Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPursiainen, Christer
dc.contributor.authorFalck, Frithjof
dc.date.accessioned2018-08-29T08:44:39Z
dc.date.available2018-08-29T08:44:39Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.description.abstractI 2015 ankom 5 542 migranter fra Russland til Norge over Storskog grenseovergangssted i Finnmark (Politidirektoratet, 2016a). De fleste ankom i løpet av noen hektiske høstmåneder. Migrasjonsstrømmen resulterte i stort press på lokale ressurser, herunder politiet i daværende Østfinnmark politidistrikt (ØFPD). Ifølge evalueringsrapporten til Politidirektoratet (POD) var det ulik situasjonsforståelse under store deler av krisehåndteringen (Politidirektoratet, 2016a). Flere forskere fremhever at lik situasjonsforståelse på tvers av nivå og organisasjoner er en viktig forutsetning for god krisehåndtering (Boin, Stern, Sundelius & 'T Hart, 2016; Comfort, 2007). For å belyse temaet om situasjonsforståelse i kriser er masteroppgaven sentrert rundt problemstillingen «Hvilke utfordringer var fremtredende i oppnåelsen av situasjonsforståelse for POD under migrasjonsstrømmen over Storskog høsten 2015 og hvordan kan beskyldningsprosessen påvirke læringen i ettertid?». Masteroppgaven er gjennomført som en kvalitativ casestudie hvor det er intervjuet aktører på sentralt og lokalt nivå, samt gjennomført dokumentanalyse av interne dokumenter og rapporter. Funnene antyder at ulik oppfatning av ressurskapasiteten og ressurstilgjengeligheten samt støy fra andre pågående hendelser medvirket til at det felles operasjonsbildet (FOB) til POD og lokalt politi i Øst-Finnmark differerte under den kritiske fasen i håndteringen av migrasjonsstrømmen. Avvik i det FOB påvirket sannsynligvis situasjonsforståelsen til beslutningstakere i POD og førte til at alvorligheten i situasjonen ble forstått for sent. En medvirkende årsak til avviket i situasjonsforståelsen var sannsynligvis utilstrekkelig intern kommunikasjon i politiet, og da spesielt mangel på kritisk oppadgående kommunikasjon. Innføring av standard operasjonsprosedyrer for informasjonsutveksling og utvikling av strategier for intern kommunikasjon kan bidra til at viktig informasjon når beslutningstakere i POD raskere i kriser og uønskede hendelser. Det bør også legges til rette for systemer for uformell kommunikasjon mellom nivåene. I etterkrisefasen ser det ut til å være uenighet rundt hvorfor det ikke ble satt inn ekstra ressurser i Øst-Finnmark på et tidligere tidspunkt. Uenighet rundt hvilke deler av organisasjonen som bør forbedres kan hindre viktige organisasjonell læring og forbedring av politiets krisehåndtering. For å forstå hvordan intern kommunikasjon påvirker situasjonsforståelse på strategisk nivå har det vært nødvendig å kombinere flere teorier. Masteroppgaven belyser derfor behovet for et teoretisk rammeverk for analysering av den interne kommunikasjonens påvirkning på situasjonsforståelse i krisehåndtering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13601
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectKrisehåndteringen_US
dc.subjectIntern kommunikasjonen_US
dc.subjectSamfunnssikkerheten_US
dc.subjectSituasjonsforståelseen_US
dc.subjectFelles operasjonsbildeen_US
dc.subjectMigrasjonen_US
dc.subjectKritisk oppadgående kommunikasjonen_US
dc.subjectStorskogen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.title«Kanskje de lytter neste gang de får varsling?». En casestudie av situasjonsforståelse på sentralt nivå under politiets håndtering av migrasjonsstrømmen over Storskog høsten 2015en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel