Now showing items 11-23 of 23

  • Kan en pluss en bli en? : en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009 

   Rasmussen, Evy Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Masteroppgaven ”Kan en pluss en bli en?” er en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009. Studieobjektene er fem videregående skoler i Indre Troms og Sør-Troms som ble slått sammen til to enheter. Oppgaven tar utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: Hvorfor ble beslutninga om å slå sammen skoler gjort? Hvilke aktører deltok i implementeringsprosessen, og hvilke ...
  • Konstruerer media Helse Finnmarks omdømme? 

   Bjørgve, Violet Sigrid Karoliussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Helse Finnmark HF og temaet har vært hva slags omdømme media konstruerer om foretaket. I den forbindelse var det interessant å finne ut hvilken innvirkning denne konstruksjon av omdømme har hatt på de ansattes opplevelse av eget foretak. Formålet med undersøkelsen har vært å beskrive ”virkeligheten” ut fra de ansattes ståsted. Jeg har avgrenset oppgaven ...
  • "Kvalitet? Det er vel ingen som spør etter det? En studie av oppfatninger om kvalitetsaspekter ved kulturhistoriske museer 

   Alstad, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Denne fremstillingen problematiserer kvalitetsaspekter ved kulturhistoriske museer. Utgangspunktet er at kvalitet fremstår som underkommunisert og lite uttalt i museumssektoren. Ved å studere faglitteratur, styringsdokumenter og andre undersøkelser fra museumsfeltet, gis det forklaringer på denne tilstanden. Dette er både særtrekk ved museenes aktiviteter og relasjoner til omgivelsene. Videre drøftes ...
  • Kvinners karriereutvikling : har tiltak som karriereutviklingsprogram, mentor og nettverk betydning? 

   Carlyle, Cathrin; Kristiansen, Philippa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-20)
   Temaet for denne oppgaven er å se nærmere på karriereutviklingen til kvinnelige topp- og mellomledere. Årlig brukes det store summer på tiltak for å fremme kvinners karriereutvikling. Det startes organiserte karriereutviklingsprogram og arbeidsgivere tilrettelegger for en rekke tiltak som skal være med på å få frem flere kvinnelige toppledere. Selv om disse tiltakene har vært i bruk i en årrekke er ...
  • Lederarbeidet og sosiale nettverk : en undersøkelse blant ledere i norske organisasjoner 

   Elle, Per Jarl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-30)
   Organisasjonsledere trenger sosiale nettverk som skaffer lederne handlingsrom, informasjon og ressurser. Masteravhandlingen har undersøkt lederarbeidet og sosiale relasjoner hos 107 ledere i private, offentlige og halvoffentlige organisasjoner. Utgangspunktet for undersøkelsen er at det er publisert relativt få akademiske undersøkelser om organisasjonsledere og deres sosiale nettverk. ...
  • Lederstil i politi- og lensmannsetaten : en studie av lederstil i politi- og lensmannsetaten : i hvilken grad har denne betydning for effektiviteten, helsen og jobbtilfredsheten til de ansatte i politiet? 

   Fjærli, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   Avhandlingen tok sikte på å kartlegge lederstilene i politiet med utgangspunkt i fullspektrumsteorien til Bass & Avolio (1994). Bass opererer med 3 hovedtyper lederstiler. Dette er transforsmasjonsledelse, transaksjonsledelse og la-det-skure-ledelse. Undersøkelsen og analysene identifiserte to lederstiler i politiet. Dette var TRANS-LEDELSE og LA-DET-SKURE-LEDELSE, og sistnevnte lederstil ble benyttet ...
  • Omdømmeberedskap : en undersøkelse av variasjon i omdømmeberedskap i et utvalg norske organisasjoner 

   Breines, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-02)
   Omdømmeberedskap var som teoretisk begrep utgangspunktet for at det i forbindelse med denne masteravhandlingen har blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg av Norges største organisasjoner. Med omdømmeberedskap menes den her definerte beredskap en organisasjon ideelt sett bør ha utarbeidet i forkant av en eventuell krisesituasjon med påfølgende fall i omdømme. Undersøkelsen fokuseres ...
  • Omstilling i Studentsamskipnaden - fra tradisjonell familie til multistandard organisasjon 

   Bjørnsborg, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-25)
   Endring er et viktig fenomen i tiden. Det nærmest forventes at individer og organisasjoner skal være opptatt av endringer, og det stilles stadig sterkere krav om å endre seg. Bedriften i min undersøkelse gjennomgikk en omfattende omstillingsprosess. Jeg ønsket derfor å undersøke om bedriften gjennom prosessen utviklet seg i retning av å bli en mer moderne organisasjon. Størst vekt legges i denne ...
  • Planlagt, styrt og regissert : organisasjonsendringen ved UNN i perioden mars 2007 til august 2008 betraktet utfra et rasjonelt, institusjonelt og nyinsitusjonelt perspektiv : bakgrunn, forløp og teoretiske fremskrivninger av mulige utfall 

   Pettersen, Carl-Erik; Bjerke, Fred Emil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   Tema for oppgaven er hvordan organisasjonsendringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden mars 2007 til august 2008 kan forstås og aller helst forklares med utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske perspektiver: Et rasjonelt, et institusjonelt og et nyinstitusjonelt perspektiv. Oppgaven har tre problemstillinger knyttet til tre tidsmessig definerte faser i utviklings- og ...
  • Politisk ledelse i et kvinneperspektiv : en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune 

   Balandin, Inger Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-24)
   Masteroppgaven "Politisk ledelse i et kvinneperspektiv" er en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune for perioden 1999-2007. I oppgaven rettes fokuset mot hva som kan forklare den lave kvinneandelen i sentrale politiske lederposisjoner, som omfatter tre kommunevalgperioder. Jeg har valgt å fokusere på både interne og eksterne forhold. Interne forhold er formelle forhold ...
  • Rekruttering til Lederstillinger : en drøfting av ulike seleksjonsmetoder 

   Strøm, John Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   Målet med denne oppgaven er å se på ulike seleksjonsmetoder som er i bruk i norsk arbeidsliv. Med å sette søkelyset på de ulike metodene, kunnskapsnivået og seleksjonskulturen til norske bedrifter, vil man trolig kunne forbedre seleksjonsprosessene. Med utgangspunkt i forskningen til Hunter og Schmidt vil jeg vurdere fordeler og ulemper med metodene, samt vurdere noe av den kulturen som ligger i ...
  • Sentral utforming og lokal tilpasning av ideen om arbeidsevnevurdering i NAV. Arbeidsevnevurdering som ide og praksis 

   Østerbø, Lis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Jeg har i denne oppgaven sett på ideen arbeidsevnevurdering i NAV. Jeg har sett på ideens reise ut fra fire fase som kan beskrives med disse stikkordene; intensjoner, innføring, praksis og måloppnåelse. Min interesses for metodikken kommer av at jeg selv jobber i NAV som leder og at jeg som sådan har blitt kjent med ideen. Jeg har brukt to perspektiv – det rasjonelle og det ny-institusjonelle, ...
  • Ulike ledelsesformer : kilde til konflikt? 

   Grønnbakk, Heidi Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Denne oppgaven er skrevet som en del av masterutdanningen i erfaringsbasert ledelse på Institutt for sosiologi, statsvitenskap og planlegging ved Universitetet i Tromsø. Jeg har valgt å skrive min oppgave om ledelse og sykefravær. Dette er et relevant tema i min jobb som avdelingsleder. Slik jeg ser det er lederskap redskapet for å få til et godt arbeidsmiljø, og det er derfor viktig at lederskap ...