Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.authorBjugn, Lars Andreas
dc.contributor.authorEnersen, Lars Lohne
dc.date.accessioned2017-03-22T13:41:59Z
dc.date.available2017-03-22T13:41:59Z
dc.date.issued2016-12-01
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan rollekonflikt og rolletvetydighet påvirker de ansattes organisasjonsforpliktelse. Det å se på hvordan disse fenomenene påvirker hverandre er interessant fordi dette er lite utforsket nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven undersøkes i konteksten av Forsvaret og har følgende problemstilling: Hvordan påvirker rollekonflikt og rolletvetydighet organisasjonsforpliktelsen hos stabsmedarbeidere på kompani- og bataljonsnivå? Studien har en kvalitativ tilnærming hvor det er gjennomført fem semistrukturerte intervjuer for å samle inn data som kan bidra til å svare på problemstillingen. Intervjuguide ble utarbeidet med bakgrunn i anerkjente spørreskjemaer innenfor rollekonflikt, rolletvetydighet og organisasjonsforpliktelse. Rekrutteringen av respondenter baserte vi på vår egen forståelse ervervet gjennom eget ansettelsesforhold. Vår antakelse er at det eksisterer rollekonflikt og rolletvetydighet innenfor kommando- og tjenestelinjer mellom kompani- og bataljonsstabsnivå i Brigade Nord. Et av våre funn er at det eksisterer lite rolletvetydighet hos stabsmedarbeiderne. Hovedfunnene våre er at det eksisterer en viss grad av rollekonflikt for stabsmedarbeiderne. Konfliktene har forskjellig påvirkning på stabsmedarbeiderne basert på hvor lenge de har sittet sammenhengende i stilling, deres mestringsstrategier og evne til å sette grenser. Frustrasjon var effekten av rollekonflikt som var størst utbredt, men det var også en rekke andre følelser som kom som følge av opplevd rollekonflikt. Deriblant stress og resignasjon. Stabsmedarbeiderne hadde høy affektiv forpliktelse, lav kalkulerende forpliktelse og middels normativ forpliktelse. Våre undersøkelser viser at to forskjellige typer rollekonflikter skaper frustrasjon, stress og resignasjon hos stabsmedarbeiderne. Tidligere studier beskriver hvordan frustrasjon, stress og resignasjon påvirker organisasjonsforpliktelsen. Våre resultater indikerer at disse stressorene over tid, kan bidra til å senke den affektive forpliktelsen til stabsmedarbeiderne. Stressorene medfører at arbeidet krever mer av stabsmedarbeideren, som igjen fører til at stabsmedarbeideren betaler mer av den normative gjelden til organisasjonen. Noe som fører til lavere normativ forpliktelse. Våre undersøkelser kan ikke påvise at den kalkulerende forpliktelsen blir påvirket av rollekonflikt. Dette skyldes trolig at effekten av rollekonflikt ikke påvirker de investeringene som forankrer stabsmedarbeideren til organisasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10839
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.titleRollekonflikt, rolletvetydighet og organisasjonsforpliktelse. En studie om hvordan rollekonflikt og rolletvetydighet påvirker organisasjonsforpliktelsen til militært ansatte i Brigade Nord.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel