Viser treff 1-20 av 13336

  • Prøvehistorikk hos kvinner med livmorhalskreft, kvinner med grove celleforandringer og kvinner med normal celleprøve 

   Olafsen, Kristina Benedikte Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-19)
   Formål: Evaluere deltagelse i, og effekten av, screeningprogrammet mot livmorhalskreft hos kvinner med livmorhalskreft sammenlignet med kvinner med cervikale intraepiteliale neoplasier grad 3 (CIN3) og kvinner med normal celleprøve (kontrollgruppe). Materiale og metode: Prøvehistorikk fra 187 kvinner med livmorhalskreft, 368 kvinner med CIN3 og 743 kontroller med normal prøve i Troms og Finnmark ...
  • Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

   Brattebø, Marte Sandstå (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
   Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er eit nytt behandlingsalternativ for pasientar med attakkprega multippel sklerose (MS) i Norge som har betydeleg sjukdomsaktivitet til tross for tilgjengeleg immunmodulerande behandling etter gjeldande retningslinjer. Det er i dag få pasientar som oppfyller dei norske kriteria og per desember 2016 har kun 22 pasientar fått behandling i Norge, ...
  • Prevention of Obesity in Norway - a literary analysis of what works and areas of improvement 

   Hansen, Sara Isabella Setrinen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
   Background: The rising numbers of obesity worldwide and in Norway calls for action on both treatments and prevention. Aim: The aim of this study is to explore the causes and prevalence of obesity worldwide, and to furthermore explore current prevention strategies against obesity in Norway. Method: Analysis of literature found through search in online databases like PubMed, Medline, UpToDate, ...
  • Ordning for militært tilsatte i praksis 

   Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
  • Hvordan få flere til å bli igjen? En studie om hvordan man kan motivere flere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide 

   Olsen, Michelle Kristiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Fraflytting og sentralisering er ikke ukjente fenomener, og som vi vet er det enormt mange unge som flytter fra bygda til byen når de er ferdig med videregående skole. Formålet med denne studien var derfor å se på hva som kunne motivere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide, i stedet for å flytte til storbyen. Valg av case falt på Sortland, en bygd i Nordland hvor handel står som ...
  • Formalization of the logic of appropriateness 

   Fjellstad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
   This thesis presents a theoretical investigation into March and Olsen's logic of appropriateness in organizational theory using methods from philosophical logic. The topic is formalization of the logic of appropriateness, and it focuses on the following research questions: (1) Which aspects of the logic of appropriateness should a logical-mathematical model aim at representing? (2) Is there a ...
  • Tid er penger - møter er tid ..også i Hæren. En kvantitativ studie av i hvilken grad avdelingssjefsmøtene i Hæren gjennomføres på en effektiv måte. 

   Voreland, Sveinung; Hamre Arntzen, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
   Denne oppgaven har undersøkt møteeffektiviteten blant ledergruppene i Hæren. Fordi møter opptar en stor del av arbeidsdagen til ledere i Forsvaret, og fordi tid er en kritisk ressurs, bør tiden man benytter til møtevirksomhet være effektiv. Oppgaven har derfor undersøkt i hvilken grad avdelingssjefsmøtene (ASM) i Hæren gjennomføres på en effektiv måte? Vi har gjennomført en kvantitativ ...
  • Positiv visshet i grenseland. En filosofisk utforskning av menneskeforståelser med utgangspunkt i problemfeltet medisinsk uforklarte symptomer. 

   Eriksen, Thor Eirik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-09-15)
   Prosjektet er en filosofisk utforskning av ulike tilnærminger til og forståelser av det å være menneske. Det tematiske utgangspunktet for denne utforskningen er problemstillingen medisinsk uforklarte symptomer. Avhandlingen rommer et omfattende dypdykk i dette medisinske saksforholdet og en kritikk av den medisinsk-vitenskapelige tenkemåte både om selve saksforholdet og det aktuelle studieobjektet ...
  • Læreres arbeid med tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan arbeider lærere med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning? 

   Eira, Sara Inger Lisbeth Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Sammendrag Tema for denne oppgaven er tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. Jeg har tatt utgangspunkt i elever med lærevansker, og som av den grunn mottar spesialundervisning i skolen. Problemstillingen har som målsetting å søke svar på hvordan lærere jobber med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. ...
  • Lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? 

   Johansen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Temaet for studien er lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Studien består av fire intervju av lærere på fire forskjellige videregående skoler. Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? Undersøkelsen viser at alle fire lærerne jobber med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende ...
  • Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? 

   Marienko, Mikhail Mikhailovitsj (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Formål Formål med studiet har vært å få innsikt i assistentenes funksjoner og oppgaver i spesialundervisning i skolen. Problemstilling og forskningsspørsmål handler om: Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? Forskningsspørsmålene handler om hvilke oppgaver har assistenter og hvilke oppgaver får dem, og hvordan assistentenes involveres i samarbeid i spesialundervisning ...
  • Jeg hører til i klassen. Sosial tilhørighet i et salutogent perspektiv. 

   Håkenrud, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie av elevers rapportering om sosial tilhørighet før og etter en intervensjon. Teorigrunnlaget tar utgangspunkt i det salutogene perspektiv; hvordan skape begripelighet, håndterbarhet og menigsfullhet i livet (Antonovsky, 2012). Dette samsvarer med skolens oppgåve; å ruste elevene for møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Haugen ...
  • Elevers opplevelse av relasjon. Hva rapporterer elever om opplevelse av relasjon til sine lærere? 

   Suhr, Janne Håkegård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Masteroppgaven undersøker elevers opplevelse av relasjon til sine lærere. Hensikten ved studiet er å undersøke om elevene rapporterer effekt av innovasjonene i forhold til opplevelsen av god relasjon til lærere. Oppgaven redegjør for teori rundt ulike sider knyttet til relasjon og drøfter om innovasjon kan hatt effekt på relasjon. Denne studien er en kvantitativ studie som beskrives deskriptivt ...
  • Omorganisering i en kunnskapsbedrift - konsekvenser av motivasjon på vitenskapelig produksjon 

   Saltveit, Mikal; Rødven, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Økonomiske rammebetingelser for kunnskapsorganisasjoner innenfor forskningssektoren har endret seg til økt grad av konkurranseutsatte midler. Forskning er fortrinnsvis en nedenfra –og-opp prosess hvor vitenskapelig produksjon i all hovedsak er gitt den enkelte forskers innsats. Forskning på ledelse av kunnskapsarbeidere har relativt nylig fått fokus, og til tross for flere omorganiseringer av ...
  • Sentralisering og spesialisering. Hva skjer i organisasjoner som blir satt under endring. Hvordan påvirkes de mellommenneskelige relasjoner i implementeringsfasen og stabiliseringsfasen. 

   Aronsen, Catrine Rosanoff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Denne masteroppgaven omhandler organisatoriske endringer i offentlig sektor. Hva som skjer når organisasjoner ønsker å spesialisere ytelser. Jeg har brukt organisasjonsendringene i NAV Ytelseslinjen som bakgrunn, og sett på hva som skjer i implementering og stabiliseringsfasen. Jeg ønsket å finne ut om de mellommenneskelige relasjoner blir påvirket, og hvilken sammenheng det er mellom endringer og ...
  • Helgelandssykehuset 2025 – Kampen for tilværelsen. Et studie av anvendte forsvarsstrategier i Helgelandssykehusets 2025-prosjektet 

   Åsland, Morten; Stothard, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
   Temaet for denne masteroppgaven er omdømmeforsvar. Omdømmebygging i offentlige organisasjoner har de siste årene blitt mer vanlig. På linje med private virksomheter har offentlige virksomheter fordeler gjennom et godt omdømme. Helgelandssykehuset-2025 brukes som case da helseforetaket står midt i en omstillingsprosess. En eller to byer på Helgeland kan bli stående uten lokalsykehus i fremtiden noe ...
  • Challenges and Strategic Research Plans for Earth and Heliosphere: Research Infrastructures, Projects and Initiatives 

   Mann, Ingrid; Kauristie, Kirsti; Bamford, Ruth; McCrea, Ian; Moen, Jøran Idar; Oksavik, Kjellmar; Yamauchi, Masanori; Johnsen, Magnar Gullikstad; Turunen, Esa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-24)
   We describe existing research infrastructures relevant for space weather and open issues of space weather research including the need for sustainable observation networks and for high-quality data products as basis for model development. The local relevance in Europe for studies of the ionosphere at high latitude is described. We propose as possible a way forward to sustain space weather research ...
  • Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds 

   Keogan, Katharine; Daunt, Francis; Wanless, Sarah; Phillips, Richard A.; Walling, Craig A.; Agnew, Philippa; Ainley, David G.; Anker-Nilssen, Tycho; Ballard, Grant; Barrett, Robert T; Barton, Kerry J.; Bech, Claus; Becker, Peter; Berglund, Per-Arvid; Bollache, Loïc; Bond, Alexander L.; Bouwhuis, Sandra; Bradley, Russell W.; Burr, Zofia; Camphuysen, Kees; Catry, Paulo; Chiaradia, Andre; Christensen-Dalsgaard, Signe; Cuthbert, Richard; Dehnhard, Nina; Descamps, Sébastien; Diamond, Tony; Divoky, George; Drummond, Hugh; Dugger, Katie M.; Dunn, Michael J.; Emmerson, Louise; Erikstad, Kjell Einar; Fort, Jérôme; Fraser, William; Genovart, Meritxell; Gilg, Olivier; González-Solís, Jacob; Granadeiro, José Pedro; Grémillet, David; Hansen, Jannik; Hanssen, Sveinn Are; Harris, Mike; Hedd, April; Hinke, Jefferson; Igual, José Manuel; Jahncke, Jaime; Jones, Ian; Kappes, Peter J.; Lang, Johannes; Langset, Magdalene; Lescroël, Amélie; Lorentsen, Svein-Håkon; Lyver, Phil O’B.; Mallory, Mark; Moe, Børge; Montevecchi, William A.; Monticelli, David; Mostello, Carolyn; Newell, Mark; Nicholson, Lisa; Nisbet, Ian; Olsson, Olof; Oro, Daniel; Pattison, Vivian; Poisbleau, Maud; Pyk, Tanya; Quintana, Flavio; Ramos, Jaime A.; Ramos, Raül; Reiertsen, Tone Kirstin; Rodríguez, Cristina; Ryan, Peter; Sanz-Aguilar, Ana; Schmidt, Niels M.; Shannon, Paula; Sittler, Benoit; Southwell, Colin; Surman, Christopher; Svagelj, Walter S.; Trivelpiece, Wayne; Warzybok, Pete; Watanuki, Yutaka; Weimerskirch, Henri; Wilson, Peter R.; Wood, Andrew G.; Philimore, Albert B.; Lewis, Sue (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-02)
   Reproductive timing in many taxa plays a key role in determining breeding productivity, and is often sensitive to climatic conditions. Current climate change may alter the timing of breeding at different rates across trophic levels, potentially resulting in temporal mismatch between the resource requirements of predators and their prey. This is of particular concern for higher-trophic-level organisms, ...
  • Scholarship, Subtext, Submission and Mission: Reintroducing Paul Olav Bodding 

   Bleie, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   The Santal Mission began as a Baptist home mission in tribal British India in the late 1860s and went through several name changes. It developed into a transatlantic, Lutheran, enlightenment-oriented, pastoral movement in the late pioneer era (1880s-1890s) with ardent supporters in India, England, Scotland, Norway, Denmark, Sweden and America. Under the stewardship of most notably, the co-founders ...
  • Hva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket? 

   Sivertsvik, Ranja; Amble, Janet C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   Offentlig sektor er under press for effektivisering, en utfordring som må håndteres samtidig som daglig drift opprettholdes. Temaet effektivisering er aktuell i offentlig debatt hvor begrep som fornye, forenkle og forbedre stadig fremheves. For å lykkes i dette arbeidet kreves tydelig ledelse med endringsfokus. Temaet for denne studien er endring for effektivitet i Statens vegvesen. Statens vegvesen ...