Recent additions

 • Adopsjon, assimilering og menneskehandel av barn fra utlandet. 

  Bredesen, Zebib (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
  Ved å bruke det rasjonelle, naturlige og åpne organisasjonsperspektivene til Scott og Davis (2014) har jeg forsket på utenlandsadopsjon i Norge. I masteravhandlingen er tidsperioden avgrenset til å gjelde årene fra 2007 til og med 2023. Fokuset har primært vært å undersøke hvordan utenlandsadopsjon fungerer i Norge og å forklare årsakene til vedvarende adopsjon av barn fra utlandet til Norge. ...
 • Fjernledelse, styrkes eller svekkes tillit mellom medarbeidere og ledere 

  Hamsund, Bjørg Eva Eliassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-11-01)
  Dette er en oppgave som handler om fjernledelse, hvordan tilliten mellom medarbeidere og ledere blir styrket eller svekket. Det blir gjennomført kvalitativ metode for å undersøke hvordan det påvirker medarbeidere og ledere i mellomstore NAV kontor der fjernledelse blir utøvd. Tema som blir tatt opp er fjernledelse, autonomi, tillit, kommunikasjon og arbeidsmiljø.
 • Har covid-19 gjort restauranter mer resiliente mot kriser? 

  Hegbom, Jonatan E. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-10-31)
  Moderne studier antyder at det er behov for mer kunnskap om fenomenet organisasjonsresiliens. Derfor er temaet for denne masteroppgaven nettopp dette. Videre var restaurant- og serveringsnæringen blant virksomhetene som ble hardest rammet i løpet av covid-19. Dette er en av grunnene til at jeg utviklet følgende problemsstilling: Er restaurantene blitt mer resiliente mot kriser som følge av pandemien, ...
 • It takes two to tango - Partssamarbeid og tillit i krisetid 

  Aursand, Katrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-01)
  Tema for denne oppgaven er tillit i partssamarbeidet i krisetid. Koronapandemien i 2020 fikk store konsekvenser for kommunene. For å møte utfordringene som pandemien brakte med seg, var kommunene nødt til å aktivere partssamarbeidet på en ny måte. Omgitt av mye usikkerhet, skulle partene forsøke å samarbeide på best mulig måte, og løse utfordringer i fellesskap. Hensikten med oppgaven har vært å ...
 • Omdømmeprisvinner verdig? - En kvalitativ studie av FHI`s omdømme under COVID-19 

  Søby, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne oppgaven tar sikte på å undersøke hvorfor Folkehelseinstituttet (FHI) mottok en omdømmepris ved hjelp av Fombrun og Van Riels stjernegrenmodell. Omdømmet til FHI, som er en viktig institusjon innen folkehelse og beredskap i Norge, har vært anerkjent gjennom tildelingen av en omdømmepris. Gjennom anvendelsen av stjernegrenemodellen vil oppgaven analysere ulike aspekter av FHIs omdømme, inkludert ...
 • Kulturledelse på norsk - Hvordan innvandrere opplever ledelse på den norske arbeidsplassen 

  Boukersen, Thia Heimdal (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-31)
  I denne oppgaven drøftes følgende spørsmål: Hvordan opplever innvandrere møtet med den norske arbeidsplassen, og lar deres opplevelse seg forstå med bakgrunn i den nasjonale arbeidsplasskulturen i det landet de kommer fra? I den forbindelse har jeg anvendt Hofstedes teori om kulturdimensjoner for å forstå og forklare mitt innsamlede datamateriale. Studien er kvalitativ og basert på intervjuer ...
 • Gammel vin på nye flasker? En kvalitativ undersøkelse av tillitsbasert ledelse i et statlig direktorat. 

  Eggum, Dag Ove (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-30)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ enkeltcase-studie som utforsker tillitsbasert ledelse i et statlig direktorat. Bakgrunnen for oppgaven er regjeringen Støres tillitsreform og tiltaket som går ut på økt bruk av tillitsbasert ledelse i både statlig og kommunal sektor. Oppgaven har en utforskende problemstilling: «Hvilken betydning har tillitsbasert ledelse for en statlig virksomhet?» Denne ...
 • Tjenestedesign, et egnet verktøy for næringsutvikling i offentlig sektor? 

  Indahl, Raymond (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-26)
  Oppgaven er en casestudie av Lebesby og Skjervøy kommune. Begge kommunene har vært med i Gnist-programmet som en innovkasjonskonkurranse for næringsutvikling i samarbeid med DOGA og Nordic Egde. Vinner av konkurransene har vært Plenum tjenestedesign som har levert de ferdige prosjektene til hver sin kommune. I denne oppgaven har jeg sett på bakgrunnen for søknaden og hva som kan forklare utfallet ...
 • Sluttårsaker i Hæren: En kvalitativ analyse 

  Getz, Celina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Dette er en masteroppgave som omhandler turnover i offentlig sektor. Studien er kvalitativ, med hensikt å finne de underliggende årsakene til at unge (< 30 år) militært tilsatte i Hæren velger å slutte til fordel for sivile studier eller sivil jobb. Undersøkelsen bygger videre på tidligere forskning på området. Formålet med studien er å skaffe ny og mer utdypende kunnskap om hva som er de underliggende ...
 • Fra fortjenestemedaljer til fortjeneste på markedet. En studie om kunnskapsoverføringer fra militær til privat og offentlig Sektor 

  Jacobsen, Amund Marius (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Sammendrag Militæret har eksistert ved siden av offentlig og privat sektor i over hundre år. Til tross for et århundre med sameksistens, har tilsynelatende ikke offentlig og privat sektor i stor grad latt seg inspirere av faktorer fra militæret. Denne generelle oppfatningen er velbegrunnet. Forsvaret er en unik institusjon bygget opp for å sikre nasjonsforsvaret, utstyrt med fysiske virkemidler, ...
 • Ledelseskunst Zelenskyj, hans taler og Kingeffekten 

  Annexstad, Christine Mølmann (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Frihet, demokrati, politikk, religion og mennesket er i stadig bevegelse og forandring - det er også fenomenet ledelse. Studier av ledelse er viet stor oppmerksomhet og forsket på i godt over hundre år, og det finnes en rekke teorier om hvordan ledelse bør forstås, samt ulike måter å kategorisere de på. Fremveksten av global populisme, Russlands invasjonskrig i Ukraina krydret med Volodomyr Zelenskyjś ...
 • Fra nærhet til avstand: En studie av nærpolitireformens påvirkning på politietatens omdømme 

  Akbar, Maryam; Mohammed Abdi, Abdikani (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Forskere i organisasjonsfeltet viser til uenigheter om hvorvidt offentlige organisasjoner skal bestrebe et fremdragende omdømme. Likevel er det avgjørende for offentlige organisasjon å ha tillit og legitimitet i omgivelsene, med bakgrunn i de hensyn offentlig sektor må ta i betraktning for å gjennomføre sitt oppdrag. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om politiets omdømme har endret ...
 • “Hvordan anvendes medarbeiderundersøkelsen i Luftforsvaret som et verktøy til å utvikle Luftforsvaret som en organisasjon? Og i hvilken grad blir innsiktene fra undersøkelsene implementert og omsatt til en mobbe- og trakasseringsforebyggende praksis?». 

  Moen, Charlotte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan Luftforsvaret anvender medarbeiderundersøkelsen som et verktøy for å utvikle seg som en organisasjon, samt undersøkt hvilke og hvordan de overordnende tiltakene til Forvaret har blitt implementert og omsatt til en mobbe- og trakasseringsforebyggende praksis. Videre har jeg undersøkt hvilke tiltak, ressurser og om det foreligger motstand til implementering ...
 • Lønn for arbeidet? Ansattes motivasjon for arbeid i to distriktskommuner. 

  Hamnvik, Rigmor; Pedersen, Lillian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie om hvilke motivasjonsfaktorer som påvirker intensjonen om å slutte i arbeid hos kommunalt ansatte med minimum 3- årig UH-utdanning i 2 nordnorske distriktskommuner. Sentrale motivasjonsteorier som Herzbergs tofaktorteori og Deci&Ryans selvbestemmelsesteori danner teorigrunnlaget i oppgaven, sammen med utvalgte ledelsesteorier. I tillegg trekker vi inn ...
 • Veien mot en heldigital våpenforvaltning i politiet En studie av implementeringsprosessens bakgrunn, forløp og utfall 

  Foss, Sondre (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Med økende krav til effektivitet og ressursutnyttelse i offentlig sektor, har digitalisering blitt stadig viktigere. Samtidig som politiet står overfor utfordringer med å stadig møte et mer avansert kriminalitetsbilde, vil en digitaliseringsprosess kunne bidra til å forbedre politiets arbeidsprosesser, øke effektiviteten og bidra til å styrke samfunnets sikkerhet. 1. september 2021 ble en digital ...
 • Strategi eller brannslukking - når handling kommer i veien for planlegging. En studie av rekruttering i kommunal helse- og omsorgssektor. 

  Movik, Ragnhild (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Utfordringer i rekruttering av personell til kommunal helse- og omsorgssektor er økende, og dette føles nok mest i mindre distriktskommuner. Formålet med denne avhandlingen er å sette søkelyset på rekruttering i kommunal helse- og omsorgssektor i kommuner med et innbyggertall mellom 2000 og 9999 i Nord-Norge. For å utføre dette har jeg besvart en todelt problemstilling; i hvilken grad er ...
 • Transformasjonsledelse i offentlig sektor 

  Nawabi, Ghiasuddin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Tema for masteroppgaven handler om transformasjonsledelse i offentlig sektor. Oppgaven ønsker å undersøke ledelsespraksisen til offentlige ledere og undersøke om det kan la seg forstå i bakgrunn av transformasjonsledelse. Problemstillingen for oppgaven er følgende: Hvordan blir ledelse praktisert av kommunale ledere og kan deres beskrivelser la seg forstå i bakgrunn av transformasjonsledelse Oppgaven ...
 • Implementering av kommunal samfunnssikkerhet- og beredskapsplikt 

  Lyngen, Ruben Langberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Denne masteravhandlingen er en implementeringsstudie av kommunal sikkerhet- og beredskapsplikt for Trondheim kommune. Utgangspunktet for å undersøke kommunal sikkerhet- og beredskapsplikt er en egen interesse for temaet og hvordan kommunen oppfyller lovkrav om sikkerhet- og beredskapsplikt for å sikre at de er i stand til å håndtere og koordinere krisehåndtering på en koordinert måte. Hensikten ...
 • Tillitsreformen i Tromsø kommune - En studie av prosessen rundt implementeringen av tillitsreformen i Tromsø kommune i perioden 2015 - 2020. 

  Bjerke, Helga Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-04-05)
  Denne masteroppgaven omhandler hvilken kjennskap politisk og administrativ ledelse i Tromsø kommune hadde om tillitreformen i 2015, samt hvordan implementering av reformen kan forstås i lys av sentrale elementer i ulike teoretiske perspektiv. Studien baserer seg på kvalitativ metode, der jeg gjennom en casestudie har gjort dokumentstudier av kommunestyre saker som omhandler tillitsreformen i Tromsø ...
 • Regionreformer i Norge og Finland - Hvilken betydning har aktuelle regionreformer for landenes integreringspolitikk? 

  Lillefloth, Lars Erik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne oppgaven ser nærmere på hvordan Norge og Finland har håndtert og håndterer nyere initiativer til regionreform. Regionreformen i Norge innebar en overføring av oppgaver fra stat til fylke, i tillegg til at flere fylker ble sammenslått. Denne reformen sammenlignes med to finske regionreformer på velferdsområdet som skal gjennomføres i 2023 og 2024. Oppgaven er avgrenset til å se nærmere på hvordan ...

View more