Recent additions

 • Hvordan forholder utdanningssystemet seg til sosial ulikhet? - En kvalitativ dokumentstudie 

  Andersen, Mari Wikstøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvordan et utvalg stortingsmeldinger forholder seg til sosial ulikhet. Studien retter fokuset mot hvordan to utvalgte stortingsmeldinger omtaler sosial ulikhet, og i hvilken grad stortingsmeldingene omtaler det. I tillegg undersøker studien hvilke tiltak som iverksettes, og hva forholdet mellom intensjonen stortingsmeldingene har når det gjelder sosial ...
 • Falske nyheter i klasserommet. En utdanningssosiologisk undersøkelse av hvordan norske lærere forholder seg til falske nyheter 

  Pedersen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Temaet for denne masteroppgaven er falske nyheter, med fokus på hvordan norske lærere forholder seg til falske nyheter. Problemstillingen oppgaven forsøker å besvare er: Hvordan forholder norske lærere seg til den utfordringen som falske nyheter utgjør? Problemstillingen er videre konkretisert inn i fire forskningsspørsmål som henholdsvis omhandler hva lærerne vet om falske nyheter, hvordan lærerne ...
 • Dei falnes dal: 80 år med minne og gløymsle om den spanske borgarkrigen 

  Sælthun, Sigurd (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I dei siste åra har Spania vore utsett for ei gradvis aukande splid i synet på Den spanske borgarkrigen og diktaturet som fulgte. Under overgangen til demokrati valgte ein å ikkje behandle fortida, men inngjekk i staden ei uskreven pakt om å ikkje omtale den. Når denne pakta vart broten i 2000 førte det til ei større minnekonflikt braut ut, splitta samfunnet og åpna gamle sår. I senter for denne ...
 • UNESCOs framstilling av indigeniteter, religiøsiteter og religion - En dokumentanalyse av UNESCOs nettside av verdensarvstedet Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán 

  Ottesen, Tiril Othelie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  This thesis explores how UNESCO presents indigeneities, religiosities and religion on their webpage of one of their world heritages sites, the Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán. It analyses how and in which degree indigeneities, religiosities and religion are presented, produced and contextualized on this webpage and on related UNESCO webpages. My readings of these ...
 • Cowboyer og Casanova - Maskulinitetskonstruksjoner i Tidsskrift for kjønnsforskning i perioden 2005-2019 

  Friedrich, Sigurd Franz (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Denne masteroppgaven har hatt som formål å gå inn i en av kjønnsforskningens publiseringskanaler for å observere og analysere hvordan menn, maskulinitet og kjønnsroller blir teoretisert i norsk, moderne kjønnsforskning. Hvilke teoretiske utgangspunkt man går inn og analyserer et fenomen med vil være avgjørende for hva slags kunnskap og fenomener som forskningsprosessen vil føre frem med. Oppgaven ...
 • Medaljens bakside. Hvilken rolle har innlæringen av kritisk tenkning i den digitaliserte skolen? 

  Johansen, Eline Sørdahl (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-31)
  Denne oppgaven omhandler en navngitt empirisk observasjon, som angår et spenningsforhold i skolen. Spenningsforholdet dreier seg om hvordan innlæringen av kritisk tenkning blir en forutsetning i en digitalisert opplæring. Digitale verktøy har medført en omfattende reform av norsk skole, som har ført med seg utilsiktede konsekvenser. På grunnlag av dette har jeg navngitt observasjonen min «medaljens ...
 • Arbeiderklassens barn- enhetsskolens tapere? En sosiologisk klasseanalyse av de generelle delene av læreplanene for 1987, 2006 og 2020 

  Nilsen, Siri Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-01)
  Med tanke på studier av sosial ulikhet, blir muligens klassebegrepet mer og mer relevant. Målet i denne oppgaven har vært å undersøke hvordan man forstår klassesamfunn ut ifra danningsperspektiver sett i lys av Bourdieu, Blumer, Stray og Stray samt Vygotsky. Her studerte jeg de generelle delene av læreplanene fra 1987, 2006 og 2020 samt enkelte nyhetsartikler og en tv- debatt. Jeg ønsket å undersøke ...
 • Digitalisering i skolen: en stein til byrden eller en kilde til økt kunnskap? En kvalitativ dokumentanalyse av et utvalg aktørers tanker og fortellinger om den digitale skolen 

  Hanssen, Ingrid Kvalø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
  Denne oppgaven handler om den digitale skolens rolle i utredelsen av sosiale ulikheter blant norske barn i dag. Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke tanker og fortellinger aktører fra skolefeltet har om den digitale skolen, og hvorvidt disse fortellingene kan si noe om den sosiale ulikheten. Det har også vært et mål og kartlegge hvordan opplæringen i digitale ferdigheter foregår i dag, og om ...
 • Mammalivet som en dus drøm 

  Henriksen, Hanne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-07-07)
  Temaet for denne masteroppgaven er influencers fremstilling av mammaliv på sosiale medier. Formålet med å skrive om dette teamet er å belyse hvordan influencere viser mammalivet sitt på blogg og instagram, og forsøke å skape en forståelse rundt det. Mammablogging har eksistert i flere år, og i løpet av de siste årene har mammalivet også blitt populært å vise fram på instagram. Mange av influencere ...
 • Hvordan tenker og jobber ansatte med risiko og beredskap i skolen? Hvordan forstå arbeidet i lys av sosiologi 

  Bruksås, Marius Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Denne oppgave tar for seg to skoler i Troms, og her ser vi på hvordan informantene tenker og jobber med risiko og beredskap for sin skole. Starten av oppgaven inneholder teori og metode for oppgaven, samt en gjennomgang av lover som kan være aktuelle for skolene som forskes på. Informantene har fått mulighet til å belyse dag til dag-arbeidet med risikovurderinger og beredskap, og de har fortalt om ...
 • Livsmestring i skolen - Svaret på ropet om mer kompetanse i psykisk helse i skolen? En kvalitativ dokumentanalyse av ulike aktørers ønsker og forventninger til undervisning om psykisk helse i skolen 

  Håkestad, Eivind Bergsmyr; Holmen, Iselin Catharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Hensikten med denne studien er å undersøke fremveksten av det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som innføres i skolen høsten 2020. Vi identifiserer først ønsker fra ungdommer og eksperter knyttet til undervisning av psykisk helse i skolen. Deretter analyserer vi den politiske prosessen som lå til grunn for innføringen av folkehelse og livsmestring. Gjennom studien undersøker vi i ...
 • Hva var Finnefondets lønnstillegg? Undersøkelse av lønnstilleggene for lærere i de språkblandede distriktene 

  Bergvik, Tom-André Plissken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Sentralt i den norske fornorskningspolitikken fra 1851 til 1921 stod Finnefondet, en underpost av opplysningsvesenets understøttelsesfond, som skulle brukes til å lære samene og kvenene norsk. Det tradisjonelle synet har vært at lønnstillegget ble brukt aktivt til å drive fornorskning, sammen med en språkinstruks som satte grenser på bruken av samisk og kvensk i undervisningen. Denne forestillingen ...
 • Hurtigruta DS Irma i okkupasjonshistorien. En undersøkelse av DS Irma som problematisk okkupasjonshistorie 

  Nygaard, Andreas Kvamme (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven tar for seg saken om hurtigruta DS Irma som ble senket av norske motortorpedobåter 13. februar 1944. Totalt mistet 61 sivile nordmenn livet i operasjonen. Saken ble dysset ned i lang tid, hvilket er begrunnelsen for valget av dette temaet. I denne oppgaven ønsker jeg å antyde et svar på problemstillingen: prøvde Sjøforsvaret aktivt å legge et lokk på DS Irma-saken? Hensikten med ...
 • «Trotsky» i et minnepolitisk perspektiv. Framstillingen av Trotskij og Den russiske revolusjon på russisk TV 

  Lysfjord, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne oppgaven tar for seg det historiske dramaet «Trotsky». Målet med oppgaven har vært å gi svar på hvordan framstillingen av Trotskij og Den russiske revolusjonen i serien henger sammen med det russiske regimets bruk av minnepolitikk. Regimets kontroll over den offentlige sfæren har gradvis økt etter Putin kom til makten i 2000, og regimet har på forskjellige måter forsøkt å påvirke befolkningens ...
 • Kampen om de kalde kyster. Spitsbergenspørsmålet og norsk pressgruppepolitikk 1905-1920 

  Eilertsen, Asgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven tar for seg de såkalte Spitsbergen-forskernes utvikling som en vitenskapelig pressgruppe i perioden 1906–1920. Oppgaven søker å kartlegge deres bruk av aviser for å få politisk gjennomslag, samt hvordan avisene representerte forskernes arbeid i det offentlige ordskiftet. Tidligere forskning har fastslått at Spitsbergen-forskerne hadde stor påvirkning angående Norges overtakelse ...
 • Historieundervisning og film. En kvalitativ studie av pedagogisk filmbruk ved to videregående skoler i Tromsø 

  Andreassen, Audun Midtbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan lærere og elever opplever film som læringsverktøy i historiefaget, ved undersøkelse av problemstillingen «Hva tenker elever og lærere ved to videregående skoler i Tromsø om filmbruk i historieundervisningen?». Fem forskningsspørsmål danner grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen. Utgangspunktet for undersøkelsens teoretiske grunnlag er fagdidaktisk ...
 • "Til glede for alle beiarværinger". En studie av den lokalhistoriske litteraturen i Beiarn 

  Solstad, Gløer Gjelsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Som de fleste andre kommuner i Norge har Beiarn i Nordland en rik lokalhistorisk tradisjon. Denne litteraturen har utviklet seg over tid siden de første verkene ble publisert midt på 1900-tallet. Det som begynte som et enmannsarbeid utført av presten Erling Vegusdal, som mellom 1949 og 1980 skrev fem bøker om Beiarns lokalhistorie og kulturtradisjon, ble på 1980-tallet overført til et større samarbeid ...
 • Samfunnsfaget i ungdomsskolen: fortsatt ett fag med tre disipliner? Fagfornyelsen og utformingen av den nye læreplanen for samfunnsfaget i ungdomsskolen 

  Adriansen, Tor Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Alle fagene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og dette innebærer at skolefagene vil få nye læreplaner. Utarbeidelsen av disse læreplanene var en langvarig prosess, hvor det for første gang ble benyttet innspills- og høringsrunder. Her kunne alle sende inn tilbakemeldinger til læreplanutkastene. Fokuset i denne masteroppgaven vil ligge på ...
 • Historiefaget mellom fag og folk. En studie av innspillsrundene til læreplanen for historie i videregående opplæring 

  Schei Medrano, Samuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven har identifisert historiedidaktiske syn i innspillsrundene til utformingen av den nye læreplanen for historie i videregående opplæring. Til høsten trer LK20 trinnvis i kraft i den norske skolen. Den nye læreplanen er en videreføring av Kunnskapsløftet av 2006, men fagene er fornyet. For historiefagets del har store endringer blitt gjort. Tilbakemeldinger tidligere i prosessen, ...
 • Kompetanse for fremtiden i historiefaget på videregående skole. En historiedidaktisk studie av utformingen av Fagfornyelsen 

  Ulriksen, Christian Marelius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  I Fagfornyelsen har kompetansebegrepet blitt tydeligere definert. Et av de mest uttalte formålene er at det skal være mer fokus på metode som kan brukes uavhengig av kunnskapsområde og på tvers av fag, i et forsøk på å tilpasse seg fremtidens kunnskapsbehov. En konsekvens av et metodefokus i skolefaget historie kan medføre til at konkrete historiske kunnskaper ikke får like stor plass i undervisningen. ...

View more