• Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark. Forståelse og forvaltning 

   Ashkari, Tariq (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-12-14)
   Denne oppgaven handler om forståelse og forvaltning av etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark. Det ble benyttet en metodetriangulering der både kvalitative og kvantitative metoder sørger for å sikre valid empiri. I den kvalitative delen av oppgaven forteller 12 ungdommer sine historier, opplevelser og tolkninger av disse. Gjennom disse narrativene forsøkes det å forstå blant annet ...
  • Konsekvenser av statens fornorskningspolitikk - med fokus på tapt skolegang under andre verdenskrig 

   Sárgon, Sollaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-26)
   Studie av hvordan tre eldre samer som har tapt skolegang på grunn av fornorskningspolitikk og andre verdenskrig opplever seg selv og sine muligheter og begrensninger, hvordan de takler utfordringene i hverdagen og hvilke behov de har per i dag. Opplevelser og reaksjonene i voksen alder vil bli sett i forhold til opplevelser i skolen og på internatet. Skole- og internaterfaringene vil kunne ha betydning ...
  • Frokostens betydning for konsentrasjon : hos elever i videregående skole 

   Hanssen, Stig Harald; Gunnberg, Karina Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Prosjektet "Fysisk aktivitet og måltider i skolen" ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle modeller, der daglig fysisk aktivitet og gode rammer for sunne måltid er integrert i skolehverdagen. Modellene skal bidra til at helsemyndighetenes anbefalinger om 60 minutters daglig fysisk aktivitet og retningslinjene ...
  • Ny lesestart : ny start som metode for å undervise elever med lese- og skrivevansker 

   Unhjem, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-18)
   Tema for oppgaven er tiltak for elever med lese og skrivevansker. Oppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt ved PPT i Tromsø høsten 2006,der Ny start ble prøvd ut som metode i undervisningen av disse elevene. Effekten av Ny start ble undersøkt gjennom et kvasi-eksperimentelt pretest-posttest design. Resultatene fra undersøkelsen viste at elevene hadde god utvikling i lese- og skriveferdigheter i den ...
  • Pedagogisk og fysisk tilrettelegging for utagerende barn i barnehage : en kvalitativ studie av de fysiske forholds betydning for en hensiktsmessig pedagogisk tilrettelegging for et utagerende barn 

   Steilland, Lina Lucia Camilo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   En kvalitativ studie som omhandler et utagerende barn i barnehage og de fysiske forholds betydning for en hensiktsmessig pedagogisk tilrettelegging. Studien er basert på personlige observasjoner i et gitt barnehagemiljø, hvor man kom frem til at de fysiske rammene som barnet befant seg i innbød til en lite hensiktsmessig tilrettelegging og opplæring for barnet. Det ble derfor bestemt at miljøet ...
  • Er det slik at gutter fremviser større grad av sosiale vansker enn jenter, og hvilke faktorer bidrar til denne eventuelle forskjellen? 

   Iversen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Studien baseres på litterære funn som belyses og drøftes. I undersøkelsen ser man på sosiale vansker og kjønnsforskjeller. Sosiale vansker graderes i denne oppgaven inn i lettere grader av vansker som atferdsproblemer og antisosial atferd og mer alvorlige grader av vansker som atferdsforstyrrelse (CD) og opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD). Undersøkelser viser at det er ca tre ganger så mange ...
  • Angst og skolevegring : en teoretisk studie 

   Søderlund, Anna Lena Margareta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne masteroppgaven drøftes begrepene angst og skolevegring ut fra følgende problemstilling: Er det en sammenheng mellom angst og skolevegring hos barn i grunnskolen?
  • Hvilken etasje er jeg i nå? : Forholdet mellom afasi og ervervet dysleksi studert gjennom et kasusstudie med et enkeltcase. 

   Bruun, Kaja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Formålet med masteroppgaven er å prøve å forstå ervervet dysleksi ut fra ulike teorier om lesing. Dette er gjort ved å studere forholdet mellom afasi og ervervet dysleksi gjennom et kasusstudie med et enkeltcase. Det er tatt utgangspunkt i to ulike modeller som beskriver avkoding. Toveismodellen er godt kjent i Norge og beskriver avkoding gjennom en fonologisk- og en ortografisk rute som gir leseren ...
  • Skolens dilemma i møte med samiske barn og deres foreldre 

   Hansen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Tema for masteroppgaven er skolefravær i samiske samfunn og bakgrunnen for at det i noen distrikter er større skolefravær for barn og unge i grunnskolen. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om den samiske kulturbakgrunnen har betydning for barns møte med skolen med hensyn til skolefravær. Undersøkelsen etterspør bare fravær, men jeg gjør også rede for ulikt fravær som skulk og vegring. ...
  • Barn som lever med vold i nære relasjoner 

   Fosse, Rachel Nygård; Løberg, Ida Lillehagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   Oppgaven tar opp temaet barn som lever med vold i nære relasjoner. Den belyser og drøfter forskningsspørsmål knyttet til konsekvenser og tegn hos barnet. Oppgaven tar for seg utfordringer i forhold til helsesøsters arbeid, med å hjelpe og avdekke familievold, samt utfordringer i forhold til kulturforskjeller. Videre retter vi søkelyset mot helsesøsters kunnskap og kompetanse i arbeid med voldsutsatte ...
  • Faglig kompetanse vs. teamorganisering av lærere på basen : hvilket tilbud får den enkelte elev ved spesialundervisning i matematikk? 

   Kjøndahl, Trude (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Gjennom problemstillingen "hvilken betydning har teamorganisering av aldersblandete baser for spesialundervisning i matematikk" belyses følgende spørsmål i oppgaven: - Blir matematikklærere brukt til spesialundervisning i matematikk? - Blir spesialpedagoger brukt til spesialundervisning i matematikk? - Hva er avgjørende for hvilken kompetanse som ”benyttes”? - Samarbeides det mellom basene? - ...
  • Det må være matnyttig : aksjonslæring som redskap i implementering av Early Years Literacy Program (EYLP) 

   Aukland, Marit Sollie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Tema for denne masteroppgaven er aksjonslæring som redskap i pedagogisk utviklingsarbeid ved implementering av lese- og skriveopplæringsprogrammet Early Years Literacy Program (EYLP). Siktemålet er å undersøke om aksjonslæringa bidrar positivt i implementeringa, eventuelle forbedringer og i tilfelle endringer hvordan aksjonslæringa bidro i implementeringa og hvilke forbedringer den bidro til? ...
  • Individuelt lesetreningstiltak : en effektstudie 

   Småbakk, Berit Peggy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Målsettingen med undersøkelsen er å sette fokus på hvordan en kan bedre leseferdighetene til lesesvake elever på mellomtrinnet. Oppgaven tar utgangspunkt i undertegnedes masterprosjekt, der et individuelt lesetreningsopplegg ble prøvd ut overfor en gruppe elever på 5. – 7. trinn med lese- og skrivevansker. Opplegget ble kalt Individuelt Lesetreningstiltak, og bygger på en kombinasjon av Repetert ...
  • Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring : en kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette 

   Solberg, Ane Rebekka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   Fellesskap versus individ: Hvordan påvirker mangfoldet i klassen elevenes rett til tilpasset opplæring, og hvilke krav til kompetanse stiller dette til læreren? Jeg har i denne forbindelse sett på skolehistorie og forskning om den inkluderende skole, tilpasset opplæring og spesialundervisning, samt tatt utgangspunkt i noen pedagogiske og spesialpedagogiske problemområder som kan finnes i en skoleklasse.
  • Lærergrupper, systemteori og relasjonskompetanse 

   Østvik, Kristin Forfang Raae (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-01)
   Tema for denne masteroppgaven er læreres arbeid med LP-modellen (LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse) og om dette arbeidet er med på å utvikle deres relasjonskompetanse. Sentralt i LP-modellen settes fokus på lærer-elev relasjonen og elev-elev relasjonen som betydningsfulle faktorer for elevtrivsel og læringsmiljø. Ved bruk av en analysemodell skal lærerne vurdere disse faktorene samt ...
  • Om misbruk av tvang og makt overfor barn med psykisk utviklingshemming i skolen : hva sier lovverket og hvilke konsekvenser får det? Hvordan kan det forebygges? 

   Netland, Silje Gislefoss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-27)
   Som vernepleier er jeg opptatt av at elever med psykisk utviklingshemming skal ha lik mulighet som sine funksjonsfriske medelever til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. Opplevelse av mestring er viktig for selvfølelsen. Gjennom læreprosesser og krav får elevene muligheter til utvikling. For å hjelpe barn med psykisk utviklingshemming å tilegne seg ferdigheter kan det i enkelte tilfeller være ...
  • Inkludering av svaksynte elever i fellesskapet 

   Ytterstad, Gudrun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010)
  • Tilpasset opplæring for alle : tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker 

   Pedersen, Reidun Marie; Solvoll, Trine Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Tema for denne masteroppgaven er tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring. Vi har tatt utgangspunk i elever med lærevansker, og som av den grunn mottar spesialundervisning i skolen. Problemstillingen vår har som målsetting å søke svar på om elever med lærevansker får en tilpasset opplæring, og hvordan opplæringen tilrettelegges for dem. Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i den ...
  • Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter 

   Frihetsli, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Barns opplevelse av nederlag i tidlig møte med skriftspråket kan få dramatiske følger for deres selvbilde, for mestring og tilpasning i videre skolegang. Vi vet at forebygging og tidlige hjelp gir størst utbytte med tanke på å unngå eller redusere senere problemer med lesing og skriving. Disse forholdene stiller særlige krav til pedagoger og rådgivere om tidlig å identifisere de barna som trenger ...