Viser treff 1-20 av 25145

  • Fear towards the four large carnivores in Norway; a geospatial survey from 2010 and 2019 

   Sponberg, Vilde Bech (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-05)
   Abstract Through the last centuries it has become high disturbances and interventions in natural areas, which has forced wildlife to interact with humans. This has led to human-wildlife conflicts (HWC), where animals have become a threat to peoples’ safety or livelihood. These conflicts have often ended with species becoming endangered or extinct globally, including Norway. There are small populations ...
  • Mulighetsrom i Joar Nangos praksiser 

   Gressnes, Ragnhild Petrikke (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-20)
   Denne oppgaven har tatt for seg fire av Joar Nangos større prosjekter, laget i perioden fra 2011 til 2022 . "Meahccetrošša/Matutu", (Karasjok, 2010), "Den norske Rom-ambassade", (Oslo, 2012), "Odelsgut og fantefølge" (Kvam, 2017) og "Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek" (Harstad, Jokkmokk, Bergen, Oslo, 2018–2022). Selv om prosjektene finner sted gjennom ulike geografiske plasseringer og løfter ...
  • Movements and diving behavior of humpback whales in relation to the capelin distribution in the Barents Sea 

   Skalmerud, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
   Humpback whales (Megaptera novaeangliae) are a cosmopolitan species, migrating between their mid- and high latitude foraging- and low latitude breeding grounds. Of these, the Northeast Atlantic (NEA-) population cover the longest migration distance of all mammals that last up to half a year. On the foraging grounds they feed extensively throughout the summer until early winter to gain enough energy ...
  • Characterizing movement and searching behavior of humpback whales at the North-Norwegian coast 

   Utengen, Ingvild Ytterhus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
   Studying movement patterns of individual animals over time can give insight into how they interact with the environment and optimize their foraging strategies. Humpback whales (Megaptera novaeangliae) undertake long seasonal migrations between feeding areas in polar regions during summer/early winter and breeding areas in more tropical areas during late winter/spring. The Norwegian Sea is a part of ...
  • Instagrams synlighetsregim och dess politiska implikationer: vägen till ett omvänt panoptikon 

   Sandbacka, Rebecka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
   Instagram är en av de mest populära sociala media plattformarna i dag, och har användare i alla åldrar. Plattformen är uppbyggd på visuellt material som laddas upp av användare, som så ska bedömas av andra. Bedömningen föregår i form av gilla-markeringar och kommentarer. Framgången mäts i synligheten, alltså hur många som bedömer ditt material, samt hur många följare ditt konto har. Men hur får man ...
  • Inn i de mørke alléer 

   Odden, Jan Ove (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
   Oversettelse av fortellingen Mítina ljubov av Ivan Bunin fra russisk til norsk.
  • Autentisk muntlig kommunikasjon i russiskundervisningen 

   Gundersen, Marie Steen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
   I denne studien undersøker jeg hvordan tre ulike læremidler, som brukes i russiskundervisningen i norsk skole, formidler og forbereder elever på autentisk muntlig kommunikasjon. Studien tar utgangspunkt i Sosedi 1 (2000), Møde i Petersborg (1999) og Min russiske reise (2021). Jeg har benyttet meg av læremiddelanalyse som metode, og har basert undersøkelsen på to kommunikasjonssituasjoner fra hvert ...
  • Å klatre på russisk. En korpusundersøkelse av russiske verb for å klatre. 

   Johansen, Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-10)
   I denne masteroppgaven tar jeg for meg og sammenligner de russiske verbene for å klatre. Jeg har gjort en korpusundersøkelse, og tatt i bruk både Det russiske nasjonalkorpuset (RNC) og parallellkorpuset RuN, som er utviklet ved Universitetet i Oslo. RuN-korpuset består av en samling oversatte tekster. Russiske bevegelsesverb har enretningsverb og flerretningsverb, eller bestemte og ubestemte ...
  • Hva engasjerer deg på Facebook? 

   Jakobsen, Lars (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
   Sosiale medier trenger inn i hverdagen til en stor del av alle menneskers daglige liv og gjøremål. Facebook har vist seg å være en viktig markedsføringskanal for svært mange bedrifter. Små og mellomstore bedrifter kan med sine små budsjetter kunne skape mye synlighet. Denne mastergradsoppgaven vil med en induktiv tilnærming undersøke markedskommunikasjon på Facebook. Jeg ser nærmere på hvordan små ...
  • Sykepleieres erfaringer med samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse hos geriatriske pasienter i spesialisthelsetjenesten 

   Eilertsen, Hanne-Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-18)
   Bakgrunn og hensikt: Et økende antall eldre som preges av sykdom, kan komme til å gjøre det mer utfordrende for helsepersonell å vurdere om pasientene har innsikt i eller kan vurdere konsekvensene av å ikke ta imot nødvendig helsehjelp eller behandling. Dette aktualiserer behovet for kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse. Hensikten med studien er å få innsikt i erfaringer som sykepleiere i ...
  • Melt season dynamics in a High Arctic estuarine tidal flat: A microbial perspective 

   Handler, Eleanor Ruth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
   The substantial influx of freshwater to High Arctic coastal ecosystems influences nutrient, organic matter, and sediment dynamics, stratification, and light availability throughout the melt season. These changes shape pelagic microbial community composition and functioning, though little is known about impacts on nearshore benthic bacteria. Globally, mudflats are hotspots for biogeochemical cycling, ...
  • Change and Variation in the Trondheim Dialect 

   Størdal, Mikko (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
   This thesis explores the status and production of four characteristics traditionally observed in the Trondheim dialect as ongoing trends observed in the dialect suggests that the dialect is undergoing a process of levelling with Standard Eastern Norwegian. The characteristics investigated are wh-words, diphthongs, apocope, and palatalisation. The data was collected by use of an experiment, and finally ...
  • Cross-linguistic influence in adult multilingualism The acquisition of L3 Norwegian morphosyntax by L1 Spanish - L2 English speakers 

   Espindola, Augusto (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
   The current thesis investigated the topic of cross-linguistic influence (CLI) at three different developmental stages of adult third language (L3) acquisition of Norwegian by sequential first language (L1) Spanish – second language (L2) English speakers (n = 18). Using a mixed methods approach consisting of a grammaticality judgment task and a closed-ended questionnaire on linguistic proximity, ...
  • L2 Acquisition of English by Persian L1 Speakers. Comparing Morphology, Syntax and Semantics The Bottleneck Hypothesis in L2 acquisition 

   Rajabi, Melika (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-14)
   In this thesis, I test the Bottleneck Hypothesis (Slabakova, 2008, 2013, 2016) in L2 acquisition of English by Persian L1 speakers. The Bottleneck Hypothesis (BH) examines what is difficult and what is easy to acquire in a second language. According to this hypothesis, functional morphology is the most challenging part for second language learners to acquire, while narrow syntax and semantics are ...
  • Bruk av kartleggingsverktøy for identifisering av delirium hos pasienter med demens på sykehjem: En scoping review 

   Ripnes, Emilie Eilertsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-05)
   Bakgrunn: Pasienter med demens på sykehjem er sårbare og har høy risiko for å utvikle delirium, selv ved mindre alvorlige hendelser som milde infeksjoner eller miljøforandringer. Delirium hos pasienter med demens blir ofte oversett av helsepersonell, grunnet mangel på kunnskap om delirium og bruk av kartleggingsverktøy. Verktøyene som benyttes for identifisering av delirium på norske sykehjem er ...
  • «…det blir litt sånn tilfeldig hva vi ser…» Legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemning til eldre brukere i hjemmesykepleien. 

   Theodorsen, Marit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
   I Norge er aldersgruppen 65+ en raskt voksende gruppe. Lovpålagte arbeidsoppgaver, begrensede ressurser og flere syke eldre i hjemmet legger press på hvor ressursen skal brukes. Ved bruk av legemidler forebygges, behandles og lindres sykdommer. Legemiddelbruken øker hos den eldre befolkningen og legemidler øker sjansen for uheldige hendelser. Forskning viser at ved bruk av legemiddelgjennomganger ...
  • ON-OFF fluktuasjoner ved Parkinsons sykdom: Kartlegging og observasjon av symptomer - En scoping review 

   Kristoffersen, Stian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
   Bakgrunn: I takt med økt levealder forventes det en økning av Parkinson pasienter i befolkningen. En stor andel av pasientene vil oppleve problemer knyttet til ON-OFF fluktuasjoner. Identifisering av fluktuasjoner er viktig for å tilpasse pasientenes behandling, og kan bidra til bedre livskvalitet. Det vil være avgjørende at helsepersonell med ansvar for Parkinson pasienter har gode kunnskaper om ...
  • Sykepleiers erfaringer med infeksjonssykdom hos pasienter på sykehjem i nordnorske distriktskommuner 

   Richardsen, Vilde (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-04)
   Sammendrag Bakgrunn: Samhandlingsreformen krever at kommunehelsetjenesten har kompetanse til å ivareta kronisk syke pasienter, og det skal sikres tidlig diagnostisering og behandling. Samtidig skal reformen sikre riktig bruk av sykehus. Pasienter på sykehjem har et omfattende hjelpebehov, og de er mer utsatt for infeksjoner og har dårligere håndteringsmekanismer når infeksjoner oppstår. Erfaringsmessig ...
  • Personsentrert omsorg på skjermet enhet for personer med demens 

   Olsen, Vigdis Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-03)
   Bakgrunn: Denne studien tar for seg pleieres erfaring med bruk av personsentrerte omsorg på skjermet enhet for personer med demens. Helsedirektoratets retningslinje om demens sier at helsepersonell skal ha kunnskap om demens og utøve personsentrerte omsorg i behandlingen av personer med demens. Personsentrert omsorg handler om å sette personen i sentrum, og hensikten er å bevare personvernet til ...
  • Acquisition of the English vowel system by Farsi and Gilaki speakers 

   Khoshrouz, Siavash (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
   This study investigates the acquisition of English vowels by speakers of two Iranian varieties, Gilaki and Standard Farsi in the light of two CLI theories, namely the Full Transfer and Full Transfer Potential. The argument of this study is that Gilaki-Farsi bilingual speakers should be able to demonstrate a more pronounced differentiation of both vowel duration and spectral dimensions than monolingual ...