Recent additions

 • Kunnskapsoverføring innen beredskapsorganisasjoner. En kvalitativ studie med fokus på hvordan kunnskapsoverføring skjer blant beredskapsledelsen på strategisk nivå i spesialisthelsetjenesten. 

  Olsen, Ann Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-13)
  Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektoren sin forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Ifølge planen forventes det at virksomheter underlagt den skal følge opp læringspunkter, samt sørge for at egen organisasjon og personell får opplæring og trening. Flere måldokumenter utbroderer krav og satsningsområder ytterligere, blant annet ...
 • Implementering av elektronisk pasientjournal. En studie av implementering av elektronisk pasientjournal UNN Åsgård- hvilke forhold som fremmer og hemmer implementering 

  Tha, Priscilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Tema for denne oppgave er implementering endringer i offentlige organisasjoner. Den tar for seg implementering av elektronisk pasientjournal i UNN Åsgård, ca. 20. etter at det første gang ble implementert. Problemstillingen er todelt: Hvordan det ble gjennomført implemen-tering av elektronisk pasientjournal i UNN Åsgård. Hvilke forhold som fremmer og hemmer implementering av elektronisk pasientjournal. ...
 • Opplæringslovens §9A5 - en «bremsekloss» for tillit? En kvalitativ studie om lærernes møte med opplæringslovens §9A 

  Steine, Jan-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-20)
  I denne masteroppgaven står begrepet tillit og opplæringslovens §9A-5 av 2017 sentralt. I korte trekk er det sett på sammenhengene mellom §9A-5 og hvordan lærerne opplever tilliten vertikalt og horisontalt i skoleverket – herunder til kolleger, ledere og skolen.
 • Skybasert ledelse – en Skybert i skyen? Har lederstil betydning for fjernledelse, og hvordan påvirker lederstil motivasjon og samhandling gjennom digital kommunikasjon? 

  Moe, Bente K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-08)
  Nedstengingen av Norge den 12. mars 2020 skapte et veiskille i arbeidslivet fordi pandemien resulterte i utstrakt bruk av hjemmekontor, men også økt digital forståelse. Hensikten med studien var å avdekke om behovet for en leder er det samme etter at fjernarbeid er blitt «normalen». Ledelse er et vidt begrep, og for å ha et grunnlag for undersøkelsen har jeg sett på om ulike lederstiler påvirker ...
 • Organiseringen av introduksjonsprogrammers betydning for resultater 

  Mella, Liss-Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-10)
  Mer kunnskap om organiseringen av introduksjonsordningen vil muligens gjøre det lettere for lærere, praksiskoordinatorer o.a å være bevisst hvilke avhengige og uavhengige variabler vi har med å gjøre når vi skal avgjøre resultatet på en skole. Selv om vi har fått en ny integrerings lov betyr det ikke at vi vet hvordan alt skal løses i praksis. Når det gjelder praksisplassordningen så må det på den ...
 • Hvilken betydning har medierikhet i kommunikasjonen for relasjonell tillit ved fjernledelse? 

  Brækmo, Gry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Temaet i denne studien er medierikhet i kommunikasjonen ved fjernledelse. Hensikten med studien er å finne ut hvilken betydning medierikhet i kommunikasjonen har for relasjonell tillit mellom ledere og medarbeidere ved fjernledelse. For å svare på studiens problemstilling «Hvilken betydning har medierikhet for relasjonell tillit ved fjernledelse?» er det benyttet en kvalitativ, strukturert undersøkelse ...
 • Å utøve ledelse fra hjemmekontor. En kvalitativ undersøkelse i Tolletaten rundt det å lede fra pålagt hjemmekontor over tid i en verdensomspennende pandemi 

  Johansen, Thore; Stenseth, Gøran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Med bakgrunn i Covid-19 pandemien som påvirket hele verdenssamfunnet og Norge, ble mange av lederne i Tolletaten pålagt bruk av hjemmekontor i mars 2020 som et smittereduserende tiltak. Som en følge av dette måtte flere ledere i Tolletaten utøve ledelse i andre omgivelser enn sammen med sine ansatte. Nye samhandlingsverktøy som digitale plattformer ble innført og tatt i bruk for å muliggjøre dette. ...
 • Fra boklager til kulturhus «Hvordan har forståelsen av lederrollen i bibliotek endret seg over tid» - En diskursteoretisk analyse av forventede kompetansekrav og kvaliteter for ledere i bibliotek 

  Farset, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Denne masteroppgavens formål er å se på kvalifikasjonskrav og krav til egenskaper/kvaliteter i stillingsutlysningstekster for biblioteksjefer. Studiet tar utgangspunkt i 120 stillingsutlysningstekster fra perioden 1995 – 2021 og undersøker hva slags forskjeller man finner i forhold til både tidsperiode, kommunestørrelse og innføring av ny biblioteklov i 2014. Hovedfunnene er at det er flere ...
 • Fylkessammenslåing i Troms og Finnmark sett fra et lederperspektiv. En kvalitativ studie om sammenslåing og endringsprosesser 

  Karlsen, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Temaet for denne oppgaven er fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan har ledere i Finnmark opplevd og håndtert fylkessammenslåingen, sett i lys av nøkkelfaktorer for vellykkede endringsprosesser? Metoden består av en kvalitativ casestudie og intervju av administrative ledere lokalisert i Finnmark. Oppgavens funn viser at en må ta hensyn til ...
 • Digitale sosialiseringsprosesser, sett fra den nyansattes ståsted. En kvalitativ undersøkelse av hvilke trekk ved en digital jobbsituasjon som oppleves sentrale for organisasjonssosialisering. 

  Gonsholt, Solveig Kullerud (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-11)
  Denne undesøkelsen har hatt som mål å få en mer inngående forståelse om hva ved digitale sosialiseringsprosesser som oppleves som viktig for at den rådende organisasjonskultur blir lært bort og nyansatte blir kjent med ny jobb. Undersøkelsesdesignet har vært en intensiv kvalitativ studie, med en eksplorerende tilnærming for å besvare problemstillingen. Empirien består av data samlet inn ved åpen ...
 • Kjennetegn ved en kommunesammenslåing av to kommuner 

  Hagen, Tina Ringnes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Denne masteroppgave studerer sammenslåingsprosessen mellom Ski og Oppegård kommune. Nordre Follo kommune er et resultat av kommunereformen. På bakgrunn av en kvalitativ studie har jeg belyst kjennetegn som kan forklare sammenslåingsprosessen. Jeg har primært studert sammenslåingen i lys av tre organisasjonsperspektiver; det rasjonelle-, det institusjonelle- og det ny-institusjonelle organisasjonsp ...
 • Bidrar prosjektarbeid til organisatorisk læring? 

  Korsnes, Lena (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Studien er en kvalitativ casestudie av organisatorisk læring fra tre prosjektprosesser ved Juridisk fakultetet, UiT Norges arktiske universitet. For å få innsikt i særtrekk ved prosjekter som stimulerer til læring, hva som kjennetegner denne læringen og hvordan individuelle og kollektive læringsprosesser i en organisasjon styrkes gjennom prosjektarbeid, er teori om prosjekter og organisatorisk ...
 • Bli en bedre utgave av seg selv 

  Ringheim, Christer (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Å bli en bedre utgave av seg selv undersøker mulighetene for egenutvikling av lederskap gjennom bruk av refleksjon i endringsarbeid. Statlig styrte krav til roller og oppgaver en skoleleder skal besitte og ønske om kvalitetsutvikling i tjenestetilbud danner konteksten hvor undersøkelsen foregår. Evner skoleledere å ta i bruk refleksjon som hjelpemiddel i stedet for mer formelle tiltak som utdanning ...
 • Implementering i banksektoren: Hvorfor har en lik implementeringsprosess ført til forskjellig bruk av CRM-systemet i SpareBank 1 Nord-Norge? 

  Aronsen, Jan-Rune Skogli; Pedersen, John-Roar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Formålet med denne avhandlingen er å undersøke hvorfor implementeringen av et nytt Customer Relationship Management (CRM) – system har blitt tatt i bruk på ulike måter, til tross for lik implementeringsprosess blant de ulike lokalbankene i SpareBank 1 Nord-Norge. Vi har derfor etablert følgende problemstilling: «Hvorfor har en lik implementeringsprosess ført til forskjellig bruk av CRM-systemet i ...
 • «Man må holde øyet fremover og vite hvor man skal» Om handlingsrom og lederrolle i det pedagogiske mellomlederskapet 

  Jacobsen, Ann-Tove (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Tema for masteroppgaven min er hvilket handlingsrom mellomledere i videregående skoler har til å utøve pedagogisk ledelse. Dette temaet er det forsket forholdsvis lite på. Jeg har valgt å fokusere på teori som tar for seg det særegne ved mellomlederskapet, ved skolen som organisasjon, ved pedagogisk ledelse og hvordan dette skiller seg fra annen type ledelse. Videre har jeg tatt for meg handlingsrommet, ...
 • Hva kjennetegner kriseledelse i sykehus? 

  Sommerseth, Ann Iren (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Sammendrag Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som omhandler kriseledelse i sykehus. En krise skiller seg fra nødsituasjoner, traumer og katastrofer. På engelsk skiller man mellom Crisis management og crisis leadership. På norsk går begge under begrepet kriseledelse. Formålet med oppgaven er å besvare hva som kjennetegner kriseledelse i sykehus og se på hvordan ledere på sykehus har ...
 • Foretakisering i renovasjonssektoren: Hvordan kultur og eierstyring påvirkes av foretakisering. 

  Fossli, Karoline Almestad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-13)
  De siste 25 årene har foretakisering blitt en trend, og dette kan vi også se i renovasjonssektoren. Foretakisering har ført til at tjenester med kommunalt monopol, som innsamling av husholdningsavfall, har blitt flyttet fra kommune til autonome eller semi-autonome organisasjoner. I denne oppgaven har jeg gjort en casestudie av selskapet Avfallshåndtering AS som ble dannet på 90-tallet for å ta seg ...
 • Styringsperspektiv og innovasjon i offentleg sektor. Ei ideanalyse 

  Humberset, Camilla Elin Dahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Tema for denne oppgåva er korleis ein kan forvente at innovasjonspolitikk i det offentlege blir sett ut i livet gjennom rådande styringsperspektiv og kva styringsperspektiv kan innebere for organisering av innovasjon i offentleg sektor. Oppgåva tek utgangspunkt i stortingsmeldinga «En innovativ offentlig sektor. Kultur, ledelse og kompetanse» (Meld.St. 30 (2019-2020)). Ved bruk av ideanalyse som ...
 • Organisasjonsformer, autonomi og relasjon -- Hvordan påvirker organisasjonsformer museenes autonomi, og relasjon med andre aktører i museumssektoren ? 

  Nilsen, Berit He Jin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-10)
  Siden museumsreformen, som startet for drøyt 20 år siden, har store og små museer i Norge gjennomgått en eller flere konsolideringsprosesser. Antall museer som mottok statlig støtte ble redusert fra cirka 500 ved årtusenskiftet til 80 sammenslåtte administrative enheter i 2012, som videre ble til 61 i 2021. De fleste museer gikk først gjennom en prosess for å fristille seg fra kommuner/fylkeskommuner, ...
 • Hjemmekontor og fjernløsninger Kan det økende fokus på hjemmekontor og fjernløsninger sees på som en begynnende trend i den moderne organisasjon? 

  Mørken, Knut-Harald (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Hjemmekontor og fjernløsninger har fått mye oppmerksomhet under koronakrisen, der ulike organisasjoner og interessegrupper forsøker å finne ut av hvorvidt dette er noe man ønsker å gå videre med i fremtiden. Denne studien ser til det ny-institusjonelle moteperspektivet, der hypotesen er at organisasjonene ønsker å gå videre med hjemmekontor og fjernløsninger så lenge det oppfattes som «trendy» og ...

View more