har få nedskrevne rutiner og belager seg i stedet på at kulturen ivaretar erfaringshåndteringen. Sjøforsvaret har en nylig etablert tilnærming til erfaringshåndtering, hvor erfaringshåndteringen er tenkt i varetatt i råd, forankret i ledergruppen. De forskjellige tilnærmingene er ikke kompatible og vanskeliggjør deling av erfaringer på tvers av driftsenhetene. En ytterligere begrensning er Forsvarets erfaringsdatabase, FERDABALL. Manglende søkefunksjonalitet, ingen ivaretakelse av høygraderte erfaringer og manglende analysefunksjonalitet, trekkes frem av informantene som nøkkelelementer i hvorfor verktøyet i liten grad nyttes. Disse faktorene, samt manglende knytning mellom uformelle og formelle prosesser, resulter i en fragmentert praktisering av erfaringshåndtering i Forsvaret.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9415
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8973
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectErfaringshåndteringen_US
dc.subjectErfaringslæringen_US
dc.subjectLærende organisasjonen_US
dc.subjectHærenen_US
dc.subjectLuftforsvareten_US
dc.subjectSjøforsvareten_US
dc.subjectForsvarsstabenen_US
dc.subjectForsvarets operative hovedkvarteren_US
dc.subjectoperativ evneen_US
dc.subjectkampkraften_US
dc.subjectorganisasjonskulturen_US
dc.titleOperativ erfaringshåndtering i Forsvaret - systematisk praktisert eller fragmentert og frikoblet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)